Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 18/2011/TT-BGTVT sửa đổi Quyết định 13/2007/QĐ-BGTVT cấp, công nhận

Số hiệu: 18/2011/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 31/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 18/2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2007/QĐ-BGTVT NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2007 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ VIỆC CẤP, CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không với nội dung sau đây:

1. Sửa đổi Điều 7 như sau:

“Điều 7. Thủ tục công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài.

1. Hãng hàng không nước ngoài đề nghị công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua thư điện tử, fax đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị theo mẫu được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do Quốc gia của hãng hàng không hoặc của người khai thác tàu bay liên quan cấp;

c) Bản sao Chứng chỉ chuyên môn về vận chuyển hàng nguy hiểm của nhân viên hàng không;

d) Hãng hàng không nước ngoài đề nghị công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không nộp lệ phí theo quy định pháp luật.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, đánh giá nội dung hồ sơ và quyết định việc công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không.

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp nhưng không vượt quá thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do Quốc gia của hãng hàng không hoặc của người khai thác tàu bay liên quan cấp; trường hợp Cục Hàng không Việt Nam công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài thì thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận tương ứng với thời hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do Quốc gia của hãng hàng không cấp nhưng không vượt quá 02 năm.

b) Trường hợp hồ sơ đề nghị công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện hoặc qua thư điện tử, fax, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị hãng hàng không không hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

3. Thủ tục công nhận lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

2. Bổ sung Điều 7a như sau:

“Điều 7a. Thủ tục công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài.

1. Cục Hàng không Việt Nam công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài đồng thời với việc cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay hàng không dân dụng tại Việt Nam.

2. Người đề nghị phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do Quốc gia của hãng hàng không hoặc của người khai thác tàu bay liên quan cấp kèm theo văn bản đề nghị cấp phép bay theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm Quyết định này.

3. Cục Hàng không Việt Nam xem xét, thông báo việc công nhận hoặc không công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài trong phép bay hoặc trong văn bản từ chối cấp phép bay đối với chuyến bay không thường lệ vận chuyển hàng nguy hiểm cho người đề nghị trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

3. Bổ sung 02 Phụ lục như sau:

“a) Phụ lục 1: Mẫu đề nghị công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không.

b) Phụ lục 2: Mẫu đề nghị công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký;

2. Bãi bỏ Điều 8 của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 03 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như khoản 3, Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VTải.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…….., ngày ….. tháng ….. năm ………

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM THƯỜNG LỆ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Tên hãng hàng không (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): .....................................................................................................

Tên hãng hàng không viết tắt (nếu có):......................................................................

Quốc tịch của hãng hàng không:................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh).............

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số:..............................................................

Do: ………………. cấp ngày ….. tháng ….. năm ……… tại .......................................

Điện thoại: ……….. Fax: ……………., Email: …………… Website (nếu có)...............

Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)

Họ và tên: ....................................................................................................................

Chức vụ: ......................................................................................................................

Quốc tịch: ....................................................................................................................

Đề nghị cấp/công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không tại Việt Nam.

Danh sách nhân viên chịu trách nhiệm về vận chuyển hàng nguy hiểm tại cảng hàng không, sân bay liên quan của Việt Nam (bao gồm: Họ & tên, Quốc tịch; Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân ………….. do …………. cấp ngày ….. tháng ….. năm ……… tại ……………..).

Chúng tôi cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 2 Quyết định 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 về việc cấp, công nhận giấy chứng nhận vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.

 

 

Đại diện có thẩm quyền của hãng hàng không
(ghi rõ chức danh cụ thể)
ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

- …………………..;

- …………………..;

- …………………..

 

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM KHÔNG THƯỜNG LỆ BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

(Bao gồm việc cấp phép bay thực hiện chuyến bay không thường lệ vận chuyển hàng nguy hiểm)

Ngày: ………………………………………………………………………………………

Số tham chiếu: ……………………………………………………………………………

1. Người vận chuyển/Người khai thác:

- Tên: ………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/thư điện tử/điện thoại/Fax): ……

2. Tàu bay:

- Loại tàu bay: ………………………………………………………………………………

- Quốc tịch, số đăng ký: ……………………………………………………………………

- Trọng tải cất cánh tối đa: …………………………………………………………………

3. Hành trình:

Ngày tháng

…………

Số hiệu chuyến bay

……………………

Sân bay đi/giờ dự kiến cất cánh 1

……………………

Sân bay đến/giờ dự kiến hạ cánh 1

……………………

4. Đường hàng không bao gồm điểm bay vào, bay ra vùng trời thuộc quyền quản lý điều hành của Việt Nam và giờ dự kiến bay qua điểm bay vào, bay ra2; độ cao/mực bay:……………………..

5. Phương tiện thông tin, dẫn đường và dải tần số liên lạc: ……………………………

6. Người chỉ huy tàu bay:

- Tên: ………………………………………………………………………………………….

- Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………

7. Mục đích chuyến bay: (Chỉ rõ có vận chuyển hàng nguy hiểm)

8. Số lượng ghế hoặc trọng tải cung ứng của tàu bay: ………………………………….

9. Số lượng hành khách hoặc trọng lượng và chủng loại hàng hóa chuyên chở:……

10. Sơ đồ bay trong vùng trời thuộc quyền quản lý điều hành của Việt Nam (đối với các chuyến bay hoạt động ngoài khu vực kiểm soát của HKDD), gửi kèm theo.

11. Người xin phép bay:

- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/thư điện tử/số điện thoại, Fax): ……

- Tên, chức vụ, chữ ký:………………………………………………………………………..

Ghi chú:

1. Mã hiệu 3 chữ của sân bay, giờ địa phương.

2. Giờ UTC.

THE MINISTRY OF TRANSPORT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
--------------

No.18/2011/TT-BGTVT

Hanoi, March 31, 2011

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR MODIFYING, SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE MARCH 26, 2007 DECISION NO.13/2007/QD-BGTVT OF MINISTRY OF TRANSPORT ON GRANTING, RECOGNIZING THE SUFFICIENT CONDITIONS CERTIFICATE OF DANGEROUS CARGOS TRANSPORTING BY AIR TRAFFIC

Pursuant to the April 22, 2008  Decree No. 51/2008/ND-CP of the Government providing for functions, duties, authorities and organizational structure of Ministry of Transport;
Pursuant to the May 09, 2007 Decree No. 76/2007/ND-CP of the Government on trading, transporting by air and
general aviation;
The Minister of Transport stipulates as follows:

Article 1. Modifying, supplementing a number of Articles of the March 26, 2007 Decision No.13/2007/QD-BGTVT of Ministry of Transport on recognizing sufficient conditions Certificate of dangerous cargos transporting by air traffic with the following contents:

1. Amending Article 7 as follows:

“Article 7. Procedure recognizing the sufficient conditions Certificate of dangerous cargos general rule transporting by air traffic of foreign airlines.

1. The foreign airlines requesting for recognizing sufficient conditions Certificate of dangerous cargos general rule transporting by air traffic apply 01 set of dossier directly to or via post or via email, fax to the Civil Aviation Administration of Vietnam and must be responsible for information in dossiers. Dossiers comprise:

a) A requesting document under the form provided in Annex 1 issued together with this Decision;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A copy of professional Certificate of dangerous cargos transporting of aviation personnel;

d) The foreign airlines requesting for recognizing the sufficient conditions Certificate of dangerous cargos general rule transporting by air traffic pay fees under law.

2. Within 10 days since the date of receiving the complete and regular dossiers as provisions, the Civil Aviation Administration of Vietnam considers, values dossiers’ contents and decides recognition of sufficient conditions Certificate of dangerous cargos general rule transporting by air traffic.

a) Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos transporting by air traffic shall be valid for 02 years since the issuing date but not exceed the effective time-limit provided in the Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos transporting by air traffic granted by the nation of airlines or of relative flight operator; In case the Civil Aviation Administration of Vietnam recognizes the Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos transporting by air traffic of foreign airlines, the effective time-limit of Certificate is correlative with the effective time-limit of Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos transporting by air traffic granted by the nation of airline but not exceed 02 years.

b) In case Dossier requesting for recognizing Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos transporting by air traffic fails to meet conditions as prescribed, within 03 working days since the date of direct dossier receiving or date of delivery stamped by post office or via email, fax, the Civil Aviation Administration of Vietnam issues a document to request the airlines to complete dossier and handling time is counted since the date of complete and regular dossier receiving as prescribed.

3. Procedure for re-recognition of Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos general rule transporting by air traffic of foreign airlines implemented under provisions in clause 1 this Article.”

2. Supplementing Article 7a as follows:

“Article 7a. Procedure for recognition of Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos non-general rule transporting by air traffic of foreign airlines.

1. The Civil Aviation Administration of Vietnam recognizes Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos non-general rule transporting by air traffic of foreign airlines at the same time of  arrival, departure flight granting for flights implementing civil aviation flight operations in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Civil Aviation Administration of Vietnam considers, informs recognition or rejection of Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos non-general rule transporting by air traffic of foreign airlines in the flight permission or in the flight granting rejection document for non-general rule flights transporting dangerous cargos to the applicant within 03 days since the date of requestment document receipt.

3. Supplementing 02 Annexes as follows:

“a) Annex 1: Applying form for requesting recognition of Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos general rule transporting by air traffic.

b) Annex 2: Applying form for requesting recognition of Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos non-general rule transporting by air traffic.”

Article 2. Implementation organization

1. This Circular takes effect after 45 days since the signing date;

2. Annulling Article 8 of the March 26, 2007 Decision No. 13/2007/QD-BGTVT of Ministry of Transport on granting, recognizing the Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos transporting by air traffic.

3. Chief of Ministry’s Office, Chief of Ministrial Inspectorate, Head of Departments, Director of Civil Aviation Administration of Vietnam, Heads of agencies, organizations and individuals are responsible for the implementation this Circular./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX 1

(Issuing together with Circular No. 18/2011/TT-BGTVT dated 3/31/2011 of the Ministry of Transport)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
--------------

…….., date ….. month ….. year ………

REQUESTING FOR RECOGNITION OF CERTIFICATE OF SUFFICIENT CONDITIONS FOR DANGEROUS CARGOS GENERAL RULE TRANSPORTING BY AIR TRAFFIC

To: The Civil Aviation Administration of Vietnam

Airline’s name (written in capital letter, name in the establishment License/Business registration Certificate): .....................................................................................................

Abbreviated airline’s name (if any):......................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Head office’s address: (address in the establishment License/Business registration Certificate).............

Establishment License/Business registration Certificate No.:..............................................................

Issued by: ………………. Date ….. month ….. year ……… at .......................................

Telephone: ……….. Fax: ……………., Email: …………… Website (if any)...............

Legal representative: (authorized representative)

Full name: ....................................................................................................................

Position: ......................................................................................................................

Nationality: ....................................................................................................................

Requesting for granting/recognizing Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos transporting by air traffic in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

We undertake:

Being responsible entirely for the faithfulness and accuracy of contents of the requestment document and dossier attached.

Compliance strictly with provisions in Article 2 Decision 13/2007/QD-BGTVT dated 3/26/2007 on granting, recognition of Certificate of sufficient conditions for dangerous cargos transporting by air traffic.

 

 

Authorized representative of the airline
(State clearly specific position)
Sign, seal

Dossiers attached comprise:

- …………………..;

- …………………..;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ANNEX 2

(Issuing together with Circular No. 18/2011/TT-BGTVT dated 3/31/2011 of Minister of Transport)

REQUESTING FOR RECOGNITION OF CERTIFICATE OF SUFFICIENT CONDITIONS FOR DANGEROUS CARGOS NON-GENERAL RULE TRANSPORTING BY AIR TRAFFIC

(Including granting flight license of implementation of non-general rule flights to transport dangerous cargos)

Date: ………………………………………………………………………………………

Reference No.: ……………………………………………………………………………

1. Carrier/Operator:

- Name: ………………………………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Aircraft:

- Type of aircraft: ………………………………………………………………………………

- Nationality, registration mark: ……………………………………………………………………

- Maximum take off weight: …………………………………………………………………

3. Itinerary:

Date, month

…………

Flight No.

……………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

……………………

To/ETA 1

……………………

4. Air traffic service routes including entry/exit points within Flight Information Regions of Viet Nam and estimated time over (ETO) entry/exit points; flight level/altitude:……………………..

5. Communication, navigation equipments; frequencies of radio communication:…………………

6. Captain:

- Name: ………………………………………………………………………………………….

- Nationality: ……………………………………………………………………………………

7. Flight’s purpose: (Stating clearly that having dangerous transportation)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Number of passengers or weight and variety of cargos transported:……

10. Flight chart within Flight Information Regions of Viet Nam attached (for flights operated outside control area of civil aviation).

11. Applicant:

- Contact address (postal address and SITA/AFTN/email/telephone/Fax): ……

- Name, title, signature:………………………………………………………………………..

Note:

1. Code with 3 letters of airport, local time.

2. UTC Time.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 18/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 of March 31, 2011, providing for modifying, supplementing a number of articles of the March 26, 2007 Decision No.13/2007/QD-BGTVT of Ministry Of Transport on granting, recognizing the sufficient conditions Certificate of dangerous cargos transporting by air traffic

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.844

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3