Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 4173/BC-BGTVT về việc tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo nghị định quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4173/BC-BGTVT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 4173/BC-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009

 

BÁO CÁO

TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XE Ô TÔ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI CÓ TAY LÁI Ở BÊN PHẢI THAM GIA GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM

Thực hiện Điều 38 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc đánh giá tác động trước và trong quá trình soạn thảo văn bản, Bộ Giao thông vận tải báo cáo tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự thảo Nghị định quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định), như sau:

Dự thảo Nghị định đã được Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn thẩm định số 1858/BTP-PLQT ngày 11 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tư pháp). Ý kiến thẩm định đã thống nhất về tính hợp hiến, hợp pháp của Dự thảo Nghị định, tính thống nhất của Dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật, Dự thảo Nghị định đã được chỉnh lý theo ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành có liên quan.

Một số nội dung Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu, điều chỉnh:

1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Theo Bộ Tư pháp cần có sự thống nhất giữa Điều 1, Điều 2 với Điều 3 của Dự thảo Nghị định, vì tại Điều 1 Dự thảo Nghị định quy định: “Nghị định này quy định về việc tham gia giao thông của người lái xe và xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam”, tức là quy định đối với các loại xe ô tô có tay lái bên phải đăng ký tại nước ngoài và do người nước ngoài hoặc người Việt Nam điều khiển. Tuy nhiên Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện chấp thuận lại chỉ cho phép xe ô tô chở người và do người nước ngoài điều khiển tham gia giao thông tại Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến và sửa nội dung của Điều 1, Điều 2 phù hợp với quy định của Điều 3 Dự thảo Nghị định, chỉ cho phép xe ô tô chở người và do người nước ngoài điều khiển tham gia giao thông tại Việt Nam. Lý do việc quy định này đã được giải trình tại Báo cáo số 3194/BC-BGTVT ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải (có gửi kèm theo).

2. Tại Điều 3, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung thêm quy định của điều kiện chấp thuận là phải có Giấy chứng nhận đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam. Về nội dung này, Bộ Giao thông vận tải thấy rằng nếu quy định nội dung phải có Giấy chứng nhận đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam là một trong các điều kiện để xem xét chấp thuận cho xe ô tô chở người của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải vào tham gia giao thông tại Việt Nam là chưa hợp lý vì lý do sau:

Điều 4 của Dự thảo Nghị định quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận cho xe ô tô có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam, trong đó điểm a khoản 2 quy định: “Tổ chức, cá nhân có công hàm của Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị và nêu rõ lý do cho phương tiện tham giao thông tại Việt Nam kèm theo bản sao các loại giấy tờ đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định này”. Như vậy, các loại giấy tờ quy định tại Điều 3 Dự thảo Nghị định là căn cứ để Bộ Giao thông vận tải đối chiếu khi chấp thuận cho xe ô tô chở người của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải vào tham gia giao thông tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam chỉ được tổ chức, cá nhân thực hiện sau khi “xe ô tô chở người của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải” được chấp thuận cho phép vào tham gia giao thông tại Việt Nam. Lý do vì phải được phép vào tham gia giao thông tại Việt Nam thì chủ xe cơ giới mới cần thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự có giá trị tại Việt Nam.

Chính vì vậy, không thể đưa quy định phải có Giấy chứng nhận đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam vào Điều 3 của Dự thảo Nghị định.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị giữ nguyên Điều 3 của Dự thảo Nghị định và không bổ sung theo như ý kiến của Bộ Tư pháp.

Về nội dung quy định phải có Giấy chứng nhận đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải đã đưa vào điểm b khoản 4 Điều 5 của Dự thảo Nghị định.

3. Về khoản 2 Điều 4 của Dự thảo Nghị định, ý kiến của Bộ Tư pháp cho rằng quy định của Chương III chưa thể hiện rõ cơ chế phối hợp liên ngành trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến việc xe ô tô của người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải thấy rằng:

Hiện nay, một số tổ chức, cá nhân đã đưa xe ô tô chở người có tay lái ở bên phải, thuộc sở hữu của người nước ngoài, đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài lái vào tham gia giao thông tại Việt Nam dưới hình thức du lịch theo các đoàn ca ra van, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị du lịch thực hiện. Để một đoàn ca ra van như đã nêu vào Việt Nam, hiện nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải thực hiện nhiều bước như lấy ý kiến của các Bộ, ngành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ,…

Vì vậy, trong quá trình Dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải đã nghiên cứu trình tự, thủ tục hiện nay của một đoàn ca ra van vào Việt Nam và đã dự thảo quy định như khoản 2 Điều 4 và các quy định trách nhiệm phối hợp thực hiện tại Chương III của các Bộ, ngành.

Bộ Giao thông vận tải thấy rằng, việc quy định như đã nêu trong Dự thảo Nghị định là phù hợp với việc thực hiện cơ chế một cửa, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện, đồng thời vẫn đảm bảo được sự phối hợp và thực hiện đúng chức năng theo quy định của các Bộ, ngành.

4. Về nội dung Điều 6 của Dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải thấy rằng, việc quy định như Dự thảo Nghị định đã bao hàm đầy đủ việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo quy định của các điều ước quốc tế mà Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trên đây là báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự thảo Nghị định quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, VTải (2)

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo số 4173/BC-BGTVT về việc tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo nghị định quy định xe ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.372

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91