Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGDĐT 2014 Thông tư Danh mục giáo dục cấp IV trình độ cao đẳng đại học

Số hiệu: 15/VBHN-BGDĐT Loại văn bản: Văn bản hợp nhất
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 08/05/2014 Ngày hợp nhất: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/VBHN-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2014

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2010, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định như sau1:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.

Điều 22. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2010 và thay thế Quyết định số 2301/QĐ-LB ngày 22 tháng 12 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành Danh mục ngành đào tạo đại học nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo);
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH, Vụ PC.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

DANH MỤC

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẤP IV - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

51

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

52

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

5114

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

5214

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

521401

Khoa học giáo dục

52140101

Giáo dục học

52140114

Quản lý giáo dục

511402

Đào tạo giáo viên

521402

Đào tạo giáo viên

51140201

Giáo dục Mầm non

52140201

Giáo dục Mầm non

51140202

Giáo dục Tiểu học

52140202

Giáo dục Tiểu học

51140203

Giáo dục Đặc biệt

52140203

Giáo dục Đặc biệt

51140204

Giáo dục Công dân

52140204

Giáo dục Công dân

52140205

Giáo dục Chính trị

51140206

Giáo dục Thể chất

52140206

Giáo dục Thể chất

51140207

Huấn luyện thể thao*

52140207

Huấn luyện thể thao*

51140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

52140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

51140209

Sư phạm Toán học

52140209

Sư phạm Toán học

51140210

Sư phạm Tin học

52140210

Sư phạm Tin học

51140211

Sư phạm Vật lý

52140211

Sư phạm Vật lý

51140212

Sư phạm Hóa học

52140212

Sư phạm Hóa học

51140213

Sư phạm Sinh học

52140213

Sư phạm Sinh học

51140214

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

52140214

Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

51140215

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

52140215

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

51140216

Sư phạm Kinh tế gia đình

51140217

Sư phạm Ngữ văn

52140217

Sư phạm Ngữ văn

51140218

Sư phạm Lịch sử

52140218

Sư phạm Lịch sử

51140219

Sư phạm Địa lý

52140219

Sư phạm Địa lý

511402203

Sư phạm Công tác Đội thiếu niên Tiền phong HCM

51140221

Sư phạm Âm nhạc

52140221

Sư phạm Âm nhạc

51140222

Sư phạm Mỹ thuật

52140222

Sư phạm Mỹ thuật

511402234

Sư phạm Tiếng Bahna

521402235

Sư phạm Tiếng Bana

511402246

Sư phạm Tiếng Êđê

521402247

Sư phạm Tiếng Êđê

52140225

Sư phạm Tiếng Jrai

52140226

Sư phạm Tiếng Khme

52140227

Sư phạm Tiếng H'mong

52140228

Sư phạm Tiếng Chăm

511402298

Sư phạm Tiếng M'nông

521402299

Sư phạm Tiếng M'nông

5114023010

Sư phạm Tiếng Xê đăng

5214023011

Sư phạm Tiếng Xê đăng

51140231

Sư phạm Tiếng Anh

52140231

Sư phạm Tiếng Anh

52140232

Sư phạm Tiếng Nga

52140233

Sư phạm Tiếng Pháp

52140234

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

52140235

Sư phạm Tiếng Đức

52140236

Sư phạm Tiếng Nhật

5121

Nghệ thuật

5221

Nghệ thuật

512101

Mỹ thuật

522101

Mỹ thuật

52210101

Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

51210103

Hội họa

52210103

Hội họa

51210104

Đồ họa

52210104

Đồ họa

51210105

Điêu khắc

52210105

Điêu khắc

51210107

Gốm

52210107

Gốm

512102

Nghệ thuật trình diễn

522102

Nghệ thuật trình diễn

52210201

Âm nhạc học

51210203

Sáng tác âm nhạc

52210203

Sáng tác âm nhạc

51210204

Chỉ huy âm nhạc

52210204

Chỉ huy âm nhạc

51210205

Thanh nhạc

52210205

Thanh nhạc

51210207

Biểu diễn nhạc cụ phương tây

52210207

Biểu diễn nhạc cụ phương tây

51210208

Piano

52210208

Piano

51210209

Nhạc Jazz

52210209

Nhạc Jazz

51210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

52210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

52210221

Lý luận và phê bình sân khấu

52210225

Biên kịch sân khấu

51210226

Diễn viên sân khấu kịch hát

52210226

Diễn viên sân khấu kịch hát

51210227

Đạo diễn sân khấu

52210227

Đạo diễn sân khấu

52210231

Lý luận và phê bình điện ảnh - truyền hình

52210233

Biên kịch điện ảnh - truyền hình

51210234

Diễn viên kịch - điện ảnh

52210234

Diễn viên kịch - điện ảnh

52210235

Đạo diễn điện ảnh - truyền hình

51210236

Quay phim

52210236

Quay phim

52210241

Lý luận, phê bình múa

51210242

Diễn viên múa

52210242

Diễn viên múa

51210243

Biên đạo múa

52210243

Biên đạo múa

51210244

Huấn luyện múa

52210244

Huấn luyện múa

512103

Nghệ thuật nghe nhìn

522103

Nghệ thuật nghe nhìn

51210301

Nhiếp ảnh

52210301

Nhiếp ảnh

51210302

Công nghệ điện ảnh - truyền hình

52210302

Công nghệ điện ảnh - truyền hình

51210303

Thiết kế âm thanh - ánh sáng

52210303

Thiết kế âm thanh - ánh sáng

512104

Mỹ thuật ứng dụng

522104

Mỹ thuật ứng dụng

51210402

Thiết kế công nghiệp

52210402

Thiết kế công nghiệp

51210403

Thiết kế đồ họa

52210403

Thiết kế đồ họa

51210404

Thiết kế thời trang

52210404

Thiết kế thời trang

51210405

Thiết kế nội thất

52210405

Thiết kế nội thất

51210406

Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh

52210406

Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh

5122

Nhân văn

5222

Nhân văn

512201

Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

522201

Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

51220101

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

52220101

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

52220104

Hán Nôm

52220105

Ngôn ngữ Jrai

52220106

Ngôn ngữ Khme

52220107

Ngôn ngữ H'mong

52220108

Ngôn ngữ Chăm

52220110

Sáng tác văn học

51220112

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

52220112

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

51220113

Việt Nam học

52220113

Việt Nam học

512202

Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

522202

Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài

51220201

Tiếng Anh

52220201

Ngôn ngữ Anh

52220202

Ngôn ngữ Nga

51220203

Tiếng Pháp

52220203

Ngôn ngữ Pháp

51220204

Tiếng Trung Quốc

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

52220205

Ngôn ngữ Đức

52220206

Ngôn ngữ Tây Ban Nha

52220207

Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

52220208

Ngôn ngữ Italia

51220209

Tiếng Nhật

52220209

Ngôn ngữ Nhật

5122021012

Tiếng Hàn Quốc

52220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

52220211

Ngôn ngữ Ảrập

52220212

Quốc tế học

52220213

Đông phương học

52220214

Đông Nam Á học

52220215

Trung Quốc học

52220216

Nhật Bản học

52220217

Hàn Quốc học

52220218

Khu vực Thái Bình Dương học

5122022113

Tiếng Lào

5122022214

Tiếng Thái

5122022315

Tiếng Khơ me

512203

Nhân văn khác

522203

Nhân văn khác

52220301

Triết học

52220310

Lịch sử

52220320

Ngôn ngữ học

52220330

Văn học

52220340

Văn hóa học

51220342

Quản lý văn hóa

52220342

Quản lý văn hóa

51220343

Quản lý thể dục thể thao*

52220343

Quản lý thể dục thể thao*

5231

Khoa học xã hội và hành vi

523101

Kinh tế học

52310101

Kinh tế

52310106

Kinh tế quốc tế

523102

Khoa học chính trị

52310201

Chính trị học

52310202

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

52310205

Quản lý nhà nước

52310206

Quan hệ quốc tế

523103

Xã hội học và Nhân học

52310301

Xã hội học

52310302

Nhân học

523104

Tâm lý học

52310401

Tâm lý học

52310403

Tâm lý học giáo dục

523105

Địa lý học

52310501

Địa lý học

52310502

Bản đồ học

5132

Báo chí và thông tin

5232

Báo chí và thông tin

513201

Báo chí và truyền thông

523201

Báo chí và truyền thông

51320101

Báo chí

52320101

Báo chí

51320104

Truyền thông đa phương tiện

52320104

Truyền thông đa phương tiện

51340406

Công nghệ truyền thông

52340406

Công nghệ truyền thông

5232040716

Truyền thông quốc tế

52360708

Quan hệ công chúng

513202

Thông tin -Thư viện

523202

Thông tin - Thư viện

52320201

Thông tin học

51320202

Khoa học thư viện

52320202

Khoa học thư viện

513203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

523203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

51320303

Lưu trữ học

52320303

Lưu trữ học

51320305

Bảo tàng học

52320305

Bảo tàng học

513204

Xuất bản - Phát hành

523204

Xuất bản - Phát hành

52320401

Xuất bản

51320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

52320402

Kinh doanh xuất bản phẩm

5134

Kinh doanh và quản lý

5234

Kinh doanh và quản lý

513401

Kinh doanh

523401

Kinh doanh

51340101

Quản trị kinh doanh

52340101

Quản trị kinh doanh

51340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

51340107

Quản trị khách sạn

52340107

Quản trị khách sạn

51340109

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

52340109

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

51340115

Marketing

52340115

Marketing

52340116

Bất động sản

52340120

Kinh doanh quốc tế

51340121

Kinh doanh thương mại

52340121

Kinh doanh thương mại

513402

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

523402

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

51340201

Tài chính – Ngân hàng

52340201

Tài chính – Ngân hàng

51340202

Bảo hiểm

52340202

Bảo hiểm

513403

Kế toán – Kiểm toán

523403

Kế toán – Kiểm toán

51340301

Kế toán

52340301

Kế toán

51340302

Kiểm toán

52340302

Kiểm toán

513404

Quản trị – Quản lý

523404

Quản trị – Quản lý

52340401

Khoa học quản lý

51340404

Quản trị nhân lực

52340404

Quản trị nhân lực

51340405

Hệ thống thông tin quản lý

52340405

Hệ thống thông tin quản lý

51340406

Quản trị văn phòng

52340406

Quản trị văn phòng

51340407

Thư ký văn phòng

5138

Pháp luật

5238

Pháp luật

523801

Luật

52380101

Luật

52380107

Luật kinh tế

52380108

Luật quốc tế

513802

Dịch vụ pháp lý

51380201

Dịch vụ pháp lý

5142

Khoa học sự sống

5242

Khoa học sự sống

524201

Sinh học

52420101

Sinh học

514202

Sinh học ứng dụng

524202

Sinh học ứng dụng

51420201

Công nghệ sinh học

52420201

Công nghệ sinh học

5142020217

(được bãi bỏ)

52420202

Kỹ thuật sinh học*

51420203

Sinh học ứng dụng

52420203

Sinh học ứng dụng

5144

Khoa học tự nhiên

5244

Khoa học tự nhiên

524401

Khoa học vật chất

52440101

Thiên văn học

52440102

Vật lý học

5244010318

Vật lý hạt nhân

52440112

Hóa học

52430122

Khoa học vật liệu

514402

Khoa học trái đất

524402

Khoa học trái đất

52440201

Địa chất học

52440217

Địa lý tự nhiên

51440221

Khí tượng học

52440221

Khí tượng học

51440224

Thủy văn

52440224

Thủy văn

52440228

Hải dương học

524403

Khoa học môi trường

52440301

Khoa học môi trường

52440306

Khoa học đất

5146

Toán và thống kê

5246

Toán và thống kê

524601

Toán học

52460101

Toán học

52460112

Toán ứng dụng

52460115

Toán cơ

514602

Thống kê

524602

Thống kê

51460201

Thống kê

52460201

Thống kê

5148

Máy tính và công nghệ thông tin

5248

Máy tính và công nghệ thông tin

514801

Máy tính

524801

Máy tính

51480101

Khoa học máy tính

52480101

Khoa học máy tính

51480102

Truyền thông và mạng máy tính

52480102

Truyền thông và mạng máy tính

52480103

Kỹ thuật phần mềm

51480104

Hệ thống thông tin

52480104

Hệ thống thông tin

514802

Công nghệ thông tin

524802

Công nghệ thông tin

51480201

Công nghệ thông tin

52480201

Công nghệ thông tin

51480202

Tin học ứng dụng

5151

Công nghệ kỹ thuật

5251

Công nghệ kỹ thuật

515101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

525101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

51510101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

51510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

52510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

51510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

52510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

51510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông

52510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông

51510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

52510105

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

515102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

525102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

51510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

52510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

51510202

Công nghệ chế tạo máy

52510202

Công nghệ chế tạo máy

51510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

52510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

51510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

52510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

51510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

52510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

5251020719

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

52510210

Công thôn

515103

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

525103

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

51510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

52510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

51510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

52510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

51510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

52510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

51510304

Công nghệ kỹ thuật máy tính

52510304

Công nghệ kỹ thuật máy tính

515104

Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

525104

Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

51510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

52510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

51510402

Công nghệ vật liệu

52510402

Công nghệ vật liệu

51510405

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

51510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

515105

Công nghệ sản xuất

51510501

Công nghệ in

5151050320

(Nhập vào Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

51510505

Bảo dưỡng công nghiệp

515106

Quản lý công nghiệp

525106

Quản lý công nghiệp

51510601

Quản lý công nghiệp

52510601

Quản lý công nghiệp

52510602

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

52510603

Kỹ thuật công nghiệp

52510604

Kinh tế công nghiệp

5251060621

Quản lý hoạt động bay

515109

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

51515901

Công nghệ kỹ thuật địa chất

51515902

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

515110

Công nghệ kỹ thuật mỏ

51511001

Công nghệ kỹ thuật mỏ

51511002

Công nghệ tuyển khoáng

5252

Kỹ thuật

525201

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

52520101

Cơ kỹ thuật

52520103

Kỹ thuật cơ khí

52520114

Kỹ thuật cơ - điện tử

52520115

Kỹ thuật nhiệt

52520120

Kỹ thuật hàng không

52520122

Kỹ thuật tàu thủy

525202

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

52520201

Kỹ thuật điện, điện tử

52520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

52520212

Kỹ thuật y sinh*

52520214

Kỹ thuật máy tính

52520216

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

525203

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

52520301

Kỹ thuật hóa học

52520309

Kỹ thuật vật liệu

52520310

Kỹ thuật vật liệu kim loại

52520320

Kỹ thuật môi trường

525204

Vật lý kỹ thuật

52520401

Vật lý kỹ thuật

52520402

Kỹ thuật hạt nhân

525205

Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

52520501

Kỹ thuật địa chất

52520502

Kỹ thuật địa vật lý

52520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

52520504

Kỹ thuật biển

525206

Kỹ thuật mỏ

52520601

Kỹ thuật mỏ

52520604

Kỹ thuật dầu khí

52520607

Kỹ thuật tuyển khoáng

5154

Sản xuất và chế biến

5254

Sản xuất và chế biến

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

525401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

51540102

Công nghệ thực phẩm

52540102

Công nghệ thực phẩm

51540104

Công nghệ sau thu hoạch

52540104

Công nghệ sau thu hoạch

51540105

Công nghệ chế biến thủy sản

52540105

Công nghệ chế biến thủy sản

515402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

525402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

52540201

Kỹ thuật dệt

51540202

Công nghệ sợi, dệt

52540202

Công nghệ sợi, dệt

51540204

Công nghệ may

52540204

Công nghệ may

51540206

Công nghệ da giày

52540206

Công nghệ da giày

515403

Sản xuất, chế biến khác

525403

Sản xuất, chế biến khác

51540301

Công nghệ chế biến lâm sản

52540301

Công nghệ chế biến lâm sản

51540302

Công nghệ giấy và bột giấy

5158

Kiến trúc và xây dựng

5258

Kiến trúc và xây dựng

525801

Kiến trúc và quy hoạch

52580102

Kiến trúc

52580105

Quy hoạch vùng và đô thị

52580110

Kiến trúc cảnh quan

525802

Xây dựng

52580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

5258020222

Kỹ thuật công trình thủy

52580203

Kỹ thuật công trình biển

52580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580208

Kỹ thuật xây dựng

52580210

Địa kỹ thuật xây dựng

5258021123

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

52580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

515803

Quản lý xây dựng

525803

Quản lý xây dựng

52580301

Kinh tế xây dựng

51580302

Quản lý xây dựng

52580302

Quản lý xây dựng

5162

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

5262

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

516201

Nông nghiệp

526201

Nông nghiệp

52620101

Nông nghiệp

51620102

Khuyến nông

52620102

Khuyến nông

51620105

Chăn nuôi

52620105

Chăn nuôi

52620109

Nông học

51620110

Khoa học cây trồng

52620110

Khoa học cây trồng

51620112

Bảo vệ thực vật

52620112

Bảo vệ thực vật

52620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

51620114

Kinh doanh nông nghiệp

52620114

Kinh doanh nông nghiệp

52620115

Kinh tế nông nghiệp

51620116

Phát triển nông thôn

52620116

Phát triển nông thôn

516202

Lâm nghiệp

526202

Lâm nghiệp

51620201

Lâm nghiệp

52620201

Lâm nghiệp

52620202

Lâm nghiệp đô thị

51620205

Lâm sinh

52620205

Lâm sinh

51620211

Quản lý tài nguyên rừng

52620211

Quản lý tài nguyên rừng

516203

Thủy sản

526203

Thủy sản

51620301

Nuôi trồng thủy sản

52620301

Nuôi trồng thủy sản

52620302

Bệnh học thủy sản

52620304

Kỹ thuật khai thác thủy sản

52620305

Quản lý nguồn lợi thủy sản

5164

Thú y

5264

Thú y

526401

Thú y

52640101

Thú y

516402

Dịch vụ thú y

51640201

Dịch vụ thú y

5172

Sức khoẻ

5272

Sức khoẻ

527201

Y học

52720101

Y đa khoa

5272010324

Y học dự phòng

527202

Y học cổ truyền

51720201

Y học cổ truyền

52720201

Y học cổ truyền

517203

Dịch vụ y tế

527203

Dịch vụ y tế

52720301

Y tế công cộng

51720305

Y sinh học thể dục thể thao

52720305

Y sinh học thể dục thể thao

5172033025

Kỹ thuật hình ảnh y học

5272033026

Kỹ thuật hình ảnh y học

51720332

Xét nghiệm y học

52720332

Xét nghiệm y học

5172033327

(chuyển thành Phục hồi chức năng, mã số 51720503)

5272033328

(chuyển thành Phục hồi chức năng, mã số 51720503)

527204

Dược học

52720401

Dược học

5272040329

Hóa dược

517205

Điều dưỡng, hộ sinh

527205

Điều dưỡng, hộ sinh

51720501

Điều dưỡng

52720501

Điều dưỡng

51720502

Hộ sinh

5172050330

Phục hồi chức năng

5272050331

Phục hồi chức năng

517206

Răng - Hàm - Mặt

527206

Răng - Hàm - Mặt

52720601

Răng - Hàm - Mặt

51720602

Kỹ thuật phục hình răng

52720602

Kỹ thuật phục hình răng

527207

Quản lý bệnh viện

52720701

Quản lý bệnh viện

5176

Dịch vụ xã hội

5276

Dịch vụ xã hội

517601

Công tác xã hội

527601

Công tác xã hội

51760101

Công tác xã hội

52760101

Công tác xã hội

51760102

Công tác thanh thiếu niên

52760102

Công tác thanh thiếu niên

5181

Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

5281

Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

528102

Khách sạn, nhà hàng

518105

Kinh tế gia đình

528105

Kinh tế gia đình

51810501

Kinh tế gia đình

52810501

Kinh tế gia đình

5184

Dịch vụ vận tải

5284

Dịch vụ vận tải

518401

Khai thác vận tải

528401

Khai thác vận tải

51840101

Khai thác vận tải

52840101

Khai thác vận tải

52840104

Kinh tế vận tải

52840106

Khoa học hàng hải

51840107

Điều khiển tàu biển

51840108

Vận hành khai thác máy tàu

5185

Môi trường và bảo vệ môi trường

5285

Môi trường và bảo vệ môi trường

518501

Kiểm soát và bảo vệ môi trường

528501

Kiểm soát và bảo vệ môi trường

52850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

52850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

51850103

Quản lý đất đai

52850103

Quản lý đất đai

528502

Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

52850201

Bảo hộ lao động

5186

An ninh, quốc phòng

5286

An ninh, Quốc phòng

518601

An ninh và trật tự xã hội

528601

An ninh và trật tự xã hội

52860102

Điều tra trinh sát

52860104

Điều tra hình sự

52860108

Kỹ thuật hình sự

52860109

Quản lý nhà nước về an ninh trật tự

52860111

Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân

52860112

Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh trật tự

51860113

Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

52860113

Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

52860116

Hậu cần công an nhân dân

52860117

Tình báo an ninh

518602

Quân sự

528602

Quân sự

5286020132

Chỉ huy tham mưu Hải quân

5286020233

Chỉ huy tham mưu Không quân

5286020334

Chỉ huy tham mưu Phòng không

5286020435

Chỉ huy tham mưu Pháo binh

5286020536

Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

51860206

Biên phòng

52860206

Biên phòng

51860207

5286020737

Chỉ huy tham mưu Đặc công

5186021038

Chỉ huy tham mưu Lục quân

5286021039

Chỉ huy tham mưu Lục quân

52860214

Chỉ huy kỹ thuật

5286021540

Chỉ huy kỹ thuật Phòng không

5286021641

Chỉ huy kỹ thuật Tăng - thiết giáp

5286021742

Chỉ huy kỹ thuật Công binh

5286021843

Chỉ huy kỹ thuật Hóa học

5286021944

Chỉ huy kỹ thuật Thông tin

52860220

Tình báo quân sự

5286022145

Chỉ huy kỹ thuật Tác chiến điện tử

5286022246

Trinh sát kỹ thuật

52860226

Hậu cần quân sự

5286023047

Quân sự cơ sở1 Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có căn cứ ban hành như sau:

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ; Nghị định 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học:”

2 Điều 2 của Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013 quy định như sau:

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.”

3 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

4 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

5 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

6 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

7 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

8 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

9 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

10 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

11 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

12 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

13 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

14 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

15 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

16 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

17 Mã số này được bãi bỏ theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

18 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

19 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

20 Mã số này được sửa đổi theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

21 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

22 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

23 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

24 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

25 Mã số này được sửa đổi theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

26 Mã số này được sửa đổi theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

27 Mã số này được sửa đổi theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

28 Mã số này được sửa đổi theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

29 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

30 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

31 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

32 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

33 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

34 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

35 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

36 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

37 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

38 Mã số này được sửa đổi theo theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

39 Mã số này được sửa đổi theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

40 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

41 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

42 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

43 Mã số này được bổ sung theo theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

44 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

45 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

46 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

47 Mã số này được bổ sung theo quy định tại Danh mục sửa đổi, bổ sung một số ngành trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGDĐT ngày 08/05/2014 hợp nhất Thông tư về Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.829

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!