Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo

Số hiệu: 52/2011/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 11/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 52/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO, ĐÌNH CHỈ TUYỂN SINH, THU HỒI QUYẾT ĐỊNH MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (sau đây viết tắt là TCCN).

2. Văn bản này áp dụng đối với trường TCCN, cơ sở giáo dục đào tạo trình độ TCCN (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo) và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ sở đào tạo trực thuộc các doanh nghiệp do Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện một số quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu đối với doanh nghiệp đó theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN đối với các cơ sở đào tạo thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, trường chính trị, trường quân sự tỉnh và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN.

Điều 3. Điều kiện mở ngành đào tạo trình độ TCCN

Cơ sở đào tạo được mở ngành đào tạo trình độ TCCN khi đảm bảo các điều kiện sau đây:

1. Có đủ tư cách pháp nhân và đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo TCCN.

2. Ngành đào tạo đăng ký mở phải phù hợp với yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, quy hoạch và chiến lược phát triển của nhà trường, quy hoạch phát triển nhân lực của địa phương và của ngành. Đảm bảo không có sự chồng chéo ngành đào tạo giữa các trường trên cùng một địa bàn.

3. Ngành đào tạo đăng ký mở có trong danh mục ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường hợp ngành đăng ký mở chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo, cơ sở đào tạo phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới (nếu có) và phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận bằng văn bản đối với ngành đào tạo này trước khi gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành.

4. Có đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình đào tạo, cụ thể:

a) Giáo viên tham gia giảng dạy đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giáo dục và Điều lệ trường TCCN; có trình độ và kinh nghiệm thực tế phù hợp với yêu cầu của học phần mà họ sẽ giảng dạy trong chương trình đào tạo;

b) Có đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo tương ứng với mỗi khối kiến thức, kỹ năng của ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất 3 giáo viên có trình độ đại học trở lên đúng ngành với ngành đăng ký mở.

5. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của ngành đăng ký mở, cụ thể:

a) Có đủ phòng học đáp ứng quy mô đào tạo theo quy định. Các phòng học phải đảm bảo về ánh sáng, thông gió, an toàn vệ sinh, cháy nổ và các trang thiết bị cơ bản phục vụ cho dạy-học;

b) Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập đáp ứng các yêu cầu thực hành, thực tập cơ bản của chương trình đào tạo. Các trang thiết bị trong phòng đảm bảo số lượng, chất lượng, bố trí phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, quy mô học sinh, phương pháp tổ chức dạy học, quy định về an toàn lao động và trình độ công nghệ của sản xuất hiện tại;

Đối với các cơ sở thực tập bên ngoài trường, cơ sở đào tạo phải được sự đồng ý của cơ sở thực tập bên ngoài trường thể hiện bằng văn bản ký kết giữa hai bên;

c) Thư viện có phòng tra cứu thông tin và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập và sách tham khảo cho học sinh và giáo viên theo yêu cầu của ngành đăng ký mở;

d) Website của trường được cập nhật thường xuyên, công bố cam kết chất lượng giáo dục, công khai chất lượng giáo dục thực tế, các điều kiện đảm bảo chất lượng và công khai thu chi tài chính.

6. Có chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Chương trình phải đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo TCCN, trong đó kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo phải thể hiện phân bổ thời gian cho các hoạt động, các học phần và thời lượng học tập phù hợp với đối tượng đào tạo, đảm bảo tải trọng học tập dàn đều trong suốt khóa học. Chương trình đào tạo được xây dựng theo quy định tại mẫu 1 của Phụ lục II kèm Thông tư này.

b) Chương trình chi tiết của từng học phần được xây dựng theo quy định tại mẫu 2 của Phụ lục II, trong đó:

- Tên gọi các học phần, thời lượng học phần, thời điểm thực hiện chương trình học phần phải thống nhất với chương trình đào tạo;

- Mục tiêu của học phần phải khẳng định theo chuẩn đầu ra của học phần (yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, hành vi mà học sinh phải đạt được sau khi kết thúc học phần) và nhất quán với mục tiêu của chương trình đào tạo;

- Chương trình chi tiết học phần phải quy định điều kiện tiên quyết (nếu có) để yêu cầu học sinh cần phải đáp ứng trước khi vào học học phần;

- Phương pháp dạy và học các học phần phải sử dụng các phương pháp phát huy được tính tích cực, chủ động của người học và phù hợp với tính chất của học phần;

- Đánh giá kết quả học tập phải phù hợp với quy chế hiện hành về đào tạo TCCN và mục tiêu, tính chất của học phần;

- Nội dung chi tiết của học phần gồm các nội dung về kiến thức, kỹ năng cụ thể của học phần được cụ thể hóa thành các phần, chương hoặc bài học và các nội dung chính cho từng chương, bài học. Các nội dung này phải đáp ứng được mục tiêu của học phần, phù hợp với thời lượng học phần và tải trọng dạy, học của giáo viên và học sinh. Nội dung các học phần chung phải phù hợp với những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định;

- Đối với bài thực hành tại phòng thí nghiệm hoặc đi thực tập tại cơ sở bên ngoài trường phải ghi rõ mục tiêu, nội dung thực hành, thực tập, kế hoạch, thời gian, các điều kiện đảm bảo chất lượng thực hành, thực tập và các yêu cầu khác đối với học sinh trong quá trình thực hành, thực tập.

- Trang thiết bị dạy học phải ghi rõ tên, số lượng trang thiết bị, phương tiện, vật tư chính phục vụ cho việc dạy và học (lý thuyết và thực hành);

- Yêu cầu đối với giáo viên giảng dạy học phần phải ghi rõ yêu cầu về trình độ chuyên môn, trình độ sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm thực tế nghề nghiệp;

- Nguồn tài liệu tham khảo dùng cho học phần phải ghi rõ tên tài liệu, tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản. Nếu nguồn tài liệu tham khảo từ Internet thì phải ghi rõ địa chỉ truy cập vào Website. Tài liệu tham khảo phải là những tài liệu cập nhật, gắn với nội dung học phần (có thể là tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài).

c) Hội đồng xây dựng chương trình gồm các giảng viên, giáo viên có kinh nghiệm về những nội dung liên quan trong chương trình và kinh nghiệm giảng dạy TCCN; nhà quản lý giáo dục; chuyên gia về xây dựng chương trình; đại diện các đơn vị có sử dụng lao động thuộc ngành đào tạo. Tổng số giáo viên, giảng viên của cơ sở đào tạo tham gia Hội đồng không vượt quá 2/3 tổng số thành viên trong Hội đồng;

d) Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần phải được thông qua bởi Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo (đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc của một cơ sở đào tạo do cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định (đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc có văn bản chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường hợp cá biệt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4).

7. Có bộ máy quản lý và quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường đảm bảo triển khai ngành đào tạo. 

8. Không vi phạm các quy định về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm liên tiếp tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.

9. Đối với một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đặc biệt (Sức khỏe; Thể dục thể thao; Nghệ thuật; Đào tạo giáo viên), ngoài những điều kiện mở ngành được quy định tại Văn bản này, cơ sở đào tạo còn phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ, ngành chủ quản lĩnh vực này.

Điều 4. Thẩm định chương trình đào tạo

1. Cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã thành lập và tổ chức đào tạo được trên 3 năm;

b) Có ít nhất 5 giáo viên cơ hữu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành với ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất 1 giáo viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên;

c) Ngành đào tạo đăng ký mở có trong danh mục ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

d) Không có vi phạm trong quá trình tự thẩm định các chương trình đào tạo trước đó hoặc thẩm định chương trình đào tạo cho cơ sở đào tạo khác.

2. Cơ sở đào tạo được cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định thẩm định chương trình đào tạo trình độ TCCN cho cơ sở đào tạo khác khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có ít nhất 5 giáo viên cơ hữu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành với ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất 1 giáo viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên;

b) Đang triển khai đào tạo trình độ TCCN ngành cần thẩm định và có ít nhất 3 khóa học sinh của ngành cần thẩm định đã tốt nghiệp;

c) Không có vi phạm trong quá trình tự thẩm định chương trình đào tạo hoặc thẩm định chương trình đào tạo cho cơ sở đào tạo khác;

d) Không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm được chỉ định thẩm định chương trình đào tạo trình độ TCCN cho cơ sở đào tạo có ngành đăng ký mở.

3. Quy trình thẩm định chương trình đào tạo

a) Trước khi nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo, cơ sở đào tạo gửi công văn đến cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đề nghị cho phép tự thẩm định chương trình đào tạo (Phụ lục VII) hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín thẩm định chương trình đào tạo. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ sở đào tạo đề nghị tự thẩm định chương trình đào tạo hoặc chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín thẩm định, cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành phải có văn bản trả lời.

Trường hợp ngành cần thẩm định chưa có trong danh mục ngành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương không có cơ sở đào tạo nào có đủ điều kiện theo quy định để thẩm định chương trình đào tạo của ngành đăng ký mở và các trường hợp đặc thù khác, cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành gửi văn bản đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết cá biệt.

b) Sau khi nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền cho phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào tạo hoặc chỉ định một cơ sở đào tạo có uy tín để thẩm định chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo tiến hành thực hiện các công việc sau:

- Nếu cơ sở đào tạo được phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào tạo, Thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở mình.

- Nếu cơ sở đào tạo không được phép tự tổ chức thẩm định chương trình đào tạo, sau khi nhận được ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành, cơ sở đào tạo gửi chương trình đào tạo đến cơ sở đào tạo do cơ quan có thẩm quyền chỉ định để thẩm định. Thủ trưởng cơ sở đào tạo được chỉ định làm nhiệm vụ thẩm định ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức họp Hội đồng để thẩm định chương trình đào tạo trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành gửi công văn chỉ định cơ sở đào tạo làm nhiệm vụ thẩm định và đã nhận được chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định.

- Thành phần Hội đồng thẩm định, nội dung và cách thức tiến hành phiên họp của Hội đồng được thực hiện theo quy định về thẩm định chương trình giáo dục TCCN hiện hành. Sau khi thẩm định xong chương trình đào tạo, Thủ trưởng cơ sở đào tạo làm nhiệm vụ thẩm định xác nhận vào biên bản của Hội đồng thẩm định (Phụ lục VI) và vào chương trình đào tạo.

- Đối với những chương trình đào tạo giải quyết theo trường hợp cá biệt, cơ sở đào tạo gửi chương trình đào tạo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành và chương trình của cơ sở đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản trả lời.

4. Kinh phí tổ chức thẩm định chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo đăng ký mở ngành đào tạo chi trả theo quy định hiện hành.

Điều 5. Hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN

Hồ sơ đăng ký mở ngành do cơ sở đào tạo xây dựng, được đóng thành quyển và có đóng dấu giáp lai, bao gồm:

1. Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (Phụ lục I).

2. Đề án đăng ký mở ngành đào tạo, bao gồm các nội dung:

a) Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần;

b) Năng lực của cơ sở đào tạo:

- Danh sách giáo viên giảng dạy (mẫu 1 Phụ lục III);

- Bảng kê cở sở vật chất (mẫu 2 Phụ lục III);

c) Các tài liệu và minh chứng kèm theo:

- Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo;

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kèm Biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định do cơ sở đào tạo thành lập (đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc của cơ sở đào tạo do cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định (đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo), hoặc các văn bản về việc thẩm định chương trình đào tạo (đối với trường hợp cá biệt).

- Hồ sơ trích ngang các giáo viên của ngành đăng ký mở (Phụ lục IV);

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn kèm theo chữ ký của người sở hữu văn bằng, chứng chỉ sư phạm của các giáo viên (trừ giáo viên đã tốt nghiệp đại học sư phạm);

- Minh chứng cho điều kiện quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 3 của Văn bản này;

 - Biên bản xác nhận các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo kèm ý kiến bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, nơi trường đặt trụ sở về nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn (trừ các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh).

Điều 6. Quy trình mở ngành đào tạo trình độ TCCN

1. Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh

a) Cơ sở đào tạo lập 05 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Văn bản này và gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đáp ứng các điều kiện mở ngành theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo về tình trạng hồ sơ và đề nghị cơ sở đào tạo tiếp tục chuẩn bị các điều kiện.

- Thời hạn kiểm tra hồ sơ không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký mở ngành của cơ sở đào tạo.

b) Kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo

- Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (Trưởng đoàn), 01 đại diện đơn vị trực tiếp quản lý về TCCN của Sở (Thư ký), 01 đại diện của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, 01 đại diện của sở ngành địa phương liên quan, 01 chuyên gia có hiểu biết và kinh nghiệm về ngành đào tạo.

- Nội dung kiểm tra gồm: Sự cần thiết của việc mở ngành; đối chiếu nội dung kê khai trong hồ sơ với các quy định hiện hành và các điều kiện thực tế như kế hoạch phân công giáo viên giảng dạy trong khóa học, bảng lương của trường, sổ bảo hiểm của giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực tế, dữ liệu của cơ sở đào tạo đã công bố công khai trên Website và các tài liệu minh chứng khác.

- Biên bản kiểm tra (mẫu 1, Phụ lục V) phải ghi đầy đủ trung thực ý kiến của các thành viên có mặt trong buổi kiểm tra về tình trạng thực tế, khả năng đáp ứng các điều kiện cho phép đào tạo, ý kiến của lãnh đạo cơ sở đào tạo và cùng ký tên vào biên bản. Kết luận của Biên bản phải đảm bảo đủ cơ sở để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thống nhất việc phê duyệt mở ngành; chưa cho phép mở ngành, cần phải bổ sung các điều kiện còn thiếu; không thống nhất việc mở ngành.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan quyết định mở ngành phải hoàn tất việc kiểm tra thực tế tại trường.

c) Quyết định cho phép mở ngành đào tạo

Nếu cơ sở đào tạo đảm bảo được các điều kiện mở ngành theo quy định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký quyết định phê duyệt mở ngành đào tạo trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế.

Trường hợp cơ sở đào tạo chưa đảm bảo được các điều kiện mở ngành theo quy định thì được phép bổ sung trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế. Sau khi hoàn thiện, cơ sở đào tạo gửi báo cáo bằng văn bản về các nội dung đã bổ sung kèm minh chứng và 02 bộ hồ sơ hoàn thiện tới cơ quan quyết định mở ngành:

- Nếu cơ sở đào tạo đã đảm bảo các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ sở đào tạo, cơ quan có thẩm quyền phải có quyết định cho phép mở ngành đào tạo;

- Nếu sau 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra thực tế, cơ sở đào tạo vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện mở ngành theo quy định thì phải sau 3 tháng kể từ ngày có kết quả kiểm tra, cơ sở đào tạo mới được phép nộp lại hồ sơ đăng ký mở ngành và phải thực hiện quy trình theo đúng các quy định tại khoản 1 Điều này.

d) Quyết định cho phép mở ngành kèm hồ sơ đăng ký mở ngành hoàn thiện và Biên bản kiểm tra các điều kiện phải được cơ quan quyết định mở ngành gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký.

2. Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ, ngành và các cơ sở đào tạo khác

a) Trước khi nộp hồ sơ tới cơ quan quyết định mở ngành, cơ sở đào tạo lập hồ sơ theo quy định tại Điều 5 và gửi 02 bộ tới Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trường đặt trụ sở chính kèm theo văn bản đề nghị kiểm tra xác nhận điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo.

b) Kiểm tra, xác nhận điều kiện mở ngành

- Sở Giáo dục và Đào tạo nơi trường đặt trụ sở chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra. Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (Trưởng đoàn), đại diện đơn vị trực tiếp quản lý về TCCN của Sở (Thư ký), 01 đại diện của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, 01 đại diện của sở ngành địa phương liên quan, 01 chuyên gia có hiểu biết và kinh nghiệm về ngành đào tạo.

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối chiếu các nội dung kê khai trong hồ sơ với các điều kiện thực tế như: Bảng lương của trường, sổ bảo hiểm của giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực tế và các tài liệu minh chứng khác đồng thời lập biên bản kiểm tra (mẫu 2 Phụ lục V).

- Thời hạn hoàn tất việc kiểm tra không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Kinh phí để Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra do cơ sở đào tạo đăng ký mở ngành chi trả theo quy định hiện hành.

c) Cơ sở đào tạo gửi 02 bộ hồ sơ đăng ký mở ngành kèm theo biên bản kiểm tra thực tế và ý kiến bằng văn bản về nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn của Sở Giáo dục và Đào tạo tới cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành:

- Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện và đạt yêu cầu theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình TCCN.

- Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành của cơ sở đào tạo bảo đảm các điều kiện theo quy định, nhưng vẫn còn một số nội dung cần phải hoàn thiện, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quyết định mở ngành thông báo bằng văn bản cho cơ sở đào tạo những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã hoàn thiện của cơ sở đào tạo, nếu cơ sở đào tạo đáp ứng các điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN.

- Nếu hồ sơ đăng ký mở ngành của cơ sở đào tạo chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan quyết định mở ngành thông báo bằng văn bản tình trạng hồ sơ và đề nghị cơ sở đào tạo tiếp tục chuẩn bị các điều kiện. Trường hợp này phải sau 3 tháng kể từ ngày cơ quan quyết định mở ngành gửi văn bản thông báo, cơ sở đào tạo mới được phép nộp lại hồ sơ đăng ký mở ngành và phải thực hiện quy trình theo đúng các quy định tại khoản 2 Điều này.

d) Quyết định cho phép mở ngành kèm hồ sơ đăng ký mở ngành hoàn thiện và Biên bản kiểm tra các điều kiện phải được cơ quan quyết định mở ngành gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi quản lý trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký (trừ các cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mở ngành đào tạo).

Điều 7. Đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trình độ TCCN

1. Cơ sở đào tạo bị đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo trong những trường hợp sau:

a) Không đảm bảo một trong các điều kiện cho phép mở ngành đào tạo trình độ TCCN quy định tại Điều 3 của Văn bản này;

b) Tổ chức đào tạo ngoài địa điểm được phép đào tạo;

c) Không thực hiện theo đúng quy trình mở ngành được quy định tại Điều 6;

d) Người cho phép mở ngành không đúng thẩm quyền;

đ) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo thì có thẩm quyền quyết định đình chỉ.

3. Quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo phải xác định rõ lý do đình chỉ tuyển sinh, quy định rõ thời gian đình chỉ, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của học sinh và giáo viên. Quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Trình tự, thủ tục đình chỉ tuyển sinh hoặc cho phép tuyển sinh trở lại:

a) Khi phát hiện cơ sở đào tạo vi phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan quyết định mở ngành tổ chức kiểm tra để đánh giá mức độ vi phạm;

b) Căn cứ vào mức độ vi phạm của cơ sở đào tạo, cơ quan quyết định mở ngành ra quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo;

c) Sau thời hạn đình chỉ tuyển sinh, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh được khắc phục và cơ sở đào tạo có hồ sơ đề nghị được tuyển sinh trở lại thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ tuyển sinh ra quyết định cho phép cơ sở đào tạo được tuyển sinh trở lại.

Hồ sơ đề nghị được phép tuyển sinh trở lại gồm: Tờ trình cho phép tuyển sinh trở lại; báo cáo giải trình việc khắc phục các nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh kèm theo các minh chứng.

5. Các quyết định đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo, cho phép tuyển sinh trở lại phải được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày ký (trừ các cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mở ngành đào tạo).

Điều 8. Thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN

1. Cơ sở đào tạo bị thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trong những trường hợp sau:

a) Có hành vi, bằng chứng gian lận trong kê khai các điều kiện đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý hoặc sao chép toàn bộ chương trình đào tạo của một cơ sở đào tạo khác;

b) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức, đào tạo tại cơ sở đào tạo;

c) Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh;

d) Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải thu hồi;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành đào tạo thì có thẩm quyền thu hồi quyết định này.

3. Quyết định thu hồi quyết định mở ngành đào tạo phải xác định rõ lý do thu hồi, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của học sinh và giáo viên. Quyết định thu hồi phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và phải được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo để theo dõi trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày ký (trừ các cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mở ngành đào tạo).

4. Trình tự, thủ tục thu hồi quyết định mở ngành đào tạo

a) Khi cơ sở đào tạo vi phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan quyết định mở ngành đào tạo tổ chức kiểm tra để đánh giá mức độ vi phạm;

b) Căn cứ vào mức độ vi phạm, cơ quan quyết định mở ngành đào tạo ra quyết định thu hồi quyết định mở ngành đào tạo.

5. Trường hợp cơ sở đào tạo vi phạm các quy định về mở ngành đào tạo mà vẫn tuyển sinh đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản đề nghị cơ quan quyết định mở ngành ra quyết định đình chỉ tuyển sinh hoặc thu hồi quyết định mở ngành đào tạo tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi cơ quan quyết định mở ngành về việc vi phạm này, cơ quan quyết định mở ngành chỉ được phép ra quyết định mở ngành đào tạo mới sau khi có ý kiến thoản thuận bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Giáo dục chuyên nghiệp chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng trong việc:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ TCCN.

2. Tổ chức xem xét hồ sơ và các điều kiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN đối với các cơ sở đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mở ngành.

3. Hàng năm, tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình mở ngành đào tạo ở các trường thuộc Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục khác.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ có cơ sở đào tạo TCCN

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xem xét hồ sơ và các điều kiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN đối với các cơ sở đào tạo do Bộ, cơ quan ngang Bộ quyết định mở ngành theo đúng các quy định của Văn bản này.

2. Theo dõi quá trình thực hiện tổ chức đào tạo của cơ sở đào tạo đối với ngành đăng ký mở.

 3. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo khi cơ sở đào tạo có những thay đổi về đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, địa điểm tuyển sinh và những thay đổi khác.

4. Gửi các quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ TCCN, đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo cho các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, nơi trường đặt trụ sở để theo dõi.

5. Công khai các quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ TCCN, đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trên Website của đơn vị.

6. Rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với những ngành đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc mà đã được phép tuyển sinh đào tạo trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành. Ra quyết định đình chỉ tuyển sinh đối với những ngành đào tạo mà hiện tại không còn đáp ứng được các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xem xét hồ sơ và các điều kiện đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN đối với các cơ sở đào tạo do Sở quyết định mở ngành theo đúng các quy định của Văn bản này.

2. Theo dõi quá trình thực hiện tổ chức đào tạo của cơ sở đào tạo đối với ngành đăng ký mở.

3. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo khi cơ sở đào tạo có những thay đổi về đối tượng tuyển sinh, thời gian đào tạo, địa điểm tuyển sinh và những thay đổi khác.

4. Công khai các quyết định cho phép mở ngành đào tạo trình độ TCCN, đình chỉ tuyển sinh ngành đào tạo, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo, danh sách đoàn kiểm tra kèm Biên bản kiểm tra các điều kiện mở ngành (của tất cả các cơ sở đào tạo trên địa bàn) trên Website của đơn vị.

5. Tổ chức kiểm tra và xác nhận các điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo cho các cơ sở đào tạo không thuộc thẩm quyền quyết định mở ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo khi cơ sở đào tạo đề nghị.

6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về việc chấp hành các quy định, sự trung thực và tính chính xác của các kết quả kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo.

7. Rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với những ngành đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc mà đã được phép tuyển sinh đào tạo trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành. Ra quyết định đình chỉ tuyển sinh đối với những ngành đào tạo mà hiện tại không còn đáp ứng được các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định.

Điều 12. Trách nhiệm và quyền của cơ sở đào tạo được chỉ định thẩm định chương trình đào tạo

1. Thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo theo quy định tại Văn bản này và quy định hiện hành về thẩm định chương trình giáo dục TCCN khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định.

2. Được quyền xem xét các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc xây dựng chương trình đào tạo và được quyền yêu cầu cơ sở đào tạo cung cấp các tài liệu, thông tin liên quan.

3. Thực hiện thẩm định khách quan, trung thực. Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định chương trình đào tạo.

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về kết quả thẩm định chương trình đào tạo.

5. Nếu trong quá trình thẩm định, cơ sở đào tạo được chỉ định thẩm định chương trình đào tạo của cơ sở khác vi phạm các quy định tại Văn bản này thì sẽ bị dừng việc giao nhiệm vụ thẩm định chương trình đào tạo và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo

1. Thực hiện đúng các quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình đăng ký mở ngành đào tạo trình độ TCCN.

2. Đảm bảo tính trung thực, chính xác của hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.

3. Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và các minh chứng khi đoàn kiểm tra hoặc Hội đồng thẩm định yêu cầu.

4. Công khai danh sách giáo viên, cơ sở vật chất của ngành đăng ký mở trên Website của đơn vị trước ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành.

5. Thực hiện đúng nội dung chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo như đã cam kết trong hồ sơ đăng ký mở ngành sau khi được phê duyệt mở ngành và phải có sự điều chỉnh phù hợp cho các khóa học sau để đảm bảo các quy định hiện hành về đào tạo TCCN.

6. Trong quá trình tổ chức đào tạo, nếu có nhu cầu bổ sung thêm đối tượng tuyển sinh (thay đổi thời gian đào tạo) hoặc tuyển sinh và đào tạo tại chi nhánh (phân hiệu) mới, cơ sở đào tạo phải điều chỉnh lại chương trình đào tạo, chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo chuẩn đầu ra của ngành đào tạo và báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành. Cơ sở đào tạo chỉ được phép tuyển sinh, đào tạo đối với các trường hợp này khi không vi phạm các quy định hiện hành về đào tạo TCCN tại thời điểm đăng ký điều chỉnh bổ sung và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

7. Đối với những ngành đào tạo mà cơ sở đào tạo 5 năm liên tiếp không tuyển sinh, trước khi tuyển sinh trở lại cơ sở đào tạo phải có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành về các điều kiện đảm bảo chất lượng cho ngành đào tạo này.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2011.

Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Bộ, ngành có trường trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị khác có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị khác có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- UBVHGD -TNTN &NĐ của Quốc hội;
- Ban tuyên giáo TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Như Điều 15 (để thực hiện);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDCN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
----------------

No.: 52/2011/TT-BGDDT

Hanoi, November 11, 2011

 

CIRCULAR

DEFINING ON THE CONDITIONS AND DOSSIERS, PROCESS TO OPEN THE TRAINING MAJORS AND SUSPENSION OF ENROLLMENT AND REVOCATION OF DECISION ON OPENING THE TRAINING MAJORS OF PROFESSIONAL INTERMEDIATE LEVEL

Pursuant to the Education Law dated June 14, 2005; the Law amending and supplementing some Articles of the Education Law dated November 25, 2009;

Pursuant to the Decree No.178/2007/ND-CP dated December 03, 2007 of the Government regulating functions, duties, powers and organizational structure of the ministries, ministerial-level agencies;

Pursuant to the Decree No.32/2008/ND-CP dated March 19, 2008 of the Government regulating functions, duties, powers and organizational structure of Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Decree No.75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 of the Government detailing and guiding the implementation of some Articles of the Education Law; the Decree No.31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 by the Government on amending and supplementing some Articles of Decree No.75/2006/ND-CP;

Pursuant to the Decree No.115/2010/ND-CP dated December 24, 2010 of the Government defining responsibilities for state management on education;

Pursuant to the Decision No.43/2008/QD-BGDDT dated July 29, 2008 of the Minister of Education and Training issuing Regulations of vocational schools;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Minister of Education and Training specifies the conditions and dossiers, process to open the training majors and suspension of enrollment and revocation of decision on opening the training majors of professional intermediate level, as follows:

Article 1. Scope of governing and application subjects

1. This document prescribes the conditions and dossiers, process to open the training majors and suspension of enrollment and revocation of decision to open the training majors of professional intermediate level (hereinafter referred to as professional intermediate level).

2. This document applies to the vocational schools, institutions of education and training of professional intermediate level (hereinafter referred to as training institutions) and concerned organizations or individuals.

Article 2. Competence to decide on opening the training majors of professional intermediate level

1. The ministers, heads of ministerial-level agencies decide on opening the training majors of professional intermediate level for the training institutions under ministries, ministerial-level agencies, the training institutions under the enterprises to be conducted some rights and performed some obligations of owners for such enterprises by ministries, ministerial-level agencies as prescribed by law.

2. Directors of Departments of Education and Training decide on opening the training majors of professional intermediate level for the training institutions under the respective provinces.

3. Minister of Education and Training decide on opening the training majors of professional intermediate level for the training institutions under the political - social organizations, political schools, military schools of provinces and other educational establishments having training of professional intermediate level.

Article 3. Conditions for opening training majors of professional intermediate level

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Having full legal status and satisfying the existing regulations on training of professional intermediate level.

2. The training major registered for opening must be consistent with requirements on function, tasks, planning, and development strategy of the school, planning for development of local manpower and of its branch. Ensuring that there is no overlap the training majors between the schools in the same area.

3. The training major registered for opening must be in the list of training majors issued by the Ministry of Education and Training.

In case the training major registered for opening has not been named in the list of training majors, the training institutions must present the scientific arguments of this training major, needs for training local labor and of its branch, training experience of some countries in the world (if any) and must be approved in writing by the Ministry of Education and Training for this training major before sending documents to the competent agency deciding on opening it.

4. Having teachers team to implement training program, specifically:

a) Teachers participating in teaching must ensure adequate standards as prescribed by law on education and the regulations of vocational school; have qualifications and actual experience in accordance with the requirements of credit that they will teach in the training program;

b) Having the team of tenured lecturers undertaking to teach at least 70% of the volume of training programs corresponding to each block of knowledge and skill of the major registered for opening, in which there are at least three teachers with university grade or more appropriate to the major registered for opening.

5. Having material facilities and equipment guaranteed to meet requirements of the major registered for opening, namely:

a) Having adequate classrooms meeting training scale as specified. The classrooms must be ensured lighting, ventilation, hygiene safety, fire, and basic equipment for teaching and learning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For the practice establishments outside the schools, the training institutions must be approved in writing by the practice establishments outside the schools;

c) Library must have room for looking up information and other equipment to serve the borrowing, reference of documents; have enough textbooks, learning-teaching materials, and reference books for students and teachers at request of the major registered for opening;

d) The college's website must be updated regularly, announced commitment of education quality, education quality in reality, the conditions to ensure the quality and financial revenues and expenditures

6. Having training program and detailed program of credits in the training program to meet the following requirements:

a) The program must ensure that the current provisions on professional intermediate level training, in which the plan to implement training program must be shown allocation of time for the activities, the credits and learning duration consistent with trainees, ensuring learning load spread out throughout the course. Training programs are set up in accordance with provisions in Form 1 of Appendix II attached to this Circular.

b) Detailed program of each credit is set up as prescribed in Form 2 of Appendix II, in which:

- Name of the credit, credit duration, the time to implement the credit program should be consistent with the training program;

- The objective of the credit must be determined according to the output standard of the credit (requirement on knowledge, skills, attitudes and behaviors that students must meet after the end of credit) and consistent with the objective of training program;

- Detailed program of credit must specify prerequisites (if any) to require students to meet before studying the credit;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assessment of learning outcomes must be consistent with current regulations on training professional intermediate level and objectives, the nature of the credit;

- The detailed contents of the credit contain the knowledge, specific skill of the credit which are specified in sections, chapters or lessons and the main contents for each chapter, the lesson. These contents must meet the credit’s objective, consistent with the duration of credit and learning-teaching load of teachers and students. The contents of general credits must be consistent with the content that the Ministry of Education and Training was provided for;

- For the practices in the laboratory or in the establishments outside school, it must be clearly stated objective, content of practice, plan, time, conditions for ensuring quality of practices and other requirements for students during the practice.

- Teaching equipment must be stated clearly the name, quantity of equipment, facilities, main materials for the teaching and learning (theory and practice);

- Requirements for school teachers must be clearly stated the requirements for professional qualifications, teaching qualifications, teaching experience, actual professional experience;

- Reference source used for credit must be clearly stated the document name, author, year of publication, publisher. If the reference source is taken from internet, it must be clearly stated address to access the Website. References must be updated materials associated with the content of the credit (may be in Vietnamese or foreign language).

c) Council building the programs includes the lecturers, teachers with experience in the related contents in the program and professional intermediate level teaching experience; the educational managers; experts on building the program, representatives of the units using employees of the training major. Total number of teachers and lecturers of the training institutions to join the Council does not exceed two thirds of the total members of the Council;

d) Training program and detailed program of credits must be passed by the appraisal Council of training program of the training institutions (for the training institutions that are allowed to self-evaluate training programs) or of a training institution appointed by the authorities that are competent to decide on opening the majors (for the training institutions that are not allowed to self- evaluate training programs) or have the written approval of the Ministry of Education and Training ( for special cases prescribed at Point a, Clause 3, Article 4).

7. Having the management apparatus and organizational regulations and activities of the school to ensure implementation of training majors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. For some training majors of the group of special majors (Health; Sport And Fitness; Art; Teacher Training), in addition to the conditions of opening the majors as specified in this document, the training institutions must also meet the conditions prescribed by the Ministry, governing branch of this area.

Article 4. Appraisal of training programs

1. The training institutions are allowed to evaluate the training program if they meet the following conditions:

a) Having been established and organized to train for more than 3 years;

b) Having at least 5 tenured teachers with university degrees or higher in accordance with the major registered for opening, in which there is at least one teacher with master degree or higher;

c) The training major registered for opening must be in the list of training majors issued by the Ministry of Education and Training;

d) Having no violation in the process of self-evaluation of previous training programs or evaluation of training programs for other training institutions.

2. The training institutions that are decided on opening training majors by the competent authorities shall appoint the evaluation of training programs of professional intermediate level for other training institutions if they meet the following conditions:

a) Having at least 5 tenured teachers with university degrees or higher in accordance with the major registered for opening, in which there is at least one teacher with master degree or higher;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Having no violation in the process of self-evaluation of training programs or evaluation of training programs for other training institutions;

d) Having no violation of current regulations on enrollment, organization, and management of training and other relevant provisions of law for a period of three consecutive years to the date of being appointed the evaluation of training program of the professional intermediate level for the training institutions with the major registered for opening.

3. Process for evaluation of training programs

a) Before filing dossiers to register for opening a training major, the training institutions send an official dispatch to the agencies that are competent to decide on opening the major to propose for self-assessment of training program (Appendix VII) or request the competent agencies to appoint an reputed training institution for appraising the training program. Within a period of not more than 5 working days after receiving the written request of the training institutions on permitting them to self-evaluate training program or appointing an reputed training institution to evaluate, the agencies that are competent to decide on opening the major must send written reply.

Where the majors need to be appraised are not in the list of branches issued by the Ministry of Education and Training or within the jurisdiction of the ministries, branches and localities, there is no any training institution that is eligible in accordance with provisions for evaluation of the training programs of the major registered for opening and other special cases, the competent agency deciding on opening the major sends a written request to the Ministry of Education and Training for single settlement.

b) After receiving the opinions of the competent authorities for permission to self-evaluate training program or appointing a reputed training institution to evaluate training programs, the training institutions conduct to perform the following tasks:

- If the training institutions are allowed to self-organize the evaluation of training programs, heads of the training institutions make the decisions to establish the Appraisal Council and organize the appraisal Council meetings to appraise the training programs of their institutions.

- If the training institutions are not allowed to self-organize the evaluation of training programs, after receiving the opinions of the competent authorities decided on opening the major, the training institutions send the training programs to the training institutions appointed by the competent agency for the appraisal. Heads of training institutions that were appointed to appraise shall make decisions on establishment of appraisal council and organize the appraisal Council meetings on the training programs for a period of not more than 20 working days from the date the competent agencies decided on opening the majors send official dispatches to appoint the training institutions to conduct the function of evaluation and have received training programs of the training institutions requesting for evaluation.

- Composition of the appraisal council, content, and method to conduct the meetings of the appraisal Council shall comply with regulations on evaluation of current vocational education programs. After evaluation of training programs has been completed, heads of the training institutions doing appraisal confirm in the minutes of the appraisal Council (Appendix VI) and in the training programs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Funding to evaluate training programs shall be paid by training institutions registered for opening the training majors in accordance with current regulations.

Article 5. Dossier of registration for opening training major of professional intermediate level

Dossier of registration for opening training major shall be made by the training institution, to be bound and sealed, including:

1. Statement of registration for opening training major (Appendix I).

2. Scheme of registration for opening training major, including the following contents:

a) Training and detailed programs of credits;

b) Capacity of training institution:

- List of teachers (Form 1, Appendix III);

- List of material facilities (Form 2, Appendix III);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Decision to establish a council of building training program;

- Decision to establish an appraisal council attached to evaluation minute of training program of the appraisal council by the training institution established by the training institution (for training institutions allowed to evaluate training programs) or of the training institutions appointed by the competent authorities decided to open the majors (for the training institutions that are not allowed to self-evaluate training programs), or other documents on the evaluation of training programs (for single case).

- Curriculum Vitae of teachers of the major registered for opening (Appendix IV);

- Valid copies of professional qualifications together with the signatures of the qualifications’ owners, teaching certificates of teachers (except teachers who have graduated from education university);

- Evidence for the conditions specified at Point b, Clause 5, Article 3 of this document;

- The minute confirming the conditions on the team of teachers, material facilities, equipment for training together with a written opinion of the Department of Education and Training, where the school is based on needs of human resource in the area (except for training institutions directly under the province).

Article 6. The process for opening the training major of professional intermediate level

1. For the training institutions directly under the provinces

a) Training institution makes 05 sets of dossiers as prescribed in Article 5 of this document and sends to the Department of Education and Training:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If dossier of registration is inadequate or does not satisfy the conditions for opening the major as prescribed, the Department of Education and Training shall send written notification on the status of the dossier and recommends the training institutions to continue to prepare the conditions.

- Time limit for inspection of dossier is not more than 5 working days after receipt of dossier of registration for opening the major of the training institution.

b) Actual inspection at the training institutions

- Members of an inspection team compose of representative of the leaders of Department of Education and Training (Team Leader), 01 representative of the unit directly managing professional intermediate level of the Department (Secretary), 01 representative of the Office of Testing and quality assessment, 01 representative of the relevant local department, branch, and 01 expert having knowledge and experience in training.

- Inspection contents include: The necessity of major opening; compare the contents of the declaration in dossier with the current regulations and actual conditions such as the plan to assign teachers for teaching during the course, the payroll of school, insurance books of teachers, material facilities, equipment in reality, the data of the training institutions which were publicized on the website and other materials of evidence.

- Inspection minute (Form 1, Appendix V) must be recorded fully, honestly opinions of the members to be present during the inspection of actual conditions, the ability to meet the conditions for permission of training, opinions of leaders of the training institutions and jointly sign into the minute. Conclusion of the minute have to ensure sufficient basis to propose the competent agencies for decision: To unify the approval for opening the major; not allowing opening the major and need to supplement the missing terms; not unifying to open the major.

- Within 20 working days from date of receipt of valid dossiers, the agencies deciding on opening the major must complete the inspection at the school.

c) The decision to allow opening the training majors

If the training institutions may ensure the conditions of opening the major in accordance with provisions, the Director of Education and Training shall sign the decision on approval of opening the training programs within 10 working days from the date of inspection results in reality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- If the training institutions have ensured conditions and met the requirements as specified, within 10 working days from the date of receipt of the report of the training institutions, the competent authorities shall decide whether to allow opening the training majors;

- If after 30 days from the date of actual inspection results, the training institutions have not met the conditions for opening the majors as prescribed, it shall be after 3 months from the date of the test results, the training institutions are allowed to reapply a new registration dossier for opening the majors and must carry out according to the processes in accordance with provisions in Clause 1 of this Article.

d) The decision to allow opening the major together with completed dossier of registration for opening the major and inspection minute of conditions must be sent to the Ministry of Education and Training by the agency deciding on opening the major for monitoring and management within 5 working days from the date of signing.

2. For the training institutions directly under ministries, branches and other training institutions

a) Before filing dossier to the agency deciding on opening the major, the training institution makes dossier as prescribed in Article 5 and sends 02 sets to the Department of Education and Training where its head office is located together with written request for inspection and verification of conditions of teachers, material facilities, and equipment for training.

b) Inspection and verification of conditions for opening the major

- The Department of Education and Training where the head office is located shall preside over and coordinate with the concerned units to organize the inspection. The composition of the inspection team includes leader’s representative of the Department of Education and Training (Team Leader), 01 representative of the unit directly managing professional intermediate level of the Department (Secretary), 01 representative of the Office of Testing and quality assessment, 01 representative of the relevant local department, branch, and 01 expert having knowledge and experience in training major.

- The inspection team carries out the inspection and cross-check of the content declared in dossier compared with practical conditions such as payroll of the school, insurance books of teachers, material facilities, actual equipment and other material evidence and establish inspection minute (Form 2, Appendix V).

- The deadline for completing the inspection shall not exceed 20 working days from the date of receiving valid dossier.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The training institutions send 02 sets of dossiers of registration for opening the majors together with the minutes of the practical inspection and comments in writing on human resource needs in the area of the Department of Education and Training to the competent authorities deciding on opening the majors:

- If the dossiers of registration for opening the majors of the training institutions ensure conditions and meet requirements as specified, within 10 working days from the date of receiving valid dossiers, the competent authority shall issue decision on allowing opening the training majors of professional intermediate level.

- If the dossiers of registration for opening the majors of the training institutions ensure conditions as specified, but there are still some contents required for completion, within 5 working days from the date of receipt of dossiers, the agencies deciding on opening the training majors send written notice to the training institutions on the contents required for completion. Within 10 working days from the date of receipt of completed dossiers of the training institutions, if the training institutions meet the conditions as prescribed, the competent agencies shall issue the decision to open the training majors of professional intermediate level.

- If the dossiers of registration for opening the majors of the training institutions have not ensured conditions as specified, within 5 working days from the date of receipt of dossiers, the agencies deciding on opening the training majors send written notice on status of dossiers and suggest the training institutions continuing to prepare conditions. In this case, it must be after 3 months from the date the agencies deciding on opening the major send written notice, the training institutions are allowed to re-submit their application for opening the majors and must carry out the processes in accordance with provisions in Clause 2 of this Article.

d) The decision to allow opening the major together with completed dossier of registration for opening the major and inspection minute of conditions must be sent to the Ministry of Education and Training by the agency deciding on opening the major for monitoring and management within 5 working days from the date of signing (unless the training institutions decided on opening the training major by the Ministry of Education and Training).

Article 7. Suspension of enrollment of training major of professional intermediate level

1. Training institutions shall be suspended enrollment of training major in the following cases:

a) Failing to meet one of the conditions to allow opening training major of professional intermediate level specified in Article 3 of this document;

b) Organizing training outside the places permitted training;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Person who allows opening the major is not in compliance with his/her competence;

đ) Violating the provisions of education law sanctioned for administrative violations in the level of suspension;

e) Other cases prescribed by law.

2. The agencies that are competent to decide on opening the training majors shall be competent to decide on suspension.

3. The decision to suspend enrollment of training majors must be clearly identified the reasons for suspension of enrollment, clearly define the suspension period, measures to ensure the interests of students and teachers. The decision to suspend enrollment of training majors should be publicized in the mass media.

4. Order and procedures for suspending enrollment or allowing re-enrollment:

a) When detecting the training institutions to violate one of the cases specified in Clause 1 of this Article, the agency deciding on opening the major shall organize the inspection to assess the seriousness of the violation;

b) Based on the seriousness of the violation of training institutions, the agency deciding on opening the major shall issue decision on suspension of enrollment of training majors;

c) After the period of suspension of enrollment, if the causes leading to the suspension of enrollment are overcome and the training institutions send dossiers requesting for re-enrollment, the competent agency deciding on suspending the enrollment shall issue decision on allowing the training institutions to be re-enrolled.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The decisions to suspend enrollment of training major, allow enrollment must be sent to the Ministry of Education and Training for monitoring within a period of not more than 5 working days from the signing date (unless the training institutions decided on opening the training major by the Ministry of Education and Training).

Article 8. Revocation of decision on opening training majors of professional intermediate level

1. Training institutions are revoked the decisions on opening training majors in the following cases:

a) Having any offense, evidence of fraud in the declaration of conditions of ensuring quality of material facilities, team of teachers, managers or copying the entire curriculum of another training institution;

b) Seriously violating the regulations on management, organization, training at the training institutions;

c) Expiry of enrollment suspension of training majors but the cause of enrollment suspension may not be overcome;

d) Violating the provisions of education law sanctioned for administrative violations at the level of revocation;

đ) Other cases prescribed by law.

2. The competent agency deciding on opening training majors shall be competent to revoke this decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Order and procedures for revocation of the decision on open training major

a) When the training institutions violate one of the cases specified in Clause 1 of this Article, the agency deciding on opening training major shall organize to evaluate the seriousness of the violation;

b) Based on the seriousness of the violation, the agency deciding on opening training major shall make decision on revocation of decision on opening training major.

5. Where the training institutions violated the regulations on opening training majors that remain the enrollment for training, the Ministry of Education and Training will request in writing the agency deciding on opening training major to suspend enrollment or revoke the decision on opening training major depending on the seriousness of the violation. And, within 02 years from the date the Ministry of Education and Training sends official dispatch to the agency deciding on opening training major on the violation, the agency deciding on opening training major is only allowed making decision on opening new training majors after having written agreement of the Ministry of Education and Training.

Article 9. Responsibilities of the Ministry of Education and Training

Department of Professional Education shall preside over; coordinate with the Department of Planning - Finance and concerned units to assist the Minister in:

1. Directing, guiding, inspecting, and monitoring the implementation of regulations on opening training major, enrollment suspension, and revocation of decisions on opening training majors of professional intermediate level.

2. Organizing to review dossiers and the conditions of registration for opening training majors of professional intermediate level for the training institutions decided on opening the major by the Ministry of Education and Training.

3. Every year, synthesizing to report to the Minister on the status of opening training major at the school under the ministries, branches, localities and other training institutions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To preside over and coordinate with other concerned units to review dossiers and the conditions of opening training major of professional intermediate level for training institutions decided on opening the major in accordance with the provisions of this document by ministries, ministerial-level agencies.

2. To monitor the training implementation process of the training institutions for the majors registered for opening.

3. To report the Ministry of Education and Training as the training institutions have the changes on subjects of enrollment, training time, and place of enrollment and other changes.

4. To send the decisions on permission of opening training majors of professional intermediate level, enrollment suspension of training majors, revocation of decision on opening training majors to the Departments of Education and Training in the localities where the schools are located their head offices for monitoring.

5. To publicize the decisions on permission of opening training majors of professional intermediate level, enrollment suspension of training majors, revocation of decision on opening training majors on the Website of the unit.

6. To review and inspect the conditions of ensuring training quality for the training majors of the subordinate training institutions that were permitted training enrollment before this Circular takes effect. To issue the decision to suspend enrollment for the training majors that it is no longer satisfaction of the conditions of ensuring the prescribed quality.

Article 11. Responsibilities of the Departments of Education and Training

1. To preside over and coordinate with other concerned units to review dossiers and the conditions of registration for opening training major of professional intermediate level for training institutions decided in accordance with the provisions of this document by the Departments.

2. To monitor the training implementation process of the training institutions for the majors registered for opening.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. To publicize the decisions on permission of opening training majors of professional intermediate level, enrollment suspension of training majors, revocation of decision on opening training majors, inspection team list attached to the minutes of inspection of the conditions of opening the majors (of all the training institutions in the area) on the Website of the unit.

5. To inspect and confirm the actual conditions of teachers, material facilities, equipment for training for the training institutions that are not under the jurisdiction of decision on opening the majors of the Department of Education and Training when the training institutions propose.

6. Directors of Departments of Education and Training are responsible for the observance of regulations, the truthfulness, and accuracy of actual inspection results of the training institutions.

7. To review and inspect the conditions of ensuring training quality for the training majors of the subordinate training institutions that were permitted training enrollment before this Circular takes effect. To issue the decision to suspend enrollment for the training majors that it is no longer satisfaction of the conditions of ensuring the prescribed quality.

Article 12. Responsibility and competence of the training institutions to be appointed the appraisal of training programs

1. To evaluate the training programs of training institutions under the provisions of this document and the current regulations on the evaluation of educational programs of professional intermediate level when being appointed by the competent agencies deciding on opening the majors.

2. To be entitled to review the dossiers and documents relating to the formation of training programs and to request the training institutions to provide concerned documents and information.

3. To evaluate objectively and truthfully; to be responsible for the results of evaluation of training programs.

4. To submit to the examination, inspection and supervision by the competent agencies deciding on opening the majors and functional agencies which are competence on evaluation results of training programs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Responsibilities of the training institutions

1. To comply with regulations on conditions, dossiers, process of registration for opening training majors of professional intermediate level.

2. To ensure the truthfulness and accuracy of registration dossiers for opening training majors.

3. To be responsible for supplying sufficient information, documents and evidence as the inspection team or appraisal Council requests.

4. To publicize the list of teachers, material facilities of the majors registered for opening on the Website of the unit prior to the date filing dossier of registration for opening the majors.

5. To strictly conduct training program’s content and the conditions of ensuring the training quality as agreed in the registration documents for opening the training majors after being approved for opening the majors and must be adapted for the following courses to ensure the current provisions on training of professional intermediate level.

6. During the training, if wishing for adding more objects for enrollment (change of training time) or enrollment and training at the new branch (new school branch), the training institutions must adjust training programs, prepare the conditions to ensure the output of training majors and report to competent agencies deciding on opening the major. The training institutions are only allowed to enroll, train for these cases as not violating the current provisions on training of professional intermediate level at the time of registration for additional adjustments and were approved in writing by competent agencies.

7. For the training majors that the training institutions have not enrolled for 5 consecutive years, before re-enrollment is conducted, the training institutions must report in writing to the competent authorities deciding on opening the majors on the conditions of ensuring quality for these training majors.

Article 14. Effect

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The previous regulations contrary to the provisions of this Circular are hereby annulled.

Article 15. Organization of implementation

Chief Office of the Ministry, Director of Professional Education, heads of concerned units under the Ministry of Education and Training, heads of ministries and branches having professional secondary schools and other units training professional intermediate level, directors of departments of education and training, the principals of professional secondary schools, heads of other units training professional intermediate level shall implement this Circular./.

 

 

 

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Van Ga

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.567

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!