Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

Số hiệu: 42/2012/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 23/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2013.

Thông tư này thay thế Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học; Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông; Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở; Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- UBVHGDTNTNNĐ của QH;
- Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

QUY ĐỊNH

VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; bao gồm: Quy định chung; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học, trường trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên; quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục; tổ chức thực hiện.

2. Văn bản này áp dụng đối với:

a) Trường tiểu học thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân;

b) Trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên (sau đây gọi chung là trường trung học) thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân;

c) Trung tâm giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là trung tâm giáo dục thường xuyên) trong hệ thống giáo dục quốc dân;

d) Tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong văn bản này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục là các yêu cầu đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên để đảm bảo chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục được ký hiệu bằng các chữ số Ả - rập.

2. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục là yêu cầu đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ở từng nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục được ký hiệu bằng các chữ cái a, b, c.

3. Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục là yêu cầu đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ở từng nội dung cụ thể của mỗi tiêu chí.

4. Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên là hoạt động đánh giá (bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài) để xác định mức độ cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước.

5. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên là hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

6. Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên là hoạt động đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Điều 3. Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) nhằm giúp cơ sở giáo dục xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của cơ sở giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Điều 4. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục

1. Độc lập, khách quan, đúng pháp luật.

2. Trung thực, công khai, minh bạch.

Chương II

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC, TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mục 1. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Điều 5. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác);

b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác;

c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.

2. Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a) Lớp học được tổ chức theo quy định;

b) Số học sinh trong một lớp theo quy định;

c) Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định.

3. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học.

a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định;

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và thực hiện sinh hoạt tổ theo quy định;

c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.

4. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

a) Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục;

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định;

c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

5. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.

a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học;

b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu trữ;

c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

6. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học;

b) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường tiểu học và các quy định khác của pháp luật;

c) Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục.

7. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường;

b) Đảm bảo an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

c) Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường.

Điều 6. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

1. Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.

a) Hiệu trưởng có số năm dạy học từ 4 năm trở lên, phó hiệu trưởng từ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự);

b) Được đánh giá hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học;

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục theo quy định.

2. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a) Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo quy định;

b) Giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đảm bảo quy định;

c) Giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 20% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 40% trở lên đối với các vùng khác.

3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

a) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt 100% từ loại trung bình trở lên, trong đó có ít nhất 50% xếp loại khá trở lên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đạt ít nhất 5%;

c) Giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định;

b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc;

c) Nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định.

5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

a) Đảm bảo quy định về tuổi học sinh;

b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và quy định về các hành vi học sinh không được làm;

c) Được đảm bảo các quyền theo quy định.

Điều 7. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a) Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo quy định;

b) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh theo quy định;

c) Có sân chơi, bãi tập theo quy định.

2. Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.

a) Số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học đảm bảo quy định của Điều lệ trường tiểu học;

b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế;

c) Kích thước, màu sắc, cách treo của bảng trong lớp học đảm bảo quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế.

3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a) Khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) đảm bảo quy định;

b) Có trang thiết bị y tế tối thiểu và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định;

c) Có các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lý và giảng dạy, máy tính nối mạng internet phục vụ các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu.

4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.

a) Có công trình vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, riêng cho nam và nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, sạch sẽ;

b) Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

c) Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu cầu.

5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

a) Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

c) Bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm.

6. Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm.

Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động;

c) Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

a) Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường;

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh;

c) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc khác và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.

3. Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

a) Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;

b) Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;

c) Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục.

Điều 9. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

a) Có kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;

b) Dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tế của địa phương;

c) Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

a) Có chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm;

b) Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với lứa tuổi học sinh;

c) Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

3. Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương.

a) Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, ngăn chặn hiện tượng tái mù chữ ở địa phương;

b) Tổ chức và thực hiện "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", huy động trẻ trong độ tuổi đi học;

c) Có các biện pháp hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường.

4. Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục.

a) Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 95% đối với các vùng khác;

b) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá đạt ít nhất 30% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 40% đối với các vùng khác;

c) Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi đạt ít nhất 10% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 15% đối với các vùng khác.

5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

a) Có các hình thức phù hợp để giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khoẻ cho học sinh;

b) Khám sức khoẻ định kỳ, tiêm chủng cho học sinh theo quy định;

c) Học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

6. Hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường.

a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 90% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 95% trở lên đối với các vùng khác;

b) Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến từ 35% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 50% trở lên đối với các vùng khác;

c) Có học sinh tham gia các hội thi, giao lưu do cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên tổ chức.

7. Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo.

a) Giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh;

b) Tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo;

c) Học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập, chủ động giúp đỡ lẫn nhau trong học tập.

Mục 2. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC

Điều 10. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua và khen thưởng, hội đồng kỷ luật, các hội đồng tư vấn khác);

b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác;

c) Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống và các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt).

2. Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học) và Điều lệ trường trung học.

a) Lớp học được tổ chức theo quy định;

b) Số học sinh trong một lớp theo quy định;

c) Địa điểm của trường theo quy định.

3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật.

a) Hoạt động đúng quy định;

b) Lãnh đạo, tư vấn cho hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và quyền hạn của mình;

c) Thực hiện rà soát, đánh giá các hoạt động sau mỗi học kỳ.

4. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt) theo quy định tại Điều lệ trường trung học.

a) Có cơ cấu tổ chức theo quy định;

b) Có kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và sinh hoạt tổ theo quy định;

c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.

5. Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.

a) Chiến lược được xác định rõ ràng bằng văn bản, được cấp quản lý trực tiếp phê duyệt, được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại nhà trường hoặc đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên website của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo hoặc website của nhà trường (nếu có);

b) Chiến lược phù hợp mục tiêu giáo dục của cấp học được quy định tại Luật Giáo dục, với các nguồn lực của nhà trường và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

c) Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược của nhà trường phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn.

6. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

a) Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục;

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định;

c) Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

7. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.

a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học;

b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu trữ;

c) Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

8. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.

a) Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo Điều lệ trường trung học;

b) Quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền;

c) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Lao động, Điều lệ trường trung học và các quy định khác của pháp luật.

9. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

a) Có hệ thống các văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản và lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo quy định;

b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước;

c) Công khai tài chính, thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính theo quy định, xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ.

10. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường;

b) Đảm bảo an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;

c) Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường.

Điều 11. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

1. Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.

a) Có số năm dạy học (không kể thời gian tập sự) theo quy định của Điều lệ trường trung học;

b) Được đánh giá hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục theo quy định.

2. Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học.

a) Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo quy định;

b) Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, giáo viên làm công tác tư vấn cho học sinh đảm bảo quy định;

c) Đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo quy định:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn ít nhất 25% đối với trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện và trường phổ thông dân tộc bán trú (sau đây gọi chung là trường trung học cơ sở), 10% đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh và trường phổ thông trực thuộc bộ, ngành (sau đây gọi chung là trường trung học phổ thông) và 30% đối với trường chuyên;

- Các vùng khác: 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó trên chuẩn ít nhất 40% đối với trường trung học cơ sở, 15% đối với trường trung học phổ thông và 40% đối với trường chuyên.

3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

a) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt từ loại trung bình trở lên, trong đó có ít nhất 50% xếp loại khá trở lên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;

b) Có ít nhất 15% giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đối với trường trung học cơ sở và 10% giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trở lên đối với trường trung học phổ thông;

c) Giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học và của pháp luật.

4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định;

b) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc;

c) Nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định.

5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học và của pháp luật.

a) Đảm bảo quy định về tuổi học sinh;

b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và quy định về các hành vi học sinh không được làm;

c) Được đảm bảo các quyền theo quy định.

Điều 12. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường trung học.

a) Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo quy định;

b) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh theo quy định;

c) Có sân chơi, bãi tập theo quy định.

2. Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.

a) Số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học, bảng trong lớp học đảm bảo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học và quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế;

b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế;

c) Phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo quy định.

3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường trung học.

a) Khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính - quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) đảm bảo quy định;

b) Có trang thiết bị y tế tối thiểu và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu theo quy định;

c) Có các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lý và giảng dạy, máy tính nối mạng internet phục vụ các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu.

4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.

a) Có công trình vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, riêng cho nam và nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, sạch sẽ;

b) Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

c) Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, hệ thống cung cấp nước uống đạt tiêu chuẩn, hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu cầu.

5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

a) Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm;

b) Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

c) Hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet và website của nhà trường đáp ứng yêu cầu dạy, học và quản lý nhà trường.

6. Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

a) Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm.

Điều 13. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

a) Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

b) Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động;

c) Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

a) Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường;

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh;

c) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc khác và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

3. Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

a) Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;

b) Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;

c) Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục.

Điều 14. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

a) Có kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;

b) Thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập từng môn học theo quy định;

c) Rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập hằng tháng.

2. Đổi mới phương pháp dạy học nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

a) Sử dụng hợp lý sách giáo khoa; liên hệ thực tế khi dạy học, dạy học tích hợp; thực hiện cân đối giữa truyền thụ kiến thức với rèn luyện kỹ năng tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học;

b) Ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập;

c) Hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo và biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

3. Thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục của địa phương.

a) Có kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục theo nhiệm vụ được chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục cấp trên giao;

b) Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục đáp ứng với nhiệm vụ được giao;

c) Kiểm tra, đánh giá công tác phổ cập giáo dục theo định kỳ để có biện pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác.

4. Thực hiện hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém theo kế hoạch của nhà trường và theo quy định của các cấp quản lý giáo dục.

a) Khảo sát, phân loại học sinh giỏi, yếu, kém và có các biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên trong học tập từ đầu năm học;

b) Có các hình thức tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém phù hợp;

c) Rà soát, đánh giá để cải tiến hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, kém sau mỗi học kỳ.

5. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu môn học và gắn lý luận với thực tiễn;

b) Thực hiện kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục địa phương theo quy định;

c) Rà soát, đánh giá, cập nhật tài liệu, đề xuất điều chỉnh nội dung giáo dục địa phương hằng năm.

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh.

a) Phổ biến kiến thức về một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, một số trò chơi dân gian cho học sinh;

b) Tổ chức một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian cho học sinh trong và ngoài trường;

c) Tham gia Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, các hoạt động lễ hội dân gian do các cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

7. Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống thông qua các hoạt động học tập, hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh.

a) Giáo dục các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng ra quyết định, suy xét và giải quyết vấn đề, kỹ năng đặt mục tiêu, kỹ năng ứng phó, kiềm chế, kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm cho học sinh;

b) Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông; cách tự phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác; thông qua việc thực hiện các quy định về cách ứng xử có văn hóa, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau;

c) Giáo dục và tư vấn về sức khoẻ thể chất và tinh thần, giáo dục về giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

8. Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học, nhà trường.

a) Có kế hoạch và lịch phân công học sinh tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường;

b) Kết quả tham gia hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của học sinh đạt yêu cầu;

c) Hằng tuần, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường.

9. Kết quả xếp loại học lực của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục.

a) Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Đạt ít nhất 85% đối với trường trung học cơ sở, 80% đối với trường trung học phổ thông và 95% đối với trường chuyên;

- Các vùng khác: Đạt ít nhất 90% đối với trường trung học cơ sở, 85% đối với trường trung học phổ thông và 99% đối với trường chuyên;

b) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Đạt ít nhất 25% đối với trường trung học cơ sở, 15% đối với trường trung học phổ thông và 60% đối với trường chuyên;

- Các vùng khác: Đạt ít nhất 30% đối với trường trung học cơ sở, 20% đối với trường trung học phổ thông và 70% đối với trường chuyên;

c) Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Đạt ít nhất 2% đối với trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông; 15% đối với trường chuyên;

- Các vùng khác: Đạt ít nhất 3% đối với trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông; 20% đối với trường chuyên.

10. Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh hằng năm đáp ứng mục tiêu giáo dục.

a) Tỷ lệ học sinh xếp loại khá, tốt đạt ít nhất 90% đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, 98% đối với trường chuyên;

b) Tỷ lệ học sinh bị kỷ luật buộc thôi học có thời hạn không quá 1% đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông; không quá 0,2% đối với trường chuyên;

c) Không có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

11. Kết quả hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh hằng năm.

a) Các ngành nghề hướng nghiệp cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Đạt ít nhất 70% trên tổng số học sinh thuộc đối tượng học nghề đối với trường trung học cơ sở; 100% đối với trường trung học phổ thông và trường chuyên;

- Các vùng khác: Đạt ít nhất 80% trên tổng số học sinh thuộc đối tượng học nghề đối với trường trung học cơ sở; 100% đối với trường trung học phổ thông và trường chuyên;

c) Kết quả xếp loại học nghề của học sinh:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Đạt 80% loại trung bình trở lên đối với trường trung học cơ sở, 90% đối với trường trung học phổ thông và trường chuyên;

- Các vùng khác: Đạt 90% loại trung bình trở lên đối với trường trung học cơ sở, 95% đối với trường trung học phổ thông và trường chuyên.

12. Hiệu quả hoạt động giáo dục hằng năm của nhà trường.

a) Tỷ lệ học sinh lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp ổn định hằng năm;

b) Tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban:

- Miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo: Không quá 3% học sinh bỏ học, không quá 5% học sinh lưu ban; trường chuyên không có học sinh lưu ban và học sinh bỏ học;

- Các vùng khác: Không quá 1% học sinh bỏ học, không quá 2% học sinh lưu ban; trường chuyên không có học sinh lưu ban và học sinh bỏ học;

c) Có học sinh tham gia và đoạt giải trong các hội thi, giao lưu đối với tiểu học, kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đối với trung học cơ sở và cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trở lên đối với trung học phổ thông hằng năm.

Mục 3. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Điều 15. Tiêu chuẩn 1: Công tác quản lý

1. Xây dựng chiến lược phát triển trung tâm.

a) Chiến lược phát triển xác định được mục tiêu tổng thể, mục tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện;

b) Chiến lược phát triển phù hợp với các nguồn lực của trung tâm, với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân;

c) Chiến lược phát triển được sở giáo dục và đào tạo phê duyệt và được công bố công khai dưới hình thức niêm yết tại trung tâm, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và trên website của sở giáo dục và đào tạo hoặc website của trung tâm (nếu có).

2. Thực hiện công tác điều tra nhu cầu học tập của xã hội để xây dựng kế hoạch hoạt động.

a) Tổ chức điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn;

b) Sử dụng kết quả điều tra để xây dựng kế hoạch hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập của người dân;

c) Chủ động tham gia xây dựng phong trào học thường xuyên, học suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

3. Thực hiện công tác quản lý chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, học kỳ, năm học;

b) Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động; thực hiện quản lý chuyên môn, kiểm tra nội bộ theo quy định;

c) Quản lý hồ sơ, sổ sách theo quy định và theo Luật Lưu trữ.

4. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên theo quy định của pháp luật, theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

a) Có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm theo quy định;

b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và quản lý học viên;

c) Huy động tối đa đội ngũ giáo viên sẵn có của địa phương và những người có kinh nghiệm, tâm huyết tham gia giảng dạy các chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng và chuyển giao công nghệ.

5. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo các quy định của Nhà nước.

a) Có hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính, tài sản liên quan và quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định;

b) Lập dự toán, thực hiện thu, chi, quyết toán và báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản theo quy định;

c) Quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ; thực hiện công khai tài chính và kiểm tra tài chính theo quy định.

6. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; thực hiện các phong trào thi đua.

a) Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục thường xuyên; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên;

b) Tổ chức, duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước;

c) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

7. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học viên và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội.

a) Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm; phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trung tâm;

b) Đảm bảo an toàn cho học viên và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên;

c) Không có hiện tượng kì thị, vi phạm về giới, bạo lực trong trung tâm.

Điều 16. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên

1. Cán bộ quản lý

a) Giám đốc, phó giám đốc trung tâm đạt các yêu cầu theo Chuẩn giám đốc trung tâm, Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên;

b) Hằng năm, giám đốc, phó giám đốc được đánh giá đạt từ loại khá trở lên theo Chuẩn giám đốc trung tâm;

c) Có đủ cán bộ quản lý cấp phòng (tổ) theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm.

2. Giáo viên

a) Có số lượng giáo viên cơ hữu đảm bảo để tổ chức các lớp học; số lượng giáo viên thỉnh giảng đáp ứng quy mô tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo của trung tâm;

b) Giáo viên giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân đạt tiêu chuẩn tương ứng với từng cấp học của giáo dục chính quy; giáo viên dạy các chương trình khác đạt tiêu chuẩn theo quy định;

c) Thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực; sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn.

3. Nhân viên

a) Có số lượng phù hợp với quy mô của trung tâm;

b) Nhân viên kế toán có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo công việc đảm nhiệm;

c) Thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

4. Học viên

a) Được phổ biến đầy đủ về mục tiêu, chương trình giáo dục, các yêu cầu kiểm tra đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, nội quy, quy định của trung tâm; các quy định của pháp luật, chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước;

b) Được cung ứng các dịch vụ sinh hoạt, tư vấn, hỗ trợ tìm hiểu về nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm; được tạo điều kiện để tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, giải trí ngoại khóa, hoạt động đoàn thể;

c) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học viên và quy định về các hành vi học viên không được làm.

5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật.

a) Đ­ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ;

b) Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác khi đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định;

c) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị

1. Cơ sở vật chất tối thiểu đáp ứng nhiệm vụ của trung tâm.

a) Có khuôn viên, tường rào bao quanh, biển tên của trung tâm;

b) Có phòng làm việc của giám đốc, các phó giám đốc, phòng làm việc của kế toán, thủ quỹ, văn thư, phòng họp hội đồng, phòng làm việc của các phòng (tổ) chuyên môn;

c) Có thư viện đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên; phòng bảo vệ; nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhà để xe cho học viên.

2. Phòng học đảm bảo yêu cầu theo quy định.

a) Phòng học đảm bảo về diện tích, ánh sáng, an toàn, có đủ thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập;

b) Phòng học tin học, ngoại ngữ được nối mạng internet;

c) Phòng thí nghiệm, xưởng (phòng) thực hành có đủ thiết bị thí nghiệm tối thiểu, thiết bị dạy nghề theo yêu cầu của chương trình giáo dục.

3. Các công trình phục vụ sinh hoạt.

a) Có phòng y tế với trang thiết bị y tế tối thiểu đối với trường học và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định;

b) Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên, hệ thống cung cấp nước, thoát nước đạt tiêu chuẩn;

c) Có phòng nghỉ cho giáo viên, khu vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên, riêng đối với nam và nữ, đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

4. Khai thác, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của địa phương để mở rộng hoạt động giáo dục của trung tâm.

a) Khai thác, tận dụng tối đa phòng học của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, nhà văn hóa, hội trường của địa phương;

b) Khai thác, sử dụng các nhà xưởng, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương;

c) Liên kết với hệ thống thư viện của địa phương, của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học để khai thác nguồn tài liệu, học liệu đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên và học viên.

Điều 18. Tiêu chuẩn 4: Công tác xã hội hoá giáo dục

1. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi ích của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập;

b) Huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất và môi trường giáo dục; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục;

c) Tổ chức các chương trình giáo dục thường xuyên để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên địa bàn.

2. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cá nhân ở địa phương để xây dựng và phát triển trung tâm.

a) Có các hình thức phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh;

b) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học viên học giỏi và hỗ trợ học viên có hoàn cảnh khó khăn.

c) Thực hiện tốt các chương trình phối hợp hoạt động nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, thành phần kinh tế được tham gia học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập.

3. Thực hiện hiệu quả việc liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp.

a) Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để xây dựng chương trình, tài liệu, học liệu phục vụ công tác đào tạo;

b) Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để huy động người theo học các chương trình đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng và chuyển giao công nghệ;

c) Liên kết với các ban ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp để hỗ trợ tìm việc làm cho học viên.

Điều 19. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

1. Thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

a) Có kế hoạch hoạt động chuyên môn chi tiết cho từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;

b) Thực hiện kế hoạch thời gian năm học, khóa học, kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định;

c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

2. Xây dựng và thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

a) Chủ động xây dựng nội dung, chương trình bồi dưỡng ngắn hạn thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ được thực hiện theo thời gian linh hoạt và các phương thức tổ chức dạy học đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học;

c) Thực hiện các chương trình đã được phê duyệt; định kỳ rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của các chương trình để điều chỉnh cho phù hợp.

3. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giáo dục.

a) Dành thời gian cho học viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao phù hợp;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, kỹ năng sống cho học viên với các hình thức đa dạng và phù hợp;

c) Đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền phân công chăm sóc di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng; chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương.

4. Đảm bảo các yêu cầu khi liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học để thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

a) Đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị và cán bộ quản lý phù hợp với yêu cầu của từng ngành liên kết đào tạo;

b) Quản lý giáo viên thỉnh giảng, quản lý học viên để đảm bảo chất lượng đào tạo;

c) Thực hiện trách nhiệm theo hợp đồng liên kết đào tạo; thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền về việc liên kết đào tạo.

5. Kết quả giáo dục và hiệu quả giáo dục.

a) Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên theo học chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đáp ứng mục tiêu giáo dục;

b) Học viên học các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn;

c) Học viên hoàn thành các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ góp phần đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Chương III

QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Mục 1. QUY TRÌNH, CHU KỲ, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Điều 20. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục

Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục gồm các bước sau:

1. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục.

2. Đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục.

3. Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

4. Công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.

Điều 21. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục

1. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục là 5 năm, tính từ thời gian ký quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.

2. Cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 và cấp độ 2 theo Điều 31 của Quy định này, sau ít nhất 2 năm học được thực hiện tự đánh giá, đăng ký đánh giá ngoài để đạt cấp độ cao hơn.

Điều 22. Điều kiện thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục

Cơ sở giáo dục được thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có đủ các khối lớp học.

2. Có ít nhất một khoá học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, hoặc ít nhất một khoá học viên đã hoàn thành chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tất cả các khối lớp học có tại cơ sở giáo dục.

Mục 2. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC

Điều 23. Quy trình tự đánh giá

Quy trình tự đánh giá của cơ sở giáo dục gồm các bước sau:

1. Thành lập hội đồng tự đánh giá.

2. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá.

3. Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.

4. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí.

5. Viết báo cáo tự đánh giá.

6. Công bố báo cáo tự đánh giá.

Điều 24. Hội đồng tự đánh giá

1. Hiệu trưởng (giám đốc) ra quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá của cơ sở giáo dục. Hội đồng tự đánh giá có ít nhất 5 thành viên.

2. Thành phần của hội đồng tự đánh giá:

a) Chủ tịch hội đồng tự đánh giá là hiệu trưởng (giám đốc) cơ sở giáo dục;

b) Phó chủ tịch hội đồng tự đánh giá là phó hiệu trưởng (phó giám đốc) cơ sở giáo dục;

c) Thư ký hội đồng tự đánh giá là thư ký hội đồng trường (trung tâm) hoặc tổ trưởng tổ văn phòng hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc trưởng các bộ phận khác (nếu có) của cơ sở giáo dục;

d) Các thành viên khác: Đại diện hội đồng trường đối với trường công lập hoặc hội đồng quản trị đối với trường tư thục; tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng, trưởng các bộ phận khác (nếu có); đại diện cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể.

Điều 25. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tự đánh giá

1. Hội đồng tự đánh giá có chức năng triển khai tự đánh giá và tư vấn cho hiệu trưởng (giám đốc) biện pháp nâng cao chất lượng các hoạt động của cơ sở giáo dục.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tự đánh giá

a) Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng; viết báo cáo tự đánh giá; bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá khi cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục yêu cầu; công bố báo cáo tự đánh giá; lưu trữ cơ sở dữ liệu về tự đánh giá của cơ sở giáo dục;

b) Chủ tịch hội đồng chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của hội đồng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá; thành lập nhóm thư ký và các nhóm công tác để triển khai hoạt động tự đánh giá; chỉ đạo quá trình thu thập, xử lý, phân tích minh chứng; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá;

c) Phó chủ tịch hội đồng thực hiện các nhiệm vụ do chủ tịch hội đồng phân công, điều hành hội đồng khi được chủ tịch hội đồng uỷ quyền;

d) Thư ký hội đồng, các uỷ viên hội đồng thực hiện công việc do chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao.

3. Hội đồng tự đánh giá được đề nghị hiệu trưởng (giám đốc) thuê chuyên gia tư vấn để giúp hội đồng triển khai tự đánh giá nếu cần thiết. Chuyên gia tư vấn phải có hiểu biết sâu về kiểm định chất lượng giáo dục và các kỹ thuật tự đánh giá.

Mục 3. ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC

Điều 26. Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục

Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục gồm:

1. Công văn đăng ký đánh giá ngoài.

2. Báo cáo tự đánh giá (2 bản).

Điều 27. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục

1. Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là phòng giáo dục và đào tạo) có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý, thông báo bằng văn bản cho cơ sở giáo dục biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện;

b) Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục đã được chấp nhận về sở giáo dục và đào tạo.

2. Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các phòng giáo dục và đào tạo và thông báo cho phòng giáo dục và đào tạo biết hồ sơ được chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện;

b) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài từ các các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý và thông báo cho các cơ sở giáo dục biết hồ sơ được chấp nhận để đánh giá ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện.

3. Việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục thuộc các bộ, ngành thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục 4. ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC

Điều 28. Quy trình đánh giá ngoài

Quy trình đánh giá ngoài cơ sở giáo dục gồm các bước sau:

1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá.

2. Khảo sát sơ bộ tại cơ sở giáo dục.

3. Khảo sát chính thức tại cơ sở giáo dục.

4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

5. Lấy ý kiến phản hồi của cơ sở giáo dục về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

6. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.

Điều 29. Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

1. Cơ cấu tổ chức của đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

a) Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (sau đây gọi tắt là đoàn đánh giá ngoài) có từ 5 đến 7 thành viên, do giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập. Thành phần đoàn đánh giá ngoài gồm:

- Trưởng đoàn là hiệu trưởng (giám đốc) hoặc phó hiệu trưởng (phó giám đốc) cơ sở giáo dục tương ứng với cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài hoặc trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo, trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng chức năng của sở giáo dục và đào tạo;

- Thư ký và các thành viên của đoàn là cán bộ quản lý, giáo viên của các cơ sở giáo dục tương ứng với cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài, cán bộ của phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo có kinh nghiệm triển khai đánh giá chất lượng giáo dục.

b) Cơ cấu tổ chức của đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục thuộc các bộ, ngành thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tiêu chuẩn của các thành viên đoàn đánh giá ngoài: Có tư cách đạo đức tốt, trung thực và khách quan; trước đây và hiện tại không làm việc tại cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài; có ít nhất 5 năm công tác trong ngành giáo dục; đã hoàn thành chương trình đào tạo, tập huấn về đánh giá ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

3. Nhiệm vụ của đoàn đánh giá ngoài

a) Đoàn đánh giá ngoài có nhiệm vụ: Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ cơ sở giáo dục đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; đề nghị công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục;

b) Trưởng đoàn chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của đoàn đánh giá ngoài và phân công nhiệm vụ cho các thành viên;

c) Thư ký chuẩn bị các báo cáo, biên bản, tổng hợp kết quả đánh giá ngoài và giúp trưởng đoàn triển khai các hoạt động đánh giá ngoài;

d) Các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công.

4. Đoàn đánh giá ngoài có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin liên quan đến nội dung công việc và kết quả đánh giá ngoài trước khi thông báo kết quả đánh giá ngoài cho cơ sở giáo dục.

Điều 30. Thông báo kết quả đánh giá ngoài

1. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải gửi cho cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài để tham khảo ý kiến. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, nếu cơ sở giáo dục không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý.

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài có văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu. Trường hợp bảo lưu ý kiến, đoàn đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do.

3. Báo cáo đánh giá ngoài chính thức của cơ sở giáo dục được đăng tải trên website của sở giáo dục và đào tạo.

4. Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, cơ sở giáo dục bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã xác định trong báo cáo tự đánh giá.

Mục 5. CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Điều 31. Công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

1. Trường tiểu học được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học quy định tại Mục 1, Chương II của văn bản này với 3 cấp độ:

a) Cấp độ 1: Trường tiểu học có từ 60% tiêu chí trở lên đạt yêu cầu;

b) Cấp độ 2: Trường tiểu học có từ 70% đến dưới 85% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải đạt được các tiêu chí sau:

- Tiêu chuẩn 1 gồm các tiêu chí: 1, 2, 4, 6;

- Tiêu chuẩn 2 gồm các tiêu chí: 1, 2, 3, 5;

- Tiêu chuẩn 3 gồm tiêu chí: 6;

- Tiêu chuẩn 4 gồm tiêu chí: 1;

- Tiêu chuẩn 5 gồm các tiêu chí: 1, 2, 4, 6, 7;

c) Cấp độ 3: Trường tiểu học có ít nhất 85% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải đạt được các tiêu chí quy định ở cấp độ 2.

2. Trường trung học được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học quy định tại Mục 2, Chương II của văn bản này với ba cấp độ:

a) Cấp độ 1: Trường trung học có từ 60% tiêu chí trở lên đạt yêu cầu;

b) Cấp độ 2: Trường trung học có từ 70% đến dưới 85% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải đạt được các tiêu chí sau:

- Tiêu chuẩn 1 gồm các tiêu chí: 1, 2, 4, 6, 8, 9;

- Tiêu chuẩn 2 gồm các tiêu chí: 1, 3, 5;

- Tiêu chuẩn 3 gồm tiêu chí: 6;

- Tiêu chuẩn 4 gồm tiêu chí: 2;

- Tiêu chuẩn 5 gồm các tiêu chí: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12;

c) Cấp độ 3: Trường trung học có ít nhất 85% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải đạt được các tiêu chí quy định ở cấp độ 2.

3. Trung tâm giáo dục thường xuyên được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên quy định tại Mục 3, Chương II của văn bản này với ba cấp độ:

a) Cấp độ 1: Trung tâm giáo dục thường xuyên có từ 60% đến dưới 70% tiêu chí đạt yêu cầu;

b) Cấp độ 2: Trung tâm giáo dục thường xuyên có từ 70% đến dưới 85% tiêu chí đạt yêu cầu;

c) Cấp độ 3: Trung tâm giáo dục thường xuyên có ít nhất 85% tiêu chí đạt yêu cầu.

4. Tiêu chí được công nhận đạt yêu cầu khi tất cả các chỉ số trong tiêu chí đạt yêu cầu.

Điều 32. Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục và công bố kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

1. Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, trong thời hạn 20 ngày làm việc, giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục. Mẫu giấy chứng nhận chất lượng giáo dục theo Phụ lục của quy định này.

2. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục được công bố công khai trên website của sở giáo dục và đào tạo.

3. Việc cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thuộc các bộ, ngành thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 33. Thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục

1. Trường hợp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục còn thời hạn mà cơ sở giáo dục không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá thì giấy chứng nhận chất lượng giáo dục bị thu hồi.

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi có kết luận của cơ quan quản lý giáo dục khẳng định cơ sở giáo dục không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục, công bố công khai trên website của sở giáo dục và đào tạo.

3. Việc thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thuộc các bộ, ngành thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 34. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

1. Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Trình ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định định lượng một số tiêu chí trong Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên quy định tại Mục 3, Chương II của văn bản này theo nguyên tắc: Phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và đánh giá được sự năng động, sáng tạo của trung tâm giáo dục thường xuyên.

3. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

4. Giám sát, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

5. Cuối mỗi năm học báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo số lượng cơ sở giáo dục hoàn thành báo cáo tự đánh giá, số lượng cơ sở giáo dục được chấp nhận đánh giá ngoài, kế hoạch đánh giá ngoài, kết quả đánh giá ngoài và các hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và giám sát.

Điều 35. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo

1. Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, thanh tra các cơ sở giáo dục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Giám sát, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Cuối mỗi năm học báo cáo uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, sở giáo dục và đào tạo danh sách cơ sở giáo dục hoàn thành báo cáo tự đánh giá; cơ sở giáo dục được chấp nhận đánh giá ngoài; cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài, kết quả đánh giá ngoài và các hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục để được hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra và giám sát.

Điều 36. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục

1. Thực hiện tự đánh giá theo quy định của các cơ quan quản lý giáo dục.

2. Thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá, theo chỉ đạo của cơ quan quản lý trực tiếp và các khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài.

3. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, dữ liệu liên quan đến hoạt động của cơ sở giáo dục, các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác đánh giá ngoài; phản hồi ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài đúng thời hạn.

4. Củng cố và phát huy kết quả kiểm định chất lượng giáo dục, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 42/2012/TT-BGDDT

Hanoi, November 23, 2012

 

CIRCULAR

PROVIDING REGULATIONS ON EDUCATIONAL QUALITY EVALUATION STANDARDS, EDUCATIONAL ACCREDITATION PROCESS AND FREQUENCY FOR GENERAL AND/OR CONTINUING EDUCATION INSTITUTIONS

Pursuant to the Law on Education dated June 14, 2005, the Law on Amendments to several articles of the Law on Education dated November 25, 2009;

Pursuant to the Government’s Decision No. 36/2012/ND-CP dated April 18, 2012 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministries and Ministry-level agencies;

Pursuant to the Government's Decree No. 32/2008/ND-CP dated March 19, 2008 on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 on elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education; the Government's Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 on the amendments to the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 on elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education;

Upon the request of the Director of Department of Educational Testing and Accreditation,

The Minister of Education and Training hereby introduces the Circular providing regulations on educational quality evaluation standards, educational accreditation process and frequency for general and/or continuing education institutions, including the following articles:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Circular shall enter into force from June 1, 2013.

This Circular shall replace the Decision No. 04/2008/QD-BGDDT dated February 4, 2008 of the Ministry of Education and Training providing regulations on educational quality evaluation standards for primary schools; the Decision No. 80/2008/QD-BGDDT dated December 30, 2008 of the Minister of Education and Training providing regulations on educational quality evaluation standards for upper secondary schools; the Circular No. 12/2009/TT-BGDDT dated May 12, 2009 of the Minister of Education and Training providing regulations on educational quality evaluation standards for lower secondary schools; the Decision No. 83/2008/QD-BGDDT dated December 31, 2008 of the Minister of Education and Training providing regulations on educational accreditation process and frequency for general education institutions.

Article 3. The Chief of the Office, the Director of Department of Educational Testing and Accreditation, Heads of relevant units affiliated to the Ministry of Education and Training, Presidents of the People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces, and Directors of Departments of Education and Training, shall be responsible for implementing this Circular./.

 

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Nguyen Vinh Hien

 

REGULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and subjects of application

1. This Instrument provides regulations on educational quality evaluation standards, educational accreditation process and frequency for general and/or continuing education institutions, including general provisions; educational quality evaluation standards for primary schools, secondary schools, continuing education centers; educational accreditation process and frequency for education institutions; implementation preparations.

2. This Instrument shall be applied to:

a) Primary schools of all types in the national education system;

b) Lower secondary schools; upper secondary schools; secondary schools with multiple grade levels; district-level ethnic boarding schools; provincial-level ethnic boarding schools; Ministry-affiliated ethnic boarding schools; ethnic semiboarding schools (hereinafter referred to as secondary school) of all types in the national education system;

c) Continuing education centers of a district, rural district, town or province-governed city; continuing education centers of a centrally-affiliated city and province (hereinafter referred to as continuing education center) in the national education system;

d) Organizations or individuals concerned.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For the purpose of this instrument, words and phrases used herein are construed as follows:

1. Educational quality evaluation standard refers to educational quality assurance requirements as to general and/or continuing education institutions. Each standard is composed of educational quality evaluation criteria which are expressed in Arabic numerals.

2. Educational quality evaluation criterion refers to requirements as to general and/or continuing education institutions set out in specific contents of each standard. Each criterion is composed of educational quality evaluation indices which are expressed in the alphabetical letters a, b, c.

3. Educational quality evaluation index refers to requirements as to general and/or continuing education institutions set out in specific contents of each criterion.

4. Accreditation of educational quality in general and/or continuing education institutions refers to any assessment (including self-assessment and external assessment) performed with the aim of identifying the extent to which general and/or continuing education institutions meet educational quality evaluation standards, and any recognition where general and/or continuing education institutions meet educational quality standards set out by regulatory authorities.

5. Self-assessment by general and/or continuing education institutions refers to independent consideration, examination and evaluation conducted by general and/or continuing education institutions in conformance to educational quality evaluation standards adopted and issued by the Ministry of Education and Training.

6. External assessment of general and/or continuing education institutions refers assessments conducted by regulatory authorities to determine the degree to which general and/or continuing education institutions satisfy educational quality evaluation standards.

Article 3. Purposes of educational accreditation of general and/or continuing education institutions

Accreditation of educational quality in general and/or continuing education institutions (hereinafter referred to as education institution) is aimed at enabling education institutions to determine the extent to which they meet educational objectives over time periods, set up the plan to improve educational quality, enhance quality in educational activities; is served as an official notification of quality status of education institutions to state regulatory authorities and social management bodies; serves as the basis for state regulatory authorities’ assessing and recognizing conformity of education institutions with educational quality standards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Independence, objectivity and compliance with laws.

2. Integrity, openness and transparency.

Chapter II

EDUCATIONAL QUALITY EVALUATION STANDARDS OF PRIMARY SCHOOLS, SECONDARY SCHOOLS AND CONTINUING EDUCATION CENTERS

Section 1. STANDARDS FOR EVALUATION OF EDUCATIONAL QUALITY IN PRIMARY SCHOOLS

Article 5. Standard 1: School organization and management

1. School organizational structure must conform to regulations laid down in the Charter of primary school.

a) Appoint the Principal, Vice Principal, and establish boards (School Board in a public school, Management Board in a private school, emulation and reward board and others);

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Operate the Vietnamese Communist Party organization, Trade Union, Ho Chi Minh Communist Youth Union, Ho Chi Minh Young Pioneer organization, Ho Chi Minh’s Children Star and other social organizations;

c) Organize professional departments and administrative and/or clerical departments.

2. Classrooms, number of students and school points must conform to regulations laid down in the Charter of primary school.

a) Classrooms are organized in accordance with laws and regulations;

b) Number of students attending a classroom conforms to laws and regulations;

c) Location of a school or school point conforms to laws and regulations.

3. Organizational structure and implementation of duties of professional or administrative and clerical departments shall adhere to regulations referred to in the Charter of primary school.

a) Establish the organizational structure in accordance with laws and regulations;

b) Set the schedule of activities that will be performed by each department in a calendar week, month, academic semester and school year, and hold meetings or exchanges amongst members of each department in accordance with laws and regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The school must observe guidelines and policies of the Communist Party, legislation, administration and direction by local Communist Party committees, local governments and education administrators at all levels; ensure compliance with regulations on the exercise of democracy upon performing its relevant activities.

a) Implement directives or resolutions of local Communist Party committees, comply with administrative governance by local governments, professional and occupational directions by education administrators;

b) Prepare periodic and ad-hoc reports in accordance with laws and regulations;

c) Ensure compliance with regulations on the exercise of democracy when performing its relevant activities.

5. Administrative governance, execution of emulative campaigns must adhere to laws and regulations.

a) Maintain an adequate amount of files and records incidental to school activities as referred to in the Charter of primary school;

b) Retain records or documents stipulated by the Law on Archives in a sufficient and logical manner;

c) Conduct mobilizations, organize and keep on emulative campaigns under the sectoral and Governmental guidelines.

6. Management of educational activities, officers, teachers, staff, students, financial and land assets and facilities must be carried out in accordance with laws and regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Recruit, employ, recommend, appoint and manage officers, teachers and staff in accordance with the Law on officers and public officials, the Law on public employees, the Charter of primary school and other legislative regulations;

c) Effectively manage and utilize financing, land and facilities used for performing educational activities.

7. The school must ensure public security and safety for students, officers, teachers and employees; prevent and control school violence, epidemics or diseases, natural calamities, social evils in a school.

a) Devise the plan to protect social security and order, prevent and mitigate accidents, injuries, fires, explosions, natural disasters, epidemic diseases, food poisoning, social evils in a school;

b) Ensure safety for school students, officers, teachers and staff;

c) Prohibit any act of sexual discrimination or infringement, school violence that may occur within a school.

Article 6. Standard 2: School compliance officers, teachers, staff members and students

1. Competency requirements of the principal and vice principal for design and implementation of educational activities.

a) The principal must acquire at least 4 years’ experience and the vice principal must acquire 2 years’ experience (probationary period excluded);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Have experienced training and mentoring programs related to politics and educational administration in accordance with laws and regulations.

2. The number of, and qualification levels completed by, teachers stipulated by the Charter of primary school.

a) The number and composition of teachers required for compulsory subjects must conform to laws and regulations;

b) Teachers of different academic subjects, such as physical exercise, music, fine arts, foreign language, and a teacher appointed as the leader of the Ho Chi Minh Young Pioneer organization, must comply with applicable laws and regulations;

c) 100% of teachers must meet minimum qualification requirements, including more than 20% of them working in mountainous, remote and isolated areas or islands, and more than 40% of them working in other regions, meeting higher qualification requirements.

3. The outcome of teacher assessment and ranking, and respect for and observance of teacher’s rights

a) 100% of teachers are ranked good or higher as expressed in the school year-end assessment result, including at least 50% of them ranked at least fairly good, in accordance with the regulation on professional qualification of primary school teachers;

b) At least 5% of teachers are awarded the excellent performance title at the level of a rural district (urban district, town and province-governed city) or at other higher levels;

c) Teacher’s rights must be respected and observed in accordance with regulations laid down in the Charter of primary school.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The required number of school employees and staff members must conform to applicable laws and regulations;

b) Accounting, documentation, health staff, and employees performing library works and administering teaching equipment, must obtain at least profession-specific associate degrees; other employees must complete professional training courses specific to their work positions;

c) School employees must satisfactorily fulfill their assigned duties and have full access to stipulated benefits and policies.

5. School students required to meet requirements set out in the Charter of primary school and laws.

a) Comply with school age regulations;

b) Duly perform student’s duties and comply with regulations on student’s behavioral standards;

c) Have full access to regulated rights.

Article 7. Standard 3: School premises and facilities

1. School campus, gate, nameboard, wall or protective fence, playground, and physical training court, must conform to regulations laid down in the Charter of primary school.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) School gate, nameboard, wall or perimeter fence must be built in accordance with applicable laws and regulations;

c) Playground or physical training court or yard must conform to applicable regulations.

2. Classrooms, writing boards, desks, chairs and tables provided to teachers and students.

a) The number, specification, quality of, and equipment installed in, classrooms must comply with regulations of the Charter of primary school;

b) Dimensional size, materials using for manufacturing, configuration, design, and color of, school chairs and tables must conform to regulations enacted by the Ministry of Education and Training, the Ministry of Science and Technology and the Ministry of Health;

c) Dimensional size, color and installation of writing boards in classrooms must conform to regulations on school sanitation adopted by the Ministry of Health.

3. Block of office rooms, office stationery, and supplies used for administration, teaching and learning activities required to conform to regulations of the Charter of primary school.

a) Block of office rooms used for learning and administrative and/or clerical purposes, and facilities for rest and to eat meals (if any), must conform to applicable regulations;

b) Medical equipment and cabinets for safe storage of essential medicines must be provided in accordance with laws and regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Sanitation, vehicle parking, clean water, water drainage and garbage collection utilities and systems must be suitable for educational activities.

a) The school must have separate toilet facilities for school officers, teachers, employees and students, and for males and females which are also suitable for the disabled (where applicable), and are built at appropriate sites to fit into the school landscape, and are safe, convenient and clean;

b) Parking facilities must be provided for school officers, teachers, employees and students;

c) Clean water supply must be adequate to meet demands of school officers, teachers, employees and students; water drainage and waste collection system must meet regulatory requirements.

5. School libraries must meet research and study demands of school officers, teachers, employees and students.

a) Libraries must conform to standards for libraries in general education in accordance with regulations enacted by the Ministry of Education and Training;

b) Library operations must meet research and teaching demands of school officers, teachers, employees and students;

c) Collection of reference books, newspapers, magazines and materials must be complemented on an annual basis.

6. Teaching equipment, tools and efficient utilization of teaching equipment and tools.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Use of teaching equipment during class hours and creation of several teaching articles by teachers must conform to regulations adopted by the Ministry of Education and Training;

c) Enumeration, repair, upgradation and supplementation of teaching tools and equipment items must be carried out on an annual basis.

Article 8. Standard 4: Relationship between schools, families and society

1. Organization and operation of the representative board of student’s parents

a) The representative board of student’s parents must have the organizational structure, duties, rights, responsibilities and operations in accordance with its Statutes;

b) The school must facilitate operations of the Board;

c) Regular and irregular meetings between the school, student’s parents and the Board must be convened to get opinions on the school's management, educational methodologies, and answer any question raised by parents as well as give any advice on operations of the Board.

2. The school must proactively counsel Communist Party committees, competent authorities, and closely work with local unions or associations, to mobilize necessary resources for the purpose of developing the school and improving better educational environment.

a) Proactively advise Communist Party committees, local governments on the detailed plan and methods for development of the school;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Mobilize and use, in an effective manner, voluntary resources or those regulated by organizations or individuals to construct facilities; increase teaching equipment and tools; grant awards to students who achieve good learning results and other students with excellent performance, and provide support to underprivileged and disabled students.

3. The school shall cooperate with local institutional entities, and stimulate community involvements in educating students on traditional historical and cultural values, and accomplishing educational objectives and plans.

a) Effectively cooperate with organizations and institutions in educating students on traditional cultural and historical values;

b) Take care of historical, revolutionary and cultural structures; look after families of wounded soldiers, martyrs, those awarded meritorious service recognitions, and Vietnamese heroic mothers living within the remit of the school;

c) Improve people’s knowledge about contents, methodologies and types of assessment of primary school students, and facilitate people's involvement in implementing educational objectives and plans.

Article 9. Standard 5: Educational activities and results

1. The school must implement educational programs, teaching plans of the Ministry of Education and Training, and professional regulations of local educational administrators.

a) Prepare the schedule of activities to be performed in every school year, semester, month and week;

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Comply with predetermined subjects, program and schedule, standard knowledge requirements, skills, and choose teaching contents, duration, methodology and form suitable for specific students, and correspond to cognitive ability and sustainable development requirements under actual conditions of each locality where the school is located;

c) Provide students obtaining excellent and poor learning results respectively with more advanced or supplementary education.

2. Extracurricular activities of the school include the followings:

a) Have the annual extracurricular activity plan and schedule;

b) Organize extracurricular activities according to the specified plan which take various forms and are suitable for students at specific ages;

c) Assign and encourage school teachers and employees to get involved in extracurricular activities.

3. The school must get involved in implementing objectives of universalizing primary education for students at appropriate school age within the remit of the school.

a) Take part in implementing primary education universalization objectives for students at appropriate school age, and prevent recurring illiteracy in locality where the school is located;

b) Organize and launch the event “Day for taking children to school”, encourage children at school age to go to school;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Expected educational assessment results achieved by students must meet overall educational objectives

a) At least 90% of students in mountainous, remote and isolated areas or islands, and at least 95% of students in other regions, must be ranked at least satisfactory in their learning outcomes;

b) At least 30% of students in mountainous, remote and isolated areas or islands, and at least 40% of students in other regions, must be ranked at least fairly good in their learning outcomes;

c) At least 10% of students in mountainous, remote and isolated areas or islands, and at least 15% of students in other regions, must be ranked at least good in their learning outcomes.

5. Health care and education, environmental protection awareness education activities must be organized

a) Employ proper methods to educate students to be aware of taking care of their own health;

b) Organize regular health examinations and vaccinations for students in accordance with laws and regulations;

c) Encourage students to enthusiastically participate in environmental protection activities.

6. Outcomes of educational activities performed by the school

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) At least 35% of students in mountainous, remote and isolated areas or islands, and at least 50% of students in other regions, must be recognized as students ranked good or progressing in their assessment results;

c) Have students eligible for participating in contests or gatherings held at the level of a rural district (urban district, town or province-governed city) or higher.

7. Life skill education and training, and facilitation of student's active, enthusiastic and creative participation in the educational process.

a) Provide life skill education and training programs which are suitable for students at relevant school age;

b) Offer students opportunities to participate in learning activities in an enthusiastic, proactive and creative manner;

c) Encourage students to collect and create learning aids on their own, and offer mutual supports amongst students during the learning process.

Section 2. STANDARDS FOR EVALUATION OF EDUCATIONAL QUALITY IN SECONDARY SCHOOLS

Article 10. Standard 1: Organization and management of a school

1. Organizational structure of a school must conform to regulations laid down in the Charter of lower and upper secondary school, and general education institutions with multiple grade levels (hereinafter referred to as the Charter of secondary school), and regulations adopted by the Ministry of Education and Training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Operate the Vietnamese Communist Party organization, Trade Union, Ho Chi Minh Communist Youth Union, Ho Chi Minh Young Pioneer organization, Ho Chi Minh’s Children Star and other social organizations;

c) Organize professional departments, and administrative and/or clerical departments (educational affair and student administration department, life activity administration department and other departments with respect to special schools).

2. Classrooms, number of students and school points must conform to regulations laid down in the Charter of primary school (if the school provides primary education) and the Charter of secondary school.

a) Classrooms are organized in accordance with laws and regulations;

b) Number of students attending a classroom conforms to laws and regulations;

c) Location of a school conforms to laws and regulations.

3. Operation of the Vietnamese Communist Party organization, Trade Union, Ho Chi Minh Communist Youth Union, Ho Chi Minh Young Pioneer organization, and other social organizations as well as relevant boards shall conform to the Charter of secondary school and legislative regulations.

a) Their operations must observe laws;

b) Play a role as a leader of, or counsel the principal to implement, duties under their responsibilities and powers;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Organizational structure and implementation of duties assigned professional departments and administrative and/or clerical departments (educational affair and student administration department, life activity administration department and other departments with respect to special schools) must conform to regulations enshrined in the Charter of secondary school.

a) Establish the organizational structure in accordance with laws and regulations;

b) Set the schedule of activities that will be performed by each department in a calendar week, month, academic semester and school year, and hold meetings of each department's members in accordance with laws and regulations;

c) Perform tasks assigned each department in accordance with laws and regulations.

5. Design the strategy for the school’s development

a) The strategy must be prepared in writing, approved by the administrator at the higher level, publicly released in a notice posted in the school or broadcast by local means of mass media, on the website of the department or division of education and training, or the school’s website (if any);

b) The strategy must correspond to educational objectives of each study level stipulated by the Law on Education, school resources and local socio-economic development proposals;

c) The strategy must, whenever necessary, be reviewed, supplemented and adapted so that it is consistent with local socio-economic development proposal over time periods.

6. The school must observe guidelines and policies of the Communist Party, policies and legislation of the central and local government, administration and direction by education administrators at all levels; ensure compliance with regulations on the exercise of democracy upon performing its relevant activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Prepare periodic and ad-hoc reports in accordance with laws and regulations;

c) Ensure compliance with regulations on the exercise of democracy when performing its relevant activities.

7. Administrative governance and execution of emulative campaigns.

a) Maintain an adequate amount of documents and records incidental to school activities as referred to in the Charter of secondary school;

b) Retain records or documents stipulated by the Law on Archives in a sufficient and logical manner;

c) Conduct mobilization campaigns, organize and keep on emulative campaigns under the sectoral and Governmental guidelines.

8. Management of educational activities, school officers, teachers, employees and students.

a) Perform the task of managing educational activities and students in accordance with regulations enshrined in the Charter of secondary school;

b) Manage extra-class teaching and learning activities in accordance with regulations laid down by the Ministry of Education and Training and competent authorities at all levels;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Financial and asset management in a school

a) Create a system of regulatory documents on financial and asset management, and keep records and evidence documents in accordance with applicable regulations;

b) Prepare the budget estimate, receive, spend, keep record of, enumerate and make reports on financing and assets in accordance with the Government's regulations;

c) Carry out the financial disclosure and self-inspection in accordance with regulations, and establish internal spending rules and regulations.

10. The school must ensure public security and safety for school students, officers, teachers and employees; prevent and control school violence, epidemics or diseases, natural calamities, social evils in a school.

a) Devise the plan to protect social security and order, prevent and mitigate accidents, injuries, fires, explosions, natural disasters, epidemic diseases, food poisoning, social evils in a school;

b) Ensure safety for school students, officers, teachers and staff;

c) Prohibit any act of sexual discrimination or infringement, school violence that may occur within a school.

Article 11. Standard 2: School managers, teachers, employees and students

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Acquire the number of years of teaching experience (excluding internship period) in accordance with the Charter of secondary school;

b) Obtain annual assessment result where (s)he is rated at least fairly good according to the regulation on qualification requirements of principal in lower and upper secondary school and general education institution with multiple grade levels;

c) Have experienced training and mentoring programs related to politics and educational administration in accordance with laws and regulations.

2. The number and qualification level of school teachers must conform to regulations laid down in the Charter of primary school (if the school provides primary education) and the Charter of secondary school.

a) The number and composition of school teachers required for compulsory subjects must conform to laws and regulations;

b) Teachers undertaking activities of the Communist Youth Union of Ho Chi Minh City, working as the leader of the Ho Chi Minh Young Pioneer organization, and those who act as student consultants, must comply with applicable laws and regulations;

c) They must obtain qualifications which are equal to or greater than minimum qualification standards referred to in laws and regulations:

- In mountainous, remote and isolated areas and islands, 100% of teachers must obtain qualifications which are equal to stipulated minimum standards, including at least 25% of teachers in lower secondary schools, general education institution with multiple grade levels, district-level ethnic boarding schools and ethnic semiboarding schools (hereinafter referred to as lower secondary school), 10% of teachers in upper secondary schools, province-level ethnic boarding schools and general education institutions under the authority of a Ministry or competent sectoral body (hereinafter referred to as upper secondary school), and 30% of teachers in gifted schools, obtaining qualifications which are greater than stipulated minimum standards;

- In other regions, 100% of teachers must obtain qualifications which are equal to stipulated minimum standards, including at least 40% of teachers in lower secondary schools, 15% of teachers in upper secondary schools, and 40% of teachers in gifted schools, obtaining qualifications which are greater than stipulated minimum standards.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Teachers must be ranked average or higher as expressed in the school year-end assessment result, including at least 50% of them ranked at least fairly good, in accordance with the regulation on professional qualification of primary school teachers (if the school provides primary school education), or the regulation on professional qualification of lower or upper secondary school teachers;

b) At least 15% and 10% of teachers in lower secondary schools and upper secondary schools are awarded the excellent performance title at the rural district (urban district, town and province-governed city) level or higher, and at the province (centrally-governed city) level or higher, respectively;

c) Teacher’s rights must be respected and observed in accordance with regulations laid down in the Charter of primary school (if the school provides primary education), the Charter of secondary school and legislative regulations.

4. The number and quality of, and full access to, benefits and policies provided for school staff members and employees.

a) The required number of school employees and staff members must conform to applicable laws and regulations;

b) Accounting, documentation, health staff, and employees performing library works and administering teaching equipment, must obtain at least profession-specific associate degrees; other employees must complete professional training courses specific to their work positions;

c) School employees must satisfactorily fulfill their assigned duties and have full access to stipulated benefits and policies.

5. School students must conform to regulations laid down in the Charter of primary school (if the school provides primary education), the Charter of secondary school and legislative regulations.

a) Comply with school age regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Have full access to regulated rights.

Article 12. Standard 3: Teaching premises and equipment.

1. School campus, gate, nameboard, wall or protective fence, playground, and physical training court, must conform to regulations laid down in the Charter of secondary school.

a) Area of school campus, and green, clean, scenic and airy standards thereof, must conform to applicable regulations;

b) School gate, nameboard, wall or perimeter fence must be built in accordance with applicable laws and regulations;

c) Playground or physical training court or yard must conform to applicable regulations.

2. Classrooms, writing boards, desks, chairs and tables provided to teachers and pupils.

a) The number, specification, quality and equipment, writing boards in classrooms must conform to regulations laid down in the Charter of primary school (if the school provides primary education), the Charter of secondary school and legislative regulations on school sanitation introduced by the Ministry of Health;

b) Dimensional size, materials using for manufacturing, configuration, design, and color of, school chairs and tables must conform to regulations enacted by the Ministry of Education and Training, the Ministry of Science and Technology and the Ministry of Health;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Block of office rooms, office stationery, and supplies used for administration, teaching and learning activities are required to conform to regulations of the Charter of secondary school.

a) Block of office rooms used for learning and clerical - administrative purposes, and facilities for rest and to eat meals (if any), must conform to applicable regulations;

b) Medical equipment and cabinets for safe storage of essential medicines must be available in accordance with laws and regulations;

c) Office equipment (computers and printers) used for administrative and teaching activities, and computers with internet connection used for educational activities, must meet statutory requirements.

4. Sanitation, vehicle parking, clean water, water drainage and garbage collection facilities and systems must meet requirements concerning educational activities.

a) The school must have separate toilet facilities for school officers, teachers, employees and pupils, and for males and females which are also suitable for the disabled (where applicable), and are built at appropriate sites to fit into the school landscape, and are safe, convenient and clean;

b) Parking facilities must be provided for school officers, teachers, employees and pupils;

c) Clean water supply must be adequate to meet demands of school officers, teachers, employees and students with the water supply system conforming to regulatory standards; water drainage and waste collection system must meet regulatory requirements.

5. School libraries must meet research and study demands of school officers, teachers, employees and pupils.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Library operations must meet research and teaching demands of school officers, teachers, employees and students;

c) Information technology systems with internet connection and the school website must meet teaching, learning and school administration requirements.

6. Teaching equipment, tools and efficient utilization of teaching equipment and tools.

a) Necessary equipment used for teaching and learning purposes must conform to regulations of the Ministry of Education and Training;

b) Use of teaching equipment during class hours and creation of several teaching articles by teachers must conform to regulations adopted by the Ministry of Education and Training;

c) Enumeration, repair, upgradation and supplementation of teaching tools and equipment items must be carried out on an annual basis.

Article 13. Standard 4: Relationship between the school, family and society

1. Organization and operation of the representative board of student’s parents

a) The representative board of student’s parents must have the organizational structure, duties, rights, responsibilities and operations in accordance with its Statutes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Regular and irregular meetings between the school, student’s parents and the Board must be convened to get opinions on the school's management, educational methodologies, and answer any question raised by parents as well as give any advice on operations of the Board.

2. The school must proactively counsel Communist Party committees, competent authorities, and closely work with local unions or associations, to mobilize necessary resources for the purpose of developing the school and improving better educational environment.

a) Proactively advise Communist Party committees, local governments on the detailed plan and methods for development of the school;

b) Cooperate with local organizations, associations and individuals in generating safe and healthy educational environment;

c) Mobilize and use, in an effective manner, voluntary resources or those regulated by organizations or individuals to construct infrastructure systems; provide additional teaching equipment and tools; grant awards to students who achieve good learning results and other students with excellent performance, and provide support to underprivileged and disabled students.

3. The school shall cooperate with local institutional entities, and stimulate community involvements in educating students on traditional historical and cultural values, and accomplishing educational objectives and plans.

a) Effectively cooperate with organizations and institutions in educating students on traditional cultural and historical values;

b) Take care of historical, revolutionary and cultural structures; look after families of wounded soldiers, martyrs, those awarded meritorious service recognitions, and Vietnamese heroic mothers living within the scope of the school’s operation;

c) Carry out dissemination of information to improve people’s knowledge about teaching contents, methodologies, and facilitate people's involvement in implementing educational objectives and plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The school must implement educational programs, teaching plans of the Ministry of Education and Training, and professional regulations of local education administrators.

a) Prepare the schedule of activities to be performed in every school year, semester, month and week;

b) Adhere to the predetermined time schedule for the academic year, teaching and learning timetable of each subject in accordance with laws and regulations;

c) Review, evaluate compliance with the predetermined time schedule for the academic year, teaching and learning timetable on a monthly basis.

2. The school must reform its teaching methods to foster student’s industriousness, self-motivation, proactivity, creativity, self-improvement, and improve student’s self-study ability.

a) Make appropriate use of textbooks; associate actual situations during the teaching or integrated teaching process; balance theoretical knowledge and thinking skill practice in teaching;

b) Use modern information technology in teaching, reform educational examination, assessment methods, and guide students through self-assessment of their study outcomes;

c) Instruct students to be exhibit their self-motivation, proactivity and creativity in learning and know how to apply their acquired knowledge to real life.

3. The school must implement education universalization duties in the locality where it is located.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Produce education universalization results which correspond to assigned duties;

c) Inspect and evaluate implementation of education universalization duties on a regular basis to take appropriate actions to improve and enhance effectiveness in implementation thereof.

4. Provide more advanced or supplementary education for students with good or poor learning assessment results respectively according to the school plan and all-level education administrators.

a) Identify and categorize students with good, unsatisfactory or insufficient and fail assessment results, and apply measures to help students to progress from the start of academic year;

b) Find proper ways to provide more advanced or supplementary education for students obtaining good, or unsatisfactory or insufficient assessment results respectively;

c) Review and assess more advanced and supplementary education programs to decide any reform thereof whenever necessary.

5. The school must comply with local educational contents in accordance with regulations enacted by the Ministry of Education and Training.

a) Duly implement local educational activity contents, and play an important part in meeting objectives of specific subjects and applying theory to real life; b) Examine and evaluate local educational activity contents in accordance with applicable regulations;

c) Review, assess and update teaching materials, and propose any necessary adjustment to local education on an annual basis.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Provide students with knowledge about certain cultural, art performance, sports events, and traditional games;

b) Offer students inside or outside the school opportunities to join several cultural, art performance, sports events, and traditional games;

c) Participate in Phu Dong sports festival, art performance, sports competitions, traditional festive and ceremonial events organized by competent authorities.

7. The school must educate and train its students on life skills through learning, teambuilding and extracurricular activities.

a) Educate students on communications, interpersonal, self-awareness, decision-making, problem-solving, goal-setting, response, emotional control, cooperation, and teamwork skills;

b) Provide students with life skill education and training by means of educating them on awareness of compliance with traffic laws, protection against traffic accidents, drowning and other injury-causing accidents; through implementation of regulations on etiquette, cultural behaviors, and code of conducts such as solidarity, nurturance and mutual support;

c) Provide students with physical and mental health education and consultancy, sex, love, marriage and family education which are suitable for students at specific age.

8. Students must involve themselves in classroom and school environmental sanitation and health issues.

a) Prepare the schedule and list of assignments for students to participate in environmental protection, care and sanitation of the school;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Carry out a weekly examination and evaluation of environmental sanitation and protection within the school.

9. Student’s learning ability ranking results must meet educational objectives.

a) Percentage of students ranked at least average is:

- In mountainous, remote and isolated areas and islands, 85% of students at lower secondary schools, 80% of students at upper secondary schools and 95% of students at gifted schools;

- In other regions, 90% of students at lower secondary schools, 85% of students at upper secondary schools and 99% of students at gifted schools;

b) Percentage of students ranked fairly good is:

- In mountainous, remote and isolated areas and islands, at least 25%, 15% and 60% of students at lower secondary schools, upper secondary schools and gifted schools respectively;

- In other regions, at least 30%, 20% and 70% of students at lower secondary schools, upper secondary schools and gifted schools respectively;

c) Percentage of students ranked good is:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In other regions, at least 3% of students at lower and upper secondary schools, at least 20% of students at gifted schools.

10. Student’s behavior grading results must meet educational objectives.

a) In other regions, at least 90% of students at lower secondary schools, upper secondary schools and at least 98% gifted schools are ranked fairly good;

b) Not more than 1% of students at lower and upper secondary schools, and no more than 0.2% of students at gifted school, are subject to fixed term exclusions;

c) None of students are liable to a criminal prosecution.

11. The school must measure outcomes of vocational education and career orientation education provided to students on an annual basis

a) Industries or sectors in the career orientation education program must be relevant to local socio-economic development conditions;

b) Percentage of students participating in vocational education:

- In mountainous, remote and isolated areas and islands, this percentage is at least 70% of students eligible for receiving vocational education at lower secondary schools, and 100% of students at upper secondary schools and gifted schools;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Grading outcomes of students participating in vocational education:

- In mountainous, remote and isolated areas and islands, at least 80% of students at lower secondary schools, and at least 90% of students at upper secondary schools and gifted schools, are ranked at least average;

- In other regions, at least 90% of students at lower secondary schools, and at least 95% of students at upper secondary schools and gifted schools, are ranked at least average.

12. Outcomes of educational activities performed by the school

a) Rate of students qualifying for higher grades and rate of graduate students must be stable every year;

b) Rate of drop-out and retained students:

- In mountainous, remote and isolated areas and islands, not more than 3% of students are dropped out of school, and not more than 5% of students are retained; at gifted schools, there must be none of retained and drop-out students;

- In other regions, not more than 1% of students are dropped out of school, and not more than 2% of students are retained; at gifted schools, there must be none of retained and drop-out students;

c) Students of primary schools, lower secondary schools and upper secondary schools must be dispatched to participate in and win awards in competitions or gathering events, excellent student contests held at a rural district (urban district, town or province-governed city) level or higher, and at a province (centrally-governed city) or higher, respectively every year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Standard 1: Management tasks

1. The center must design the strategy for its development

a) This strategy must address overall and detailed goals and objectives, and approaches to reach these goals and objectives;

b) The strategy must be consistent with the center’s resource and local socio-economic development with the intention of meeting regular and lifetime study demands of all people;

c) The strategy must be approved by the Department of Education and Training, publicly released in a notice posted in the center or broadcast through local means of mass media, on the website of the Department of Education and Training or the center’s website (if any).

2. The center must conduct a survey into social study demands as the basis for setting up its action plan.

a) Carry out a survey into study people’s demands within the remit of the center;

b) Use survey results as the basis for setting the action plan to meet people’s study demands;

c) Take initiative in getting involved in regular and lifetime study, and learning society establishment campaigns.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Prepare the schedule of activities to be performed in every week, month, academic semester and year;

b) Apply measures to direct, examine and assess implementation of the schedule of activities; carry out professional administration and internal inspection in accordance with laws and regulations;

c) Manage records and documents in accordance with regulations and the Law on Archives.

4. The center must manage its officers, teachers and students in accordance with laws and the regulation on organization and operation of the center.

a) Prepare the plan to build the structure of officers, teachers and employees; ensure employee recruitment, promotion and appointment comply with laws;

b) Fully perform duties to manage its officers, teachers, employees and students;

c) Effectively mobilize teachers already available in the locality where the school is located, and experienced and devoted teachers for educational programs in order to meet requirements of students, knowledge and skill update, and technology transfer.

5. The center must carry out financial and asset management in accordance with state regulations.

a) Create a system of regulatory documents on management of related finances and assets, and rules and regulations of internal expenditure;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Manage and store records and evidence documents; carry out financial disclosure and inspection in accordance with applicable laws.

6. The center must observe guidelines and policies of the Communist Party, Government’s legislation, and regulations introduced by local government’s and education administrators at all levels; conduct emulative campaigns.

a) Implement guidelines and policies of the Communist Party, Government's legislation relating to continuing education; observe direction or administration of local Communist Party committees and local governments, professional and occupational directions by higher-level education administrators;

b) Conduct and maintain operation of emulative campaigns under the sectoral and Governmental guidelines;

c) Implement regulations on periodic and ad-hoc reports with competent authorities.

7. The center must ensure public security and safety for its students, officers, teachers and employees; prevent and control any act of violence, natural disasters and social evils.

a) Devise the plan to protect social security and order, prevent and mitigate accidents, injuries, fires, explosions, natural disasters, epidemic diseases, food poisoning, social evils in the center;

b) Ensure safety for its students, officers, teachers and employees;

c) Prohibit any act of sexual discrimination or infringement, and any act of violence that may occur within the center.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Managers

a) The Director and Vice Director of the center must meet requirements set out in the regulatory standards of the center’s Director, statutes on organization and operation of continuing education centers;

b) In annually assessment results, the Director and Vice Director must be ranked at least fairly good according to the regulatory standards of the Director of continuing education center;

c) The center must have an adequate number of managers at a level of a department (group) according to the Statutes on organization and operation of the center.

2. Teachers

a) The center must have an adequate number of tenured teachers for all classes; the number of contracted teachers must correspond to the scale of education and training operations in the center;

b) Teachers in continuing education programs designed for student’s attainment of certificates or diplomas stipulated in the national educational system must meet standards equivalent to these applied to each grade level in the formal education process; those in other programs must meet stipulated standards;

c) Teachers must severely comply with stipulated regular, summer, thematic or professional development self-study educational programs; creatively apply and make effective use of positive teaching methods; use information technology in professional activities.

3. Employees

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Accounting staff must obtain at least profession-specific associate degrees; other employees must complete professional training courses specific to their work positions;

c) They must fully perform and accomplish their assigned duties.

4. Students

a) They have full access to information about educational objectives, programs, inspection and assessment requirements, graduation conditions, internal rules and regulations of the center; legislative regulations, policies and guidelines of the Communist Party and Government;

b) They are provided with daily life, career and job-seeking consultancy and support services; provided with opportunities to participate in cultural, sports, extracurricular entertainment and union-run activities;

c) Duly perform student’s duties and comply with regulations on student’s behavioral standards.

5. The center’s officers, teachers and employees shall have full access to stated rights.

a) They have full access to conditions necessary for them to perform their assigned tasks;

b) They are provided with professional training and refresher courses; paid salary, allowance and other benefits if they are sent to join any class to improve their professional level in accordance with laws and regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Standard 3: Teaching premises and equipment

1. Premises and facilities must meet minimum requirements as to the center's assigned duties.

a) Have campus areas, perimeter walls and nameboard;

b) Arrange office rooms for the director, vice director, accountant, treasurer, clerical employees, and the council’s meeting hall, and for professional departments (groups);

c) Have the library to meet study and research demands of managers, teachers, employees and students; security guard room; separate vehicle parking facilities for managers, teachers and employees and for students.

2. Classrooms must conform to stipulated requirements.

a) The center must ensure that classrooms are designed with the sufficient dimensional size, lighting system, safety, and furnished with all necessary teaching and learning aids and equipment;

b) Computing and foreign language classrooms must have internet connection;

c) Laboratories and workshop (room) for practice classes must be furnished with necessary tools, and equipment used in vocational education as required in an educational program.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Have medical rooms with required medical equipment necessary for school activities and medical or first-aid cabinets providing essential medicines in accordance with regulations;

b) Clean water supply must be adequate to meet demands of school officers, teachers, employees and students with the water supply system conforming to regulatory standards;

c) Have rooms for teacher’s rest, separate toilet facilities for officers, teachers, employees and students, for males and females which are required to meet environmental sanitation standards in accordance with applicable regulations.

4. Capitalize on and make best use of facilities or amenities already existing in the locality where the center is located to expand educational activities of the center.

a) Capitalize on and make most use of classrooms in lower secondary schools, upper secondary schools, cultural houses and meeting halls of the locality where the center is located;

b) Capitalize on and make effective use of workshops or rooms for practice classes, laboratory rooms, manufacturing and business establishments in the locality where the center is operated;

c) Collaborate with the library of the locality where the center is operated, of vocational education institutions and higher education institutions to make most use of teaching and learning materials and resources to meet study and research demands of officers, teachers and students in the center.

Article 18. Standard 4: Community involvement in education

1. Proactively counsel the Communist Party committees and local governments to perform political duties.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Mobilize necessary resources for facility construction and educational environment formation, and unceasing improvement of educational quality;

c) Organize continuing education programs to meet lifetime study demands of people within the center’s remit.

2. The center must collaborate with institutional and individual entities in the locality within the center's remit to build and develop the center.

a) Find the best way to cooperate with unions, associations and individuals to form a healthy educational environment;

b) Mobilize and use, in an effective manner, voluntary resources or those regulated by organizations or individuals to construct infrastructure systems; provide additional teaching equipment and tools; grant awards to students who achieve good learning results, and provide support to disadvantaged students.

c) Duly implement programs for cooperation in performing activities in order to provide support and favorable conditions for all people by different age and economic sector to participate in the learning process and contribute to forming the learning society.

3. Effectively collaborate with institutional and business entities.

a) Collaborate with institutional and business entities to design academic course, curriculum, materials used in training activities;

b) Collaborate with institutional and business entities in mobilizing people to join educational courses meeting specific requirements of students, knowledge and skill update and technology transfer;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19. Standard 5: Educational activities and results

1. The center must implement continuing education programs for the purpose of enabling students to receive certificates or diplomas in the national education system.

a) Prepare the schedule of professional activities to be performed in each academic year, semester, month and week;

b) Adhere to the predetermined time schedule for the academic year, course, teaching and learning plan in accordance with laws and regulations;

c) Review, evaluate implementation of the specified plan on a monthly basis.

2. The center must design and implement intensive educational courses.

a) Take an active part in designing intensive educational contents and courses in multiple social life sectors to meet diverse demands of people of different classes and socio-economic development demands in the locality where the center is located;

b) Ensure that educational courses that meet specific requirements of particular students, and knowledge, skill update and technology transfer courses, must be carried out according to the flexible schedule and diverse teaching methods which provide students with favorable conditions for joining these course;

c) Implement approved educational courses; carry out regular review and evaluation of relevancy of these courses to make any proper adjustment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Preserve suitable time for students to take part in proper extracurricular, art performance and sports events;

b) Plan and make preparations for implementation of the task of educating students on traditional values, patriotism and life skills in a diversified and appropriate manner;

c) Apply for and receive permission from competent authorities to take care of historical, revolutionary and cultural sites; look after families of wounded soldiers, martyrs, those awarded meritorious service recognitions, and Vietnamese heroic mothers living within the scope of the center.

4. The center must conform to requirements concerning cooperation with vocational educational institutions and higher education institutions to implement continuing education courses for the purpose of enabling students to receive certificates or diplomas in the national education system.

a) Ensure conformity with requirements concerning facilities, equipment and administrative staff which are consistent with those of specific partner disciplines;

b) Manage contracted teachers and students to control educational quality;

c) Fulfill responsibilities agreed upon in the educational partnership contract; implement regulations on reporting to competent authorities on educational partnership.

5. Educational outcomes and efficiency

a) Learning ability and conduct grading outcomes of students joining illiteracy elimination courses and post-literary educational courses, continuing education programs at the lower secondary education level, and continuing education programs at the upper secondary education level, must meet predetermined educational goals and objectives;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Students completing demand-specific educational courses, knowledge and skill update and technology transfer courses must be able to make their contribution to meeting socio-economic requirements within the locality where the center is operated.

Chapter III

EDUCATIONAL ACCREDITATION PROCESS AND FREQUENCY

Section 1. PROCESS, FREQUENCY AND REQUIREMENTS OF EDUCATIONAL ACCREDITATION IN EDUCATION INSTITUTIONS

Article 20. Process for educational accreditation in educational institutions

Process for educational accreditation in educational institutions shall include the following steps:

1. Self-assessment by educational institutions.

2. Request for external assessment of educational institutions.

3. External assessment of educational institutions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 21. Frequency of educational accreditation in educational institutions

1. Educational accreditation in educational institutions shall be conducted at a 5-year interval that starts from the date on which educational quality certification is signed.

2. Educational institutions obtaining accredited educational quality standards at the level 1 and 2 referred to in Article 31 hereof shall, after an interval of at least 2 academic years from the self-assessment date, request external assessments to gain higher-level accreditation.

Article 22. Requirements of educational accreditation in education institutions

Educational institutions shall be eligible for conducting educational accreditation provided that they meet the following requirements:

1. Have all required grades.

2. Ensure that at least one generation of students has completed the general education program, or completed the continuing education course for the purpose of receiving certificates or diplomas in the national education system in all of grades available at educational institutions.

Section 2. SELF-ASSESSMENT BY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Article 23. Self-assessment process

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Establish self-assessment board.

2. Formulate the self-assessment plan.

3. Collect, process and analyze proofs.

4. Measure degree of conformance by specific criteria.

5. Prepare the self-assessment report.

6. Release the self-assessment report.

Article 24. Self-assessment board

1. The Principal (Director) shall make a decision to establish the self-assessment board of his/her educational institution. The board shall be composed of at least 5 members.

2. Composition of the self-assessment board:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Vice Chairperson of the self-assessment board must be the Vice Principal (Vice Director) of educational institution;

c) The Secretary of the self-assessment board must be the secretary of the school (center) council or the head of the clerical and/or administrative, professional or other department (where applicable) in the educational institution;

d) Other members are representatives of the school council in a public school or the management board in a private school; the head of the clerical and/or administrative, professional or other department (where applicable); representatives of the Communist Party committees, unions or associations.

Article 25. Functions, duties and powers of the self-assessment board

1. The self-assessment board shall perform its functions in making necessary arrangements for self-assessment and advising the Principal (Director) on approaches to improving quality of activities performed by educational institutions.

2. Duties and powers of the self-assessment board

a) The self-assessment board shall take on the following duties: Establish the self-assessment plan; collect, process and analyze proofs; prepare the self-assessment report; make any necessary modification to compile the complete self-assessment report as requested by the higher-level regulatory body; release the self-assessment report; store self-assessment databases of the educational institution;

b) The Chairperson of the self-assessment board shall be responsible for managing operations of the board; assigning duties to specific members; approving the self-assessment plan; establishing secretarial and work groups to perform self-assessments; directing the process of collecting, processing and analyzing proofs; making the complete self-assessment report; dealing with any issues that may arise in self-assessments.

c) The Vice Chairperson of the self-assessment board shall take on duties assigned by the Chairperson and act on behalf of the Chairperson to manage the board;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The self-assessment board shall be entitled to request the Principal (Director) to hire consultants to help the board to carry out self-assessments whenever necessary. Consultants must have thorough knowledge about educational accreditation and self-assessment techniques.

Section 3. REQUEST FOR EXTERNAL ASSESSMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Article 26. Documents submitted to request external assessment of educational institutions

Documents submitted to request external assessment of educational institutions shall comprise:

1. Written request for external assessment.

2. Self-assessment report (2 copies).

Article 27. Reception and verification of documents submitted to request external assessment of educational institutions

1. The Office of Education and Training within rural, urban districts, towns, province-affiliated cities (hereinafter referred to as the Office of Education and Training) shall assume the following responsibilities:

a) Receive, check documents submitted to request external assessment of educational institutions within their jurisdiction, notify educational institutions in writing of whether the submitted request is accepted or needs further improvement;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Department of Education and Training shall bear the following responsibilities:

a) Receive, check documents submitted to request external assessment of educational institutions received from different Offices of Education and Training and notify them in writing of whether the submitted request is accepted or needs further improvement;

b) Receive, check documents submitted to request external assessment from educational institutions within their jurisdiction, notify educational institutions in writing of whether the submitted request is accepted or needs further improvement.

3. Reception and inspection of documents submitted to request external assessment with respect to educational institutions within the authority of relevant Ministries and sectoral regulatory agencies shall follow specific instructions of the Ministry of Education and Training.

Section 4. External assessment in educational institutions

Article 28. External assessment process

Process for external assessment in educational institutions shall include the following steps:

1. Study necessary assessment documents.

2. Carry out preliminary inspection in educational institutions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Prepare the draft external assessment report.

5. Collect feedbacks from educational institutions on the draft external assessment report.

6. Make the complete external assessment report.

Article 29. External assessment team

1. Composition of the external assessment team

a) The external assessment team (hereinafter referred to as the team) shall be composed of 5 – 7 members and established according to the decision issued by the Director of the Department of Education and Training. The team shall be composed of:

- Team leader who is the Principal (Director) or Vice Principal (Vice Director) of the educational institution subject to external assessment, or the head or vice head of the Office of Education and Training, the head, vice head of functional divisions in the Department of Education and Training;

- The Secretary and members of the team who are managers, teachers of educational institutions subject to external assessment, officers of the Office of Education and Training, the Department of Education and Training having experience in performing educational accreditations.

b) Organizational structure of the team providing external assessment of educational institutions within the authority of relevant Ministries and sectoral regulatory agencies shall follow specific instructions of the Ministry of Education and Training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The team shall take on the following duties:

a) The team undertakes the duties, such as surveying, assessing and identifying an educational institution’s degree of conformance to educational accreditation criteria; requesting whether educational institutions conforming to educational quality standards shall be recognized or not;

b) The team leader shall be responsible for managing activities of the team and assigning duties to members;

c) The Secretary of the team shall prepare reports, records and consolidate external assessment results and assist the team leader in performing assessment activities;

d) Other members shall perform duties assigned by the team leader.

4. The team shall have the burden of ensuring confidentiality for information about assessment contents and results before notifying external assessment results to educational institutions.

Article 30. Notification of external assessment results

1. The draft external assessment report must be sent to educational institutions subject to external assessment to get their opinions. Within a period of 10 working days of receipt of the draft external assessment report, if recipients do not have any response, this means that they have agreed with assessment results.

2. Within a period of 10 working days of receipt of responses from educational institutions subject to external assessment, the team must notify these institutions in writing of which opinions are accepted or rejected for changes made. In case of opinions rejected for changes made, the team must give clear reasons.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Based on external assessment results, educational institutions shall supplement and complete the self-assessment report; execute the quality improvement plan which has been determined in the self-assessment report.

Section 5. ACCREDITATION GRANTED TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS CONFORMING TO EDUCATIONAL QUALITY STANDARDS AND CERTIFICATION OF ACCREDITED EDUCATIONAL QUALITY.

Article 31. Accreditation granted to educational institutions conforming to educational quality standards

1. Primary schools shall be evaluated and accredited as conforming to educational quality standards according to the educational accreditation standards of primary school referred to in Section 1, Chapter II hereof at 3 levels as follows:

a) Level 1: Primary schools conforming to at least 60% of educational accreditation criteria;

b) Level 2: Primary schools conforming to 70% - under 85% of educational accreditation criteria, including the following criteria:

- Standard 1: including criteria: 1, 2, 4, 6;

- Standard 2: including criteria: 1, 2, 3, 5;

- Standard 3: including criteria: 6;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Standard 5: including criteria: 1, 2, 4, 6, 7;

c) Level 3: Primary schools conforming to at least 85% of criteria, including conforming to level-2 criteria.

2. Primary schools shall be evaluated and accredited as conforming to educational quality standards according to the educational accreditation standards of primary school referred to in Section 2, Chapter II hereof at 3 levels as follows:

a) Level 1: Primary schools conforming to at least 60% of educational accreditation criteria;

b) Level 2: Primary schools conforming to 70% - under 85% of educational accreditation criteria, including the following criteria:

- Standard 1: including criteria: 1, 2, 4, 6, 8, 9;

- Standard 2: including criteria: 1, 3, 5;

- Standard 3: including criteria: 6;

- Standard 4: including criteria: 2;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Level 3: Secondary schools conforming to at least 85% of criteria, including conforming to level-2 criteria.

3. Continuing education centers shall be evaluated and accredited as conforming to educational quality standards according to the educational accreditation standards of continuing education center referred to in Section 3, Chapter II hereof at 3 levels as follows:

a) Level 1: Continuing education centers conforming to 60% - under 70% of educational accreditation criteria;

b) Level 2: Continuing education centers conforming to 70% - under 85% of educational accreditation criteria;

c) Level 3: Continuing education centers conforming to at least 85% of educational accreditation criteria.

4. A criterion shall be accredited as conforming to predetermined standards if all relevant criteria also conform to such standards.

Article 32. Certification of accredited educational quality and release of educational accreditation results

1. Based on external assessment results, within a period of 20 working days, the Director of the Department of Education and Training shall make his/her decision to grant the certificate of accredited educational quality for educational institutions. The sample certificate given in the Appendix hereto must be used.

2. Educational accreditation results must be posted on the website of the Department of Education and Training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 33. Revocation of certification of accredited educational quality

1. Where educational institutions have no longer met assessment standards within the validity period of the certificate of accredited educational quality, this certificate shall be revoked.

2. Within a period of 20 working days after the date on which educational administrators have established that educational institutions have no longer met educational quality evaluation standards, the Director of the Department of Education and Training shall make his/her decision to revoke the certificate of accredited educational quality and announce information about this revocation on the website of the Department of Education and Training.

3. Revocation of certification of accredited educational quality for educational institutions within jurisdiction of Ministries or sectoral regulatory bodies shall follow specific instructions of the Ministry of Education and Training.

Chapter VI

IMPLEMENTATION

Article 34. Responsibilities of the Department of Education and Training

1. Design the plan for educational accreditation of educational institutions, guide, direct, examine and supervise Offices of Education and Training, educational institutions under its authority to ensure they comply with educational accreditation regulated by the Ministry of Education and Training.

2. Request the People’s Committee of central-affiliated cities and provinces to adopt regulations on quantitative measurement of several criteria in the standards for educational quality evaluation of continuing education centers as referred to in Section 3, Chapter II hereof according to the following rules: Conforming to socio-economic conditions of each locality and assessing proactivity and creativity of continuing education centers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Supervise, direct educational institutions within its authority to execute the educational quality improvement plan to unceasingly increase educational quality.

5. At the end of each academic year, report to the People’s Committee of central-affiliated cities or provinces, the Ministry of Education and Training on the number of educational institutions that complete self-assessment reports, are permitted for external assessments, on the external assessment plan and results, and activities relating to educational accreditation, in order to be provided with instructions, directions, inspections, examinations and supervisions.

Article 35. Responsibilities of the Office of Education and Training

1. Design the plan for educational accreditation of educational institutions, and guide, direct, oversee and inspect, examine educational institutions subject to educational accreditation regulated by the Department and the Ministry of Education and Training.

2. Supervise, direct educational institutions within its authority to execute the educational quality improvement plan to unceasingly increase educational quality.

3. At the end of each academic year, report to the People’s Committee at the rural/urban district, town, province-governed city, or the Department of Education and Training, on the list of educational institutions that complete self-assessment reports, are permitted for external assessments, have undergone external assessment, on the results of external assessment and activities relating to educational accreditations, in order to be provided with instructions, directions, inspections, examinations and supervisions.

Article 36. Responsibilities of educational institutions

1. Conduct self-assessment in accordance with regulations adopted by educational administrators.

2. Execute the educational quality improvement plan included in the self-assessment report as directed by immediately higher-level regulatory bodies and advised by the external assessment team.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Consolidate and uphold educational accreditation results, incessantly increase and improve educational quality./.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 về Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


90.264

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!