Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT quy chế tổ chức của trường tiểu học trường trung học cơ sở

Số hiệu: 40/2021/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 30/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2021/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC LOẠI HÌNH TƯ THỤC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 02 năm 2022.

Thông tư này thay thế Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGD của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo trung ương;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Bộ trưởng;
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC LOẠI HÌNH TƯ THỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục, bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, học sinh; cơ sở vật chất, tài chính và tài sản; thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục, khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Quy chế này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (sau đây gọi chung là trường phổ thông tư thục), tổ chức và cá nhân có liên quan.

Điều 2. Vị trí của trường phổ thông tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân

1. Trường phổ thông tư thục là cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục.

2. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của trường phổ thông tư thục là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

3. Trường phổ thông tư thục có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường phổ thông tư thục

1. Trường phổ thông tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn như trường phổ thông công lập theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là Điều lệ trường phổ thông) và các quy định tại Quy chế này.

2. Trường phổ thông tư thục tự chủ và tự chịu trách nhiệm về thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển; xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên; huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông.

3. Trường phổ thông tư thục có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

4. Trường phổ thông tư thục thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chính sách ưu đãi

Trường phổ thông tư thục được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất; hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao; được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phân cấp quản lý

1. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

2. Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập, Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng nội dung phối hợp quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục có liên quan của trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông trên địa bàn.

3. Việc phân cấp quản lý đối với trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Điều 6. Cơ cấu tổ chức trường phổ thông tư thục

Cơ cấu tổ chức trường phổ thông tư thục gồm: hội đồng trường; ban kiểm soát; hiệu trưởng và phó hiệu trưởng; hội đồng thi đua khen thưởng; hội đồng kỷ luật; hội đồng tư vấn; tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức Công đoàn; tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; các tổ chuyên môn; tổ văn phòng; lớp học; tổ phục vụ hoạt động giáo dục đặc thù của trường chuyên biệt và hoạt động cần thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ của trường phổ thông tư thục.

Điều 7. Hội đồng trường

1. Hội đồng trường của trường phổ thông tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư.

2. Thành phần của hội đồng trường

a) Thành phần của hội đồng trường của trường phổ thông tư thục gồm đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường do hội nghị nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp.

b) Thành phần của hội đồng trường của trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận gồm đại diện nhà đầu tư do các nhà đầu tư bầu, quyết định theo tỷ lệ vốn góp; thành viên trong và ngoài trường. Thành viên trong trường gồm các thành viên đương nhiên là bí thư cấp ủy, hiệu trưởng, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; thành viên bầu là đại diện giáo viên, nhân viên do hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể của trường bầu. Thành viên ngoài trường là đại diện lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, doanh nhân, cựu học sinh do hội nghị đại biểu hoặc hội nghị toàn thể của trường bầu.

c) Hội đồng trường có chủ tịch, thư kí và ủy viên. Nhiệm kỳ của hội đồng trường là 05 năm. Số lượng thành viên của hội đồng trường là số lẻ, ít nhất là 05 người, nhiều nhất là 15 người.

3. Thủ tục thành lập hội đồng trường

a) Căn cứ vào thành phần của hội đồng trường quy định tại khoản 2 Điều này, hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu quyết định số lượng thành viên hội đồng trường; cử hoặc bầu đại diện nhà đầu tư, thành viên trong và ngoài trường; bầu chủ tịch hội đồng trường; làm tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quy định tại điểm b khoản này ra quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận hội đồng trường và chủ tịch hội đồng trường đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông. Thư kí hội đồng trường do chủ tịch hội đồng trường chỉ định.

Hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường của trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư do cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trường quyết định công nhận.

c) Hằng năm, nếu có sự thay đổi về nhân sự, hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu làm tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bổ sung, kiện toàn hội đồng trường.

d) Trường phổ thông tư thục đã có hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc chuyển đổi hội đồng quản trị sang hội đồng trường theo quy định tại khoản này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường

a) Quyết nghị về chiến lược, tầm nhìn, kế hoạch phát triển của nhà trường, trình hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu thông qua;

b) Quyết nghị về quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, trình hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu thông qua;

c) Phê duyệt phương án tổ chức bộ máy và những vấn đề liên quan đến tổ chức, nhân sự của nhà trường trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng; kiến nghị việc bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của hội đồng trường; đề nghị công nhận, miễn nhiệm, bãi nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, trình hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu thông qua và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định công nhận;

d) Phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường; giám sát hoạt động tuyển sinh và việc tổ chức thực hiện các hoạt động theo kế hoạch giáo dục của nhà trường;

đ) Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường, việc quản lý tài chính, tài sản của nhà trường và việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

5. Hoạt động của hội đồng trường

a) Hội đồng trường hợp thường kỳ ít nhất 03 lần trong một năm.

b) Phiên họp hội đồng trường được công nhận là hợp lệ khi có mặt từ 3/4 (ba phần tư) số thành viên của hội đồng trở lên trong đó có chủ tịch hội đồng trường.

c) Trong trường hợp cần thiết, khi hiệu trưởng hoặc trên 1/2 (một phần hai) số thành viên hội đồng trường đề nghị, chủ tịch hội đồng trường triệu tập phiên họp đột xuất để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền của nhà trường. Hội đồng trường có thể họp bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. Hội đồng trường được mời đại diện các thành phần khác tham dự cuộc họp của hội đồng trường khi cần thiết.

d) Nghị quyết của hội đồng trường được thông qua và có hiệu lực khi được ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên có mặt nhất trí. Các nghị quyết của hội đồng trường được công bố công khai trong toàn trường.

Điều 8. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát của trường phổ thông tư thục do hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu bầu. Ban kiểm soát có trưởng ban và các thành viên. Số lượng thành viên ban kiểm soát từ 03 đến 05 người, trong đó có đại diện nhà đầu tư, đại diện giáo viên, nhân viên, đại diện cha mẹ học sinh. Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn nghiệp vụ kế toán.

2. Thành viên ban kiểm soát không được đồng thời là thành viên hội đồng trường, hiệu trưởng, kế toán trưởng; không phải là cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con của thành viên hội đồng trường, hiệu trưởng, kế toán trưởng của trường.

3. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của hội đồng trường.

4. Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ sau đây:

a) Kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường, của hội đồng trường, lãnh đạo và các tổ chức trong trường.

b) Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và thực hiện chế độ tài chính công khai của trường.

c) Định kỳ thông báo với hội đồng trường về kết quả hoạt động của mình và nội dung các báo cáo, kết luận, kiến nghị của ban kiểm soát trước khi chính thức thông qua hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu.

d) Báo cáo hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường tại các kỳ họp của hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu.

đ) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Điều 9. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng

a) Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường.

b) Hiệu trưởng trường phổ thông tư thục là người đáp ứng các tiêu chuẩn của hiệu trưởng theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông, khi được đề cử không quá 70 tuổi và không là công chức, viên chức nhà nước.

c) Nhiệm kỳ của hiệu trưởng

Nhiệm kỳ của hiệu trưởng trường phổ thông tư thục là 05 năm; đối với trường phổ thông tư thục có hiệu trưởng là người nước ngoài thì nhiệm kỳ của hiệu trưởng theo thời hạn của giấy phép lao động và không quá 05 năm.

Trong cùng một thời gian, một người chỉ được làm hiệu trưởng của một trường phổ thông tư thục.

d) Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng

- Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường; quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; kế hoạch giáo dục hằng năm của nhà trường để trình hội đồng trường phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Tổ chức triển khai hoạt động dạy học và các hoạt động khác của trường theo quy định, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đã được hội đồng trường phê duyệt nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường;

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường; tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng giáo dục và hoạt động của nhà trường trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao;

- Ký hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên khi được hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu ủy quyền; bổ nhiệm, miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó, khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên, học sinh theo quy định của pháp luật sau khi được hội đồng trường thông qua;

- Lập dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, trình hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định; báo cáo định kỳ với hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu, hội đồng trường và các cấp quản lý liên quan về công tác tài chính và các hoạt động của nhà trường;

- Bảo đảm trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, an toàn trong trường;

- Được tham dự các cuộc họp của hội đồng trường nhưng không được biểu quyết nếu không phải là thành viên của hội đồng trường; có trách nhiệm báo cáo trước hội đồng trường, hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu về các hoạt động dạy học của trường; có quyền bảo lưu ý kiến không nhất trí với quyết định của hội đồng trường và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp xem xét, xử lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Phó hiệu trưởng

a) Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công; điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

b) Người được bổ nhiệm hoặc công nhận làm phó hiệu trưởng trường phổ thông tư thục phải đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

c) Nhiệm kỳ của phó hiệu trưởng trường phổ thông tư thục là 05 năm.

d) Nhiệm vụ và quyền hạn của phó hiệu trưởng

- Điều hành công việc được hiệu trưởng phân công phụ trách hoặc ủy quyền;

- Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn; tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý.

3. Thẩm quyền công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đối với trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

b) Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư do cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trường công nhận.

Điều 10. Chương trình giáo dục

1. Trường phổ thông tư thục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của pháp luật.

2. Trường phổ thông tư thục thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đối với cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông được bổ sung thời gian học tập không quá 4 tuần/năm học so với trường phổ thông công lập nhưng không thu thêm học phí cho thời gian học bổ sung.

Chương III

GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

Điều 11. Tiêu chuẩn, quyền và nhiệm vụ của giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên

1. Giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên trường phổ thông tư thục phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuẩn được đào tạo, chuẩn nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông và các quy định khác của pháp luật.

2. Giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký với nhà trường; có nhiệm vụ và quyền theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Yêu cầu về tỷ lệ giáo viên cơ hữu và định mức giáo viên, nhân viên

1. Trường phổ thông tư thục phải bảo đảm từ năm học đầu tiên tỷ lệ giáo viên cơ hữu so với tổng số giáo viên theo quy định đối với trường phổ thông công lập ở cấp học tương ứng như sau: cấp tiểu học có ít nhất 90% giáo viên cơ hữu; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông có ít nhất 40% giáo viên cơ hữu.

2. Số giáo viên và nhân viên của trường phổ thông tư thục phải bảo đảm không thấp hơn quy định của Nhà nước về định mức giáo viên, nhân viên đối với từng cấp học.

Điều 13. Tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên cơ hữu, nhân viên

1. Cán bộ quản lý, giáo viên cơ hữu, nhân viên của trường phổ thông tư thục là những người lao động không phải công chức, viên chức nhà nước; được nhà trường tuyển dụng và áp dụng các chế độ làm việc và thực hiện chính sách theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông và các quy định khác của pháp luật.

2. Giáo viên cơ hữu là giáo viên được nhà trường tuyển dụng, ký hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo Bộ luật Lao động; không đang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên với đơn vị sử dụng lao động khác.

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của học sinh

Học sinh trường phổ thông tư thục có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường phổ thông; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.

Chương IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 15. Cơ sở vật chất

Trường phổ thông tư thục có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Điều lệ trường phổ thông và các quy định về thiết bị giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 16. Tài chính và tài sản

1. Chế độ tài chính: Trường phổ thông tư thục hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thuế, định giá tài sản và công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

2. Nguồn tài chính của trường phổ thông tư thục bao gồm:

a) Vốn góp của các tổ chức, cá nhân thành lập trường và các nguồn huy động hợp pháp khác;

b) Nguồn thu học phí theo quy định tại Luật Giáo dục và các quy định của pháp luật;

c) Lãi tiền gửi tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng;

d) Các khoản đầu tư, tài trợ, viện trợ, ủng hộ, cho, tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định;

đ) Vốn vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân;

e) Hỗ trợ từ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao;

g) Các khoản thu hợp pháp khác.

3. Nội dung chi:

a) Tiền lương, phụ cấp lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; các khoản chi phí cho hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường;

b) Quản lý hành chính;

c) Đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; chi trả tiền thuê cơ sở vật chất (nếu có); mua sắm tài liệu, trang thiết bị đồ dùng dạy học;

d) Khấu hao tài sản cố định;

đ) Trả lãi vốn vay, vốn góp;

e) Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan nhà nước;

g) Chi phúc lợi tập thể, khen thưởng; các hoạt động nhân đạo, từ thiện;

h) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính của trường đã được nhà đầu tư phê duyệt không trái với quy định của pháp luật;

4. Tài sản của trường phổ thông tư thục gồm:

a) Tài sản ban đầu của các thành viên góp vốn;

b) Tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động của trường;

c) Tài sản do hiến, tặng, cho hoặc tài trợ, hỗ trợ, viện trợ không hoàn lại.

5. Quản lý tài chính và tài sản:

a) Trường phổ thông tư thục thực hiện thu học phí và các khoản thu khác theo quy định của Luật Giáo dục và pháp luật liên quan; tổ chức quản lý tài chính, công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Tài chính và tài sản của trường phổ thông tư thục được hình thành từ các nguồn tài chính theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này. Tài chính, tài sản được các tổ chức, cá nhân hiến, tặng, cho hoặc viện trợ không hoàn lại trong quá trình hoạt động không được chia cho các cá nhân, chỉ sử dụng cho lợi ích chung của trường;

c) Nhà trường phải xây dựng quy chế tài chính và được hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu thông qua trước khi chủ tịch hội đồng trường phê duyệt để làm cơ sở pháp lý điều hành tài chính của trường;

d) Dự toán và quyết toán hàng năm của trường do hiệu trưởng trình hội nghị nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu phê duyệt;

đ) Xây dựng quy chế sử dụng tài sản, định kỳ hàng năm nhà trường thành lập hội đồng kiểm kê định giá trị tài sản và tái đầu tư, bổ sung tài sản. Trường hợp chuyển đổi tài sản, chuyển nhượng tài sản hoặc ngừng hoạt động dạy học, nhà trường thành lập ban thanh lý tài sản, tổ chức kiểm kê toàn bộ tài sản trình hội nghị nhà đầu tư thông qua, thực hiện việc hoàn vốn cho các thành viên góp vốn theo quy định;

e) Nhà trường có trách nhiệm chấp hành đúng quy định của Nhà nước về huy động và sử dụng vốn, thu chi, phân phối kết quả tài chính; chấp hành việc kiểm tra của cơ quan tài chính về việc sử dụng kinh phí, tăng, giảm nguồn vốn của trường và đăng ký việc tăng, giảm nguồn vốn theo đúng quy định pháp luật. Việc rút vốn và chuyển nhượng vốn thực hiện theo quy định của pháp luật về góp vốn, đầu tư và phải bảo đảm sự phát triển, ổn định của nhà trường;

g) Khoản thu của trường phổ thông tư thục được dùng để chi cho các hoạt động của cơ sở giáo dục, thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, thiết lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác của cơ sở giáo dục, phần còn lại được phân chia cho nhà đầu tư theo tỷ lệ vốn góp, trừ cơ sở giáo dục hoạt động không vì lợi nhuận;

h) Hằng năm, trường phổ thông tư thục thực hiện chế độ công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định; công khai tài chính và lập báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan tài chính và cơ quan thuế cùng cấp theo chế độ kế toán hiện hành; tổ chức công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

i) Trường phổ thông tư thục không được cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa, sử dụng cơ sở của trường để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thực hiện các hành vi vụ lợi không đúng với hoạt động giáo dục của trường.

Chương V

THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÍ VI PHẠM

Điều 17. Kiểm tra, thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục

1. Trường phổ thông tư thục có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.

2. Trường phổ thông tư thục chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật pháp.

3. Trường phổ thông tư thục có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 18. Khen thưởng

Các tập thể, cá nhân của trường phổ thông tư thục có thành tích đối với phát triển sự nghiệp giáo dục được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Điều 19. Xử lý vi phạm

Trường phổ thông tư thục vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế về tổ chức và hoạt động; không bảo đảm chất lượng giáo dục, không đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập, điều kiện vệ sinh và an toàn thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
 Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 40/2021/TT-BGDDT

Hanoi, December 30, 2021

 

CIRCULAR

PROMULGATING REGULATION ON ORGANIZATION AND OPERATION OF PRIVATE PRIMARY SCHOOLS, MIDDLE SCHOOLS, HIGH SCHOOLS AND COMBINED SCHOOLS

Pursuant to the Law on education dated June 14, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2017/ND-CP May 25, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government’s Decree No. 46/2017/ND-CP April 21, 2017 prescribing regulatory requirements for educational investment and business operation;

Pursuant to the Government’s Decree No. 127/2018/ND-CP dated September 21, 2018 determining responsibility for state management of education;

At the proposal of the Director General of Primary Education Department, the Director General of Secondary Education Department;

The Minister of Education and Training hereby promulgates a Circular promulgating regulation on organization and operation of private primary schools, middle schools, high schools and combined schools.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Circular comes into force as of February 14, 2022.

The Circular supersedes Circular No. 13/2011/TT-BGDDT dated March 28, 2011 of the Minister of Education and Training on issuance of the regulation on organization and operation of private primary schools, lower secondary schools, upper secondary schools and combined secondary schools

Article 3. The Presidents of the People’s Committees of provinces, the Directors of Education and Training Departments, the Heads of Education and Training Divisions, the principals of private primary schools, middle schools, high schools and combined schools, relevant organizations and individuals shall be responsible for implementation of this Circular.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Huu Do

 

REGULATION

ON ORGANIZATION AND OPERATION OF PRIVATE PRIMARY SCHOOLS, MIDDLE SCHOOLS, HIGH SCHOOLS AND COMBINED SCHOOLS
(Issued together with Circular No. 40/2021/TT-BGDDT dated December 30, 2021 of the Minister of Education and Training)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Regulation promulgates organization and operation of private primary schools, middle schools, high schools and combined schools, including: organization and management of private schools; teachers, officials, employees and students; facilities, finance and property; inspection and education quality assessment, commendation and actions against violations.

2. This Regulation applies to private primary schools, middle schools, high schools and combined schools (hereinafter referred to as "private schools"), relevant organizations and individuals.

Article 2. Position of private schools in national education system

1. Private schools shall be educational institutions of national education system which are invested; guaranteed conditions for operation by domestic investors or foreign investors; and are established and operated under permission of competent agencies.

2. The school’s facilities and operating expenses are not covered by state budget.

3. Each school has legal status and a separate account and stamp.

Article 3. Duties, entitlements of private schools

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Private schools shall exercise autonomy and self-responsibility for implementation of plans for development of education activities, recruitment and development of teaching staff, mobilization, use and management of resources for compulsory education objectives.

3. Private schools shall send regular or irregular reports as prescribed and at the request of the competent managing authorities.

4. Private schools shall fulfill other duties and exercise other rights as prescribed in regulations of law.

Article 4. Incentive policies

Private schools shall be allocated or leased land or facilities by the State, allocated budget when performing tasks assigned by the State; and benefited from incentive policies on tax, credit and other incentive policies as prescribed in regulations of law.

Article 5. Decentralization

1. Chairpersons of the People's Committees of districts shall issue the establishment decision and the district-level People's Committees shall be in charge of management of primary schools, middle schools and combined schools (in which the middle school is the highest level)

2. Chairpersons of the People's Committees of provinces shall issue the establishment decision and Departments of Education and Training shall be responsible for management of high schools and combined schools (in which the high school is the highest level) Departments of Education and Training shall cooperate with the People's Committees of districts in management and organization of relevant educational activities of combined schools (in which the high school is the highest level).

3. The decentralization of private schools invested by foreign investors shall comply with regulations of the Law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ORGANIZATION AND MANAGEMENT

Article 6. Organizational structure of private schools

Each private school must have school council; Control Board; Principal and Deputy Principal(s); Board of emulation and commendation; Discipline Committee; Advisory Boards; affiliate of the Communist Party of Vietnam; affiliate of trade union; affiliate of Ho Chi Minh Communist Youth Union; affiliate of Ho Chi Minh Young Pioneer Organization; specialized teams; office team; and units in charge of educational activities characteristic of the school and other necessary activities as required by the mission of the private schools.

Article 7. School council

1. The school council of a private school shall manage the school, exercise the right of representation of the investors and relevant interested parties and implement the investors’ decisions

2. Composition of school council

a) The school shall be composed of investor representatives and in-school and out-school members elected in an investor conference and decided according to the proportion of contribution.

b) The non-profit private school shall be composed of investor representatives elected and decided by investors according to the proportion of contribution; and in-school and out-school members. In-school members shall include standard members and voted members. Standard members are the secretary of the Party Executive Committee, principal, chairperson of trade union and secretary of the Ho Chi Minh Communist Youth Union. Voted members are representatives of teachers and staff elected in a plenary meeting or delegate meeting of the school. Out-school members shall include representatives of leaders, managers, educators, entrepreneurs and alumni elected in a plenary meeting or delegate meeting of the school.

c) The school council shall have a chairperson, a secretary and other members, and an odd number of members between 05 and 15. The council’s tenure shall be 05 years.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Pursuant to composition of the school council in Clause 2 herein, the investor or owner conference shall decide the number of members of school council; appoint or elect investor representatives, in-school and out-school members; elect the president of school council; make a report in order to request the competent authority specified at Point b of this Clause to issue a decision on recognition for the school council and the president of school council.

b) The Chairpersons of district-level People's Committees shall issue decision on recognition for the school council and the president of school council of primary schools, middle schools and combined schools (in which the middle school is the highest level). Director of the Department of Education and Training shall issue decision on recognition for the school council and the president of school council of high schools, combined schools (in which the high school is the highest level) The council secretary shall be appointed by the council chairperson.

The school council and the president of school council of the private cool invested by foreign investors shall be recognized under decision of the competent authority which gives permission for establishment of the school

c) On an annual basis, if there is any change to the council’s members, the investor or owner conference shall send a proposal for decision on school council strengthening to the competent authority.

d) The private school that has already had a Board of Directors shall be responsible for convert the Board of Directors into the school council according to regulations in this Clause within 6 months from the effective date of this Circular.

4. Duties and entitlements of the school council;

a) Resolve the school’s development objectives, plans, vision and strategies, projects and submit them to the invertor or owner conference for approval;

b) Resolve regulation on organization and operation of the school and submit them to the investor or owner conference for approval;

c) Approve the plan on organizational structure and problems regarding the organization and personnel of the school according to the proposal of the principal; request addition, dismissal or discharge of members of the school council; propose the recognition, dismissal or discharge of the principal or deputy principal of the school, submit them to the investor or owner conference for approval and the competent authorities for consideration and decision on recognition;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Supervise implementation of the school council’s resolutions, the management of finance and property of the school and implementation of democratic regime in the school activities.

5. Operation of school council

a) The school council shall convene at least three times a year.

b) A meeting session shall be recognized as valid when at least three fourths of the council members attend (including the council chairperson).

c) Where necessary and at the request of the principal or over a half of the council members, the council chairperson has the right to convene an irregular meeting to resolve issues arising while the school fulfills its duties and exercises its rights. The council may hold a meeting by requesting written opinions. The council may invite representatives of other groups of people to a meeting if necessary.

d) A resolution by the school council shall be passed and come into force with the approval of at least two thirds of the present members. Resolution issued by the school council shall be declared publicly.

Article 8. The Control Board

1. The control board of a private school shall be elected by the investor or owner conference. The control board shall have a head and members. The Control Board shall consist of 3 through 5 members, including representatives of investors, teachers, employees and parents of students. The control board must have at least one member proficient in accounting.

2. The Controller may not concurrently hold the position of the member of the school council, the principal or the chief accountant; may not be the parents, spouses, or children of the member of the school council, the Principal, and the Chief accountant.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The control board has following rights and duties:

a) Inspect and observe the operation of the school, the school council, the leaders and organizations in the school.

b) Inspect and observe all financial activities of the school and carry out the public financial regime.

c) Send their regular notifications of operation results and reports, decisions, requests to the school council before they are ratified at the investor or owner conference.

d) Send reports on results of inspection and observation of operation of the school to the investor or owner conference at the meetings of the investor or owner conference.

dd) Exercise other rights and fulfill other obligations as prescribed in the Regulation on organization and operation of the school.

Article 9. School principal, deputy principal (s);

1. School principal

a) The principal of a private school shall manage and direct the school's operations and take responsibility for the school’s educational quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The tenure of a principal

The tenure of the principal shall be 05 years. In case of the private school with a foreign principal, the principal's tenure shall comply with the work permit and not exceed 5 years.

Each person may not hold the Principal position concurrently in two private schools.

d) Duties and rights of principal

- Formulate the school’s development planning; the school’s organizational and operational regulations; and the school’s annual education plans, which shall be proposed to the school council for approval and implementation;

- Organize teaching activities and other activities according to regulations, ensure the quality, comply with regulations of the Law and the plan approved by the school council in order to achieve goals of developing the school;

- Implement the school council's resolutions; organize and administer professional activities, ensure the quality of education and operation of the school within their duties and rights;

- Sign labor contracts with teachers and staff in case of being authoritized by the investor or owner conference; appoint and dismiss group leaders and vice-leaders, reward and discipline teachers, staff and students in accordance with regulations of the Law after approval of the school council;

- Make estimates and annual budget settlement then submit them to the investor or owner conference for approval and implement according to regulations; send regular reports to the investor or owner conference; school council and the competent agencies related to financial activities and operation of the school;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Attend the meetings of the school council (if he/she is not a member) without voting right; report teaching activities to the school council, the investor or owner conference; reserve his/her opinions different from the decision of the school council then send report to the superior education authority for consideration.

- Perform other duties and rights as prescribed per the law.

2. Deputy principal

a) Perform management and direction tasks assigned by the principal; direct the school’s operation when authorized by the principal.

b) A person who is appointed or recognized as a deputy principal of a private school shall meet the standards specified in Point b Clause 1 of this Article.

c) The tenure of a private school’s deputy principal shall be 05 years

d) Duties and rights of deputy principal

- Perform tasks assigned or authorized by the principal;

- Join meetings of specialized teams; self-learn to improve professional capacity and managerial capability

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Chairpersons of district-level People's Committees shall issue decision on recognition for the school’s principal and deputy principal (s) of primary schools, middle schools and combined schools (in which the middle school is the highest level). Directors of the Department of Education and Training shall issue decision on recognition for the principal and deputy principal (s) of high schools, combined schools (in which the high school is the highest level)

b) The principal and deputy principal (s) of the private school invested by foreign investors shall be recognized by the competent authority which gives permission for establishment of the school

Article 10. Education programs

1. The private school must carry out the education programs according to regulations of the Law.

2. The private school must carry out academic year plans according to regulations of the Ministry of Education and Training. The private school, including middle schools and high schools, shall apply similar duration of duty to the public schools, in addition, it may extend the duration of duty provided that it does not exceed 4 weeks per year.

Chapter III

TEACHERS, OFFICIALS, EMPLOYEES AND STUDENTS

Article 11. Standards, rights and duties of teachers, officials and employees

1. Each teacher, official and employee of a private school must meet requirements for professional standards, standardized educational qualifications as prescribed by the Law on Education, the Charter of private schools and other regulations of the Law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 12. Requirements pertaining to tenured teacher rate and quota on teachers and employees

1. The private school must ensure that the ratio of number of tenured teachers to total number of teachers in the first school year shall comply with the regulations on the public schools as follow: primary schools: 90%; middle schools and high schools: at least 40%.

2. The number of teachers and employees of the private school may not be smaller than the quota on teachers, employees for each grade as prescribed in regulations of the State.

Article 13. Recruitment of administrative officials, tenured teachers and employees

1. Administrative officers, tenured teachers and employees of the private school shall not be officials and civil servants of the state; they shall be recruited by the school and conform to working conditions and policies according to regulations of the Law on Education and the Charter of private schools and other regulations of the Law

2. Tenured teacher is a teacher who is recruited by the school and signs a labor contract with a term of 36 months or an indefinite-term contract under the Labor Code; is not working under a labor contract with a term of 03 months or more with other employers.

Article 14. Duties and rights of students

The students of the private school have rights and duties as prescribed in the Charter of private schools; and benefit from policies as prescribed in the state.

Chapter IV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Facilities

The private school must ensure conditions for facilities and equipment as prescribed in the Charter of private schools and regulations on education equipment promulgated by the Ministry of Education and Training.

Article 16. Finance and property

1. Financial regime: The private school shall operate according to the principle of financial autonomy, carry out regimes for accounting, auditing, tax, asset valuation and disclose finance in accordance with regulations of the Law.

2. Financial sources of private schools include:

a) Contributed capital of the organizations or individuals establishing the school and other legal sources of mobilization;

b) Tuition fees collected from students according to regulations of the Law on Education and regulations of the Law;

c) Deposit interests at the bank, the State Treasury and institutions;

d) Investments, grants, aid and gifts from domestic and foreign organizations or individuals according to regulations of the Law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Assistance from the budget when performing tasks assigned by the State;

g) Other lawful receipts.

3. Expenditures include:

a) Salaries, allowances, wages, bonuses and payments for social insurance, health insurance and unemployment insurance to employees; expenditures on training courses for teaching staff, officials and employees of the school;

b) Administrative management;

c) Investments in construction and repair of facilities, rents for facilities (if any); purchase of materials and teaching equipment;

d) Depreciation of fixed assets;

dd) Payments of interests of loans and stakes

e) Tax liabilities to the regulatory agency;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h) Other expenditures as prescribed and regulations on finance approved by the investors not contrary to regulations of law.

4. Property of private schools includes:

a) Initial property of contributing partners;

b) Property acquired during the operation of the school;

c) Property acquired from donation, gift or grant, non-refundable aid.

5. Management of finance and property:

a) The private schools shall collect tuition fees and other receipts in accordance with the Law on Education and relevant provisions; manage finance, accounting, tax payment and perform other financial obligations as prescribed by law;

b) Finance and property of the private schools acquired from the receipts as prescribed in Clause 2 and Clause 4 of this Article. Finance and property acquired from donation, gift, grant, or non-refundable aid during the operation of the school shall not be distributed to any individual, they are only used for common interests of the school;

c) The school must formulate the regulations on finance. The regulations shall be ratified by the investor or owner conference and then it shall be approved by the Chairperson of the School Council;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) The school shall formulate regulations on the use of property, annually, establish a committee on physical inventory and evaluation of property and reinvestment and supplement of property. If the property is conversed or transferred or the teaching activities are suspended, the school shall establish a board of asset liquidation, carry out the physical inventory and submit to the investor conference for approval; refund capital to contributing partners according to regulations;

e) The school shall comply with regulations of the State on mobilization and use of capital, receipts and expenditures, distribution of income; execute the inspection of the superior financial agency on use of funding, increases and decreases in capital source of the school, registration of increases and decreases in capital source according to regulations of the Law. The capital withdrawal and transfer shall comply with regulations of the Law on contributions and investment and ensure the development and stabilization of the school;

g) The receipts of the private school shall be used to pay for the activities of the educational institution, fulfill obligations to the state budget, set up the development investment fund and other funds of the educational institution. The remaining part of receipts shall be distributed to investors according to the proportion of contributions, except for the non-profit educational institutions;

h) Every year, the private school shall disclose conditions for assurance about the quality according to regulations; carry out financial disclosure regime and send financial statements to the superior agency, financial authority and the tax authority at the same level according to the current accounting policies; and do accounting and release statistics as prescribed;

i) The private school may not allow any individual or organization to make use of the school to commit violations against regulations of law, or commit self-seeking that is inconsistent with the school’s educational activities.

Chapter V

EDUCATION QUALITY INSPECTION AND ASSESSMENT, COMMENDATION AND ACTIONS AGAINST VIOLATIONS

Article 17. Education quality inspection and assessment

1. The private schools must carry out the self-inspection, assessment of its operation according to applicable regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The private school must carry out the education quality assessment as prescribed in regulations of the Minister of Education and Training.

Article 18. Commendation

Any group or individual of the private school contributing the development of the education of the school shall be commended as prescribed in the state.

Article 19. Actions against violations

In case the private school violates regulations of law, regulations on organization and operation; fails to ensure education quality assurance, fails to meet requirements pertaining to facilities, teaching and learning equipment, hygiene and safety, according to the seriousness of the violations, it shall be sanctioned according to regulations of the Law.

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.437

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!