Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 32/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT

Số hiệu: 32/2013/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 05/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Bổ sung danh mục đào tạo cấp IV trình độ ĐH, CĐ

Vừa qua, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư 32/2013/TT-BGDĐT bổ sung thêm một số ngành vào danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ ĐH, CĐ.

Theo đó, một số ngành mới trình độ ĐH gồm:

- Trong lĩnh vực đào tạo giáo viên: bổ sung thêm các ngành sư phạm tiếng dân tộc như Bana, Êđê, M’nông, Xêđăng.

- Về đào tạo về quân sự: bổ sung các ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân, Không quân, Phòng không, Pháo binh, Tăng - thiết giáp, Đặc công…

Ngoài ra, một số ngành đào tạo khác được bổ sung như: Truyền thông quốc tế, Vật lý hạt nhân, Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, Hóa dược…

Thông tư 32 có hiệu lực từ ngày 20/9/2013.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 14/2010/TT-BGDĐT NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ; Nghị định 07/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo các ngành đào tạo có tên trong Danh mục kèm theo.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Uỷ ban VHGD,TN,TNNĐ của QH;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cục KTVBQPPL (Bộ TP);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDĐH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

DANH MỤC

 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NGÀNH TRONG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

51

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

HÌNH THỨC

52

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

HÌNH THỨC

5114

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

5214

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

511402

Đào tạo giáo viên

 

521402

Đào tạo giáo viên

 

51140220

Sư phạm Công tác Đội thiếu niên Tiền phong HCM

Bổ sung

 

 

 

51140223

Sư phạm Tiếng Bahna

Bổ sung

52140223

Sư phạm Tiếng Bana

Bổ sung

51140224

Sư phạm Tiếng Êđê

Bổ sung

52140224

Sư phạm Tiếng Êđê

Bổ sung

51140229

Sư phạm Tiếng M'nông

Bổ sung

52140229

Sư phạm Tiếng M'nông

Bổ sung

51140230

Sư phạm Tiếng Xêđăng

Bổ sung

52140230

Sư phạm Tiếng Xêđăng

Bổ sung

5122

Nhân văn

 

5222

Nhân văn

 

512202

Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài

 

522202

Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài

 

51220210

Tiếng Hàn Quốc

Bổ sung

 

 

 

51220221

Tiếng Lào

Bổ sung

 

 

 

51220222

Tiếng Thái

Bổ sung

 

 

 

51220223

Tiếng Khơ me

Bổ sung

 

 

 

5132

Báo chí và thông tin

 

5232

Báo chí và thông tin

 

513201

Báo chí và truyền thông

 

523201

Báo chí và truyền thông

 

 

 

 

52320407

Truyền thông quốc tế

Bổ sung

5142

Khoa học sự sống

 

5242

Khoa học sự sống

 

51420202

Kỹ thuật sinh học

Xoá tên

 

 

 

5144

Khoa học tự nhiên

 

5244

Khoa học tự nhiên

 

 

 

 

524401

Khoa học vật chất

 

 

 

 

52440103

Vật lý hạt nhân

Bổ sung

5148

Máy tính và công nghệ thông tin

 

5248

Máy tính và công nghệ thông tin

 

5151

Công nghệ kỹ thuật

 

5251

Công nghệ kỹ thuật

 

515102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

525102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

 

 

52510207

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

Bổ sung

515106

Quản lý công nghiệp

 

525106

Quản lý công nghiệp

 

 

 

 

52510606

Quản lý hoạt động bay

Bổ sung

51510503

Công nghệ hàn

Nhập vào 51510201

 

 

 

5158

Kiến trúc và xây dựng

 

5258

Kiến trúc và xây dựng

 

 

 

 

525802

Xây dựng

 

 

 

 

52580202

Kỹ thuật công trình thuỷ

Bổ sung

 

 

 

52580211

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Bổ sung

5172

Sức khoẻ

 

5272

Sức khoẻ

 

 

 

 

527201

Y học

 

 

 

 

52720103

Y học dự phòng

Bổ sung

517203

Dịch vụ y tế

 

527203

Dịch vụ y tế

 

51720330

Kỹ thuật hình ảnh y học

Sửa đổi

52720330

Kỹ thuật hình ảnh y học

Sửa đổi

51720333

Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Chuyển thành 51720503

52720333

Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng

Chuyển thành 52720503

 

 

 

527204

Dược học

 

 

 

 

52720403

Hoá dược

Bổ sung

517205

Điều dưỡng, hộ sinh

 

527205

Điều dưỡng, hộ sinh

 

51720503

Phục hồi chức năng

Chuyển từ 51720333

52720503

Phục hồi chức năng

Chuyển từ 52720333

5186

An ninh, quốc phòng

 

5286

An ninh, Quốc phòng

 

518601

An ninh và trật tự xã hội

 

528601

An ninh và trật tự xã hội

 

518602

Quân sự

 

528602

Quân sự

 

 

 

 

52860201

Chỉ huy tham mưu Hải quân

Bổ sung

 

 

 

52860202

Chỉ huy tham mưu Không quân

Bổ sung

 

 

 

52860203

Chỉ huy tham mưu Phòng không

Bổ sung

 

 

 

52860204

Chỉ huy tham mưu Pháo binh

Bổ sung

 

 

 

52860205

Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp

Bổ sung

 

 

 

52860206

Chỉ huy tham mưu Đặc công

Bổ sung

51860210

Chỉ huy tham mưu lục quân

Sửa đổi

52860210

Chỉ huy tham mưu Lục quân

Sửa đổi

 

 

 

52860215

Chỉ huy kỹ thuật Phòng không

Bổ sung

 

 

 

52860216

Chỉ huy kỹ thuật Tăng - thiết giáp

Bổ sung

 

 

 

52860217

Chỉ huy kỹ thuật Công binh

Bổ sung

 

 

 

52860218

Chỉ huy kỹ thuật Hoá học

Bổ sung

 

 

 

52860219

Chỉ huy kỹ thuật Thông tin

Bổ sung

 

 

 

52860221

Chỉ huy kỹ thuật Tác chiến điện tử

Bổ sung

 

 

 

52860222

Trinh sát kỹ thuật

Bổ sung

 

 

 

52860230

Quân sự cơ sở

Bổ sung

 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness  
---------------

No. 32/2013/TT-BGDDT

Hanoi, August 5, 2013

 

CIRCULAR

ON AMENDMENTS TO THE LIST OF LEVEL IV COLLEGE/UNIVERSITY EDUCATION AND TRAINING ISSUED TOGETHER WITH CIRCULAR NO. 14/2010/TT-BGDDT DATED APRIL 27, 2010 OF THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING   

Pursuant to Decree No. 36/2012/ND-CP dated April 18, 2012 of the Government defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of Ministries and ministerial-level agencies;

Pursuant to Decree No. 32/2008/ND-CP dated March 19th 2008 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to Decree No. 75/2006/ND-CP of the Government dated August 02, 2006 providing guidance on Law on Education; Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 on amendments to Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 of the Government; Decree No. 07/2013/ND-CP dated January 9, 2013 of the Government on amendments to Point b Clause 13 Article 1 of Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 of the Government;

Pursuant to Decision No. 38/2009/QD-TTg dated March 9, 2009 of the Prime Minister promulgating List of education and training of national education system;

At the request of Director of Department of higher education,

The Minister of Education and Training promulgates a Circular on amendments to the List of level IV college/university education and training:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Circular comes into force from September 20, 2013.

Article 3. Chief Officers, Director of Department of higher education, Heads of units affiliated to the Ministry of Education and Training, Directors of universities, institutes, Principals of universities and colleges shall implement this Circular.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Van Ga

 

LIST

 ON AMENDMENTS TO THE LIST OF LEVEL IV COLLEGE/UNIVERSITY EDUCATION AND TRAINING
(Issued together with Circular No. 14/2010/TT-BGDDT dated April 27, 2010 of the Minister of Education and Training)

51

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form

52

UNIVERSITY

Form

5114

Teacher training and education science

 

5214

Teacher training and education science

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

511402

Teacher training  

 

521402

Teacher training

 

51140220

Ho Chi Minh Young Pioneer Organization pedagogy

Addition

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

51140223

Bahnar language pedagogy

Addition

52140223

Bahnar language pedagogy

Addition

51140224

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Addition

52140224

Ede language pedagogy

Addition

51140229

M’nong language pedagogy

Addition

52140229

M’nong language pedagogy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

51140230

Xe Dang language pedagogy

Addition

52140230

Xe Dang language pedagogy

Addition

5122

Humanities

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Humanities

 

512202

Foreign language and culture

 

522202

Foreign language and culture

 

51220210

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Addition

 

 

 

51220221

Laos

Addition

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

51220222

Thai

Addition

 

 

 

51220223

Khmer

Addition

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

5132

Journalism and reporting

 

5232

Journalism and reporting

 

513201

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

523201

Journalism and reporting

 

 

 

 

52320407

Journalism and reporting

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5142

Life science

 

5242

Life science

 

51420202

Bioengineering

Elimination

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

5144

Natural science

 

5244

Natural science

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

524401

Physical science

 

 

 

 

52440103

Nuclear physics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5148

Computer science and information technology

 

5248

Computer science and information technology

 

5151

Engineering technology

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Engineering technology

 

515102

Mechanical engineering technology

 

525102

Mechanical engineering technology

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

52510207

Nuclear technology

Addition

515106

Industrial management

 

525106

Industrial management

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

52510606

Flight Operations Management

Addition

51510503

Welding technology 

Addition to 51510201

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

5158

Architecture and construction

 

5258

Architecture and construction

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

525802

Construction

 

 

 

 

52580202

Water work engineering

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

52580211

Infrastructure engineering

Addition

5172

Health

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Health

 

 

 

 

527201

Medicine

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

52720103

Preventive Medicine

Addition

517203

Health services

 

527203

Health services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

51720330

Medical image engineering

Amendment

52720330

Medical image engineering

Amendment

51720333

Physical therapy and rehabilitation

Change to 51720503

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Physical therapy and rehabilitation

Change to 52720503

 

 

 

527204

Pharmacy

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

52720403

Pharmaceutical chemistry

Addition

517205

Nursing and midwifery

 

527205

Nursing and midwifery

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

51720503

Rehabilitation

Change to 51720333

52720503

Rehabilitation

Change to 52720333

5186

Security and defense

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Security and defense

 

518601

Security and social order

 

528601

Security and social order

 

518602

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

528602

Military

 

 

 

 

52860201

Navy commander

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

52860202

 Air force commander

Addition

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Air defense commander

Addition

 

 

 

52860204

Artillery commander

Addition

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

52860205

Armor commander

Addition

 

 

 

52860206

Special operation commander

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

51860210

Infantry commander

Amendment

52860210

 Infantry commander

Amendment

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Air defense officer

Addition

 

 

 

52860216

Armor officer

Addition

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

52860217

Combat engineering officer

Addition

 

 

 

52860218

Chemical officer

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

52860219

Communications officer

Addition

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electronic combat officer

Addition

 

 

 

52860222

Engineer reconnaissance

Addition

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

52860230

Basic military training

Addition

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/08/2013 sửa đổi Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học kèm theo Thông tư 14/2010/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.204

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84