Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT danh mục thiết bị đồ chơi ngoài trời cho giáo dục

Số hiệu: 32/2012/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 14/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI CHO GIÁO DỤC MẦM NON

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non. Bao gồm 2 nhóm lớp sau :

- Nhóm nhà trẻ;

- Nhóm mẫu giáo.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2012.

Căn cứ Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, trang bị, sử dụng, bảo quản thiết bị và đồ chơi ngoài trời phục vụ vui chơi tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Điều 3. Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này ./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (Để b/c);
- Ban TGTW (Để b/c);
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ,
 HĐND,UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (Để phối hợp);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Công báo;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ VÀ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI CHO GIÁO DỤC MẦM NON
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số TT

Mã số

Tên thiết bị - đồ chơi

Mô tả yêu cầu kĩ thuật

Ghi chú

A. DÙNG CHO NHÀ TRẺ

 

 

I. Bập bênh

 

 

1

MNNT1301

Bập bênh đơn

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, thân là hình các con vật, có tay cầm và chỗ để chân, có 1 chỗ ngồi, kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ và cách mặt đất tối đa 200mm. Có đế cong, đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

 

2

MNNT1302

Bập bênh đôi

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, thân là hình các con vật, có tay cầm và chỗ để chân, có 2 chỗ ngồi, kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ và cách mặt đất tối đa 200mm. Có đế cong đảm bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

 

II. Thú nhún

 

 

3

MNNT1303

Con vật nhún di động

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật, có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ và cách mặt đất tối đa 400mm. Hệ thống khung được kết cấu kiểu khớp nối để khi nhún xuống con vật chuyển động về phía trước. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

 

4

MNNT1304

Con vật nhún lò xo

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật, có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ và cách mặt đất tối đa 400mm. Được gắn trên lò xo nhún có đế chắc chắn. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

 

5

MNNT1305

Con vật nhún khớp nối

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật, có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ và cách mặt đất tối đa 400mm. Hệ thống khung được kết cấu kiểu khớp nối để có thể nhún lên xuống tại chỗ. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

 

III. Xích đu

 

 

6

MNNT1306

Xích đu sàn lắc

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi, có tay vịn và được gắn chắc chắn trên sàn, kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ. Sàn cách mặt đất khoảng 200mm, được treo trên hệ thống giá đỡ để sàn có thể di chuyển theo hướng dọc. Hệ thống xích đu đảm bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

 

IV. Cầu trượt

 

 

7

MNNT1307

Cầu trượt đơn

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, lòng máng trượt có kích thước khoảng 350mm, chiều cao thành máng trượt khoảng 150mm. Một đầu máng đặt cao cách mặt đất khoảng 1200mm, có tay vịn tại khu vực xuất phát; đầu máng tiếp đất có đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 450, có cầu thang lên sàn để trượt. Khoảng cách giữa các bậc thang tối đa 150mm, chiều rộng của bề mặt cầu thang tối đa là 150mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

8

MNNT1308

Cầu trượt đôi

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có 2 máng trượt, lòng máng trượt có kích thước khoảng 350mm, chiều cao thành máng trượt khoảng 150mm. Một đầu máng đặt cao cách mặt đất khoảng 1200mm, có tay vịn tại khu vực xuất phát; đầu máng tiếp đất có đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 450, có cầu thang lên sàn để trượt. Khoảng cách giữa các bậc thang tối đa 150mm, chiều rộng của bề mặt cầu thang tối đa là 150mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

V. Đu quay / Mâm quay

 

 

9

MNNT1309

Đu quay mâm không ray

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi. Chỗ ngồi có chiều cao cách mặt sàn mâm quay tối đa 200mm, kích thước phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ, có tay vịn, được đặt trên sàn. Sàn cách mặt đất tối đa là 200mm và được liên kết với trụ quay trung tâm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

10

MNNT1310

Đu quay mâm trên ray

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi. Chỗ ngồi có chiều cao cách mặt đất 250mm và kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ, có tay vịn, chỗ để chân và được liên kết với trục quay trung tâm. Hệ thống chuyển động tròn trên đường ray. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

VI. Các loại xe

 

 

11

MNNT1311

Xe đạp chân

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước xe và chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ, chỗ ngồi cao cách mặt đất tối đa 300mm; có hệ thống đạp chân để tiến hoặc lùi. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng.

 

12

MNNT1312

Ô tô đạp chân

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước xe và chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ, chỗ ngồi cao cách mặt đất tối đa 300mm; hệ thống khung được gắn trên bốn bánh. Hệ thống chuyển động kiểu lệch tâm đạp bằng chân để tiến hoặc lùi. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng.

 

B. DÙNG CHO MẪU GIÁO

 

 

I. Bập bênh

 

 

13

MNNT3601

Bập bênh đòn

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, đòn bập bênh dài khoảng 2200mm lắp trên trụ có chiều cao cách mặt đất tối đa 300mm; hai đầu đòn bập bênh có đệm giảm chấn; tối đa 4 chỗ ngồi, có tay vịn và kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo được chia đều 2 bên. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân khi sử dụng.

 

14

MNNT3602

Bập bênh đế cong

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, thân là hình các con vật, có tối thiểu từ 2 chỗ ngồi. Chỗ ngồi có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo được chia đều 2 bên và cách mặt đất khoảng 300mm. Có đế cong. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang và lật dọc.

 

II. Thú nhún

 

 

15

MNNT3603

Con vật nhún di động

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật, có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo và cách mặt đất tối đa 500mm. Hệ thống khung được kết cấu kiểu khớp nối để khi nhún xuống con vật chuyển động về phía trước. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

 

16

MNNT3604

Con vật nhún lò xo

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật, có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo và cách mặt đất tối đa 400mm. Được gắn trên lò xo nhún, có đế chắc chắn. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

 

17

MNNT3605

Con vật nhún khớp nối

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có hình dáng là các con vật có tay cầm và chỗ để chân. Chỗ ngồi có kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo và cách mặt đất tối đa 500mm. Hệ thống khung được kết cấu kiểu khớp nối để có thể nhún lên xuống tại chỗ. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

 

III. Xích đu

 

 

18

MNNT3606

Xích đu sàn lắc

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi, có tay vịn và được gắn chắc chắn trên sàn, kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo. Sàn cách mặt đất khoảng 300mm, được treo trên hệ thống giá đỡ để sàn có thể di chuyển theo hướng dọc. Hệ thống xích đu đảm bảo an toàn, chắc chắn chống lật ngang, lật dọc và chống kẹp chân.

 

19

MNNT3607

Xích đu treo

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có chỗ ngồi có kích thước phù hợp với trẻ mẫu giáo, chiều cao chỗ ngồi cách mặt đất tối đa 300mm và có chỗ để chân. Treo trên hệ thống giá đỡ. Đảm bảo an toàn, chắc chắn, chống lật ngang, lật dọc khi sử dụng.

 

IV. Cầu trượt

 

 

20

MNNT3608

Cầu trượt đơn

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, lòng máng trượt có kích thước khoảng 450mm, chiều cao thành máng trượt khoảng 150mm. Một đầu máng đặt cao cách mặt đất khoảng 1500mm, có tay vịn tại khu vực xuất phát; đầu máng tiếp đất có đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 450, có cầu thang lên sàn để trượt. Khoảng cách giữa các bậc thang tối đa 200mm, chiều rộng của bề mặt cầu thang tối đa là 200mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

21

MNNT3609

Cầu trượt đôi

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có 2 máng trượt, lòng máng trượt có kích thước khoảng 450mm, chiều cao thành máng trượt khoảng 150mm. Một đầu máng đặt cao cách mặt đất khoảng 1500mm, có tay vịn tại khu vực xuất phát; đầu máng tiếp đất có đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 450, có cầu thang lên sàn để trượt. Khoảng cách giữa các bậc thang tối đa 200mm, chiều rộng của bề mặt cầu thang tối đa là 200mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

V. Đu quay / Mâm quay

 

 

22

MNNT3610

Đu quay mâm không ray

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi. Chỗ ngồi có chiều cao cách mặt sàn mâm quay tối đa 300mm, kích thước phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo, có tay vịn, được đặt trên sàn. Sàn cách mặt đất tối đa là 200mm và được liên kết với trụ quay trung tâm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

23

MNNT3611

Đu quay mâm có ray

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, có tối thiểu 4 chỗ ngồi. Chỗ ngồi có chiều cao cách mặt đất 350mm và kích thước chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo, có tay vịn, được gắn trên bánh xe để khi đạp chân đu quay chuyển động tròn trên hệ thống đường ray. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

VI. Cầu thăng bằng

 

 

24

MNNT3612

Cầu thăng bằng cố định

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước chiều dài khoảng 2400mm, chiều rộng khoảng 200mm được gắn chắc chắn trên đế. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

25

MNNT3613

Cầu thăng bằng dao động

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước chiều dài khoảng 2400mm, chiều rộng khoảng 200mm, được treo bằng khớp nối trên hệ thống giá đỡ để cầu có thể dao động dọc ± 200mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

VII. Thang leo - Cầu trượt

 

 

26

MNNT3614

Thang leo

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, đứng vững trên mặt phẳng, chiều cao tối đa 1500mm, khoảng cách giữa các bậc thang tối đa là 200mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

27

MNNT3615

Nhà leo nằm ngang

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, ống có đường kính tối thiểu 600mm, chiều dài ống chui khoảng 1500mm, trên thân ống có để lỗ quan sát trẻ khi chui. Ống được lắp trên giá đỡ cách mặt đất tối đa 20mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

28

MNNT3616

Bộ vận động đa năng

(Thang leo - Cầu trượt - Ống chui)

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, gồm các khối:

 1. Thang leo : Chiều cao tối đa 1500mm, khoảng cách giữa các bậc thang tối đa là 200mm.

 2. Cầu trượt : Lòng máng trượt có kích thước khoảng 450mm, chiều cao thành máng trượt khoảng 150mm. Một đầu máng đặt cao cách mặt đất khoảng 1500mm, có tay vịn tại khu vực xuất phát; đầu máng tiếp đất có đoạn giảm tốc độ trượt; mặt phẳng máng trượt tạo với mặt đất 1 góc tối đa 450.

 3. Ống chui : Đường kính ống chui tối thiểu 600mm, chiều dài ống chui khoảng 1500mm, trên thân ống có để lỗ quan sát trẻ khi chui.

 Giữa các khối có chiếu nghỉ. Chiếu nghỉ cách mặt đất tối đa 1500mm. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

VIII. Thiết bị chơi với bóng

 

 

29

MNNT3617

Cột ném bóng

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, chiều cao cột khoảng 1300mm (có thể điều chỉnh chiều cao cột). Đỉnh cột có gắn vòng tròn đường kính 200mm có lưới (sợi nilon) vây xung quanh (vòng tròn có thể thay đổi được hướng hứng bóng). Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

30

MNNT3618

Khung thành

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước khoảng (800x500x500)mm, có lưới chắn bóng bằng sợi nilon. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

31

MNNT3619

Nhà bóng

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, diện tích sàn khoảng 4m2, chiều cao khoảng 2800mm, bên trong có lắp thang leo, thang đu, máng trượt, rổ ném bóng và bóng nhựa, có mái che và lưới quây xung quanh. Đảm bảo an toàn, chắc chắn khi sử dụng.

 

IX. Các loại xe

 

 

32

MNNT3621

Xe đạp chân

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước xe và chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo, chỗ ngồi cao cách mặt đất tối đa 400mm; có hệ thống đạp chân để tiến hoặc lùi. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng.

 

33

MNNT3622

Ô tô đạp chân

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, kích thước xe và chỗ ngồi phù hợp với lứa tuổi mẫu giáo, chỗ ngồi cao cách mặt đất tối đa 400mm; hệ thống khung được gắn trên bốn bánh. Hệ thống chuyển động kiểu lệch tâm đạp bằng chân để tiến hoặc lùi. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng.

 

34

MNNT3623

Xe lắc

 Loại vật liệu bền vững khi sử dụng ngoài trời, gắn trên hệ thống bánh xe, bánh trước xoay 3600 và gắn trực tiếp vào tay lái sao cho khi lắc tay lái xe tiến về phía trước. Đảm bảo an toàn, chắc chắn và chống lật ngang khi sử dụng.

 

 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
----------------

No.: 32/2012/TT-BGDDT

Hanoi, September 14, 2012

 

CIRCULAR

PROMULGATING THE LIST OF OUTDOOR EQUIPMENT AND TOYS FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pursuant to the Government’s Decree No.32/2008/ND-CP, of March 19, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government’s Decree No.75/2006/ND-CP, of August 02, 2006, detailing and guiding implementation a number of articles of Law on Education;

Pursuant to the Government’s Decree No.31/2011/ND-CP, of May 11, 2011, providing on amending and supplementing the Government’s Decree No.75/2006/ND-CP, of August 02, 2006, detailing and guiding implementation a number of articles of Law on Education;

Pursuant to the Circular No.17/2009/TT-BGDDT, of July 25, 2009 of the Minister of Education and Training,promulgating the early childhood education Program; 

At the proposal of Director of Material facility and School equipment, toys for children Administration,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. To promulgat together with this Circular the list of outdoor equipment and toys for early childhood education Including two class groups as follows:

- Baby care group for children from 3 months to 3 years of age;

- Kindergarten group for children from 3 years to 6 years of age.

Article 2. This Circular takes effect on October 30, 2012.

Base on the list of outdoor equipment and toys for preschool education promulgated together with this Circular, Departments of Education and Training shall direct procurement, equipping, use, preservation of outdoor equipment and toys servicing entertainment at preschool educational facilities.   

Article 3. The chief of office; director of Material facility and School equipment, toys for children; director of Planning –Finance Department; Director of Preschool Education; Director of Science and Technology and Environment; heads of relevant units under the Ministry of Education and Training; the Presidents of People’s Committees of central-affiliated cities and provinces directors of Departments of Education and Training shall implement this Circular.   

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thi Nghia

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LIST

OUTDOOR EQUIPMENT AND TOYS FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION
(Promulgated together with the Circular No.32/2012/TT-BGDDT, of September 14, 2012 of the Minister of Education and Training)

No.

Number Code

Name of equipment - toys

Description of technical standard

Note

A. Used for Baby Care

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. Seesaw

 

 

1

MNNT1301

Single Seesaw     

 Type of sustainable materials upon using outdoor, body is shape of animals, with clamp and foothold, 1 seat, size of seat is suitable with age group of baby care and maximum distance of 200mm from ground. Curved support, ensure of safety, firmness, anti-flip horizontal, anti-flip vertical and anti-clamping-foot

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Double Seesaw  

 Type of sustainable materials upon using outdoor, body is shape of animals, with clamp and foothold, 2 seats, size of seat is suitable with age group of baby care and maximum distance of 200mm from ground. Curved support, ensure of safety, firmness, anti-flip horizontal, anti-flip vertical and anti-clamping-foot

 

II. Animal swings

 

 

3

MNNT1303

Animal hopper

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4

MNNT1304

Spring rider animal

 Type of sustainable materials upon using outdoor, shape is animals, with clamp and foothold seat with size suitable with age group of baby care and maximum distance of 400mm from ground. Attached on spring for swings with a sustainable support. ensure of safety, firmness, anti-flip horizontal, anti-flip vertical and anti-clamping-foot.

 

5

MNNT1305

Coupling rider animal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

III. Swing

 

 

6

MNNT1306

Shake-floor swing

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with 4 seats minimally, clamp and attached firmly on floor, size of seat is suitable with age group of baby care. distance of floor about 200mm from ground, floor is hung on system of support for floor to move longitudinally. System of swing ensure of safety, firmness, anti-flip horizontal, anti-flip vertical and anti-clamping-foot.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

7

MNNT1307

Single Slide

 Type of sustainable materials upon using outdoor, bed of chute with size about 350mm, height of sides of chute is about 150mm. A chute-head is put at height of about 1200mm from ground, with handrail at start area; the ground chute-head has section to reduce sliding speed; slide and ground create a angle of 450 for maximally, with stair to go up slide.   Distance between rungs is 150mm maximally, width of surface of stair is 150mm maximally, Ensure safety and firmness upon use.

 

8

MNNT1308

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with 2 chutes, bed of chute with size about 350mm, height of sides of chute is about 150mm. A chute-head is put at height of about 1200mm from ground, with handrail at start area; the ground chute-head has section to reduce sliding speed; slide and ground create a angle of 450 for maximally, with stair to go up slide.  Distance between rungs is 150mm maximally, width of surface of stair is 150mm maximally. Ensure safety and firmness upon use.

 

V. Ferris wheel/Turnplate

 

 

9

MNNT1309

Ferris wheel/Turnplate without rail

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with at least 4 seats. Seats with a maximum height of 200mm from floor of turnplate, size is suitable with age group of baby care, with handrail, put on floor. The height of floor is not more than 200mm from ground and floor is connected with central rocker bearing. Ensure safety and firmness upon use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

MNNT1310

Ferris wheel/Turnplate on rail

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with at least 4 seats. Seats with a height of 250mm from floor of turnplate, size of seat is suitable with age group of baby care, with handrail, foothold and  connected with central rocker bearing. System moves circularly on rails. Ensure safety and firmness upon use.

 

IV. Toy vehicles of all kinds

 

 

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bicycle

 Type of sustainable materials upon using outdoor, size of bicycle and seat are suitable with age group of baby care and seat with maximum distance of 300mm from ground, with treadle system to move forward or back. Ensure safety, firmness and anti flip upon use.

 

12

MNNT1312

Bicycle car

 Type of sustainable materials upon using outdoor, size of bicycle and seat are suitable with age group of baby care and seat with maximum distance of 300mm from ground, the frame system is attached on four wheels. The moving system is type of eccentric, foot treadle to move forward or back. Ensure safety, firmness and anti flip horizontal upon use.

 

B. Used for kindergarten group

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

I. Seesaw

 

 

13

MNNT3601

Lever seesaw 

 Type of sustainable materials upon using outdoor, lever seesaw is long about 2200mm, installed on pillar with maximum height of 300mm from ground; two heads of seesaw lever have buffers, with 4 seats maximally, handrail and  size is suitable with age group of kindergarten and shared out 2 sides. To ensure of safety, firmness, anti-flip horizontal, anti-flip vertical and anti-clamping-foot.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MNNT3602

Seesaw  with curved support

 Type of sustainable materials upon using outdoor, body is shape of animals, with at least 2 seats. Seats have clamp and foothold. seat with size suitable with age group of kindergarten, shared out 02 sides and distance of 400mm from ground. with curved support To ensure of safety, firmness, anti-flip horizontal, anti-flip vertical.

 

II. Animal Seesaw

 

 

15

MNNT3603

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Type of sustainable materials upon using outdoor, shape is animals, with clamp and foothold seat with size suitable with age group of kindergarten and maximum distance of 500mm from ground. Structure of frame system is type of adaptor in order to when swinging down, animal shall move forward. To ensure of safety, firmness, anti-flip horizontal, anti-flip vertical and anti-clamping-foot.

 

16

MNNT3604

Spring rider animal

 Type of sustainable materials upon using outdoor, shape is animals, with clamp and foothold seat with size suitable with age group of kindergarten and maximum distance of 400mm from ground. Attached on spring for swings with a sustainable support. To ensure of safety, firmness, anti-flip horizontal, anti-flip vertical and anti-clamping-foot.

 

17

MNNT3605

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Type of sustainable materials upon using outdoor, shape is animals, with clamp and foothold. seat with size suitable with age group of kindergarten and maximum distance of 500mm from ground. Structure of frame system is type of adaptor in order to swing up and down on the spot. To ensure of safety, firmness, anti-flip horizontal, anti-flip vertical and anti-clamping-foot.

 

III. Swing

 

 

18

MNNT3606

Shake-floor swing

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with 4 seats minimally, clamp and attached firmly on floor, size of seat is suitable with age group of kindergarten. distance of floor about 300mm from ground, floor is hung on system of support for floor to move longitudinally. System of swing ensures of safety, firmness, anti-flip horizontal, anti-flip vertical and anti-clamping-foot.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

MNNT3607

Hung swing

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with size of seat is suitable with age group of kindergarten, maximum height of seat is 300mm from ground and with foothold. Hung on system of support. Ensure safety, firmness and anti flip horizontal, anti flip vertical  upon use.

 

IV. Slide

 

 

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Single Slide

 Type of sustainable materials upon using outdoor, bed of chute with size about 450mm, height of sides of chute is about 150mm. A chute-head is put at height of about 1500mm from ground, with handrail at start area; the ground chute-head has section to reduce sliding speed; slide and ground create a angle of 450 for maximally, with stair to go up slide.  Distance between rungs is 200mm maximally, width of surface of stair is 200mm maximally. Ensure safety and firmness upon use.

 

21

MNNT3609

Double Slide

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with 2 chutes, bed of chute with size about 450mm, height of sides of chute is about 150mm. A chute-head is put at height of about 1500mm from ground, with handrail at start area; the ground chute-head has section to reduce sliding speed; slide and ground create a angle of 450 for maximally, with stair to go up slide.  Distance between rungs is 200mm maximally, width of surface of stair is 200mm maximally. Ensure safety and firmness upon use.

 

V. Ferris wheel/Turnplate

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

22

MNNT3610

Ferris wheel/Turnplate without rail

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with at least 4 seats. Seats with a height of 300mm maximally from floor of turnplate, size if suitable with age group of kindergarten, with handrail, put on floor. The height of floor is not more than 200mm from ground and floor is connected with central rocker bearing. Ensure safety and firmness upon use.

 

23

MNNT3611

Ferris wheel/Turnplate with rail

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

IV. Balance bridge

 

 

24

MNNT3612

Fixed balance bridge

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with size: length is about 2400mm, width is about 200mm, attached firmly on support. Ensure safety and firmness upon use.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MNNT3613

Swing balance bridge

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with size: length is about 2400mm, width is about 200mm, hung by coupling on system of support, bridge can swing vertically ± 200mm. Ensure safety and firmness upon use.

 

VII. Climbing stair - Slide

 

 

26

MNNT3614

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Type of sustainable materials upon using outdoor, stand firmly on plane, maximum height is 1500mm, maximum distance between rungs is 200mm. Ensure safety and firmness upon use.

 

27

MNNT3615

Horizontal Climbing house

 Type of sustainable materials upon using outdoor, pipe with minimum diameter of 600mm, length of pipe about 1500mm, body have holes for observation upon children creep. Pipes are installed on support with maximum distance of 20mm from ground. Ensure safety and firmness upon use.

 

28

MNNT3616

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Climbing stair – Slide- pipe)

 Type of sustainable materials upon using outdoor, including blocks:.

 1. Climbing stair Maximum length is 1500mm, maximum distance between rungs is 200mm.

 2. Slide: Bed of chute with size of 450mm, height of sides of chute is about 150mm.  A chute-head is put at height of about 1500mm from ground, with handrail at start area; the ground chute-head has section to reduce sliding speed; slide and ground create a angle of 450 for maximally.

 3. Pipes: Diameter of pipes is 600mm or more than, length of pipes is about 1500mm. body of pipes has holes for observation upon children creep.

 There are half spaces between blocks.   The half spaces are distant from ground of maximally 1500mm.  Ensure safety and firmness upon use.

 

VIII. Equipment to play with balls

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29

MNNT3617

Pillar to throw ball

 Type of sustainable materials upon using outdoor, of height about 1300mm (can adjust height). On the top of pillar, attached a circle of 200mm with grid (nylon fibers) surrounding (can change  direction of circle to catch a falling ball).  Ensure safety and firmness upon use.

 

30

MNNT3618

Goal

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with size of (800x500x500)mm, grid made of nylon fibers. Ensure safety and firmness upon use.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31

MNNT3619

Ball house

 Type of sustainable materials upon using outdoor, with area of floor about 4m2, height of 2800mm, inside install climbing stair, swing stair, chute, basket for throwing ball and plastic ball, covered by roof and grid surrounding. Ensure safety and firmness upon use.

 

IX. Toy vehicles of all kinds

 

 

32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bicycle

 Type of sustainable materials upon using outdoor, size of bicycle and seat are suitable with age group of kindergarten and seat with maximum distance of 400mm from ground, with treadle system to move forward or back. Assure safety, firmness and anti flip horizontal upon use.

 

33

MNNT3622

Bicycle car

 Type of sustainable materials upon using outdoor, size of bicycle and seat are suitable with age group of kindergarten and seat with maximum distance of 400mm from ground, the frame system is attached on four wheels. The moving system is type of eccentric, foot treadle to move forward or back. Assure safety, firmness and anti flip horizontal upon use.

 

34

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Shake vehicle

 Type of sustainable materials upon using outdoor, attached on system of wheels, the front wheel revolve 3600 and attached directly with steering wheel, when shake steering wheel, vehicle shall go forward. Assure safety, firmness and anti flip horizontal upon use.

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/09/2012 về danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


59.195

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!