Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT quy định tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống

Số hiệu: 29/2012/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2012/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TÀI TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm: Nguyên tắc tài trợ; các hình thức tài trợ; quản lý và sử dụng các khoản tài trợ; trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nhận tài trợ và của các cơ quan quản lý có liên quan.

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); các tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Tài trợ cho giáo dục quy định tại Thông tư này là nguồn tài trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là các khoản tài trợ) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi chung là nhà tài trợ) cho các cơ sở giáo dục.

4. Trường hợp tài trợ với mục đích trao học bổng, trợ cấp cho người học, thực hiện theo Thông tư số 35/2011/TT-BTGDĐT ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Nguyên tắc và yêu cầu tài trợ

1. Tài trợ cho giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục, thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá giáo dục.

2. Các cơ sở giáo dục không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục và không quy định mức tài trợ cụ thể đối với các nhà tài trợ. Các khoản tài trợ cần được tiếp nhận, quản lý và thực hiện một cách hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Các nhà tài trợ không gắn điều kiện ràng buộc việc tài trợ với việc thụ hưởng dịch vụ giáo dục hoặc quyền khai thác lợi ích kinh tế phát sinh từ các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục.

4. Việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch theo quy định tại Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

5. Khuyến khích các nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng, mua sắm, lắp đặt thiết bị dạy - học với sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

Điều 3. Tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt

1. Các cơ sở giáo dục được tiếp nhận các khoản tài trợ bằng tiền mặt (bao gồm đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, đá quý, kim loại quý như vàng, kim cương) hoặc thông qua tài khoản của mình tại Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại.

2. Giá trị khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ sách kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành.

Điều 4. Tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật

1. Cơ sở giáo dục tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật, cụ thể: sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học và các hiện vật khác có giá trị sử dụng và đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người học và cơ sở giáo dục.

2. Không tiếp nhận hiện vật không cần dùng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với sức khoẻ của người dạy và người học.

3. Giá trị của hiện vật được tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định.

Điều 5. Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ

1. Cơ sở giáo dục lập Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ.

2. Quá trình thực hiện Kế hoạch phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu. Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

3. Các sản phẩm, công trình hình thành từ các nguồn tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.

4. Các khoản tài trợ đột xuất cho cơ sở giáo dục để khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, hỗ trợ cán bộ, nhân viên, học sinh mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Điều 6. Trường hợp nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện

Trong trường hợp nhà tài trợ tự tổ chức thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa hoặc xây mới, mua sắm mới tài sản cho cơ sở giáo dục hoặc tổ chức các hoạt động hỗ trợ dạy - học, các hoạt động ngoại khoá thì cơ sở giáo dục có trách nhiệm như sau:

1. Hướng dẫn và giúp nhà tài trợ sử dụng khoản tài trợ đáp ứng đúng nhu cầu và phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.

2. Phối hợp với nhà tài trợ thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện để đảm bảo chất lượng, mỹ quan của sản phẩm, công trình.

3. Nghiệm thu, tiếp nhận sản phẩm, công trình do nhà tài trợ tự thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và có trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo sản phẩm, công trình được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

Điều 7. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)

1. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các cấp trực thuộc, các cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan quản lý tài chính và các ngành liên quan thực hiện Thông tư này trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm.

Điều 8. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

1. Tham mưu cho Uỷ ban nhân cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, thanh tra và các đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm.

Điều 9. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục

Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục, cụ thể:

1. Tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này; thực hiện tổng kết, đánh giá nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các khoản tài trợ. Lập báo cáo thu chi các khoản tài trợ và kết quả thực hiện, gửi cấp trên quản lý trực tiếp và gửi các nhà tài trợ.

2. Thành lập bộ phận tiếp nhận các khoản tài trợ của cơ sở giáo dục, bao gồm: Đại diện lãnh đạo cơ sở giáo dục, đại diện các bộ phận chức năng và Ban đại diện cha mẹ học sinh (đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên) hoặc đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên (đối với trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục đại học).

3. Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có hiệu quả các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng các khoản tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy - học, hoạt động giáo dục phù hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.

4. Chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình các đơn vị có chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng các khoản tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu.

5. Chịu trách nhiệm giải trình, trả lời các ý kiến thắc mắc (nếu có) của của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh và nhà tài trợ trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ.

Điều 10. Vinh danh và ưu đãi nhà tài trợ

1. Nhà tài trợ có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo được thủ trưởng cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý cơ sở giáo dục vinh danh theo thẩm quyền hoặc đề xuất với cấp trên các hình thức vinh danh phù hợp để ghi nhận việc tài trợ của nhà tài trợ đối với cơ sở giáo dục.

2. Các tổ chức tài trợ cho giáo dục được hưởng chính sách ưu đãi quy định tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”.

3. Các cá nhân tài trợ cho giáo dục thông qua các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được giảm trừ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân”.

Điều 11. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2012.

2. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBVHGD-TTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Như Điều 11;
- Công báo;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No. 29/2012/TT-BGDDT

Hanoi, September 10, 2012

 

CIRCULAR

STIPULATING ON FINANCIAL ASSISTANCE FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM

Pursuant to the Education Law, of June 14, 2005 and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Education Law, of November 25, 2009;

Pursuant to the Government's Decree No. 36/2012/ND-CP, of April 18, 2012, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;

Pursuant to the Government's Decree No. 32/2008/ND-CP of March 19, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP of August 02, 2006, detailing and guiding implementation of a number of articles of Education Law, and the Decree No. 31/2011/ND-CP of May 11, 2011, amending and supplementing a number of articles of the Decree No. 75/2006/ND-CP of August 02, 2006 detailing and guiding implementation of a number of articles of Education Law;

At the proposal of the director of the Planning and Finance Department,

The Minister of Education and Training stipulates on financial assistance for educational institutions of the national education system as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular stipulates on financial assistance for educational institutions of the national education system, including: principles of financial assistance; forms of financial assistance; management and use of financial assistance amounts; and responsibilities of educational institutions receiving financial assistance and responsibilities of relevant management agencies.

2. This Circular applies to the preschool institutions, the general education institutions, the continuing education centers, the undergraduate education institutions and professional secondary schools of the national education system (hereinafter referred to as the educational institutions); and relevant organizations and individuals.

3. Financial assistance for education provided in this Circular is the voluntary non-refundable financial assistance resources in cash or in kind from the capital sources apart from state budget (hereinafter referred to as financial assistance amounts) of domestic and overseas organizations and individuals (hereinafter referred to as sponsors) for educational institutions.

4. Financial assistance for the purpose of awarding scholarships or subsidies to learners complies with the Circular No. 35/2011/TT-BGDDT of August 11, 2011, of the Minister of Education and Training, stipulating on award and receipt of scholarships or subsidies to learners in educational institutions of the national education system.

Article 2. Principles and requirements of financial assistance

1. Financial assistance for education aims to enhance physical foundations of schools, support teaching-learning activities and educational activities at educational institutions, and well implement the educational socialization policy.

2. Educational institutions neither regard mobilization of financial assistance as a condition for supply of educational service and nor specify any financial assistance level for sponsors. Financial assistance amounts need to be received, managed and performed effectively in accordance with current law.

3. Sponsors do not associate financial assistance conditions with enjoyment of educational services or the right to exploit economic benefits arising from financial assistance amounts for educational institutions.

4. Management and use of financial assistance amounts must ensure publicity and transparency principle in accordance with the Circular No. 19/2005/TT-BTC of March 11, 2005, of the Ministry of Finance guiding financial publicity by funds originated from the state budget and funds originated from public contributions, and the Circular No. 09/2009/TT-BGDDT of May 07, 2009, of the Ministry of Education and Training promulgating the regulation on publicity in educational institutions of the national education system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Receipt of cash financial assistance

1. Educational institutions may receive financial assistance amounts in cash (including Vietnam dong, foreign currencies, gemstone or precious metals like gold or diamond) or via their accounts at the State Treasury or commercial banks.

2. Value of financial assistance amounts must be monitored and recorded in accounting books of educational institutions in according to current regulations.

Article 4. Receipt of financial assistance in kind

1. Educational institutions may receive financial assistances in kind, specifically books, notebooks, clothes, food, foodstuff, materials, teaching equipment and appliances and other kinds having use value and meeting practical demands of learners and educational institutions.

2. Items which are unnecessary for use in educational institutions, items which are harmful and dangerous to the health of teachers and learners shall not be received.

3. Values of sponsored kinds must be monitored and recorded in accounting books of educational institutions under regulations.

Article 5. Management and use of financial assistance amounts

1. Educational institutions shall make plan on use of financial assistance amounts, specifying use purposes and beneficiaries; methods of implementation, implementation schedule; quality of activities, quality of products or works together with detailed cost estimates in accordance with provisions on current standards and norms. Plans on use of financial assistance amounts must be announced and publicly posted up at least 15 working days before organizing implementation to gather opinions of teachers, staff members, pupils, students, pupils' parents, and sponsors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Products, works formed from financial assistance sources must be used for proper purpose and allocated funds for repair and regular maintenance to promote the use effectiveness and prevent loss and waste.

4. Irregular financial assistance amounts for educational institutions to overcome difficulties caused by natural disasters, fires or serious incidents or to support staff members or pupils suffering dangerous diseases comply with the Circular No. 72/2008/TT-BTC of July 31, 2008, of Ministry of Finance guiding implementation of the Government's Decree No. 64/2008/ND-CP of May 14,2008, on mobilization, receipt, distribution and use of voluntary contribution sources to assist people to overcome difficulties caused by natural disasters, fires or serious incidents and for patients getting dangerous diseases.

Article 6. The sponsors organize themselves implementation

In case sponsors by themselves upgrade, repair or newly build, purchase new assets for educational institutions or organize teaching-learning support activities, extracurricular activities, educational institutions shall have responsibilities as follows:

1. Guiding and helping sponsors use financial assistance amounts meeting properly demand and suitable to development plans of educational institutions.

2. Coordinating with sponsors to perform technical measures, processes and procedures in course of performance in order to ensure quality and good view of products, works.

3. Accepting and receiving products or works performed by sponsors in compliance with law and taking responsibility for management, repair and maintain in order to ensure products, works being used effectively and in proper purpose.

Article 7. Responsibilities of People's Committees of provinces or centrally run cities (hereinafter referred to as provincial-level People's Committees)

1. To direct their People's Committees at subordinate levels, education management agencies, finance management agencies and related sectors in implementation of this Circular in their localities in according to competence.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Responsibilities of provincial-level Departments of Education and Training

1. To advise provincial-level People's Committees in guiding and directing the implementation of this Circular in their localities.

2. To assume the prime responsibility for, and coordinate with finance agencies, inspectorates and relevant units in, inspecting and examining the implementation of this Circular in their localities and promptly correcting and handling violations.

Article 9. Responsibilities of heads of educational institutions

The heads of educational institutions are responsible before law for the management and use of financial assistance amounts for the educational institutions, specifically:

1. To organize the implementation of this Circular; to conduct review and assessment to improve and enhance effectiveness of the management and use of financial assistance amounts. To make reports on receipt and expenditure of financial assistance amounts and result of implementation, and send them to superior management agencies and sponsors.

2. To set up a division to receive financial assistance amounts of the educational institution, including: the representative of the educational institution's leaders, representatives of functional parts and the representative board of the parents of pupils (for preschool institutions, general education institutions, continuing education centers) or representative of the Ho Chi Minh Communist Youth Union or Association of Students (for professional secondary schools and undergraduate education institutions).

3. To coordinate with sponsors in effective organization for use of financial assistance amounts for educational institutions. To proactively propose to sponsors the order of priority tasks in using financial assistance amounts to strengthen physical foundations of schools, support teaching-learning activities and educational activities suitable to the educational institution's development plan.

4. To be responsible for reporting on, and explaining about, the management and use of financial assistance amounts in the educational institutions to units having function of supervision, examination or inspection upon being requested.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Glorification and incentives for sponsors

1. For sponsors with positive contributions for development of education and training, heads of educational institutions and educational institution management agencies may glorify according to their competence or propose their superior agencies for suitable forms of glorification aiming to record the financial assistance of sponsors to education institutions.

2. Organizations that sponsor for education may enjoy the incentive policies specified in the Circular No. 130/2008/TT-BTC of December 26, 2008, of the Ministry of Finance, on “guiding implementation of a number of articles of Enterprise Income Tax Law No. 14/2008/QH12, and guiding implementation of the Government's Decree No. 124/2008/ND-CP of December 11, 2008, detailing implementation of a number of articles of the Law on Enterprise Income Tax”.

3. Individuals that sponsor for education via charity funds, humanitarian funds and study encouragement funds may enjoy reduction of taxable personal income according to the Circular No. 84/2008/ TT-BTC of September 30, 2008, of the Ministry of Finance, “guiding implementation of a number of articles of the Law on Personal Income Tax, and guiding implementation of the Government's Decree No. 100/2008/ND-CP of September 08, 2008, detailing a number of articles of the Law on Personal Income Tax”.

Article 11. Effectiveness and responsibility of implementation

1. This Circular takes effect on October 25, 2012.

2. The chief of office, heads of related units under the Ministry of Education and Training, presidents of provincial-level People's Committees, directors of provincial- level Departments of Education and Training, and heads of educational institutions shall implement this Circular.-

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING
DEPUTY MINISTER
Nguyen Vinh Hien

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/09/2012 quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


75.678

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!