Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục

Số hiệu: 13/2015/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 30/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2015/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2015. Thông tư này thay thế Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục và Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 7 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Hội đồng QGGD&PTNL;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Như điều 3;
- Công báo;
- Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam;
- Hội Cựu Giáo chức Việt Nam;
- Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục, bao gồm: tổ chức và hoạt động; giáo viên, nhân viên và trẻ em; cơ sở vật chất, tài chính, tài sản; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Quy chế này áp dụng đối với trường mầm non, trường mẫu giáo (sau đây gọi chung là nhà trường), nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình tư thục; tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được tổ chức và hoạt động theo quy định của Điều lệ trường mầm non và quy định của Quy chế này.

4. Văn bản này không áp dụng đối với việc thành lập nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hợp tác, đầu tư với nước ngoài.

Điều 2. Vị trí của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động là nguồn ngoài ngân sách nhà nước.

2. Nhà trường, nhà trẻ tư thục có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ trường mầm non và các quy định tại Quy chế này.

2. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển, tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, huy động, sử dụng và quản lý các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non, góp phần cùng Nhà nước chăm lo sự nghiệp giáo dục, đáp ứng yêu cầu xã hội.

3. Có trách nhiệm báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của các cơ quan có liên quan.

4. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Chính sách ưu đãi đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất, cơ sở vật chất, hỗ trợ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao, được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Phân cấp quản lý

1. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình tư thục.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

3. Phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơ cấu tổ chức nhà trường, nhà trẻ tư thục

Nhà trường, nhà trẻ tư thục có cơ cấu tổ chức đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của trường, bao gồm:

1. Hội đồng quản trị (nếu có);

2. Ban kiểm soát;

3. Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng;

4. Tổ chuyên môn;

5. Tổ văn phòng;

6. Tổ chức đoàn thể;

7. Các nhóm, lớp.

Điều 7. Đại hội đồng thành viên góp vốn

1. Đại hội đồng thành viên góp vốn gồm tất cả các thành viên góp vốn và đều có quyền biểu quyết, số phiếu biểu quyết của từng thành viên tương ứng với phần vốn góp theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

2. Đại hội đồng thành viên góp vốn có các quyền và nhiệm vụ sau:

a) Xác định mục tiêu, phương hướng xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ;

b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; giải quyết yêu cầu đột xuất về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận;

c) Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, báo cáo tài chính hàng năm của nhà trường, nhà trẻ;

d) Thông qua các quy định nội bộ của nhà trường, nhà trẻ về tiêu chuẩn lựa chọn Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, hiệu trưởng;

đ) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

3. Đại hội đồng thành viên góp vốn họp định kỳ ít nhất mỗi năm một lần hoặc họp đột xuất theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ thì Ban kiểm soát được quyền triệu tập Đại hội đồng thành viên góp vốn họp bất thường, đồng thời thông báo cho Hội đồng quản trị biết.

Điều kiện tiến hành cuộc họp được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

4. Nội dung các cuộc họp phải được ghi biên bản và được thông qua tại cuộc họp, phải có chữ ký của người chủ trì và của thư ký cuộc họp. Các quyết nghị của cuộc họp được thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bằng phiếu kín tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi được quá nửa số phiếu tán thành.

Điều 8. Hội đồng quản trị

1. Nhà trường, nhà trẻ tư thục có từ hai thành viên góp vốn trở lên phải có Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý và là tổ chức đại diện duy nhất cho quyền sở hữu của nhà trường, nhà trẻ, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các quyết nghị của Đại hội đồng thành viên góp vốn và có quyền quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, quy hoạch, kế hoạch và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị có từ 02 (hai) đến 11 (mười một) thành viên do Đại hội đồng thành viên góp vốn bầu và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định công nhận. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 (năm) năm.

Đối tượng tham gia Hội đồng quản trị là những người có vốn góp xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc người đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân có số vốn góp theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

4. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên do tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ đề cử. Từ nhiệm kỳ thứ hai, việc thành lập Hội đồng quản trị được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng thành viên góp vốn.

5. Hội đồng quản trị họp thường kỳ ba tháng một lần. Các cuộc họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi có ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị đề nghị.

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp không đủ số thành viên theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Các thành viên của Hội đồng quản trị bình đẳng về quyền biểu quyết.

Nội dung các cuộc họp phải được ghi biên bản và thông qua tại cuộc họp, phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bằng phiếu kín tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi được quá nửa số thành viên của Hội đồng quản trị nhất trí. Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

6. Việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng thành viên góp vốn thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trường hợp số thành viên của Hội đồng quản trị giảm quá 1/3 so với số lượng quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ thì trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ khi số thành viên của Hội đồng quản trị giảm quá quy định nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập hp Đại hội đồng thành viên góp vốn để bầu bổ sung thành viên của Hội đồng quản trị.

Đối với nhà trường, nhà trẻ có 2 thành viên góp vốn, nếu giảm 1 thành viên góp vốn và trở thành nhà trường, nhà trẻ do 1 thành viên góp vốn đầu tư toàn bộ kinh phí xây dựng và điều hành hoạt động của trường thì chuyển sang áp dụng quy định đối với nhà trường, nhà trẻ không có Hội đồng quản trị quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

7. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

a) Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- Đang chấp hành bản án của tòa án;

- Vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

- Có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng thành viên góp vốn kiến nghị bằng văn bản đề nghị bãi nhiệm.

b) Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia Hội đồng quản trị;

- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Không đủ sức khỏe để thực hiện công việc đang đảm nhiệm.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng định hướng chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của nhà trường, nhà trẻ để trình Đại hội đồng thành viên góp vốn tại các kỳ họp.

2. Quyết nghị thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ để trình Đại hội đồng thành viên góp vốn xem xét thông qua; kiến nghị Đại hội đồng thành viên góp vốn xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của nhà trường, nhà trẻ khi cần thiết hoặc kiến nghị việc bổ sung, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị.

3. Quyết nghị thông qua các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu, chi tài chính của nhà trường, nhà trẻ; quy định về việc hoàn vốn, rút vốn và chuyển nhượng vốn phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ quản lý tài chính.

4. Huy động các nguồn vốn để xây dựng nhà trường, nhà trẻ; phê duyệt dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm do Hiệu trưởng trình; giám sát việc quản lý tài chính và tài sản của nhà trường, nhà trẻ; báo cáo về tài chính hàng năm của nhà trường, nhà trẻ tại cuộc họp để Đại hội đồng thành viên góp vốn xem xét thông qua.

5. Đề cử và đề nghị công nhận hoặc hủy bỏ việc công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

6. Phê duyệt phương án tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự của nhà trường, nhà trẻ trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng.

7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, giám sát Hiệu trưởng và Kế toán trưởng trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý trực tiếp.

8. Triệu tập Đại hội đồng thành viên góp vốn họp thường kỳ mỗi năm một lần hoặc họp đột xuất khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 10. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có phẩm chất, đạo đức tốt, có bằng trung cấp chuyên nghiệp trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể đồng thời giữ chức vụ Hiệu trưởng nếu có đủ các tiêu chuẩn của Hiệu trưởng được quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy chế này.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị; có quyền triệu tập các cuộc họp của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm chính về các quyết nghị của Hội đồng quản trị, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quản trị; chủ trì các cuộc họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn.

b) Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý về toàn bộ hoạt động của nhà trường, nhà trẻ và kiểm soát việc điều hành của Hiệu trưởng.

c) Đầu tư và quản lý cơ sở vật chất trường lớp, cung cấp trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu giảng dạy và học tập đáp ứng nhu cầu, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

d) Trả tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các chi phí khác cho Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên theo hợp đồng lao động.

đ) Được quyền ký hợp đồng lao động với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên.

e) Được quyền điều hành bộ máy tổ chức và sử dụng con dấu của nhà trường, nhà trẻ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và ký các văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị.

g) Được phép thỏa thuận mức học phí với cha mẹ hoặc người bảo trợ trẻ.

h) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt trong khoảng thời gian theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ thì phải ủy quyền cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có), hoặc một trong số các thành viên của Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, thông báo công khai và báo cáo cho cơ quan quản lý trực tiếp.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm thì cấp có thẩm quyền công nhận sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị bầu một trong số các thành viên làm Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc bầu và công nhận Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc như bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thời gian làm Quyền chủ tịch Hội đồng quản trị không quá 6 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận và không áp dụng thực hiện hai lần liên tiếp đối với một cá nhân.

Điều 11. Nhà trường, nhà trẻ tư thục không có Hội đồng quản trị

1. Nhà trường, nhà trẻ tư thục do 1 thành viên góp vốn (sau đây gọi chung là Nhà đầu tư) đầu tư toàn bộ kinh phí xây dựng và kinh phí hoạt động của trường thì không có Hội đồng quản trị.

2. Nhà đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn như Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 9khoản 4 Điều 10 của Quy chế này. Nhà đầu tư có thể đồng thời là Hiệu trưởng nếu có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy chế này.

3. Nếu Hiệu trưởng không phải là Nhà đầu tư thì phải chịu trách nhiệm trước Nhà đầu tư về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại khoản 4 Điều 13 của Quy chế này.

Điều 12. Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát của nhà trường, nhà trẻ tư thục do Hội đồng quản trị thành lập, có số lượng từ 3 đến 5 thành viên, trong đó có đại diện thành viên góp vốn, giáo viên, đại diện cha mẹ học sinh. Trong Ban kiểm soát phải có thành viên có chuyên môn về kế toán. Trưởng Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị bầu trực tiếp.

2. Thành viên của Ban Kiểm soát không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Kế toán trưởng và không có quan hệ cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con đẻ, anh chị em ruột với thành viên Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Kế toán trưởng nhà trường, nhà trẻ.

3. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

4. Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, của Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu và các đơn vị, tổ chức trong nhà trường, nhà trẻ;

b) Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động tài chính của nhà trường, nhà trẻ và thực hiện chế độ tài chính công khai;

c) Định kỳ thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của mình và nội dung các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát trước khi chính thức thông qua Đại hội đồng thành viên góp vốn;

d) Báo cáo Đại hội đồng thành viên góp vốn về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường tại các kỳ họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn;

đ) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Điều 13. Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, khi được đề cử không quá 65 tuổi và không là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.

2. Hiệu trưởng là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của nhà trường, nhà trẻ; chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và Hội đồng quản trị (nếu có) về việc tổ chức, điều hành các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng là 5 (năm) năm.

3. Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục có Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng do Hội đồng quản trị đề cử và bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với trên 50% số phiếu tán thành; được Đại hội đồng thành viên góp vốn thông qua và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định công nhận.

4. Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục có Hội đồng quản trị, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ trường mầm non và các quy định tại khoản 2 Điều này, Hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức triển khai việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực, hoạt động chăm sóc, giáo dục và các hoạt động khác của nhà trường, nhà trẻ theo quy định, bảo đảm chất lượng, đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nhà trường, nhà trẻ;

c) Dự kiến phương án tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự của nhà trường, nhà trẻ trình Hội đồng quản trị phê duyệt; là chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng tuyển dụng giáo viên; phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật sau khi được Hội đồng quản trị thông qua.

d) Lập dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính theo quy định của nhà trường, nhà trẻ; báo cáo định kỳ với Hội đồng quản trị và các cấp quản lý liên quan về công tác tài chính và các hoạt động của nhà trường, nhà trẻ;

đ) Bảo đảm trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường, an toàn trong nhà trường, nhà trẻ;

e) Được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (nếu không phải là thành viên) nhưng không có quyền biểu quyết; có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng thành viên góp vốn về các hoạt động chăm sóc, giáo dục của trường; có quyền bảo lưu ý kiến không nhất trí với quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp xem xét, xử lý.

5. Trong cùng một thời gian, một người chỉ được làm Hiệu trưởng của một nhà trường, nhà trẻ tư thục.

Điều 14. Cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

1. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có cơ cấu, tổ chức đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của nhóm, lớp.

2. Trẻ em trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được tổ chức theo quy định tại Điều 13 Điều lệ trường mầm non. Số trẻ em trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có không quá 50 (năm mươi) trẻ.

3. Điều kiện, thủ tục đăng ký thành lập, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non.

4. Đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhằm đáp ứng nhu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ của phụ huynh và phải đăng ký hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp xã.

a) Điều kiện đăng ký hoạt động:

- Số lượng trẻ em trong nhóm trẻ tối đa là 07 (bảy) trẻ;

- Người chăm sóc trẻ có đủ sức khỏe, không mắc bệnh truyền nhiễm, đủ năng lực chịu trách nhiệm dân sự và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định;

- Cơ sở vật chất phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu như sau:

+ Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ có diện tích tối thiểu là 15m2; bảo đảm an toàn, thoáng, mát, đủ ánh sáng, sàn nhà láng xi măng, lát gạch hoặc gỗ, có cửa ngăn cách với các khu vực khác;

+ Có đồ dùng, đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ;

+ Có đủ đồ dùng cá nhân phục vụ trẻ ăn, uống, ngủ, sinh hoạt và các thiết bị phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; có đủ nước chín cho trẻ uống hàng ngày;

+ Có phòng vệ sinh và thiết bị vệ sinh phù hợp với trẻ; có đủ nước sạch cho trẻ dùng.

- Có bản thỏa thuận với phụ huynh về việc nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhóm trẻ.

- Có tài liệu hướng dẫn thực hiện chăm sóc, giáo dục trẻ.

b) Cá nhân có văn bản đăng ký hoạt động nhóm trẻ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong văn bản nêu rõ các điều kiện theo quy định tại điểm a, khoản này và cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhóm trẻ.

5. Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo tổ chức kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, nhóm trẻ quy định tại khoản 4 Điều này trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và đình chỉ các nhóm, lớp không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Điều 15. Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

1. Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

2. Tiêu chuẩn:

a) Cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Phẩm chất, đạo đức tốt;

c) Sức khỏe tốt;

d) Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ em hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo quy định.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và phòng giáo dục và đào tạo về hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục do mình quản lý;

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Đảm bảo an toàn cho trẻ em, giáo viên và nhân viên trong nhóm, lớp;

- Đầu tư và quản lý cơ sở vật chất thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ của nhóm, lớp theo quy định;

- Có trách nhiệm trả tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chi phí khác cho giáo viên, nhân viên;

- Có kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ và thực hiện chế độ nghỉ hè, nghỉ lễ cho giáo viên, nhân viên theo quy định của nhà nước;

- Công khai các nguồn thu, thực hiện thu chi tài chính theo quy định hiện hành.

b) Quyền hạn:

- Được ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên theo quy định;

- Giám sát giáo viên trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ;

- Được làm giáo viên giảng dạy nếu đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

- Được phép thỏa thuận mức học phí với phụ huynh;

- Được tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý.

Điều 16. Chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có trách nhiệm thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Hệ thống hồ sơ, sổ sách, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

Chương III

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ TRẺ EM

Điều 17. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên, nhân viên

1. Tiêu chuẩn

Giáo viên trong nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khỏe theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên, nhân viên

a) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng lao động đã ký với Chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ đầu tư hoặc chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non.

b) Được hưởng chế độ tiền công, tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; có quyền tham gia các tổ chức xã hội, đoàn thể và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật;

c) Được khen thưởng khi có thành tích theo quy định của các cấp quản lý giáo dục, nếu có đủ các tiêu chuẩn thì được xét phong tặng các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân và kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của trẻ em

Trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.

Chương IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 19. Cơ sở vật chất

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình tư thục có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định của Điều lệ trường mầm non và các quy định về thiết bị, đồ dùng, đồ chơi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Khuyến khích cơ sở giáo dục mầm non tư thục đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Điều 20. Tài chính

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện góp vốn, tự chủ về tài chính, tự cân đối thu chi; thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm toán, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và những quy định hiện hành khác liên quan.

2. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được phép huy động vốn dưới hình thức đóng góp cổ phần, góp vốn từ người lao động trong đơn vị, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, cá nhân trong và ngoài nước. Nội dung huy động vốn dưới dạng cổ phần phải được thể hiện trong Đề án thành lập trường.

3. Nguồn tài chính của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bao gồm:

a) Vốn góp của tổ chức, cá nhân thành lập trường và nguồn tài chính bổ sung từ kết quả hoạt động hàng năm của nhà trường;

b) Học phí, lệ phí thu từ người học theo quy định của pháp luật;

c) Lãi tiền gửi tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng;

d) Các khoản đầu tư, tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

đ) Vốn vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân;

e) Hỗ trợ từ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao;

g) Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 21. Nội dung chi

1. Chi tiền lương, phụ cấp lương, tiền công, tiền thưởng; các khoản bảo hiểm; hoạt động đoàn thể; các khoản chi phí cho hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường;

2. Chi tiền ăn và phục vụ trẻ bán trú (nếu có);

3. Chi quản lý hành chính;

4. Chi đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi; tài liệu giảng dạy và học tập; chi trả tiền thuê cơ sở vật chất (nếu có);

5. Chi khấu hao tài sản cố định;

6. Chi thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan Nhà nước;

7. Chi phúc lợi tập thể, khen thưởng;

8. Các khoản chi hợp pháp khác.

Điều 22. Quản lý và sử dụng tài chính

1. Đối với vốn vay, vốn huy động

a) Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả vốn vay, vốn huy động như đã cam kết với tổ chức, cá nhân cho vay vốn;

b) Căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính hàng năm, sau khi đã chi trả các khoản chi phí cần thiết nếu còn dư thì được trích lập quỹ dự phòng và chia lãi cho các thành viên góp vốn.

2. Nội dung các khoản chi và mức chi do nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tự quyết định và chịu trách nhiệm, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước. Các nội dung chi phải được theo dõi, phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán. Việc trích lập quỹ dự phòng, chia lãi cho các thành viên góp vốn do Hội đồng quản trị hoặc chủ đầu tư quyết định phù hợp với Quy chế tổ chức, hoạt động và Điều lệ nhà trường, nhà trẻ.

3. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải thường xuyên tự kiểm tra, nghiêm chỉnh chấp hành việc kiểm tra của cơ quan tài chính cấp trên theo quy định của Nhà nước về việc sử dụng kinh phí và tình hình tăng, giảm nguồn vốn của nhà trường, nhà trẻ.

4. Định kỳ hàng quý và hàng năm, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải lập báo cáo hoạt động tài chính gửi cơ quan quản lý ngành, cơ quan tài chính và cơ quan thuế cùng cấp theo chế độ kế toán hiện hành áp dụng cho các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. Tổ chức công tác kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

5. Hàng năm, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thực hiện công khai hoạt động tài chính: mức thu học phí, các khoản thu và các khoản chi.

Điều 23. Quản lý và sử dụng tài sản

1. Tài sản của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bao gồm tài sản cá nhân, tập thể tham gia góp vốn khi thành lập và phần tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động (kể cả tài sản được hiến, tặng hoặc viện trợ không hoàn lại). Tài sản không được chia cho các cá nhân, chỉ sử dụng cho lợi ích chung của nhà trường, nhà trẻ.

2. Theo định kỳ hàng năm, nhà trường, nhà trẻ thành lập hội đồng kiểm kê định giá trị giá tài sản và tái đầu tư, bổ sung tài sản. Đối với tài sản không cần dùng hoặc hết giá trị có thể thanh lý, bán, để thu hồi nguồn tài chính cho nhà trường, nhà trẻ.

3. Trường hợp chuyển đổi tài sản, chuyển nhượng tài sản hoặc ngừng hoạt động chăm sóc, giáo dục, nhà trường, nhà trẻ thành lập ban thanh lý tài sản, tổ chức kiểm kê toàn bộ tài sản, thực hiện việc hoàn vốn cho những người đóng góp theo quy định hiện hành.

Chương V

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 24. Thanh tra, kiểm tra

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có trách nhiệm thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra các hoạt động theo quy định hiện hành.

2. Cơ quan quản lý giáo dục các cấp có trách nhiệm: thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục theo thẩm quyền, đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, về tố cáo.

Điều 25. Khen thưởng

Tập thể, cá nhân cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục mầm non được khen thưởng theo quy định tại Luật Thi đua khen thưởng.

Điều 26. Xử lý vi phạm

1. Nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không được phép cho bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa, sử dụng cơ sở của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để tiến hành các hoạt động trái với pháp luật và thực hiện các hành vi thương mại hóa hoạt động giáo dục, vụ lợi, không đúng với mục tiêu đề án hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

2. Trong trường hợp có đủ căn cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; không bảo đảm an toàn và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; không bảo đảm yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, trang thiết bị; hoặc không có quyết định cho phép thành lập và cho phép hoạt động giáo dục mà vẫn hoạt động thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau:

a) Nhắc nhở bằng văn bản;

b) Xử phạt hành chính theo quy định hiện hành;

c) Tạm ngừng công tác của cá nhân, cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc tạm ngừng hoạt động giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục;

d) Đình chỉ hoạt động hoặc giải thể;

đ) Kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật./.

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No.: 13/2015/TT-BGDDT

Hanoi, June 30, 2015

 

CIRCULAR

PROMULGATING ORGANIZATIONAL AND OPERATIONAL REGULATIONS OF PRIVATE PRESCHOOLS

Pursuant to the Law on education dated June 14, 2005; The Law dated November 25, 2009 on amendments to certain articles of the Law on education;

Pursuant to the Government's Decree No. 36/2012/ND-CP dated December 18, 2012 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministries and Ministerial-level agencies;

Pursuant to the Government's Decree No. 32/2008/ND-CP dated July 19, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education; the Government's Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 providing for amendments to certain articles of the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education; the Government's Decree No. 07/2013/ND-CP dated January 09, 2013 providing for amendments to Point b Clause 13 Article 1 of the Government's Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 providing for amendments to certain articles of the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education;

Pursuant to Decision No. 14/2008/QD-BGDDT dated April 07, 2008 of Minister of Education and Training on enacting the Preschool Charter; the Circular No. 44/2010/TT-BGDDT dated December 30, 2010 of the Minister of Education and Training on amendments to certain articles of the Preschool Charter; the Circular No. 05/2011/TT-BGDDT dated February 10, 2011 of the Minister of Education and Training on amendments to Point d Clause 1 Article 13; Clause 2 Article 16; Clause 1 Article 17 and Point c Clause 2 Article 18 of the Preschool Charter which is attached to the Decision No. 14/2008/QD-BGDDT dated April 07, 2008 of the Minister of Education and Training, and amended at the Circular No. 44/2010/TT-BGDDT dated December 30, 2010, taking effect as of February 15, 2011, of the Minister of Education and Training on amendments to certain articles of the Preschool Charter; the Circular No. 09/2015/TT-BGDDT dated May 14, 2015 of the Minister of Education and Training on amendments to certain articles of the Preschool Charter which is attached to the Decision No. 14/2008/QD-BGDDT dated April 07, 2008 of the Minister of Education and Training, and amended at the Circular No. 44/2010/TT-BGDDT dated December 30, 2010, and the Circular No. 05/2011/TT-BGDDT dated February 10, 2011 of the Minister of Education and Training;

At the request of the Director General of the Preschool Education Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Organizational and operational regulations of private preschools are attached hereto.

Article 2. This Circular takes effect as of August 14, 2015. This Circular replaces for Decision No. 41/2008/QD-BGDDT dated July 25, 2008 of Minister of Education and Training promulgating the organizational and operational regulations of private preschools and the Circular No. 28/2011/TT-BGDDT dated July 15, 2011 on amendments to certain articles of the organizational and operational regulations of private preschools which are attached to the Decision No. 41/2008/QD-BGDDT dated July 25, 2008 of Minister of Education and Training.

Article 3. Chief of the Ministry’s Office, the Director General of the Pre-school Education Department, the heads of relevant agencies affiliated to the Ministry of Education and Training, the Presidents of the People’s Committees of central-affiliated cities and provinces, and the Directors of Departments of Education and Training, shall be responsible for enforcing this Decision./.

 

 

MINISTER
Pham Vu Luan

 

ORGANIZATIONAL AND OPERATIONAL REGULATIONS OF PRIVATE PRESCHOOLS
 (Issued together with the Circular No. 13/2015/TT-BGDDT dated June 30, 2015 of the Minister of Education and Training)

Chapter I

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and regulated entities

1. These regulations provide for the organization and operation of private preschools, consisting of: organization and operation; teachers, employees and children; material facilities, finance and assets; inspection, awards and disciplinary actions.

2. These regulations shall apply to preschools and nursery schools (hereinafter referred to as preschools), kindergartens, independent preschool education groups and classes that are organized on private basis; and relevant entities.

3. Organization and operation of private preschools, kindergartens, independent preschool education groups and classes shall comply with regulations in the Preschool Charter and these regulations.

4. Foreign invested preschools, kindergartens, independent preschool education groups and classes shall not be governed by regulations hereto.

Article 2. Position of private preschools, kindergartens and independent preschool education groups or classes

1. Private preschools, kindergartens and independent preschool education groups or classes are preschool education establishments under the national education system, and established by social organizations, social-professional organizations, enterprises or individuals upon the approval by competent state authorities. Funding for investment in material facilities and covering operating expenditures are derived from non-state budget.

2. Private preschools and kindergartens shall have the legal status, their own accounts and seals.

Article 3. Duties and rights of private preschools, kindergartens and independent preschool education groups or classes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Private preschools, kindergartens, independent preschool education groups and classes shall have the autonomy regarding development plans, organization of educational activities, organizational structure and personnel, mobilization, utilization and management of resources for performing preschool education objectives, making contributions to the national educational career and meeting social needs.

3. Prepare and submit periodical and unscheduled reports as regulated and at the requests of relevant authorities.

4. Discharge other duties and exercise other rights in compliance with prevailing laws.

Article 4. Incentive policies for private preschools, kindergartens and independent preschool education groups or classes

Private preschools, kindergartens, independent preschool education groups and classes shall have land and material facilities allocated by or leased from the Government, and supported with funding from the state budget when they perform duties assigned by the Government, are eligible to incentive policies on taxes, credit and other policies in comply with prevailing laws and regulations.

Article 5. Delegation of authority over private preschools, kindergartens and independent preschool education groups or classes

1. The People’s Committee of an urban district, a suburban district, a district-level town or a provincial city (hereinafter referred to as District-level People’s Committee) shall exercise its governmental authority concerning education matters in respect of preschools, kindergartens, independent preschool education groups and classes that are established under the private form.

2. The People’s Committee of a commune, ward or commune-level town (hereinafter referred to as Commune-level People’s Committee) shall exercise its governmental authority concerning education matters in respect of private independent preschool education groups and classes.

3. The Division of Education and Training shall provide advice to District-level People’s Committee to exercise its governmental authority concerning education matter in respect of private preschools, kindergartens, independent preschool education groups and classes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ORGANIZATION AND OPERATION

Article 6. Organizational structure of private preschools and kindergartens

The organizational structure of a private preschool or kindergarten must adhere to regulations on organizational structure prescribed in the Preschool Charter and correspond to its conditions and scale. A private preschool or kindergarten must consist of the following divisions:

1. The Management Council (if any);

2. The Supervisory Board;

3. The Principal and Deputy Principals;

4. Specialized panels;

5. The administrative panel;

6. Organizations or unions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. General Meeting of capital-contributing members

1. The General Meeting of capital-contributing members is the meeting of all members who make capital contribution to a private preschool or kindergarten and have the voting rights in proportion to their contributed capital as regulated in the organizational and operational regulations of that private preschool or kindergarten.

2. The General Meeting of capital-contributing members shall have the following rights and duties:

a) Determine objectives and orientations for construction and development of that preschool or kindergarten;

b) Vote and dismiss members from the Management Council and the Supervisory Board; solve urgent requests for addition or change of members of the Management Council during a given term of office, and send request to the competent authority to grant decision on approval thereof;

c) Approve the organizational and operational regulations, and annual financial statements of that preschool or kindergarten;

d) Approve preschool or kindergarten’s internal regulations on standards of members of the Management Council, the Supervisory Board and Principal;

dd) Exercise other rights and discharge other duties as mentioned in the organizational and operational regulations of the preschool or kindergarten.

3. The General Meeting of capital-contributing members shall organize on the periodical basis of every year or on an irregular basis upon decision by the Management council.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Conditions for organizing such meeting shall comply with prevailing laws and the organizational and operational regulations of that preschool or kindergarten.

4. The meeting minutes must be made and ratified at the meeting with the signatures of the chair and the secretary of the meeting. A meeting’s resolution shall be ratified by voting or secret ballot at the meeting and enter into force if it is passed by more than one half of “yes” votes.

Article 8. Management Council

1. A private preschool or kindergarten must establish the Management Council if it have two or more capital-contributing members.

2. The Management Council is the unique body in charge of managing and representing the ownership of a preschool or kindergarten. The Management Council shall be responsible for implementing resolutions made by the General Meeting of capital-contributing members and have the right to make decisions on organization, personnel, financial matters, assets, plans and aims of development of that preschool of kindergarten in compliance with prevailing laws and regulations.

3. The Management Council shall include from 02 (two) to 11 (eleven) members who are appointed by the General Meeting of capital-contributing members and approved by a competent state authority. The term of a Management Council is 5 (five) years.

Members of the Management Council are individuals contributing capital to the preschool or kindergarten, or representatives of entities who make capital contribution as regulated in the preschool or kindergarten's regulations on organization and operation.

4. In the first term, members of the Management Council shall be appointed by the organization or individual that submits application for foundation of preschool or kindergarten. From the second term, the establishment of the Management Council shall be made in the form of ballot at the General Meeting of capital-contributing members.

5. The Management Council shall hold a regular meeting for every three months. The Chairperson of the Management Council may convene an extraordinary meeting at the requests of at least one-thirds of its members.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The meeting minutes must be made and ratified at the meeting with the signatures of the Chairperson of the Management Council and the secretary of the meeting. A meeting’s resolution shall be ratified by voting or ballot at the meeting and enter into force by agreement of more than one half of the Management Council’s members. If the number of “yes" votes is equal to that of “no” votes, the final decision shall be subject to where the vote is given by the Chairperson of the Management Council.

6. Any addition or change of member(s) of the Management Council must be approved by the General Meeting of capital-contributing members in the form of ballot.

In case the number of members of the Management Council falls more than one thirds of the number of members regulated in the preschool or kindergarten’s organizational and operational regulations, the Chairperson of the Management Council must, within 30 days from the date on which the number of its members falls, convene the General Meeting of capital-contributing members to vote for additional members of the Management Council.

If any of two members of a preschool or kindergarten that has two capital-contributing members withdraws his/her contributed capital from that preschool or kindergarten, that preschool or kindergarten shall become the one that is wholly invested and managed by the only one member, and apply regulations on a preschool or kindergarten having no Management Council established in compliance with regulations in Article 11 of these Regulations.

7. Dismissal and resignation of members of the Management Council

a) A member of the Management Council shall be dismissed if one of the following events occurs:

- Such member is serving a court’s sentence;

- Commit a serious violation against regulations on organization and operation of preschool or kindergarten;

- The dismissal is made at the written requests of more than 50% of total members of the Council of capital-contributing members.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Have written request for resignation from the Management Council;

- Civil legal capacity is limited;

- The health of such member is unfit to perform the assigned works.

Article 9. Duties and rights of the Management Council

The Management Council shall discharge and exercise the following duties and rights:

1. Work out and state development strategies and plans for annual operations of the preschool or kindergarten at the meeting sessions of the General Meeting of capital-contributing members.

2. Make decision on approving the organizational and operational regulations of the preschool or kindergarten, and state them at the General Meeting of capital-contributing members for approval; request the General Meeting of capital-contributing members to, where necessary, consider and revise or supplement preschool or kindergarten's regulations, or request for addition, resignation or dismissal of members of the Management Council.

3. Make decisions on approving regulations on policies, standards, payment and collection norms of the preschool or kindergarten; regulations on capital return, withdrawal and transfer in conformity with laws and regulations on financial management policies.

4. Mobilize capital resources for construction and development of the preschool or kindergarten; approve estimates and annual financial statements submitted by the Principal; supervise the management of finance and assets of the preschool or kindergarten; present preschool or kindergarten’s annual financial reports at the General Meeting of capital-contributing members for approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Approve plans for organizational structure, payroll and personnel of the preschool or kindergarten on the basis of the Principal’s recommendation.

7. Make plan and supervise the implementation of regulations on democracy in the preschool or kindergarten’s operations; supervise the implementation of decisions by the Management Council; supervise the Principal and Chief Accountant’s compliance with regulations of the Government, Ministry of Education and Training and higher-level educational authority.

8. Convene meetings of the General Meeting of capital-contributing members on the periodical basis of every year or extraordinary meetings at the request of the Chairperson of the Management Council.

Article 10. Chairperson of the Management Council

1. Chairperson of the Management Council is the head of the Management Council, appointed by the Management Council by means of ballot and approved by a competent authority.

2. Chairperson of the Management Council must have good ethical standards, possess two-year associate degree or higher, and have graduated from training courses in child management, care, fostering and education or training courses for educational managers as regulated.

3. Chairperson of the Management Council may concurrently hold the position of the Principal if he/she satisfies all of the standards of Principal as regulated in Clause 1 Article 13 of these regulations.

4. Chairperson of the Management Council shall discharge and exercise the following duties and rights:

a) Manage operations of the Management Council; have the right to convene meetings of the Management Council; bear the prime responsibility for decisions of the Management Council, and supervise the implementation of such decisions; chair meetings of the General Meeting of capital-contributing members.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Invest and manage preschool’s facilities, and provide equipment, devices, toys, teaching and learning materials for meeting demands and quality of child fostering, care and education activities.

d) Pay salaries, bonuses, health insurance, social insurance and unemployment insurance premiums, and other amounts to the Principal, Deputy Principals, teachers and employees with labour contracts.

dd) Sign labour contracts with Principal, Deputy Principals, teachers and employees.

e) Manage personnel and use the seal of the preschool or kindergarten within the ambit of functions and duties of the Management Council, and sign documents and/or decisions made by the Management Council.

g) Make agreement on tuition with children’s parents or sponsors.

h) Exercise other rights and discharge other duties as mentioned in the organizational and operational regulations of the preschool or kindergarten.

5. In case the Chairperson of the Management Council is absent for a given period as regulated in the preschool or kindergarten’s organizational and operational regulations, Deputy Chairperson of the Management Council (if any) or one of members of the Management Council must be authorized to exercise rights and discharge duties of the Management Council’s Chairperson. Such authorization must be made in writing, publicly announced and reported to the higher-level educational authority.

In case the Management Council’s Chairperson resigns or is dismissed, the competent authority shall convene the meeting of the Management Council to appoint one of its members to the position of Acting Chairperson of the Management Council. The appointment and approval for the position of Acting Chairperson of the Management Council shall comply with rules for appointment of Chairperson of the Management Council. The term of office of Acting Chairperson of the Management Council shall be not exceed 6 months from the date on which decision on approval thereof is granted, and an individual may not be appointed to such position in two consecutive terms of office.

Article 11. Private preschools and kindergartens having no Management Council established

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Investor shall have duties and rights as those of the Management Council, and be responsible for implementing regulations in Article 9 and Clause 4 Article 10 of these regulations. The Investor may be also the school Principal if he/she satisfies all of the standards mentioned in Clause 1 Article 13 of these regulations.

3. If the Principal is not the Investor, he/she must bear responsibility before the Investor for implementation of rights and duties specified in Clause 4 Article 13 of these regulations.

Article 12. Supervisory Board

1. The Supervisory Board of a private preschool or kindergarten is established by its Management Council, and has 3 – 5 members, including the representatives of capital-contributing members, teachers and children’s parents. At least one member of the Supervisory Board must specialize in accounting. The Head of the Supervisory Board shall be directly appointed by the Management Council.

2. A member who is appointed to the Supervisory Board must not be a member of the Management Council, Principal or Chief Accountant of the preschool of kindergarten nor their parent, spouse, child or sibling.

3. The term of office of the Supervisory Board shall be subject to that of the Management Council.

4. The Supervisory Board shall discharge and exercise the following duties and rights:

a) Supervise activities of a preschool or kindergarten, the Management Council, the School Managing Board and units or organizations in that preschool or kindergarten;

b) Supervise all financial matters of the preschool or kindergarten and make financial information available to all people in the preschool or kindergarten.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Present reports at meetings of the General Meeting of capital-contributing members on the supervision of the preschool or kindergarten's operations;

dd) Exercise other rights and discharge other duties as mentioned in the organizational and operational regulations of the preschool or kindergarten.

Article 13. Principal

1. The Principal of a private preschool or kindergarten must satisfy all of the standards of preschool principal as set forth in the Preschool Charter, is under 65 years of age and must not be an official or public employee of a state agency.

2. The Principal shall directly run and manage operations of the preschool or kindergarten; bear responsibility before the law, higher-level educational authority and the Management Council (if any) for organization and management of specialized activities, child fostering, care and education quality and other operations of such preschool or kindergarten within the ambit of his/her duties and power. The Term of office of a Principal is 5 (five) years.

3. With regard to a private preschool or kindergarten where the Management Council is established, the Principal shall be recommended by the Management Council, appointed by ballot with more than 50% of "yes" votes, approved by the General Meeting of capital-contributing members and the competent state authority under the decision on approval.

4. With regard to a private preschool or kindergarten where the Management Council is established, apart from rights and duties prescribed in the Preschool Charter and regulations in Clause 2 of this Article, the Principal shall also have the following duties and rights:

a) Organize the implementation of decisions of the Management Council;

b) Mobilize, manage and use resources, conduct and manage child fostering, care and education activities and other activities of the preschool or kindergarten as regulated, ensure the quality and the conformity thereof with prevailing laws and the plans approved by the Management Council for the purpose of performing the preschool or kindergarten’s development objectives;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Prepare and submit estimates and annual financial statements to the Management Council for approval; implement financial plan in conformity with regulations of the preschool or kindergarten; submit periodical reports to the Management Council and relevant authority on finance and operations of the preschool or kindergarten;

dd) Carry out measures for ensuring security and orders, and protecting the environment and safety in the preschool or kindergarten;

e) The Principal may attend meetings of the Management Council (if he/she is not a member of the Management Council) but does not have the voting right; is responsible for presenting reports to the General Meeting of capital-contributing members on the preschool or kindergarten’s child care and education activities; is entitled to stick to his/her opinions which are inconsistent with decision of the Management Council and report such disagreement to the higher-level educational authority for consideration.

5. Within a given period, an individual is allowed to act as the Principal of the only private preschool or kindergarten.

Article 14. Organizational structure and management of operations of private independent preschool education groups and classes

1. The organizational structure of a private preschool education group or class must adhere to regulations on organizational structure prescribed in the Preschool Charter and correspond to its conditions and scale.

2. Children attending a private preschool education group or class shall be subject to regulations in Article 13 of the Preschool Charter. The number of children of a private preschool education group or class shall not exceed 50 (fifty) children.

3. Conditions and procedures for foundation, merger, division, separation, suspension and dissolution of educational activities of private preschool education groups or classes shall comply with regulations of the Law on education and the Preschool Charter.

4. In special places where the preschool educational establishment network cannot meet demands for sending children to school, individuals may establish preschool educational groups to satisfy demands of parents for child fostering, care and education provided that such establishment of establish preschool educational groups must be registered at the Commune-level People’s Committees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The maximum number of children of a preschool educational group is 07 (seven) children;

- The child caregiver must demonstrate his/her good health, be not suffered from any of infectious diseases, have competence to bear civil liability and graduate from training courses in child fostering and care as regulated;

- Facilities of a preschool educational group must satisfy the following conditions:

+ The minimum area of a child fostering and care room is 15m2; this room must ensure safety, be naturally illuminated and well-ventilated with cemented, tiled or wooden floor, and separated from other areas by a door;

+ Have equipment and toys which must be safe and age-appropriate to children;

+ Have full amount of items to serve children’s meals, sleep and nap, and other activities, and equipment for child fostering and care activities; provide full amount of boiled water to children every day;

+ It must be equipped with restroom and toilet equipment which must be appropriate to children; have clean water for children’s activities.

- Make written agreement with parents on fostering, caring, and ensuring safety for children while they attend the preschool educational group.

- Instructional materials for child care and education must be available.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. The Commune-level People’s Committee shall carry out regular or unscheduled inspection of activities of private independent preschool education groups and classes in the commune as regulated in Clause 4 of this Article; discover and take actions against violations in a timely and strict manner, and suspend activities of preschool education groups and classes that fail to satisfy conditions for child fostering, care and education.

Article 15. Heads of private independent preschool education groups and classes

1. The head of a private independent preschool educational group or class is the applicant for permit to establish that private independent preschool education group or class.

2. Standards:

a) The applicant for permit to establish a private independent preschool education group or class must be a citizen of the Socialist Republic of Vietnam.

b) Have good ethical standards and characters;

c) Have good health;

d) Hold a graduation diploma of high school or higher; have graduated from training courses in child management, care, fostering and education or training courses for educational managers as regulated.

3. Duties and rights:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assume responsibility before the President of the Commune-level People’s Committee and Division of Education and Training for activities of the private independent preschool education group or class under his/her management;

- Instruct and manage child fostering, care and education activities of that private independent preschool education group or class;

- Assure safety of children, teachers and employees in the private independent preschool education group or class;

- Invest and manage material facilities, equipment and toys to serve child fostering, care and education activities of that private independent preschool education group or class as regulated;

- Pay salaries, bonuses, health and social insurance premiums and other amounts to teachers and employees;

- Make plan for regular health examination and comply with policies on summer and public holidays for teachers and employees in conformity with state regulations;

- Publicly announce information of sources of revenues and comply with current regulations on revenues and expenditures.

b) Rights:

- Sign labour contracts with teachers and employees as regulated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Act as a teacher if he/she meets all of conditions and standards as regulated;

- Make agreement on tuition rates with children’s parents;

- Attend political, professional and managerial practice improvement classes.

Article 16. Child fostering, care and education programs and activities

1. Private preschools, kindergartens, preschool education groups and classes shall execute the Early Childhood Education program adopted by Ministry of Education and Training.

2. Documentation system for organization and assessment of child fostering, parenting, care and education activities shall be subject to regulations thereof in the Preschool Charter.

Chapter III

TEACHERS, EMPLOYEES AND CHILDREN

Article 17. Standards, duties and rights of teachers and employees

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A teacher of a private preschool, kindergarten, independent preschool education group or class must meet all standards of virtuous character, professional qualification and health status in compliance with regulations in the Law on education and the Preschool Charter.

2. Duties and rights of teachers and employees

a) Discharge all duties specified in the labour contracts signed with the Chairpersons of the Management Councils, Investors or heads of private independent preschool education groups or classes; have duties and rights prescribed in the Law on education and the Preschool Charter.

b) Enjoy salaries and policies on social insurance, health insurance and unemployment insurance as regulated; attend social organizations or unions and enjoy other benefits as regulated by prevailing laws;

c) Be rewarded for excellent achievements in compliance with regulations of educational authorities; and considered for awarding “Nhà giáo ưu tú” (“Meritorious Teacher”) or “Nhà giáo nhân dân” (“People’s Teacher”) title and commemorative medals for the cause of education.

Article 18. Children’s duties and rights

Children attending private preschools, kindergartens, independent preschool education groups and classes shall have rights and discharge duties as regulated in the Preschool Charter; and be eligible for welfare benefits in compliance with current state regulations.

Chapter IV

FACILITIES, FINANCE AND ASSETS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Preschools, kindergartens, preschool education groups and classes that are established under the private form must satisfy all conditions for facilities, equipment, tools and toys as regulated in the Preschool Charter and relevant regulations on facilities, equipment and toys adopted by Ministry of Education and Training.

2. Encourage private preschool education establishments to use modern facilities and equipment for improving child care and education quality.

Article 20. Finance

1. Private preschools, kindergartens, preschool education groups and classes shall operate on the principle of voluntary contribution of capital, exercising financial autonomy and self-balancing revenues and expenditures; implement regulations on accounting, auditing and liabilities to state budget and other relevant regulations.

2. Private preschools, kindergartens, preschool education groups and classes are allowed to carry out the capital mobilization under the form of shares or contributions from staff members and mobilize other capital sources through the cooperation with domestic and foreign enterprises, economic groups, financial organizations and individuals. The capital mobilization under the form of shares must be specified in the Scheme on school foundation.

3. Funding of private preschools, kindergartens and independent preschool education groups or classes is derived from:

a) Contributions made by founding organizations or individuals and additional financial resources derived from school's annual operating results;

b) Tuition and fees paid by learners in compliance with prevailing laws;

c) Interests accrued from deposits at banks, State Treasuries and other credit institutions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Loans from banks, credit institutions or individuals;

e) Funding from the state budget for performance of duties assigned by the Government;

g) Other lawful revenues.

Article 21. Expenditures

1. Expenditures for salaries, allowances, wages and bonuses; payment of insurance premiums; activities of unions; funding for specialized activities, and supports for school's teachers, managers and employees to attend professional improvement courses;

2. Expenditures for foods and meals provided to semi-boarding children (if any);

3. Expenditures for administrative management;

4. Expenditures for constructing and repairing material facilities, equipment, devices and toys; teaching and learning materials; payment of rental of leased facilities (if any);

5. Expenditure for fixed assets depreciation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Expenditure for welfare of the community and awards;

8. Other lawful expenditures.

Article 22. Management and use of financial resources

1. Loans and mobilized capital

a) Private preschools, kindergartens, preschool education groups and classes must carefully manage and use loans and mobilized capital for correct purposes as committed with the lenders;

b) Based on annual income statement, private preschools, kindergartens, preschool education groups and classes may divide the surplus to their capital-contributing members after have set up reserve funds.

2. Private preschools, kindergartens, independent preschool education groups and classes shall decide and assume responsibility for contents and levels of expenditures provided that such expenditures must be in conformity with state regulations. Expenditures must be monitored and recorded in accounting books. The Management Councils or the Investors shall decide the establishment of reserve fund and splitting of profits to capital-contributing members in conformity with organizational and operational regulations of their preschools or kindergartens.

3. Private preschools, kindergartens, preschool education groups and classes must carry out regular self-inspection and bear the inspection by higher-level financial authorities in compliance with state regulations on use of funds and increase or decrease of capital resources of preschools and kindergartens.

4. Private preschools, kindergartens, preschool education groups and classes must, on the quarterly and annual basis, submit reports on financial activities to sector-managing authority, financial agency and tax agency at the same level in compliance with current regulations on accounting which are applicable to non-public service providers. Accounting and statistical works must be performed in compliance with the laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 23. Management and use of assets

1. Assets of a private preschool, kindergarten, preschool education group or class include personal assets, community assets contributed as capital and assets formed during its operation (including donated assets or non-refundable aids). These kinds of assets are used to serve common interests of the preschool or kindergarten. Division of assets to individuals is prohibited.

2. Annually, the preschool or kindergarten must establish a valuation board to determine value of its assets and reinvest or buy more assets. Unused assets or assets whose value is totally depreciated may be liquidated or sold to raise finance of preschool or kindergarten.

3. If assets are converted or transferred, or child care and education activities are terminated, the preschool or kindergarten must establish the asset liquidation board to inventory all assets and return capital to capital-contributing members in accordance with current regulations.

Chapter V

INSPECTION, COMMENDATION AND TAKING ACTIONS AGAISNT VIOLATIONS

Article 24. Inspection

1. Private preschools, kindergartens, preschool education groups and classes shall carry out the self-inspection of educational activities on a regular basis in compliance with current regulations.

2. Educational authorities at all levels shall, within their competence, carry out the inspection and accreditation of educational quality in compliance with regulations adopted by Ministry of Education and Training and laws on inspection; resolve complaints or denunciations in compliance with regulations and laws on complaints and denunciations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Teachers, employees and organizations in private preschools, kindergartens, preschool education groups or classes that have made significant contribution to the cause of preschool education shall be rewarded in compliance with regulations in the Law on Emulation and Commendation.

Article 26. Taking actions against violations

1. Private preschools, kindergartens, preschool education groups and classes are not allowed to give permission to any individual or organization to use their prestige or facilities to commit acts in violation of the law and conduct commercialization activities in the education sector for seeking personal profit and inconsistently with objectives in their operation plans.

2. In cases where evidence is sufficient to prove that a private preschool, kindergarten, preschool education group or class fails to comply with state laws, regulations and rules adopted by Ministry of Education and Training; fails to ensure safety and quality of child fostering, care and education; fails to satisfy requirements on facilities and equipment; or still carries out educational activities without decision on permission to found and carry out educational activities, one of the following disciplinary measures shall be imposed subject to the level of violation:

a) Written warnings;

b) Penalties for administrative violations as regulated by prevailing laws;

c) Suspension of individual, manager, teacher, employee from the preschool or preschool education establishment, or suspension of educational activities of the preschool or preschool education establishment;

d) Suspension of operation or compulsory dissolution;

dd) Request competent authorities to take actions as regulated by laws./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/06/2015 về Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


130.492

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!