Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT quy chế công tác sinh viên chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Số hiệu: 10/2016/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 05/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền của sinh viên; khen thưởng và kỷ luật sinh viên; nội dung công tác sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên và tổ chức thực hiện.

 

I. Nhiệm vụ và quyền hạn của sinh viên

Thông tư 10 quy định sinh viên không được đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.

II. Khen thưởng và kỷ luật sinh viên

Theo Thông tư số 10/2016 Bộ Giáo dục và đào tạo, hình thức kỷ luật đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

III. Nội dung công tác sinh viên

Về việc tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, Thông tư 10/2016/BGDĐT quy định gồm:

- Giáo dục tư tưởng chính trị

- Giáo dục đạo đức, lối sống

- Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật

- Giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm,...

- Giáo dục thể chất

- Giáo dục thẩm mỹ

IV. Hệ thống tổ chức, quản lý

Về các đơn vị, cá nhân phụ trách công tác sinh viên Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT quy định:

- Chủ nhiệm lớp sinh viên: Căn cứ Điều kiện cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học hoặc Trưởng khoa phân công giảng viên, viên chức của nhà trường làm công tác chủ nhiệm lớp sinh viên để hỗ trợ quản lý, hướng dẫn các hoạt động học tập và rèn luyện của lớp sinh viên.

- Cố vấn học tập: Căn cứ Điều kiện cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học hoặc Trưởng khoa phân công giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập cho sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt quy chế, quy định về đào tạo. Cơ sở giáo dục đại học có thể phân công một giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập và chủ nhiệm lớp sinh viên.

 

Thông tư 10 có hiệu lực từ ngày 23/05/2016.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dn thi hành một số Điều của Luật Giáo dục; Nghị định s 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một sĐiều của Nghị định s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một sĐiều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đi Điểm b Khoản 13 Điều 1 của Nghị định s 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đi, bsung một sĐiều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dn thi hành một sĐiều của Luật giáo dục đại học;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2016 và thay thế những quy định về sinh viên và công tác sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học tại Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;
- Văn phòn
g Chính phủ;
- Văn phòng Qu
c hội;
- V
ăn phòng Chủ tịch Nước;
- Ủy ban
VH, GD, TN, TN&NĐ của QH;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát trin nhân lực;
- Các bộ, ngành,
quan qun lý trường đại học;
- UBND các tỉnh, thành ph
trực thuộc TW;
- Ki
m toán nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Côn
g báo;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các sở
giáo dục và đào tạo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

QUY CHẾ

CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số
10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, bao gồm: Nhiệm vụ và quyền của sinh viên; khen thưởng và kỷ luật sinh viên; nội dung công tác sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên và tổ chức thực hiện.

2. Quy chế này áp dụng đối với các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học (bao gồm cả các trường đại học, khoa thành viên của đại học quốc gia, đại học vùng) trong hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Sinh viên

1. Sinh viên được quy định tại quy chế này là người đang học chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học.

2. Sinh viên là trung tâm của các hoạt động giáo dục và đào tạo trong cơ sgiáo dục đại học, được bảo đảm Điều kiện thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền trong quá trình học tập và rèn luyện tại cơ sở giáo dục và đào tạo.

Điều 3. Công tác sinh viên

1. Công tác sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của cơ sở giáo dục đại học, bao gồm tổng thể các hoạt động giáo dục, tuyên truyền; quản lý; hỗ trợ và dịch vụ đối với sinh viên nhằm đảm bảo các Mục tiêu của giáo dục đại học.

2. Công tác sinh viên phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công tác sinh viên phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch trong các vấn đề có liên quan đến sinh viên.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA SINH VIÊN

Điều 4. Nhiệm vụ của sinh viên

1. Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ trường đại học và các quy chế, nội quy của cơ sở giáo dục đại học.

2. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục đại học; chủ động, tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và rèn luyện đạo đức, lối sống.

3. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong trường học.

4. Giữ gìn và bảo vệ tài sản; hành động góp phần bảo vệ, xây dựng và phát huy truyền thống của cơ sở giáo dục đại học.

5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khỏe đầu khóa và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

6. Đóng học phí, bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.

7. Tham gia lao động công ích, hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của cơ sgiáo dục đại học.

8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự Điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ.

9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của sinh viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy, quy chế khác của sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong cơ sở giáo dục đại học.

10. Tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học, gia đình và cộng đồng.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật và của cơ sở giáo dục đại học.

Điều 5. Quyền của sinh viên

1. Được nhận vào học đúng ngành, nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các Điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ sở giáo dục đại học.

2. Được tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của cơ sở giáo dục đại học; được phbiến nội quy, quy chế về đào tạo, rèn luyện và các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến sinh viên.

3. Được tạo Điều kiện trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, bao gồm:

a) Sử dụng hệ thống thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

b) Tham gia nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo khoa học, kỹ thuật;

c) Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo quy định hiện hành của Nhà nước;

d) Đăng ký dự tuyển đi học, tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên ở nước ngoài; học chuyển tiếp các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành;

e) Tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài trường học theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với Mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục đại học;

f) Sử dụng các dịch vụ công tác xã hội hiện có của cơ sở giáo dục đại học (bao gồm các dịch vụ về hướng nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt,...)

g) Nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

4. Được hưởng các chế độ, chính sách, được xét nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ theo quy định hiện hành; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Nhà nước.

5. Được góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các Điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; trực tiếp hoặc thông qua đại diện hp pháp của mình kiến nghị các giải pháp góp phần xây dựng và phát trin cơ sở giáo dục đại học; đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.

6. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá và ưu tiên khi sp xếp vào ở ký túc xá theo quy định.

7. Sinh viên đủ Điều kiện công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng Điểm học tập và rèn luyện, các giấy tliên quan và giải quyết các thủ tục hành chính khác.

Điều 6. Các hành vi sinh viên không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thnhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin Điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong trường học; say rượu, bia khi đến lớp học.

4. Tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật; tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong cơ sở giáo dục đại học hoặc ngoài xã hội.

5. Tổ chức hoặc tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép.

6. Tổ chức hoặc tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại dược phẩm, hóa chất cấm sử dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong cơ sở giáo dục đại học và các hành vi vi phạm đạo đức khác.

8. Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa cơ sở giáo dục đại học khi chưa được Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học cho phép.

9. Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.

10. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Chương III

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT SINH VIÊN

Điều 7. Nội dung, hình thức khen thưởng

1. Khen thưởng thường xuyên, kịp thời đối với cá nhân và tập th lp sinh viên đạt thành tích xứng đáng để biểu dương, khen thưởng. Cụ thể:

a) Đoạt giải trong các cuộc thi Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học, các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lp, khoa, trong ký túc xá, hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao;

c) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu người bị nạn, chống tiêu cực, tham nhũng;

d) Các thành tích đặc biệt khác.

Nội dung, hình thức và mức khen thưởng thường xuyên do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định.

2. Thi đua, khen thưởng toàn diện, định kỳ đối với cá nhân và tập thể lp sinh viên được tiến hành vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể:

a) Đối với cá nhân:

- Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.

- Tiêu chuẩn xếp loại:

+ Đạt danh hiệu sinh viên Khá: xếp loại học tập và rèn luyện tkhá trở lên;

+ Đạt danh hiệu sinh viên Giỏi: xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;

+ Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: kết quả học tập đạt từ 3,6 (thang Điểm 4) hoặc từ 9,0 (thang Điểm 10) trở lên và xếp loại rèn luyện xuất sắc.

- Danh hiệu cá nhân được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên.

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có Điểm kết thúc học phần trong năm học đó dưới mức trung bình.

b) Đối với tập thể lớp sinh viên:

- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc.

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể về tiêu chuẩn danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc.

Điều 8. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng

1. Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục đại học tổ chức cho sinh viên, các lớp sinh viên đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp sinh viên.

2. Thủ tục xét khen thưởng:

a) Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, các lớp sinh viên tiến hành lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của chủ nhiệm lớp, đề nghị khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên xem xét;

b) Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên tchức họp, xét và đề nghị Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của cơ sở giáo dục đại học xét duyệt;

c) Căn cứ vào đề nghị của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của sở giáo dục đại học tổ chức xét và đề nghị Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học công nhận danh hiệu đi với cá nhân và tập thể lớp sinh viên.

Điều 9. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm

1. Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

a) Khiển trách: áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;

b) Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

d) Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.

2. Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình sinh viên. Trường hp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, cơ sở giáo dục đại học phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên biết để phối hp quản lý, giáo dục.

3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định Phụ lục kèm theo Quy chế này.

Điều 10. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật

1. Thủ tục xét kỷ luật:

a) Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm Điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trong trường hp sinh viên không chấp hành làm bản tự kiểm Điểm thì Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được;

b) Chủ nhiệm lớp sinh viên chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

c) Khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên xem xét, đề nghị Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của sở giáo dục đại học;

d) Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: các thành viên của Hội đồng, đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng), không có bản tự kiểm Điểm thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết Điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.

Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên:

a) Bản tự kiểm Điểm (nếu có);

b) Biên bản của tập thể lớp sinh viên họp kiểm Điểm sinh viên có hành vi vi phạm;

c) Biên bản của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

d) Các tài liệu có liên quan.

Điều 11. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật

1. Đối với sinh viên bị kỷ luật khiển trách: sau 03 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể từ ngày quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực.

2. Đối với sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo: sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của sinh viên kể tngày quyết định kỷ luật chấm dt hiệu lực.

3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn: khi hết thời hạn đình chỉ, sinh viên phải xuất trình chứng nhận của địa phương (cấp xã, phường, thị trấn) nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương; chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đcơ sở giáo dục đại học xem xét, tiếp nhận vào học tiếp nếu đủ Điều kiện.

4. Cấp có thẩm quyền quyết định kỷ luật phải có Điều Khoản ghi rõ thi gian sinh viên bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời Điểm hết thời hạn bị kỷ luật theo quy định.

Điều 12. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên

1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên:

a) Chủ tịch Hội đồng: là Thủ trưởng hoặc cấp phó của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học.

b) Thường trực Hội đồng: là trưởng phòng (ban) công tác chính trị - sinh viên.

c) Các ủy viên: là đại diện các khoa, phòng, ban có liên quan; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam của cơ sở giáo dục đại học.

Hội đồng có thể mời đại diện lớp sinh viên, giảng viên chủ nhiệm, cố vn học tập. Các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thưởng hoặc kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết.

2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học ra quyết định thành lập và quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tchức và hoạt động của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên.

Điều 13. Quyền khiếu nại về khen thưởng, kỷ luật

Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học; nếu cơ sở giáo dục đại học đã xem xét lại mà chưa thỏa đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương IV

NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Điều 14. Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền

1. Giáo dục tư tưởng chính trị

a) Giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những luận Điểm xuyên tạc, hành động chống phá Đảng và Nhà nưc:

b) Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động rèn luyện của sinh viên. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.

2. Giáo dục đạo đức, lối sống

a) Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức;

b) Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên đối với tập thể và cộng đồng.

3. Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật

a) Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo pháp luật;

b) Nội dung giáo dục pháp luật đối với sinh viên tập trung vào các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan.

4. Giáo dục kỹ năng: Kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm,...

5. Giáo dục thể chất

a) Giáo dục, hướng dẫn sinh viên về kỹ thuật, phương pháp luyện tập và tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho sinh viên về ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh hoạt Điều độ, không lạm dụng rượu, bia, sử dụng chất kích thích, gây nghiện; kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh, tai nạn thương tích,…; Tổ chức và triển khai hoạt động của Trạm Y tế trong cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Giáo dục thẩm mỹ

a) Giáo dục kiến thức, kỹ năng để sinh viên biết yêu và cảm thụ cái đẹp trong tự nhiên, cuộc sống xã hội và trong nghệ thuật.

b) Hình thành năng lực phán đoán và đánh giá thẩm mỹ; hình thành thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ đúng đắn; hình thành năng lực sáng tạo nghệ thuật, lòng ham muốn và khả năng chuyển tải cái đẹp vào đời sống học tập, lao động và ứng xử. Có thái độ phê phán cái xấu, phản thẩm mỹ trong tâm hồn, trong hành vi ứng xử, hình dáng, trang phục,...

Điều 15. Công tác quản lý sinh viên

1. Công tác hành chính

a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp; chỉ định Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thi, làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện; quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ của sinh viên;

b) Thống kê, tổng hp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên.

2. Công tác khen thưởng và kỷ luật

a) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tchức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; Tchức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối với sinh viên;

d) Tham mưu, theo dõi và tổng hp việc xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm theo quy định.

3. Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú

Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học

a) Ban hành nội quy, quy định, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong sinh viên. Phối hp với công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học;

b) Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên. Theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, hành vi của sinh viên để có sự định hướng, giáo dục; phối hp ngăn chặn việc kích động, lôi kéo sinh viên tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tham gia các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật; phối hp xử lý các vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài cơ sở giáo dục đại học.

5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định.

Điều 16. Hỗ trợ và dịch vụ sinh viên

1. Tư vấn học tập

Tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với Mục tiêu và năng lực; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật...) nhm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

2. Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm

Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe

a) Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội; phối hợp tổ chức các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần;

b) Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; tư vn, tchức cho sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm y tế; sơ, cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu cho sinh viên.

4. Hỗ trợ tài chính

Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng, quản lý các quỹ học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

5. Hỗ trợ đặc biệt

Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong trường học, tạo Điều kiện giúp đỡ sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

6. Tổ chức, quản lý các dịch vụ sinh viên

Tổ chức dịch vụ cho sinh viên như: internet, điện thoại, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, thiết chế văn hóa,...

Chương V

HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Điều 17. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên

Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên của nhà trường gồm: Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, các đơn vị phụ trách công tác sinh viên, khoa, chủ nhiệm lớp sinh viên, cố vấn học tập và lớp sinh viên.

Căn cứ Điều lệ trường đại học, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên phù hợp, bảo đảm thực hiện tt các nội dung công tác sinh viên.

Điều 18. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học

1. Chỉ đạo, tổ chức quản lý các hoạt động của công tác sinh viên. Bố trí các nguồn lực nhm bảo đảm thực hiện tốt các nội dung của công tác sinh viên.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành và địa phương trong công tác sinh viên; tạo Điều kiện cho sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ của mình.

3. Chỉ đạo tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân - sinh viênđầu khóa, đu năm và cuối khóa học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hng năm, tổ chức đối thoại với sinh viên đcung cấp thông tin cần thiết cho sinh viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thc mắc, nhu cu chính đáng của sinh viên.

4. Đảm bảo các Điều kiện để phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam trong công tác sinh viên; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

5. Quyết định sự tham gia của sinh viên mang tính chất đại diện cho cơ sở giáo dục đại học khi có sự huy động của địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tchức khác.

Điều 19. Các đơn vị, cá nhân phụ trách công tác sinh viên

1. Căn cứ Điều lệ trường đại học, Thủ trưởng sở giáo dục đại học quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa và các đơn vị phụ trách các nội dung công tác sinh viên của nhà trường và giao cho Phòng (Ban) công tác chính trị - công tác sinh viên là đơn vị chủ trì tham mưu, tổng hp giúp Thủ trưng cơ sở giáo dục đại học v công tác sinh viên của nhà trường.

2. Chủ nhiệm lớp sinh viên

Căn cứ Điều kiện cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học hoặc Trưởng khoa phân công giảng viên, viên chức của nhà trường làm công tác chủ nhiệm lớp sinh viên đhỗ trợ quản lý, hướng dẫn các hoạt động học tập và rèn luyện của lớp sinh viên.

3. Cố vấn học tập

Căn cứ Điều kiện cụ thể, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học hoặc Trưởng khoa phân công giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập cho sinh viên để tư vấn, hướng dẫn sinh viên thực hiện tốt quy chế, quy định về đào tạo. Cơ sở giáo dục đại học có thể phân công một giảng viên kiêm nhiệm công tác cố vấn học tập và chủ nhiệm lớp sinh viên.

Điều 20. Lớp sinh viên

1. Lớp sinh viên: bao gồm những sinh viên cùng ngành, cùng khóa học. Lớp sinh viên được duy trì ổn định trong cả khóa học, là nơi để cơ sở giáo dục đại học tổ chức, quản lý về thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

2. Ban cán sự lớp sinh viên gồm:

a) Lớp trưởng và các lớp phó do tập thể sinh viên trong lớp bầu, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học (hoặc trưởng khoa, đơn vị phụ trách công tác sinh viên theo phân cấp của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học) công nhận. Nhiệm kỳ ban cán sự Lớp sinh viên theo năm học.

b) Nhiệm vụ của ban cán sự lớp sinh viên:

- Tchức thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện, các hoạt động sinh hoạt, đi sống và các hoạt động xã hội theo kế hoạch của trường, khoa, phòng, ban;

- Đôn đốc sinh viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về học tập, rèn luyện. Xây dựng nền nếp tự quản trong lớp;

- Tổ chức, động viên giúp đỡ những sinh viên gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện. Thay mặt cho sinh viên của lớp liên hệ với chủ nhiệm lớp và các giảng viên bộ môn; đề nghị các khoa, đơn vị phụ trách công tác sinh viên và ban giám hiệu nhà trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ và quyền của sinh viên trong lớp;

- Phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và Hội sinh viên Việt Nam trong hoạt động của lớp;

- Báo cáo đầy đủ, chính xác tình hình học tập, rèn luyện theo học kỳ, năm học và những việc đột xuất của lớp với khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

c) Quyền lợi của ban cán sự lớp sinh viên:

Được ưu tiên cộng Điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của trường.

Điều 21. Lớp học phần

1. Lớp học phần: bao gồm những sinh viên đăng ký cùng học một học phần. Lớp học phần được tổ chức theo thời gian học một học phần, là nơi để nhà trường theo dõi, quản lý về học tập và ý thức kỷ luật của sinh viên trong giờ học.

2. Ban cán sự lớp học học phần gồm lớp trưởng và các lớp phó do cơ sgiáo dục đại học chỉ định. Nhiệm kỳ của ban cán sự Lớp học phân theo thời gian học của học phần. Ban cán sự lớp học học phần có trách nhiệm báo cáo việc chấp hành nội quy, quy chế của sinh viên trong lớp với khoa, đơn vị phụ trách công tác sinh viên. Ban cán sự lớp học phn được ưu tiên cộng Điểm rèn luyện và các chế độ khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học

1. Căn cứ nội dung của Quy chế này xây dựng quy chế, quy định cụ thvề công tác sinh viên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác tchức giáo dục và đào tạo của nhà trường.

2. Chủ động phối hp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, gia đình sinh viên, các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt công tác sinh viên.

3. Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác sinh viên, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối năm học; gửi báo cáo đột xuất về Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý trực tiếp về những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến sinh viên.

Điều 23. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học theo thẩm quyền tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác sinh viên.

2. Các cơ sở giáo dục đại học, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác sinh viên được xét khen thưởng theo quy định.

3. Các cá nhân vi phạm quy định về công tác sinh viên tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT SINH VIÊN
(Kèm theo Thông tư số
10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Ni dung vi phm

Số lần vi phạm và hình thc xử lý

(Số lần tính trong cả khóa học)

Ghi chú

Khin trách

Cảnh cáo

Đình chỉ có thời hn

Buộc thôi học

1

2

3

4

5

6

7

1.

Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép

Nhà trường quy định cụ thể

2.

Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học

Nhà trường quy định cụ thể

3.

Vô lễ với thầy, cô giáo và CBVC nhà trường

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

4.

Học thay hoặc nhờ người khác học thay

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

5.

Thi, kiểm tra thay, hoặc nhờ thi, kiểm tra thay; làm thay, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Lần 1

Lần 2

6.

Tổ chức học, thi, kiểm tra thay; tổ chức làm thay tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Lần 1

Tùy theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

7.

Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm thay, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng và các hình thức gian lận khác trong học tập, thi, kiểm tra

Xử lý theo quy chế đào tạo

8.

Cố tình chậm nộp hoặc không nộp học phí, bảo hiểm y tế theo quy định của nhà trường mà không có lý do chính đáng.

Tùy theo mức độ, xử lý từ nhắc nhở, khiển trách đến buộc thôi học

9.

Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường

Tùy mức độ xử lý từ khin trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại

10.

Uống rượu, bia trong giờ học; say rưu, bia khi đến lớp.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

11.

Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định

Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo

12.

Đánh bạc dưới mọi hình thức

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Tùy mức độ có th giao cho quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật

13.

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Nếu nghiêm trọng giao cho quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

14.

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma túy

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

15.

Sử dụng ma túy

Xử lý theo quy định về xử lý sinh viên liên quan đến ma túy.

16.

Chứa chấp, môi giới mại dâm

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

17.

Hoạt động mại dâm

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

18.

Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có

Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

19.

Chứa chấp, buôn bán vũ khí, chất nổ và hàng cấm theo quy định của Nhà nước.

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

20.

Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường.

Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học

21.

Đánh nhau, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

22.

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

23.

Tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định của pháp luật

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

24.

Đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Intenet.

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

25.

Có hành động quấy rối, dâm ô, xâm phạm nhân phẩm, đời tư của người khác

Tùy theo mức độ, xử từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

26.

Vi phạm các quy định về an toàn giao thông

Tùy theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

27.

Các vi phạm khác

Tùy theo mức độ, nhà trường xem xét, nhắc nhở, phê bình, trừ Điểm rèn luyện hoặc xử lý kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học.

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 10/2016/TT-BGDDT

Hanoi, April 5, 2016

 

CIRCULAR

ISSUING REGULATIONS FOR STUDENT AFFAIRS IN FORMAL HIGHER EDUCATION PROGRAMS

Pursuant to the Law on Higher Education dated June 18, 2012;

Pursuant to the Government's Decree No. 32/2008/ND-CP dated March 19, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 2, 2006, elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education; the Government's Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 on revision and supplementation of the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 2, 2006, elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education; the Government’s Decree No. 07/2013/ND-CP dated January 9, 2013 amending subparagraph b paragraph 13 Article 1 of the Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 amending and supplementing certain Articles of the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 2, 2006 elaborating and providing guidance on implementation of certain articles of the Law on Education;

Pursuant to the Government's Decree No. 141/2013/ND-CP dated October 24, 2013 elaborating and providing guidance on certain articles of the Law on Higher Education;

Upon the request of the Director of the Student Affairs Administration;

The Minister of Education and Training hereby introduces the Circular that issues Regulations for student affairs in formal higher education programs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. This Circular shall enter into force from May 23, 2016 and replace regulations for students and student affairs of universities, academies and higher education establishments that are set out in the Decision No. 42/2007/QD-BGDDT dated August 13, 2007 of the Minister of Education and Training adopting Disciplinary Regulations for students participating in formal education programs of universities, colleges and professional secondary education institutions.

Article 3. The Chief of the Office, Director of the Student Affairs Administration, Heads of affiliated entities of the Ministry of Education and Training, Directors of universities, academies and Provosts of higher education establishments shall be responsible for implementing this Circular./.

 

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Nguyen Thi Nghia

 

REGULATIONS

FOR STUDENT AFFAIRS IN FORMAL HIGHER EDUCATION PROGRAMS
(Issued together with the Circular No. 10/2016/TT-BGDDT dated April 5, 2016 of the Minister of Education and Training)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and subjects of application

1. These Regulations prescribe student affairs in formal higher education programs, including student's rights and duties; student's rewards and discipline; provisions for student affairs; system for organization, management of student affairs and implementation.

2. These Regulations shall apply to national or regional universities, academies or higher education institutions (including member colleges and departments of national or regional universities) belonging to the national education system that offer formal higher education programs (hereinafter referred to as higher education establishments) and other interested entities, organizations or individuals.

Article 2. Students

1. Students subject to these Regulations are learners who receive formal higher education offered by higher education establishments.

2. Students shall be at the centre of educational and training activities performed by higher education establishments, shall be accorded advantages in fulfilling their rights and duties during the learning and training process at educational and training establishments.

Article 3. Student affairs

1. Student affairs shall be deemed as part of the key activities, including a combination of student education and propagation, management, support and service activities, undertaken by higher education establishments in order to ensure fulfillment of higher education objectives.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Student affairs shall ensure democracy, objectivity, equality, public availability and transparency for all student-related issues.

Chapter II

STUDENT’S RIGHTS AND DUTIES

Article 4. Student’s duties

1. Observe the Vietnam Communist Party's strategies and guidelines, the State laws and policies, university’s statutes and rules and regulations of higher education establishments.

2. Carry out study and training activities according to education and training plans and programs developed by higher education establishments; show proactive and enthusiastic behaviors towards self-study and research, creativity and training in moral standards and lifestyle.

3. Respect teachers, administrative officers and personnel of higher education establishments; demonstrate solidarity and assistance for other students during their learning and training process; promote civilized ways of life in the educational context.

4. Preserve and protect school property; contribute their efforts to conserving, building and promoting traditions of higher education establishments.

5. Strictly comply with regulations of higher education establishments on health checks prior to commencement of their campus life and regular health checks while on campus.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Participate in community service, volunteering and social work activities, depending on their ability and physical condition, at the higher education establishment’s request.

8. Comply with obligations to work for a fixed period according to the State Personnel Decision after access to grants, scholarships or tuition subsidies given by the State or sponsored by foreign entities under Agreements with the State. In case of failing to comply with these obligations, students are required to repay these monetary amounts as prescribed by the Government.

9. Participate in prevention and control of misconduct or dishonesty in learning, exams and other activities; report on time to departments, functional divisions, Heads of higher education establishments or other regulatory authorities whenever discovering such misconduct or dishonesty or any other offences against laws and other rules or regulations which are committed by students, staff and lecturers of higher education establishments.

10. Participate in public security, order, traffic safety, criminal and social evil prevention and control activities within the precinct of a higher education establishment, family and community.

11. Fulfill other relevant duties regulated by law and higher education establishments.

Article 5. Student’s rights

1. Gain admission to academic majors or professions that they have applied for if they satisfy all placement requirements set out by the Ministry of Education and Training and higher education establishments.

2. Get respect and equal treatment; receive all necessary personal information about their learning and training process as regulated by higher education establishments; have access to student education and training rules, and the State policies and regulations regarding students.

3. Obtain favorable conditions for their learning, scientific research and training, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Participate in scientific researches, student competitions, student’s major Olympiad competitions, scientific and technological creativity contests;

c) Receive healthcare services prescribed by the State regulations in force;

d) Have opportunities to apply to study abroad and participate in international exchange programs; apply for transfer to a higher level of education as prescribed by regulations in force;

e) Have opportunities to be accepted into the Vietnam Communist Party, Ho Chi Minh Communist Youth Union and Vietnam National Union of Students; participate in student’s self-established organizations and social work activities inside and outside of higher education establishments as regulated by law; participate in cultural, artistic and sports activities which are worthwhile and match training objectives of higher education establishments;

f) Have access to social work services available at higher education establishment (including career orientation, employment counseling, physical and mental health counseling, underprivileged student support services, etc.)

g) Be entitled to temporary absence, intermission, low- or fast-progress study programs, dual degree programs or movement or transfer to other higher education establishments as permitted under training regulations of the Ministry of Education and Training; be entitled to summer vacation, lunar new year holidays and public holidays prescribed by law.

4. Be entitled to benefits or incentive policies, assessment of their eligibility for study encouragement scholarships or grants offered by domestic and overseas organizations or individuals as per regulations in force; be entitled to exemption from or reduction in payment of charges for public services such as transportation, entertainment, museum, historic site and cultural structure visit services as per the state regulations in force.

5. Submit their opinions on or get involved in management and supervision of educational activities and criteria for educational quality assurance; suggest solutions to establishment and development of a higher education establishment directly or through their legal representatives; make their request or complaint to Heads of higher education establishments to solve issues relating to legitimate rights and interests of students.

6. Be entitled to apply for admission in dormitories and priority treatment for admission in dormitories in accordance with regulations in force.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Student’s prohibited acts

1. Defame the dignity and reputation of and inflict physical abuse on lecturers, administrative officers, staff members, employees and students of higher education establishments and other persons.

2. Commit academic misconduct during the learning, examination or assessment period, including but not limited to cribbing, bringing unpermitted materials into test rooms or pitching for expected scores; impersonation in learning, tests, assessments, internships or watchstanding; copying, recruiting or impersonating someone to make essays, theses or dissertations; organizing or getting involved in organizing impersonation in tests or commission of other academic frauds.

3. Smoke cigarettes, drink alcohol or beer within the precinct of higher education establishment; come to class in a drunken stupor.

4. Illegally organize or join in gangs, marches or lawsuits; get involved in social evils, and cause harm to campus and social safety and security.

5. Organize, take part in and watch illegal street racing.

6. Organize or participate in gambling activities in any form.

7. Produce, trade, transport, spread, conceal, use or tempt someone to use weapons, explosives, drugs and prohibited chemicals or medicinal products; reactionary or depraved materials, publications, information or other prohibited resources in accordance with state regulations; organize, engage in or propagate superstitious practices or religious activities within the precinct of a higher education establishment and other violations against moral standards.

8. Establish and participate in illegal activities that have the political nature; organize and participate in collective activities in the name of higher education establishments without obtaining any consent from Heads of these establishments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Organize or get involved in other offences.

Chapter III

STUDENT’S REWARDS AND DISCIPLINE

Article 7. Contents and form of rewards

1. Individual or collective rewards shall be conferred upon individual students or classes of students that have shown their deserving performance, specifically comprising:

a) Winning any prize or award in academic subject Olympiads, scientific research competitions, engineering or technological creativity, academic, cultural, artistic and sports contests;

b) Making an effective contribution to the Communist Party, Ho Chi Minh Youth Union, National Union of Vietnamese Students, standing in the front line of youth, volunteering, public security, order assurance and other activities performed within the context of classes, departments, dormitories, or society, culture, arts and sports activities;

c) Earning some merit in carrying out programs for all people’s protection of national security, maintaining public security and order at campus, preventing and controlling criminals, social evils, and bravely rescuing victims, combating corruption and misconduct;

d) Gaining other special achievements.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Assessment of competition results and grant of comprehensive and periodic rewards to individual students or classes of students shall be carried out at the end of academic year or course, including:

a) With respect to individual students:

- 3 individual titles comprise Good, Very Good and Excellent.

- Criteria for determination of the abovementioned titles:

+ A student will hold the title of Good Student if his/her learning and training outcomes reach at least the fair level;

+ A student will hold the title of Very Good Student if his/her learning and training outcomes reach at least the good level;

+ A student will hold the title of Excellent Student if his/her aggregate learning outcome is at least 3.6 (on the 4-point scale) or at least 9.0 (on the 10-point scale), and his/her training level is outstanding.

- Individual titles shall be recorded in student management documentation.

- Students who have been disciplined or gain total mark of a unit of study in an academic year which is lower than the average shall not be eligible for any reward.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- There shall be 2 collective titles granted to classes of students, including Progressive Class of Students and Excellent Class of Students.

- Heads of higher education establishments shall define eligibility criteria for the title of Progressive Class of Students and Excellent Class of Students.

Article 8. Reward procedures

1. At the beginning of an academic year, higher education establishments shall allow students and classes of students to register their competitive individual and collective title.

2. Reward procedures:

a) Based on learning and training outcomes of individual students, classes of students shall send a list of deserving students and statements of individual and collective achievements, all of which must be signed by class teachers, to their host departments or student affairs units for consideration of their decisions;

b) Departments or student affairs units shall convene meetings, undertake preliminary assessments and request the Student Reward and Discipline Board of a higher education establishment to give its approval;

c) Based on the requests made by departments or student affairs units, the Student Reward and Discipline Board of a higher education establishment shall make final assessments and request the Head of that higher education establishment to decide to recognize individual or collective titles.

Article 9. Forms of discipline and details of violation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A disciplinary action represented in the form of reprimand shall be imposed on students who commit less serious violations for the first time;

b) A disciplinary action represented in the form of warning shall be imposed on reprimanded students who continue to commit violations, or those who commit less serious violations in a continual manner, or those who commit violations for the first time which are relatively serious;

c) A disciplinary action represented in the form of fixed-term academic suspension shall be imposed on students who breach rules and regulations or commit serious violations against regulations on student's prohibited acts during the warning period; those who contravene laws and are subject to a suspended sentence. As the case may be, Heads of higher education establishments may consult training rules to make decisions on the suspension term, i.e. the term of one semester, one academic year or the term the same as the suspended sentence period.

d) A disciplinary action represented in the form of forced expulsion shall be imposed on students who continue to breach rules during the fixed-term suspension period, or commit violations for the first time which have extremely serious nature or level and cause adverse effects on their higher education establishments and society; those who contravene laws and serve jail sentences.

2. A disciplinary action which is at least a warning must be recorded into student administration documentation and informed to student's families. Where students are subject to fixed-term suspension or expulsion, higher education establishments must inform local authorities and student's families for their coordination in supervision and education of these students.

3. Details of violation and disciplinary framework shall be prescribed in the Appendix hereto attached.

Article 10. Disciplinary procedures and documentation

1. Disciplinary procedures:

a) Violating students shall be forced to write self-criticism reports in which appropriate disciplinary actions imposed on them are clearly stated. If these students fail to comply, the Student Reward and Discipline Board shall proceed to hold a meeting that discusses and agrees on disciplinary actions to be imposed on these students based on available evidence;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Departments or student affairs units shall make their assessment before recommending the Student Reward and Discipline Board to make its decision on these recommended measures;

d) The Board will then convene a meeting over disciplinary actions to be imposed which is attended by Board members, representatives of class attended by violating students and violating students themselves. If violating students who have been invited to such meeting are absent (for no sound reasons) and do not submit their self-criticism reports, the Board shall hold the meeting as planned and charge them with lack of organizational self-discipline.

The Board shall then vote on disciplinary actions to be applied and request Heads of higher education establishments to issue written decisions on approval of these actions.

2. Student’s disciplinary documentation:

a) Self-criticism reports (whenever available);

b) Minutes of the meeting in which other students give their opinions on violating students;

c) Reports issued by host departments or student affairs units;

d) Other relevant documents.

Article 11. Invalidation of disciplinary decisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. With respect to students subject to the disciplinary action represented in the form of warning, after 06 months of receipt of the disciplinary decisions, if students do not repeat violations or do not commit any violation to the extent that they have to be subject to disciplinary actions, disciplinary decisions shall be invalidated by default, and their rights and benefits will be restored from the date on which these decisions are invalidated.

3. With respect to students subject to fixed-term suspension, after expiration of the suspension period, students shall be obliged to submit certificates of accomplishment of citizen's obligations issued by local jurisdictions (communes, wards or townlets) where they reside; certificates of competent authorities for completion of the suspended sentence period, to higher education establishments to seek their decision on whether they are permitted to continue their learning if all requirements are fully satisfied.

4. Competent authorities issuing disciplinary decisions shall clearly provide terms and conditions which specify the disciplinary duration that starts from the date of issue of these decisions and end on the date of expiration of the disciplinary duration in accordance with regulations in force.

Article 12. Organizational structure and duties of the Student Reward and Discipline Board

1. The organizational structure of the Student Reward and Discipline Board:

a) The Board’s chair is the Head or a deputy to Head of higher education establishment.

b) The Executive Committee of the Board is the Head of the Division (Subdivision) of Political – Student Affairs.

c) Members are representatives of related departments, divisions or subdivisions, Ho Chi Minh Youth Union and National Union of Vietnamese Students of higher education establishments.

The Board may invite representatives of classes of students, class teachers or academic consultants. They shall be entitled to voice their opinions, suggest levels of reward or discipline but shall not have voting rights.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Right to appeal against rewards or disciplinary actions

If individual students and classes of students have found that rewards or disciplinary actions are not based on reasonable grounds, they shall be entitled to file their complaints to relevant departments or divisions or Heads of higher education establishments; if these higher education establishments continue to issue unreasonable decisions after receipt of such appeals, an appeal shall be sent to competent authorities in accordance with laws on appeal and denunciation.

Chapter IV

PROVISIONS FOR STUDENT AFFAIRS

Article 14. Organization of educational and propagation campaigns

1. Ideological and political education

a) Carry out education and propagation activities so that students can thoroughly understand the Communist Party’s policies and guidelines, develop their political confidence and love for Vietnam’s socialism, watch out for and refute distorted arguments or reactionary activities against the Communist Party and the Government;

b) Collaborate with Ho Chi Minh Youth Union, Vietnam National Union of Students and other relevant political – social organizations in carrying out student training activities. Provide students with favorable conditions to train themselves and strive for accession to the Communist Party.

2. Moral and lifestyle education

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Guide and educate students towards healthy, civilized and progressive lifestyles which fit into Vietnam's cultural and traditional values; educate students about a sense of responsibility to their teams and communities.

3. Legal education and dissemination

a) Carry out education and dissemination to improve awareness and consciousness of compliance with laws, and create law-compliance living and working habits;

b) Legal education for students shall focus on learning and training rules and regulations; laws on prevention and control of crimes and social evils; traffic order and safety and other relevant Laws.

4. Skill-based education: Life skill, job and career skill education, etc.

5. Physical education

a) Provide students with education and guidance on physical training techniques and methods, and organize sports and physical activities competitions under regulations of the Ministry of Education and Training that students can attend;

b) Carry out dissemination and communication programs to raise student's awareness of nutritional diet, food hygiene and safety, healthy lifestyle, vigorous activities, to prevent them from overuse of alcohol, beer, stimulants or addictive substances; to provide them with knowledge and skills of health care, prevention and control of epidemics, diseases and injuries resulted from accidents, etc.; organize and initiate activities of medical care stations of higher education establishments as per regulations of the Ministry of Education and Training.

6. Aesthetic education

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cultivate aesthetic prediction and assessment capabilities; develop righteous aesthetic tastes or ideas; create artistic creativity abilities, ambitions and capabilities of conveying beauty in their learning, working life and behaviors. Show their hatred of evils and unaesthetic things existing human souls, conducts, behaviors, appearance and fashion, etc.

Article 15. Student administration affairs

1. Administrative affairs

a) Organize reception, placement of students passing admission exams; staff the interim classroom management board (e.g. class monitor or vice monitors), issue student ID cards, library membership cards; manage and organize awarding of degrees or certificates to students;

b) Enumerate and compile data, manage and store student-related documentation; deal with administrative work relating to students.

2. Reward and disciplinary affairs

a) Monitor and assess learning awareness; organize assessment of student’s training outcomes; classify and grade students at the end of each semester, academic year or course in accordance with regulations adopted by the Ministry of Education and Training;

b) Initiate and organize competitions or emulative campaigns amongst students; carry out assessment, nomination of classes of students or individual students achieving high-level learning and training results before deciding to give them rewards; create opportunities for students to participate in scientific researches, academic major Olympiad competitions, young talents’ creativity contests and other academic encouragement programs;

c) Provide guidance on, check and supervise implementation of learning and training rules or regulations applied to students;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Boarding and non-boarding student affairs

Make arrangements for implementing requirements and methods of boarding and non-boarding student affairs in accordance with regulations of the Ministry of Education and Training.

4. Campus security and safety affairs

a) Issue rules, regulations, set up plans, organize inspection and supervision of implementation of directive and legal normative documents of the Communist Party and the Government on public security and social order maintenance, prevention and control of crimes and social evils that may arise amongst students. Collaborate with local police forces to implement approaches to maintaining campus security and safety;

b) Create healthy educational environment, ensure safety for student’s learning and training activities. Observe and grasp any change in student’s thought or behaviors to orient and educate them; collaborate in preventing students from being seduced into participating in any opposition against the Communist Party, the Government, social evils, illegally preaching religious beliefs and committing violations against laws; collaborate in solving problems relating to campus security and order, and dealing with on- or off-campus issues relating to students.

5. Implementation of student's policies and regulations

Propagate, guide, monitor, synthesize and comply with the state student policies and regulations as prescribed by laws in force.

Article 16. Student support and service

1. Academic consultancy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Career orientation, employment counseling services

Make necessary arrangements for implementing requirements and methods of career orientation, employment counseling services as per regulations adopted by the Ministry of Education and Training.

3. Psychological consultancy and health care services

a) Give advice and support to students who face with psychological – social issues; collaborate with accredited consultancy and health care organizations in providing necessary support or making timely intervention in case of students’ difficulties that cause harm to their physical and mental health;

b) Organize pre-admission and regular health check-ups for students; provide students with advice on and ensure their compliance with laws on Health Insurance; render medical first aid, emergency and primary healthcare services to students.

4. Financial aid

Cooperate with charity organizations or individuals in establishment and management of scholarship funds; confer scholarships or grants upon outstanding students or underprivileged students.

5. Special support

Provide on-campus social work services that create favorable conditions for disabled students, students recognized as subjects of government policies and extremely disadvantaged students.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Provide students with campus utilities such as internet, telephone, canteen, parking, playground, training field and cultural institutions, etc.

Chapter V

ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT SYSTEM

Article 17. Organizational and management system of student affairs

The system shall encompass Head(s) of higher education establishment, units in charge of student affairs, departments, class teachers, academic consultants and classes of students.

Based on Statutes of higher education establishments, Head(s) of higher education establishment shall have authority to issue regulations on the organizational and management system of student affairs which is appropriate and ensure compliance with requirements of student affairs.

Article 18. Head of higher education establishment

1. Direct and manage activities of student affairs. Allocate resources to ensure compliance with requirements of student affairs.

2. Plan and organize implementation of the Vietnam Communist Party's strategies and guidelines, and the State laws and policies as well as other regulations brought into force by the Ministry of Education and Training, sectoral departments and local authorities in the student affairs sector; create favorable conditions for students to fully implement their rights and duties.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Assure necessary conditions to promote effective roles of Ho Chi Minh Youth Union and National Union of Vietnamese Students in student affairs; put emphasis on ideological and political, moral and lifestyle education for students.

5. Make a decision on participation of students as representatives of higher education establishments upon demand of local jurisdictions, all-level authorities, sectoral departments and other organizations.

Article 19. Entities and individuals undertaking student affairs

1. Based on Statutes of higher education establishments, Head(s) of higher education establishment shall have authority to issue the decision on establishment of and define functions and duties of Departments and units in charge of work contents of student affairs on campus and designate Divisions (Subdivisions) of political – student affairs as units taking charge of giving advisory opinions and review reports on on-campus student affairs to the Head of higher education establishment.

2. Class teachers

Based on specific conditions, Head of a higher education establishment or Head of an Academic Department shall assign lecturers or staff members as heads of classes of students who assist in managing and providing guidance on on-class learning and training activities.

3. Academic consultants

Based on specific conditions, Head of a higher education establishment or Head of an Academic Department shall assign lecturers as student’s academic consultants who give students advice or guidance on compliance with training rules and regulations. The higher education establishment may appoint a lecturer as an academic consultant cum a class teacher.

Article 20. Classes of students

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Classroom monitoring board shall be comprised of:

a) Class monitor and deputy monitors who are elected by all students of a class, and recognized by the Head of higher education establishment (or head of an academic department or unit undertaking student affairs who are assigned by the Head of higher education establishment). The term of the classroom monitoring board shall coincide with an academic year.

b) Duties of the classroom monitoring board:

- Organize implementation of learning and training duties, personal, routine life and social responsibility activities according to the plan of higher education establishment, department, division or subdivision;

- Promote student’s strict compliance with academic and training rules and regulations. Establish class self-management principles;

- Give encouragement and support to students who face difficulties in learning and training. Act on behalf of all students in a class to contact the class teacher and teachers of majors; request departments and units in charge of student affairs and the campus managing board to deal with issues relating to duties and rights of students in a class;

- Strictly and frequently collaborate with Ho Chi Minh Youth Union and National Union of Vietnamese Students in performing class activities;

- Fully and accurately report learning and training performance of students based on an academic semester or year, and unexpected events to departments or units in charge of student affairs;

c) Advantages granted to members of the classroom monitoring board:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 21. Study unit-based classes

1. Study unit-based class shall comprise students registering the same unit of study. Such class shall be organized in agreement with the period during which a unit of study is completed, shall be the place where a higher education establishment monitor and manage student’s in-class learning activities and awareness of discipline.

2. The monitoring board of a study unit-based class shall be composed of a class monitor and other deputies appointed by the higher education establishment. The term of the monitoring board of study unit-based class shall depend on the duration of completion of a unit of study. The monitoring board shall be responsible for reporting compliance with rules and regulations of students in a class to departments or student affairs units. The Board shall be given bonus training marks and other benefits under regulations of higher education establishments.

Chapter VI

IMPLEMENTING PROVISIONS

Article 22. Responsibilities of higher education establishment

1. Based on these Regulations, establish their own regulations, set out detailed rules of student affairs which are relevant to functions, duties and practical conditions of educational and training organization affairs of the higher education establishment.

2. Actively and closely collaborate with associations, student's families and other relevant entities located within the same local jurisdictions to deal with student affairs in an effective manner.

3. Review and assess student affairs, report to the Ministry of Education and Training at the end of an academic year; send an emergency report to the Ministry of Education and Training and other direct senior entities on complicated and serious events involving students.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Ministry of Education and Training, educational and training establishments and other higher education establishments shall have power to organize inspection and examination of implementation of student affairs.

2. Higher education establishments, entities or individuals giving outstanding performance in student affairs may have access to rewards prescribed by regulations in force.

3. Individuals violating regulations on student affairs shall be sanctioned depending on their degree of violation.

 

APPENDIX

DETAILS OF VIOLATION AND DISCIPLINARY FRAMEWORK
(Issued together with the Circular No. 10/2016/TT-BGDDT dated April 5, 2016 of the Minister of Education and Training)

No.

Details of violation

Times of violation and respective disciplinary action

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Note

Reprimand

Warning

Fixed-term suspension

Forced expulsion

1

2

3

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

7

1.

Coming late for theoretical or practical classes; being absent from class without permission or in excess of the allowed number of days-off.

 

 

 

 

Subject to regulations of the higher education establishment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Making noise, doing personal business in theoretical or practical classes and during self-study moments.

 

 

 

 

Subject to regulations of the higher education establishment

3.

Badly and disgracefully behaving towards lecturers and staff members of the higher education establishment.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Depending on seriousness, disciplinary actions may be between reprimand and forced expulsion

4.

Impersonating another student or employing another student to impersonate himself/herself in learning.

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.

Rendering or employing impersonation in taking tests or exams; rendering or employing impersonation in making or copying essays, theses and dissertations.

 

 

1st time

2nd time

 

6.

Organizing impersonation in learning, taking tests or exams; organizing impersonation in making essays, theses or dissertations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1st time

Depending on seriousness, a competent authority may be requested to make its decision to impose a proper disciplinary action in accordance with laws.

7.

Bringing unpermitted materials into test rooms, sending test questions to the outside person who helps to complete the test, throwing materials into test rooms and untidily scrawling across answer sheets; being absent from tests without sound reasons and committing other frauds in learning, tests or exams.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Subject to training regulations

8.

Intentionally making late payment for or refusing to pay tuition and health insurance fees regulated by the higher education establishment without any sound reason.

 

 

 

 

Depending on seriousness, disciplinary actions may be between reminder or reprimand and forced expulsion

9.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Depending on the seriousness, disciplinary actions may be between reprimand and forced expulsion, and compensation for any loss or damage must be paid

10.

Drinking alcohol or beer in class; coming to class in a drunken stupor.

1st time

2nd time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4th time

 

11.

Smoking cigarettes in class, inside meeting rooms, laboratory rooms and at areas where smoking is prohibited in accordance with regulations in force.

 

 

 

 

From the 3rd time onwards, disciplinary action may be between reprimand and warning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Participating in gambling activities in any form.

1st time

2nd time

3rd time

4th time

Depending on seriousness, a competent authority may be requested to make its decision to impose a proper disciplinary action in accordance with laws.

13.

Concealing, circulating, accessing, using depraved cultural products or participating in superstitious activities or illegal religious practices.

1st time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3rd time

4th time

If these violations are serious, a competent authority may be requested to make its decision to impose a proper disciplinary action in accordance with laws.

14.

Trafficking, illegally transporting, concealing and seducing other persons to use drugs.

 

 

 

1st time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15.

Using drugs

 

 

 

 

A disciplinary action may be imposed as per regulations on imposition of sanctions on students involved in drugs.

16.

Harboring and brokering prostitution

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1st time

A competent authority may be requested to make its decision to impose a proper disciplinary action in accordance with laws.

17.

Participating in prostitution activities

1st time

2nd time

3rd time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

18.

Stealing property, concealing or consuming stolen property

 

 

 

 

Depending on the seriousness, disciplinary actions may be between warning and forced expulsion. If these violations are serious, a competent authority may be requested to make its decision to impose a proper disciplinary action in accordance with laws.

19.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1st time

A competent authority may be requested to make its decision to impose a proper disciplinary action in accordance with laws.

20.

Taking bad persons into campus or dormitories that can cause harm to campus security or order.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Depending on the seriousness, disciplinary actions may be between warning and forced expulsion

21.

Fighting each other, organizing or participating in fights.

 

1st time

2nd time

3rd time

If these violations are serious, a competent authority may be requested to make its decision to impose a proper disciplinary action in accordance with laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Inciting and involving other persons to illegally go on a demonstration, print propaganda leaflets or posters.

 

 

1st time

2nd time

If these violations are serious, a competent authority may be requested to make its decision to impose a proper disciplinary action in accordance with laws.

23.

Illegally participating in demonstrations, gathering many people and filing lawsuits.

1st time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3rd time

4th time

If these violations are serious, a competent authority may be requested to make its decision to impose a proper disciplinary action in accordance with laws.

24.

Post, comment on and share articles or images that convey vulgar, violent or depraved messages, may cause harm to national security, protest against the Communist Party and the State, distort, slander or defame reputation of an organization, or honor and dignity of an individual on the Internet.

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25.

Carry out abuse, obscenity, infringing upon dignity or privacy of other persons

 

 

 

 

Depending on the seriousness, disciplinary actions may be between reprimand and forced expulsion. If these violations are serious, a competent authority may be requested to make its decision to impose a proper disciplinary action in accordance with laws.

26.

Breaching traffic safety regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Depending on the seriousness, disciplinary actions may be between reprimand and forced expulsion

27.

Committing other violations

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Depending on seriousness, higher education establishments may carry out assessment, give notice or warning, make criticism or deduct training marks or impose disciplinary actions which are between reprimand and forced expulsion.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


118.041

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!