Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Số hiệu: 06/2023/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 24/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Sửa quy định về vật dụng được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT

Ngày 24/3/2023, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT .

Theo đó, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng sau:

- Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính;

- Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ;

- Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

(So với quy định hiện hành tại Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT thì Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT bỏ quy định được mang các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác vào phòng thi).

Xem chi tiết tại Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 09/5/2023.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2023/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 15/2020/TT-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2020 ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƯ SỐ 05/2021/TT-BGDĐT NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 6 như sau:

“c) Các ủy viên là lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT, lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Y tế và Thanh tra Chính phủ.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 10 như sau:

“3. Tại mỗi khu vực in sao đề thi, coi thi, làm phách bài thi tự luận, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi phải bố trí 01 (một) điện thoại cố định có loa ngoài (riêng với khu vực in sao đề thi và làm phách bài thi tự luận, điện thoại này phải có thêm chức năng ghi âm) đặt tại phòng làm việc chung/phòng trực bảo đảm an ninh, an toàn (riêng ở Điểm thi, nếu không thể bố trí được điện thoại cố định vì lý do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng thi quyết định bố trí điện thoại di động không có chức năng ghi hình, không có thẻ nhớ, không có chức năng kết nối mạng internet và được niêm phong khi không sử dụng). Chỉ sử dụng chức năng nghe, gọi của điện thoại để liên lạc với Hội đồng thi, Ban Chỉ đạo thi các cấp; mọi liên lạc qua điện thoại đều phải bật loa ngoài để nghe công khai, đều phải ghi nhật ký và phải có sự chứng kiến của ủy viên làm nhiệm vụ giám sát quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 (đối với khu vực in sao đề thi) hoặc Phó trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất (đối với khu vực coi thi) hoặc công an (đối với khu vực làm phách bài thi tự luận) hoặc thư ký Hội đồng thi (đối với khu vực chấm thi, phúc khảo). Riêng với Điểm thi, bố trí 01 (một) máy tính tại phòng trực của Điểm thi và bảo đảm máy tính chỉ được nối mạng internet khi chuyển báo cáo nhanh cho Hội đồng thi, phải ghi nhật ký sử dụng máy tính, có sự chứng kiến của Phó trưởng Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất.

4. Không được sử dụng các thiết bị thu phát thông tin trong khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi, trừ các thiết bị quy định tại khoản 3 Điều này. Tại mỗi khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo, Hội đồng thi phải bố trí các vật dụng để lưu giữ thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ ở đó; các vật dụng này phải được niêm phong dưới sự chứng kiến của công an và phải được bảo quản tại địa điểm an toàn trong suốt thời gian của mỗi buổi làm việc.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 13 như sau:

“a) Đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế này ĐKDT trực tuyến hoặc ĐKDT trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12;”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 13 như sau:

“a) Đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế này, hồ sơ ĐKDT gồm: 02 Phiếu ĐKDT giống nhau; bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ GDTX cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với GDTX do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp; các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); file ảnh (hoặc 02 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng;”

5. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 13 như sau:

c) Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi ĐKDT chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh ĐKDT; rà soát, cập nhật thông tin thí sinh ĐKDT đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế này; nhập thông tin thí sinh ĐKDT đối với đối tượng quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 12 Quy chế này; tổ chức xét duyệt hồ sơ ĐKDT và thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này chậm nhất trước ngày thi 15 ngày; thu Phiếu ĐKDT; quản lý hồ sơ ĐKDT và chuyển hồ sơ, dữ liệu ĐKDT cho sở GDĐT;

6. Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 4 Điều 14 như sau:

“m) Chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí;”

7. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d khoản 2 Điều 17 như sau:

“c) Ủy viên, thư ký, người làm nhiệm vụ về tin học - kỹ thuật là công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; trong đó, ủy viên thường trực là công chức thuộc Cục QLCL;

d) Người soạn thảo đề thi và phản biện đề thi là công chức, viên chức ngành Giáo dục hoặc các viện nghiên cứu; giảng viên cơ hữu, giáo viên cơ hữu đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Mỗi bài thi/môn thi có một Tổ ra đề thi gồm Tổ trưởng và người soạn thảo đề thi, phản biện đề thi;”

8. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 18 như sau:

a) Thành phần Ban In sao đề thi gồm: Trưởng ban do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban là lãnh đạo sở GDĐT hoặc lãnh đạo phòng thuộc sở GDĐT; thư ký và ủy viên (trong đó có 01 ủy viên làm nhiệm vụ giám sát) là công chức, viên chức thuộc sở GDĐT hoặc trường phổ thông; lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn công tác in sao đề thi do Công an tỉnh và sở GDĐT điều động;

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 như sau:

“1. Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của Trưởng Điểm thi, thư ký Điểm thi và công an), chìa khóa do Trưởng Điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của những người ký nhãn niêm phong, lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong.”

10. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 20 như sau:

“a) Thành phần: Trưởng Điểm thi là lãnh đạo trường phổ thông; một Phó Trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn của cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất; các Phó Trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn đến từ trường phổ thông khác; Thư ký Điểm thi là Thư ký Hội đồng thi hoặc giáo viên trường phổ thông; CBCT là giáo viên trường phổ thông hoặc trường THCS trên địa bàn tỉnh; cán bộ giám sát phòng thi là giáo viên trường phổ thông; trật tự viên, nhân viên phục vụ là nhân viên của trường nơi đặt Điểm thi; nhân viên y tế, công an (hoặc kiểm soát viên quân sự trong trường hợp đặc biệt);”

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 như sau:

“2. Trong ngày làm thủ tục dự thi, Trưởng Điểm thi phân công các thành viên tại Điểm thi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, phổ biến Quy chế thi; xác nhận nhũng sai sót về thông tin của thí sinh trong Phiếu đăng ký dự thi và chuyển những thông tin này cho Ban Thư ký Hội đồng thi xem xét, cập nhật vào phần mềm quản lý thi.”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 24 như sau:

2. Phòng chứa bài thi, tủ, thùng hoặc các vật dụng chứa túi bài thi phải an toàn, chắc chắn, phải được khóa và niêm phong, trên nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của người giữ chìa khóa, lãnh đạo Ban Chấm thi và công an. Chìa khóa cửa các phòng chứa bài thi do lãnh đạo các Ban Chấm thi giữ; chìa khóa của tủ, thùng hoặc các vật dụng chứa túi bài thi tự luận do thư ký Hội đồng thi làm nhiệm vụ tại Ban Chấm thi tự luận giữ; chìa khóa của tủ, thùng hoặc các vật dụng chứa túi bài thi trắc nghiệm do Tổ trưởng Tổ thư ký Ban Chấm thi trắc nghiệm giữ. Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm bài thi tự luận, nơi thực hiện nhiệm vụ của Ban Thư ký Hội đồng thi và Tổ Thư ký Ban Chấm thi tại khu vực chấm thi phải có các thiết bị phòng chống cháy, nổ; có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng liên tục 24 giờ/ngày; có công an bảo vệ, giám sát liên tục 24 giờ/ngày. Khi đóng, mở phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi và tủ, thùng hoặc các vật dụng chứa túi bài thi phải có sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Chấm thi, công an và ghi nhật ký đầy đủ.

13. Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu khoản 3 Điều 25 như sau:

“3. Phương thức làm phách: Chủ tịch Hội đồng thi quyết định phương thức làm phách, số phách được sinh ngẫu nhiên từ phần mềm máy tính, bảo đảm mỗi bài thi (số báo danh) tương ứng với duy nhất 01 (một) số phách. Việc gieo phách chỉ được thực hiện trong khu vực cách ly dưới sự chứng kiến của người làm nhiệm vụ giám sát do Giám đốc Sở GDĐT điều động.”

14. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 25 như sau:

“a) Chủ tịch Hội đồng thi quyết định việc bàn giao bài thi một lần hoặc theo tiến độ chấm thi. Trưởng ban Làm phách bàn giao bài thi đã làm phách cho Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi theo chỉ đạo bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thi;”

15. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 27 như sau:

“b) Tổ nhập điểm thực hiện nhập điểm bài thi tự luận theo hai vòng độc lập, mỗi vòng do một nhóm khác nhau thực hiện trên phần mềm Hỗ trợ chấm thi. Khi nhập điểm, phải có ít nhất 03 người tham gia: 01 người đọc, 01 người nhập vào phần mềm và 01 người giám sát, kiểm tra.”

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 31 như sau:

“1. Sau khi chấm thi xong tất cả các môn, Chủ tịch Hội đồng thi duyệt kết quả thi, báo cáo và nộp toàn bộ dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để lưu trữ và đối chiếu. Dữ liệu kết quả thi phải lưu vào 02 đĩa CD giống nhau, được niêm phong và lập biên bản niêm phong dưới sự chứng kiến của công an; 01 đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ, 01 đĩa bàn giao cho Bộ GDDT (qua Cục QLCL). ”

17. Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu khoản 4 Điều 33 như sau:

“4. Chấm phúc khảo bài thi tự luận: Mỗi bài thi tự luận do hai CBChT chấm phúc khảo theo quy định tại Điều 27 Quy chế này và phải được chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh. Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo, phải có ít nhất từ hai thành viên của Ban Phúc khảo bài thi tự luận trở lên. Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:”

18. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 39 như sau:

“d) Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT;”

19. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 39 như sau:

“a) Người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (tính từ thời điểm các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước); xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc, học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương;”

Điều 2. Bãi bỏ điểm n, khoản 4 Điều 14 của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục nhà trường - Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công an; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGD của Quốc hội;
- Hội đồng QGGD và PTNL;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Bộ trưởng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc CP;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 06/2023/TT-BGDDT

Hanoi, March 24, 2023

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO REGULATION ON HIGH SCHOOL GRADUATION EXAM PROMULGATED TOGETHER WITH CIRCULAR NO. 15/2020/TT-BGDDT DATED MAY 26, 2020 AMENDED BY CIRCULAR NO. 05/2021/TT-BGDDT DATED MARCH 12, 2021 OF THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Education of Vietnam dated June 14, 2019;

Pursuant to the Law on Higher Education dated June 18, 2012; the Law on Amendments to the Law on Education dated November 19, 2018;

Pursuant to Decree No. 86/2022/ND-CP October 24, 2022 of the Government of Vietnam on functions, tasks, entitlements, and organizational structure of the Ministry of Education and Training of Vietnam;

At the request of the General Director of the Quality Control Department;

The Minister of Education and Training of Vietnam hereby promulgates the Circular on amendments to the Regulation on High School Graduation Exam promulgated together with Circular No. 15/2020/TT-BGDDT dated May 26, 2020 amended by Circular No. 05/2021/TT-BGDDT dated March 12, 2021 of the Minister of Education and Training of Vietnam.

Article 1. Amendments to the Regulation on High School Graduation Exam promulgated together with Circular No. 15/2020/TT-BGDDT dated May 26, 2020 amended by Circular No. 05/2021/TT-BGDDT dated March 12, 2021 of the Minister of Education and Training of Vietnam:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“c) Members: heads of affiliates of the Ministry of Education and Training of Vietnam, the Ministry of Public Security of Vietnam, the Ministry of Health of Vietnam, and the Government Inspectorate of Vietnam.”

2. Amendments to Clause 3 and Clause 4 Article 10:

“3. In each area of printing-copying of question papers, invigilation, header removal of written papers, marking, and re-marking of the Exam Council, 1 fixed telephone shall be placed (the fixed telephone must have a recording function for the printing-copying of question papers area and the header removal area) at the common working room/security and safety guardroom (if it is not possible to place a fixed telephone at the Exam Place due to force majeure, the President of the Exam Council shall prepare a mobile phone without a recording function, memory card, and internet connection and seal such phone when it is not in use). The telephone shall only be used for communicating with Exam Councils and Steering Committee of all levels; every call shall be on the speaker mode, recorded, and witnessed by inspectors as prescribed in Point a Clause 1 Article 18 (for the printing-copying of question papers area) or the Deputy Manager of the Exam Place in charge of facilities (for the invigilation area) or police officers (for the header removal area) or secretaries of the Exam Council (for the marking area and the re-marking area). 1 computer shall be placed in the guardroom of the Exam Place. The computer shall only be equipped with an internet connection when transferring quick reports to the Exam Council, and its use shall be recorded and witnessed by the Deputy Manager of the Exam Place in charge of facilities.

4. Receivers and transmitters are not allowed in the invigilation, marking, and re-marking areas of the Exam Council, except for devices prescribed in Clause 3 of this Article. In each area of invigilation, marking, and re-marking, the Exam Council shall arrange items to store the receivers and transmitters of on-duty people in such areas; these items shall be sealed in the witness of police officers and preserved at a safe location during each working session”

3. Amendments to Point a Clause 1 Article 13:

 “a) Candidates prescribed in Point a Clause 1 Article 12 of this Regulation shall apply for the exam via online methods or directly at the general school where they attend the 12th grade;”

4. Amendments to Point a Clause 2 Article 13:

“a) For candidates prescribed in Point a Clause 1 Article 12 of this Regulation, an exam registration dossier includes: 2 identical exam registration applications; a master register or certified copy from the master register or authenticated copy extracted from the master register or copy enclosed with the master register (collectively referred to as “copies”) of the high school academic transcript or the continuing education academic transcript at the high school level or the assessment report of continuing education self-study student granted by the headmaster of a general school for comparison; types of certificates valid to receive prioritization or incentive benefits (if any); photo files (or 2 4x6 photos in case of registration via online methods), taken within 6 months before submitting the dossier;”

5. Amendments to Point c Clause 4 Article 13:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Amendments to Point m Clause 4 Article 14:

“m) Only bring the following items into the exam room: pens, pencils, compasses, erasers, rulers, slide rules; calculator without text composing function and memory cards; geographic atlas of Vietnam for Geography paper;”

7. Amendments to Point c and Point d Clause 2 Article 17:

 “c) Members, secretaries, and IT - technical officers are officials and public employees of affiliates of the Ministry of Education and Training of Vietnam; among them, standing members are officials of the Quality Control Department;

d) Question paper compilers and moderators are officials and public employees of Education Authorities or institutes; tenured lecturers and tenured teachers working in educational institutions. A Question Paper Setting Team composed of a leader and question paper compilers and moderators shall be established for each exam paper/subject;”

8. Amendments to Point a Clause 1 Article 18:

“a) Composition of the Printing-Copying Board: The manager: the manager of the Exam Council; deputy managers: heads of Departments of Education and Training or heads of divisions affiliated to Departments of Education and Training; secretaries and members (with 1 member as an inspector): officials and public employees of Departments of Education and Training or general schools; printing-copying security and safety forces mobilized by Provincial Police Forces or Departments of Education and Training; ”

9. Amendments to Clause 1 Article 19:

 “1. Question papers and answer sheets shall be stored in separate cabinets. Cabinets of question papers and answer sheets shall be made of steady materials, locked, and sealed (the seal must bear all signatures of the Manager of the Exam Place, secretaries of the Exam Place, and police officers), and the key shall be kept by the Manager of the Exam Place. The unsealing of a cabinet shall be witnessed by those who signed on that seal, and a record stating time of and reason for unsealing and seal status is required.”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“a) Composition: The Manager of the Exam Place: the head of a general school; a Deputy Manager: the head or dean of a general school where the Exam Place is located, in charge of facilities; Deputy Managers: heads of deans of other general schools; secretaries of the Exam Place: secretaries of the Exam Council or teachers of general schools; invigilators: teachers of general schools or lower secondary schools in the province; supervisors: teachers of general schools; security guards and staff: staff of the school where the Exam Place is located; healthcare staff and police officers (or military controllers in special cases);”

11. Amendments to Clause 2 Article 21:

“2. On the day of completing exam procedures, the Manager of the Exam Place shall assign staff to instruct candidates to complete exam procedures and inform candidates of the Regulation; record errors in the information of candidates in the Exam Registration Applications and transfer such information to the Secretary Board of the Exam Council for consideration and updates to the exam management software.”

12. Amendments to Clause 2 Article 24:

 “2. The rooms with cabinets, boxes, or containers in which answer sheets are stored shall be locked and sealed; the seal must bear all signatures of the key keeper, manager of the Marking Board, and police officer. The keys of rooms where answer sheets are stored shall be kept by the managers of Marking Boards; the keys of cabinets, boxes or containers in which envelopes of written papers are stored shall be kept by a secretary of the Exam Council who performs tasks at Written Paper Marking Board; the keys of cabinets, boxes or containers in which envelopes of multiple-choice paper answer sheets are stored shall be kept by the Leader of the Secretary Team affiliated to the Multiple-Choice Paper Marking Board. The rooms where answer sheets are stored, multiple-choice answer sheets and written paper sheets are marked, and Secretary Board of Exam Council and Secretary Team of Marking Board perform their tasks, in the marking area, must be equipped with fire safety devices, active surveillance cameras and guarded by police officers and guards 24 hours per day. Activities of opening and closing the rooms where answer sheets are stored and marked, and cabinets, boxes, and containers where envelopes are stored shall be conducted in the presence of the manager of the Marking Board and police officers, and recorded in a logbook.”

13. Amendments to the first part of Clause 3 Article 25:

 “3. Header removal method: the President of the Exam Council shall decide the header removal method. Header numbers shall be generated randomly from software to ensure every exam sheet of candidates (equivalent to candidate identification number) corresponds to 1 header number. Header number generation shall be performed in an isolated area witnessed by supervisors mobilized by Heads of Departments of Education and Training.”

14. Amendments to Point a Clause 4 Article 25:

 “a) The President of the Exam Council shall decide to hand over answer sheets at once or according to the marking progress. The Manager of the Header Removal Board shall hand over answer sheets, headers of which have been removed, to the Manager of the Secretary Board of the Exam Council according to written directives of the President of the Exam Council;”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. “b) The Score Input Team shall enter scores of written papers to the marking software in two independent rounds, each round shall be conducted by a different sub-team. When entering scores, there must be at least 1 reader, 1 data entry clerk, and 1 supervisor.”

16. Amendments to Clause 1 Article 31:

 “1. After the marking process of all exam subjects, the President of the Exam Council shall approve the exam results, prepare reports, and submit all exam data to the Ministry of Education and Training of Vietnam (via the Quality Control Department) for comparison and archive. Data on exam results shall be stored in 2 copies of CDs, which shall be sealed under the witness of police officers; 1 CD shall be sent to the President of the Exam Council for storage, and 1 CD shall be handed over to the Ministry of Education and Training of Vietnam (via the Quality Control Department.”

17. Amendments to the first part of Clause 4 Article 33:

 “4. Re-marking of written papers: Each sheet shall be re-marked by 2 examiners as prescribed in Article 27 of this Regulation using an ink color different from the previous. Any work related to the re-marking shall be joined by at least two members of the Written Paper Re-Marking Board. The re-marking results of written papers shall be decided by the Secretary Board of the Exam Council as follows:”

18. Amendments to Point d Clause 2 Article 39:

“d) Kinh ethnic people and foreigners with a permanent residence during high school for at least 3 years in extremely disadvantaged communes, border communes, former revolution bases under Program 135 according to Decision No. 135/QD-TTg dated July 31, 1998 of the Prime Minister of Vietnam (from when these communes completed Program 135 to earlier); extremely disadvantaged communes in coastal areas and islands; communes in Zones I, II, III, communes with extremely disadvantaged villages in ethnic minority areas and mountainous areas according to current regulations of the Prime Minister of Vietnam or the Minister, Head of the Committee for Ethnic Minority Affairs and have attended high schools not located in districts of centrally affiliated cities for at least two-thirds of their high school time;”

19. Amendments to Point a Clause 3 Article 39:

“a) Ethnic minorities with a permanent residence during high school for at least 3 years in extremely disadvantaged communes, border communes, former revolution bases under Program 135 according to Decision No. 135/QD-TTg dated July 31, 1998 of the Prime Minister of Vietnam (from when these communes completed Program 135 to earlier); extremely disadvantaged communes in coastal areas and islands; communes in Zones I, II, III, communes with extremely disadvantaged villages in ethnic minority areas and mountainous areas according to current regulations of the Prime Minister of Vietnam or the Minister, Head of the Committee for Ethnic Minority Affairs and have attended boarding ethnic general schools or general schools not located in districts of centrally affiliated cities;”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 3. Implementation provisions

1. This Circular comes into force as of May 9, 2023.

2. Chief of the Office, Director of the Quality Control Department, directors of affiliates of the Ministry of Education and Training of Vietnam; Presidents of People’s Committees of provinces and centrally affiliated cities; Director of the School Department - Ministry of National Defense of Vietnam, Director of the Training Department - Ministry of Public Security of Vietnam; Directors of Departments of Education and Training of Vietnam; directors of universities and institutions; principals of universities; principals of colleges conducting admission to Preschool Education shall implement this Circular./.

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Huu Do

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/03/2023 sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.116

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!