Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Số hiệu: 05/2021/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 12/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đình chỉ thi tốt nghiệp THPT nếu đưa vật dụng cấm vào phòng chờ

Đây là quy định mới tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, thí sinh mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp THPT vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ sẽ bị đình chỉ thi (hiện hành chỉ quy định đối với phòng thi).

Điều 14 Quy chế thi quy định:

- Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi:

+ Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính;

+ Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (cụ thể trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT);

+ Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác) do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành;

+ Các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác;

- Cấm mang vào phòng thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Xem thêm chi tiết các nội dung sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp THPT tại Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 27/4/2021).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2021/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 15/2020/TT-BGDĐT NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2020 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 8 như sau:

“a) Thành phần Hội đồng thi: Chủ tịch là Giám đốc sở GDĐT (hoặc là Phó Giám đốc sở GDĐT trong trường hợp đặc biệt); các Phó Chủ tịch là Phó Giám đốc sở GDĐT, lãnh đạo phòng có chức năng quản lý giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên cấp THPT và công tác thi tốt nghiệp THPT thuộc sở GDĐT; các ủy viên là lãnh đạo một số phòng thuộc sở GDĐT và Hiệu trưởng trường phổ thông; trong đó, ủy viên thường trực là lãnh đạo phòng có chức năng quản lý công tác thi tốt nghiệp THPT thuộc sở GDĐT (gọi chung là phòng Quản lý thi);”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 9 như sau:

“a) Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, thí sinh tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi và thí sinh GDTX được bố trí dự thi chung với thí sinh Giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi (gọi tắt là thí sinh lớp 12 Giáo dục THPT) tại một số Điểm thi do Giám đốc sở GDĐT quyết định, bảo đảm có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 Giáo dục THPT trong tổng số thí sinh của Điểm thi (trong trường hợp đặc biệt, cần phải có ý kiến của Bộ GDĐT); việc lập danh sách để xếp phòng thi được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 10 như sau:

“3. Tại mỗi khu vực thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi của Hội đồng thi (bao gồm in sao đề thi, coi thi, làm phách bài thi tự luận, chấm thi, phúc khảo) phải bố trí 01 (một) điện thoại cố định đặt tại phòng làm việc chung/phòng trực hoặc phòng được bố trí riêng bảo đảm an ninh, an toàn (riêng ở Điểm thi, nếu không thể bố trí được điện thoại cố định vì lý do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng thi quyết định bố trí điện thoại di động không có chức năng ghi hình, không có thẻ nhớ, không có chức năng kết nối mạng internet và được niêm phong khi không sử dụng). Chỉ sử dụng chức năng nghe/gọi của điện thoại để liên lạc với Hội đồng thi, Ban Chỉ đạo thi các cấp; mọi liên lạc qua điện thoại đều phải bật loa ngoài và nghe công khai. Riêng với Điểm thi, trong một số trường hợp cần thiết, có thể bố trí 01 (một) máy tính tại phòng trực của Điểm thi và bảo đảm máy tính chỉ được nối mạng internet khi chuyển báo cáo nhanh cho Hội đồng thi. Quá trình sử dụng điện thoại, máy tính đều phải ghi nhật ký và có sự chứng kiến, xác nhận của cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra tại mỗi khu vực.

4. Tại mỗi khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi phải bố trí các vật dụng để lưu giữ và bảo quản thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ ở đó; các vật dụng này phải được niêm phong và được cán bộ công an quản lý/giám sát.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 12 như sau:

“2. Điều kiện dự thi:

a) Đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

b) Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

c) Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;

d) Các đối tượng dự thi phải ĐKDT và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

3. Đăng ký bài thi:

a) Để xét công nhận tốt nghiệp THPT: thí sinh giáo dục THPT thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này phải dự thi 04 (bốn) bài thi, gồm 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh GDTX thuộc đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này phải dự thi 03 (ba) bài thi, gồm 02 (hai) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 (một) bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể ĐKDT thêm bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh;

b) Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được ĐKDT các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 như sau:

“2. Trong một kỳ thi, mỗi bài thi/môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này; mỗi đề thi có đáp án kèm theo, riêng đề thi tự luận có thêm hướng dẫn chấm thi.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 như sau:

1. Đề thi, đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”. Đề thi dự bị chưa sử dụng tự giải mật sau khi kết thúc công tác coi thi của kỳ thi.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 17 như sau:

“7. Quy trình ra đề thi:

a) Soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án; riêng với môn thi tự luận có thêm hướng dẫn chấm thi: Tổ ra đề thi có trách nhiệm thực hiện đối với bài thi/môn thi được giao phụ trách, bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 15 Quy chế này đối với đề thi chính thức và đề thi dự bị. Riêng đối với đề thi trắc nghiệm: Thư ký sử dụng phần mềm rút ngẫu nhiên các câu trắc nghiệm từ Ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ GDĐT, chuyển cho các Tổ trưởng ra đề thi (có sự chứng kiến của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi và các Tổ trưởng ra đề thi) làm nguồn tham khảo để soạn thảo đề thi;

b) Phản biện đề thi: Theo phân công của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi, người phản biện đề thi có trách nhiệm đọc, giải đề thi và đánh giá đề thi theo các yêu cầu quy định tại Điều 15 Quy chế này và đề xuất phương án chỉnh lý, sửa chữa đề thi nếu thấy cần thiết; ý kiến đánh giá của người phản biện đề thi được báo cáo Chủ tịch Hội đồng ra đề thi, làm căn cứ để Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tham khảo trong quá trình duyệt đề thi;

c) Hoàn thiện đề thi: Trên cơ sở ý kiến của các cán bộ phản biện đề thi, tất cả các thành viên của Tổ ra đề thi cùng tinh chỉnh, hoàn thiện đề thi, ký tên và trình Chủ tịch Hội đồng ra đề thi phê duyệt. Riêng đối với đề thi trắc nghiệm, sau khi được Chủ tịch Hội đồng ra đề thi phê duyệt, thư ký thực hiện trộn đề thi thành nhiều mã đề thi khác nhau và chuyển cho Tổ ra đề thi; tất cả các thành viên của Tổ ra đề thi cùng rà soát từng mã đề thi, đáp án; sau đó, Tổ trưởng ra đề thi ký tên và trình Chủ tịch Hội đồng ra đề thi duyệt để tổ chức in sao.”

8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 18 như sau:

“c) Các túi đề thi phải được bảo quản trong hòm, tủ hoặc két sắt được khóa, niêm phong và bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; chìa khóa do Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi giữ; Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi có thể ủy quyền bằng văn bản cho người phụ trách tổ hoặc nhóm vận chuyển giữ, bàn giao chìa khóa cho các Trưởng Điểm thi. Trường hợp bất khả kháng không thể vận chuyển được bằng hòm, tủ hoặc két sắt được khóa niêm phong thì sở GDĐT cần xây dựng phương án vận chuyển bảo đảm an ninh, an toàn cho đề thi và báo cáo Bộ GDĐT trước khi triển khai thực hiện;”

9. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 20 như sau:

“a) Thành phần: Trưởng Điểm thi là lãnh đạo trường phổ thông; một Phó Trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông nơi đặt Điểm thi phụ trách cơ sở vật chất; các Phó Trưởng Điểm thi là lãnh đạo hoặc Tổ trưởng chuyên môn đến từ trường phổ thông khác; Thư ký Điểm thi là Thư ký Hội đồng thi hoặc giáo viên trường phổ thông; CBCT là giáo viên trường phổ thông hoặc trường THCS trên địa bàn tỉnh; cán bộ giám sát phòng thi là giáo viên trường phổ thông; trật tự viên, nhân viên phục vụ là nhân viên của trường nơi đặt Điểm thi; nhân viên y tế, công an (hoặc kiểm soát viên quân sự trong trường hợp đặc biệt);”

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:

“2. Chủ tịch Hội đồng thi phải áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho bài thi quy định tại Điều 19 Quy chế này; phải có công an và Trưởng hoặc Phó Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi trông giữ phòng lưu trữ, bảo quản bài thi liên tục 24 giờ/ngày cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho Ban Làm phách bài thi tự luận và Ban Chấm thi trắc nghiệm.”

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 26 như sau:

“Điều 26. Ban Chấm thi tự luận

1. Thành phần:

a) Trưởng ban Chấm thi tự luận do lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm; Phó Trưởng ban Chấm thi tự luận là lãnh đạo các phòng thuộc sở GDĐT và các trường phổ thông; trong đó, Phó Trưởng ban thường trực là lãnh đạo Phòng Quản lý thi hoặc phòng có chức năng quản lý giáo dục trung học/giáo dục thường xuyên của sở GDĐT;

b) Một Phó Trưởng ban có chuyên môn đúng với bài thi tự luận được giao kiêm nhiệm làm Trưởng môn chấm thi;

c) Ban Chấm thi tự luận có ít nhất hai Tổ Chấm thi dưới sự quản lý, điều hành của Trưởng môn chấm thi; mỗi Tổ Chấm thi có Tổ trưởng và cán bộ chấm thi (CBChT) là công chức, viên chức, giáo viên đã và đang trực tiếp giảng dạy môn học đúng với bài thi tự luận được chấm; thành viên Ban Thư ký, Ban Làm phách của Hội đồng thi không tham gia chấm thi;

d) Công an, bảo vệ, y tế, phục vụ.

2. Trưởng ban Chấm thi tự luận điều hành công tác chấm thi và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi về quy trình, tiến độ và chất lượng chấm thi tự luận; có quyền thay đổi hoặc đình chỉ việc chấm thi đối với những thành viên thiếu trách nhiệm, vi phạm Quy chế thi hoặc có nhiều sai sót khi thực hiện nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm kiểm tra, xác minh khi có bất thường xảy ra.

3. Phó Trưởng ban Chấm thi tự luận chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Trưởng ban Chấm thi tự luận.

4. Trưởng môn chấm thi chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi và Trưởng ban Chấm thi tự luận về việc quản lý, tổ chức chấm bài thi tự luận của Hội đồng thi đúng Quy chế thi; thực hiện các công việc sau đây:

a) Lập kế hoạch chấm thi, tổ chức thảo luận hướng dẫn chấm thi, đáp án, thang điểm và chấm chung; tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình chấm thi; tổ chức họp tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi chấm xong toàn bộ bài thi tự luận của Hội đồng thi;

b) Đề nghị Trưởng ban Chấm thi tự luận thay đổi hoặc đình chỉ việc chấm thi đối với CBChT thiếu trách nhiệm, chấm thi sai sót nhiều hoặc vi phạm Quy chế thi;

c) Được ủy quyền cho Tổ trưởng Tổ Chấm thi thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng môn chấm thi, tùy theo thực tế triển khai chấm thi tại Hội đồng thi.

5. Tổ trưởng Tổ Chấm thi giúp Trưởng môn chấm thi quản lý, tổ chức chấm thi tại Tổ Chấm thi được phân công phụ trách và thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng môn chấm thi khi được ủy quyền.

6. Các thành viên Ban Chấm thi tự luận chấp hành sự phân công của Trưởng ban, thực hiện đúng các quy định của Quy chế thi; CBChT tuân thủ sự điều hành trực tiếp của Tổ trưởng Tổ Chấm thi và chỉ đạo của Trưởng môn chấm thi.”

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 27 như sau:

Điều 27. Chấm bài thi tự luận

1. Quy định chung về chấm bài thi tự luận:

a) Chấm thi theo hướng dẫn chấm thi, đáp án, thang điểm của Bộ GDĐT; bài thi được chấm theo thang điểm 10 (mười); điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 (hai) chữ số thập phân; mỗi bài thi được chấm hai vòng độc lập bởi hai CBChT của hai Tổ Chấm thi khác nhau;

b) Ban Thư ký Hội đồng thi giao túi bài thi đã làm phách và phiếu chấm cho Trưởng môn chấm thi;

c) Trưởng môn chấm thi tổ chức quán triệt Quy chế thi, thảo luận đáp án, hướng dẫn chấm cho toàn bộ Tổ trưởng Tổ chấm thi, CBChT và tổ chức chấm chung ít nhất 10 (mười) bài thi tự luận; sau đó, tổ chức chấm thi theo quy trình chấm hai vòng độc lập tại các phòng chấm thi riêng biệt. Riêng đối với những Hội đồng thi có từ 30.000 (ba mươi nghìn) thí sinh trở lên, Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền triển khai tổ chức chấm chung theo từng Tổ chấm thi hoặc nhóm Tổ chấm thi;

d) Việc giao túi bài thi cho CBChT được thực hiện theo hình thức bốc thăm bằng phiếu.

2. Quy trình chấm lần chấm thứ nhất:

a) Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền tổ chức bốc thăm và giao nguyên túi bài thi cho từng CBChT;

b) Trước khi chấm, CBChT kiểm tra từng bài thi bảo đảm đủ số tờ, số phách và gạch chéo tất cả những phần giấy trắng còn thừa do thí sinh không viết hết trên tờ giấy làm bài thi;

c) Trong trường hợp phát hiện bài thi không đủ số tờ, số phách; bài thi làm trên giấy nháp; bài thi làm trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên, viết bằng hai màu mực khác nhau trở lên, viết bằng mực đỏ, bút chì hoặc có viết, vẽ những nội dung không liên quan nội dung thi; bài thi nhàu nát hoặc nghi vấn có đánh dấu, CBChT có trách nhiệm báo cáo và giao những bài thi này cho Tổ trưởng Chấm thi trình Trưởng môn chấm thi xử lý;

d) Khi chấm lần thứ nhất, ngoài những nét gạch chéo trên những phần giấy trắng còn thừa trên tờ giấy làm bài thi của thí sinh, CBChT tuyệt đối không ghi gì vào bài thi của thí sinh và túi bài thi; điểm thành phần, điểm toàn bài và các nhận xét (nếu có) chỉ được ghi vào 01 (một) phiếu chấm của từng bài thi; trên phiếu chấm ghi rõ họ, tên và chữ ký của CBChT; chấm xong túi nào, CBChT giao túi ấy cho Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền để bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi.

3. Quy trình chấm lần chấm thứ hai:

a) Sau khi chấm lần thứ nhất, thành viên Ban Thư ký Hội đồng thi rút toàn bộ các phiếu chấm thi ra; sau đó, giao các túi bài thi cho Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền để tổ chức bốc thăm cho lần chấm thứ hai, bảo đảm không giao trở lại túi bài thi đã chấm cho chính người đã chấm lần thứ nhất;

b) CBChT lần thứ hai ghi điểm chấm trực tiếp vào bài thi của thí sinh (điểm chấm từng ý nhỏ phải ghi tại lề bên trái bài thi ngay cạnh ý được chấm) và vào phiếu chấm;

c) Chấm xong túi nào, CBChT giao túi bài thi đã chấm và phiếu chấm cho Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền để bàn giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi.

4. Thống nhất điểm bài thi:

Trưởng môn chấm thi tiếp nhận bài thi, phiếu chấm từ Ban Thư ký Hội đồng thi và chỉ đạo các Tổ chấm thi thực hiện thống nhất điểm bài thi. Chỉ ghi điểm từng câu và tổng điểm toàn bài vào vị trí quy định trên tờ giấy thi sau khi đã thống nhất điểm. Việc thống nhất điểm thực hiện như sau:

a) Xử lý kết quả 2 (hai) lần chấm:

Tình huống

Cách xử lý

Điểm toàn bài hoặc điểm thành phần không lệch hoặc lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm) dưới 1,0 điểm.

Hai CBChT thảo luận thống nhất điểm; CBChT lần chấm thứ hai ghi điểm; hai CBChT cùng ký và ghi rõ họ tên vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm) từ 1,0 đến 1,5 điểm.

Hai CBChT thảo luận và ghi lại bằng biên bản, báo cáo Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền để thống nhất điểm (không sửa chữa điểm trong phiếu chấm); CBChT lần chấm thứ hai ghi điểm; hai CBChT cùng ký và ghi rõ họ tên vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Nếu hai CBChT không thống nhất được điểm thì Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền lập biên bản quyết định điểm, ghi điểm và cùng hai CBChT ký, ghi rõ họ tên vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Điểm toàn bài hoặc điểm thành phần lệch nhau (trừ trường hợp cộng nhầm điểm) trên 1,5 điểm.

Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền tổ chức chấm lần thứ ba trực tiếp vào bài thi của thí sinh bằng mực màu khác.

b) Xử lý kết quả 3 (ba) lần chấm:

Tình huống

Cách xử lý

Nếu kết quả hai trong ba lần chấm giống nhau

Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức rồi ghi điểm và cùng các CBChT ký, ghi rõ họ tên vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Nếu kết quả ba lần chấm lệch nhau lớn nhất đến 2,5 điểm.

Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm điểm chính thức rồi ghi điểm và cùng các CBChT ký, ghi rõ họ tên vào tất cả các tờ giấy làm bài của thí sinh.

Nếu kết quả ba lần chấm lệch nhau lớn nhất trên 2,5 điểm.

Trưởng môn chấm thi hoặc Tổ trưởng Tổ Chấm thi được Trưởng môn chấm thi ủy quyền tổ chức chấm chung trong Tổ chấm thi, lập biên bản thống nhất điểm chấm sau đó ghi điểm và cùng tất cả CBChT tham gia chấm chung ký, ghi rõ họ tên vào các tờ giấy làm bài của thí sinh.

5. Nhập điểm bài thi tự luận:

a) Tổ nhập điểm thuộc Ban Thư ký Hội đồng thi, Tổ trưởng do lãnh đạo hoặc ủy viên Ban Thư ký Hội đồng thi kiêm nhiệm; Tổ nhập điểm gồm ít nhất hai nhóm khác nhau, mỗi nhóm gồm ít nhất ba người;

b) Tổ nhập điểm thực hiện nhập điểm bài thi tự luận theo hai vòng độc lập, bảo đảm mỗi vòng do một nhóm khác nhau thực hiện trên phần mềm Hỗ trợ chấm thi dưới sự chứng kiến và giám sát của thanh tra.”

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 38 như sau:

“1. Thí sinh đã dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi được bảo lưu điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT trong kỳ thi năm liền kề tiếp theo. Bài thi/môn thi được bảo lưu điểm thi gồm:

a) Bài thi độc lập đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên;

b) Bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên và các môn thi thành phần của bài thi này đều đạt trên 1,0 (một) điểm;

c) Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên.”

14. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 40 như sau:

“b) Đoạt giải cá nhân và đồng đội trong các kỳ thi thí nghiệm thực hành môn Vật lí, Hoá học, Sinh học; thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; cuộc thi khoa học kỹ thuật; viết thư quốc tế do ngành Giáo dục phối hợp với các ngành chuyên môn từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THPT. Đối với giải cá nhân: Đoạt giải nhất, nhì, ba quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng được cộng 2,0 điểm; giải khuyến khích quốc gia hoặc giải tư cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia hoặc giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc được cộng 1,5 điểm; giải ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng được cộng 1,0 điểm. Đối với giải đồng đội: Chỉ cộng điểm đối với giải quốc gia; số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội theo quy định cụ thể của Ban Tổ chức từng giải; mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm này. Những người học đoạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.”

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 46 như sau:

“2. Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo quy định tại Thông tư số 18/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.”

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 như sau:

Điều 49. Thanh tra, kiểm tra thi

1. Chánh Thanh tra Bộ GDĐT quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức kỳ thi và công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi tại các địa phương; trường hợp cần thiết, do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

2. Chánh Thanh tra tỉnh cử người tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cử người tham gia công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của kỳ thi tại địa phương theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Chánh Thanh tra sở GDĐT quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT của sở GDĐT; trường hợp cần thiết, do Giám đốc sở GDĐT quyết định.

4. Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra thi theo quy định của pháp luật.”

17. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 54 như sau:

“3. Đình chỉ thi:

a) Đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 Quy chế này vào phòng thi/phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa nhũng người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển trong khu vực thi và trong thời gian ở phòng chờ;

b) CBCT lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi;

c) Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó.”

18. Sửa đổi, bổ sung Điều 56 như sau:

“Điều 56. Trách nhiệm của Bộ GDĐT

1. Chỉ đạo tổ chức kỳ thi; quyết định phương án xử lý các trường hợp đặc biệt do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và các tình huống bất thường khác.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia để chỉ đạo tổ chức kỳ thi.

3. Chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế thi.

4. Xây dựng đề thi cho kỳ thi hằng năm.

5. Đối sánh kết quả thi và điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi.”

Điều 2. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 40 của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2021.

2. Các bộ, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công an; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; Hiệu trưởng các trường cao đẳng đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như khoản 2 Điều 3;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 05/2021/TT-BGDDT

Hanoi, March 12, 2021

 

CIRCULAR

AMENDING SOME ARTICLES OF REGULATION ON HIGH SCHOOL GRADUATION EXAM PROMULGATED TOGETHER WITH CIRCULAR NO. 15/2020/TT-BGDDT DATED MAY 26, 2020 BY MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pursuant to the Education Law dated June 14, 2019;

Pursuant to the Law on Higher Education dated June 18, 2012; the Law on amendments to some Articles of the Law on Higher Education dated November 19, 2018;

Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2017/ND-CP dated May 25, 2017 on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

At the request of the Head of Quality Control Department;

The Minister of Education and Training hereby promulgates a Circular amending some Articles of the Regulation on high school graduation exam promulgated together with Circular No. 15/2020/TT-BGDDT dated May 26, 2020 by the Minister of Education and Training.

Article 1. Amendments to some Articles of Regulation on high school graduation exam promulgated together with Circular No. 15/2020/TT-BGDDT dated May 26, 2020 by Minister of Education and Training

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “a) Composition of Exam Council: The Chairperson is the Director of the DET (or Deputy Director of the DET in special cases); Vice Chairpersons are Deputy Directors of the DET and heads of divisions tasked with management of high school education, continuing education at high school level and high school graduation exam of the DET; members are heads of certain divisions of the DET and head masters of high schools, in which standing member is the leader of the division tasked with management of high school graduation exam of the DET (hereinafter referred to as “exam management division”);”

2. Point a Clause 2 Article 9 is amended as follows:

“a) Candidates who have graduated high schools, candidates who have finished the high school program but not yet graduated high school in previous years, post-secondary school graduates who are going to sit the exam and continuing education candidates shall be arranged to take the exam together with 12th graders of high schools in the year of exam (hereinafter referred to as “high school 12th grader candidates”) at given Exam Places decided by the Director of the DET, provided that high school 12th grader candidates account for at least 60% in total candidates in that Exam Place (other cases shall be subject to decision of the MOET); the issuance of lists of candidates for the purpose of arranging exam rooms shall comply with Point a Clause 1 hereof;”

3. Clause 3 and Clause 4 Article 10 are amended as follows:

 “3. In the area for each exam stage of the Exam Council (including question paper printing and copying, exam invigilation, script header removal, exam marking and exam remarking), one fixed telephone shall be placed in the common working room/ guardroom or a separate room to ensure security and safety (as for Exam Places, if a fixed telephone could not be placed due to force majeure reason, the President of the Exam Council has the power to decide provision of a mobile phone without any image recording function,  memory stick or internet connection that is sealed when not in use). The phone shall only be used to contact the Exam Council and exam steering boards at all levels; every call shall be on speaker mode and heard in public. If necessary, one computer can be set up in the guardroom of the Exam Place and only online when sending quick reports to the Exam Council. Phone and computer use shall be recorded into a logbook and made with the witness and confirmation of the inspectors in each area.

4. Invigilation, marking and remarking areas of the Exam Council must each have containers for storage of recording and/or transmission devices of persons in charge of those areas; these objects shall be sealed and placed under the supervision of public security officials.”

4. Clause 2 and Clause 3 Article 12 are amended as follows:

“2. Eligibility requirements for examination:

a) Candidates prescribed in Point a Clause 1 of this Article must also meet the requirements that in 12th grade their conduct must be classified as Average and above and academic performance must not be classified as Poor. The classification of conduct is not required for continuing education learners in guided self-study mode and learners with no requirements of conduct classification;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Candidates who have graduated post-secondary schools as prescribed in Point c Clause 1 of this Article must have studied and passed a given number of high school academic subjects as per the Education Law and its existing guiding documents of the MOET;

d) Candidates must register for the exam and submit all required documents in due time.

3. Registration of papers:

a) For high school graduation assessment purpose: high school candidates prescribed in Points a and b Clause 1 of this Article must take 4 papers, including 3 independent papers, which are Mathematics, Literature and Foreign Language, and 1 combined paper at the candidate’s option; continuing education candidates prescribed in Points a and b Clause 1 of this Article must take 3 papers, including 2 independent papers, which are Mathematics and Literature, and 1 combined paper at the candidate’s option. Continuing education candidates may register for the exam of Foreign Language paper for university and college admission purpose;

b) Candidates prescribed in Point c Clause 1 hereof may register for independent papers, combined papers or component subjects of the combined papers.”

5. Clause 2 Article 15 is amended as follows:

“2. Each question paper has one official version and backup version that meet the requirements prescribed in Clause 1 of this Article; each version shall have its answer key enclosed while written question papers shall have additional marking schemes.”

6. Clause 1 Article 16 is amended as follows:

 “1. Unpublished question papers and answer keys are listed as “first decree top secret” in the list of state secrets. The unused backup question papers will be declassified after the end of exam invigilation.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“7. Process of setting of question papers:

a) The Question Paper Setting Team shall formulate, evaluate and proofread the question paper and answer key thereof and marking scheme (for written question papers) of its assigned paper/ subject and meet the requirements in Article 15 hereof for official and backup question papers. With regard to multiple-choice question papers, the secretary shall use a given software to withdraw random multiple-choice questions from a standardized question bank formulated as per regulation of the MOET and forward them to the leader of Question Paper Setting Team (in the witness of the Chairperson of Question Paper Setting Council and leader of Question Paper Setting Team), which will be used as reference for question paper formulation;

b) Moderation of question papers: according to the assignment by the Chairperson of Question Paper Setting Council, the moderator shall read and answer the question paper, and then evaluate the question paper according to the requirements mentioned in Article 15 hereof and propose modification and correction where necessary; the evaluation given by the moderator shall be reported to the Chairperson of Question Paper Setting Council and used as a source for the Chairperson of Question Paper Setting Council to refer to during the approval of the question paper;

c) Completion of question papers: based on the opinion of the question paper moderator, all members of Question Paper Setting Team shall modify and complete the question papers and then sign and propose the completed question paper to the Chairperson of Question Paper Setting Council for approval together. For multiple-choice questions, after they are approved by the Chairperson of Question Paper Setting Council, the secretary shall mix and assign the questions to different question paper codes and forward them to Question Paper Setting Team; all members of Question Paper Setting Team shall review each question paper code and its answer key; and then the leader of Question Paper Setting Team shall sign and propose them to the Chairperson of Question Paper Setting Council for approval and printing.”

8. Point c Clause 3 Article 18 is amended as follows:

 “c) The envelopes shall be stored in locked and sealed boxes, cabinets or containers, which shall be guarded around the clock. Their keys shall be kept by the Manager of Paper Question Delivery and Handover Board, who may authorize, in writing, persons in charge of dispatch group or team to keep and hand over the keys to the Managers of Exam Places. In force majeure cases where the envelopes cannot be delivered in locked and sealed boxes, cabinets or containers, the DET shall prepare delivery plans to ensure the security and safety of the envelopes and report to the MOET before launching the plans;”

9. Point a Clause 3 Article 20 is amended as follows:

 “a) Composition: The Manager shall be a leader of a high school; one Deputy Manager, who is a leader or specialized team leader of the high school where the Exam Place is based, shall be in charge of facilities; the other Deputy Managers shall be leaders or specialized team leaders of other high schools; the secretary shall be the Exam Council secretary or a high school teacher; invigilators shall be teachers of high school or lower secondary schools in the province; exam room supervisors shall be high school teachers; security guards and service staff shall be the staff of the school where the Exam Place is based; and healthcare workers and police officers (or military controllers in special cases);”

10. Clause 2 Article 23 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Article 26 is amended as follows:

“Article 26. Written Paper Marking Board

1. Composition:

a) The Manager of Written Paper Marking Board shall be the head of Exam Council; Deputy Managers of Written Paper Marking Board shall be heads of divisions of DET and high schools, in which, Standing Deputy Manager shall be the head of the exam management division or division tasked with management of high school education/ continuing education of DET;

b) A Deputy Manager whose field of expertise falls in the subject area of the written paper shall hold the position of Lead of Subject Marking;

c) Written Paper Marking Board shall have at least two Marking Teams under management of Lead of Subject Marking; each Marking Team shall have a Leader and examiners, who are officials, public employees and teachers having taught or currently teaching the subject area of the written paper to be marked; members of Secretary Board and Script Header Removal Board are not allowed to mark papers;

d) Police officers, security guards, medical staff and service staff.

2. The Manager of Marking board shall direct marking activities and be held accountable to the Chairperson of Exam Council for the marking process, progress and quality; have powers to replace or dismiss any member who is deemed irresponsible or has committed a violation against the Regulation or has made many mistakes in performing their assigned tasks; and conduct examination or verification upon occurrence of any incident.

3. Deputy Manager of Written Paper Marking Board shall take responsibility for their performance of the tasks and execution of the powers assigned or authorized by the Manager.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Plan the marking schedule; organize discussions of marking scheme, answer key and grading scale, have the team do the marking together; organize experience-learning meetings during the marking process; hold a review of the team’s performance after all scripts of Exam Council have been marked;

b) Propose the Manager of Written Paper Marking Board to replace or dismiss any member who is deemed irresponsible, has made many mistakes or has committed a violation against the Regulation;

c) Have the power to authorize Leaders of Marking Teams to perform some tasks within the competence of Lead of Subject Marking depending on the marking situation at Exam Council.

5. Leaders of Marking Teams shall help Lead of Subject Marking manage and organize the marking process in their Teams and perform tasks within the competence of Lead of Subject Marking when authorized.

6. Members of Written Paper Marking Board shall perform tasks assigned by the Manager of the Board and comply with provisions in this Regulation; examiners shall comply with orders of Leaders of their Marking Teams and Lead of Subject Marking.”

12. Article 27 is amended as follows:

“Article 27. Marking of scripts

1. General provisions concerning marking of scripts:

a) Examiners shall follow the marking scheme, answer key and grading scale of the MOET; script is graded on scale 0-10, counted up to 0.25; each script is marked through two independent rounds by two examiners from two different Marking Teams;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Lead of Marking Subject shall gather all Marking Team Leaders and examiners to announce the Regulation, discuss the answer key and marking scheme, and grade at least 10 scripts; then, conduct the marking through two independent rounds in two separated rooms. For Exam Councils with 30.000 candidates or more, Lead of Marking Subject or a Marking Team Leader authorized by Lead of Marking Subject shall organize marking in groups or teams;

d) The envelope of scripts shall be handed over to an examiner who is chosen by casting lot.

2. First-round marking:

a) Lead of Subject Marking or a Marking Team Leader authorized by Lead of Marking Subject shall hand over envelopes of scripts to examiners by casting lot;

b) Before marking, examiners shall check every script to make sure that they have received sufficient pages and headers as written on the envelope and cross out any blanks left on the paper;

c) If detecting missing pages, headers; answers written on scrap papers or unspecified papers; papers with handwritings of two people or more, answers written in two different colors or more or in red, answers written in pencil or any note or drawing that is unrelated to the exam; torn or intentional marking, examiners shall report and transfer these scripts to the Marking Team Leader, who will forward these scripts to Lead of Subject Marking for consideration;

d) In the first-round marking, except for the cross out strokes in blank areas, examiners must not write anything on the candidates’ scripts and the envelope. Scores for each question, total score and comments (if any) shall be written on the record of scores for each written paper. On the record, examiners shall write and sign their full name. After finishing marking one envelope, examiners shall bring that envelope to Lead of Subject Marking or a Marking Team Leader authorized by Lead of Subject Marking, who will hand it over to the Secretary Board of Exam Council.

3. Second-round marking:

a) After receiving envelopes of scripts from the first-round marking, members of the Secretary Board of Exam Council shall take the records of scores out of the envelopes and give the envelopes back to Lead of Subject Marking or a Marking Team Leader authorized by Lead of Subject Marking and then cast lots for the second-round marking, making sure that an envelope of marked scripts is not be given back to the examiner who marked those scripts;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) After finishing one envelope, the examiner shall bring this envelope and the record of scores to Lead of Subject Marking or a Marking Team Leader authorized by Lead of Subject Marking, who will hand them over to the Secretary Board of Exam Council.

4. Finalizing scores:

Lead of Subject Marking shall receive marked scripts and records of scores from the Secretary Board of Exam Council and direct Marking Teams to finalize the scores. Only the scores of each question and total score shall be written on a script at the designated location after they are finalized. Score finalizing procedures are as follows:

a) The final score after two rounds of marking:

Situation

Solution

The difference between two total scores or component scores (except the case of score miscalculation) is less than 1,0 point.

Two examiners shall reach a consensus on the final score; the examiner marking the second time shall write the final score; and then both examiners shall sign and write full names on all pages of the script.

The difference between two total scores or component scores (except the case of score miscalculation) is between 1,0 and 1,5 points.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the two examiners cannot reach an agreement on the final score, Lead of Subject Marking or a Marking Team Leader authorized by Lead of Subject Marking shall draw up a record of decision on the final score, write the score and sign and write full name on all pages of the script together with both examiners.

The difference between two total scores or component scores (except the case of score miscalculation) is more than 1,5 points.

Lead of Subject Marking or a Marking Team Leader authorized by Lead of Marking Subject shall have the script marked for the third time using a different pen color.

b) The final score after three rounds of marking:

Situation

Solution

If the scores of two out of three times are the same.

Lead of Subject Marking or a Marking Team Leader authorized by Lead of Marking Subject shall take the identical score of two marking rounds as the final score, write the final score and sign and write full name on all pages of the script together with the examiners.

If the differences in the scores of three times are varied: up to 2,5 points.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the differences in the scores of three times are varied: more than 2,5 points.

Lead of Subject Marking or a Marking Team Leader authorized by Lead of Subject Marking shall have the script marked together by the whole Marking Team, draw up a record of decision on the final score, write the score and sign and write full name on all pages of the script together with all participating examiners.

5. Inputting scores of written papers:

a) Score Input Team, which is affiliated to Secretary Board of Exam Council, shall be led by the head or member of Secretary Board of Exam Council; Score Input Team consists of at least two sub-teams; each sub-team shall have at least three members;

b) Score Input Team shall input scores of written papers in two independent rounds provided that each round is undertaken by a different sub-team on the marking software in the witness and observation of inspectors.”

13. Clause 1 Article 38 is amended as follows:

 “1. Candidates who took all required papers in last year’s exam but have not been qualified to graduate and have no record of score disposal can reuse any result meeting the following requirements in the exam of the immediately following year to be qualified for high school graduation assessment:

a) Independent papers scoring at least 5,0;

b) Combined papers scoring at least 5,0 and component subjects thereof each scoring more than 1,0;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. Point b Clause 1 Article 40 is amended as follows:

 “b) Get individual or team prizes in practical contests of Physics, Chemistry, Biology; arts, sports contests, exhibitions of national defense education, science and engineering contests, international letter-writing competitions held by education authorities in cooperation with other authorities from provincial level and above for high school students. Individual prizes: first, second or third prize in national contests, first prize in provincial contests or gold medal is granted 2,0 extra points; consolation prize in national contests, fourth prize in national science and engineering contests, second prize in provincial contests or silver medal is granted 1,5 extra points; third prize in provincial contests or bronze medal is granted 1,0 extra point. Team prizes: extra points shall only be awarded to candidates with team prizes at national level; the number of players, athletes and actors of teams shall comply with the rules provided by the organizer of each contest; persons winning team prizes shall be entitled to the same amount of extra points awarded to those winning individual prizes as provided for in this Point. Candidates winning different prizes in different contests shall be eligible for the extra points granted to the highest prize.”

15. Clause 2 Article 46 is amended as follows:

“2. Form of the certificate of completion of general education program is provided for in Circular No. 18/2020/TT-BGDDT dated June 29, 2020 by the Minister of MOET promulgating form of certificate of completion of general education program.”

16. Article 49 is amended as follows:

“Article 49. Exam inspection

1. The Chief Inspector of MOET shall decide the establishment of inspectorates that will inspect exam direction and organization and exam stage inspection in administrative divisions; in necessary cases, the establishment of inspectorates shall be subject to decision of the Minister of MOET.

2. The provincial Chief Inspector shall assign personnel to the provincial exam steering board and to inspections of exam stages in their province according to direction of the Chairperson of the provincial People’s Committee.

3. The Chief Inspector of the DET shall establish inspectorates to inspect the preparation, invigilation, marking, re-marking, and high school graduation assessment of the DET; in necessary cases, the establishment of inspectorates shall be subject to decision of the Director of DET.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17. Clause 3 Article 54 is amended as follows:

“3. Suspension of taking the exam:

a) Suspension of taking the exam is issued for those who commit one of the following acts of malpractice: Have been warned for the first time but still commit acts of malpractice at reprimand or warning level; bring prohibited items specified in Article 14 of this Regulation into the exam room/waiting room or while moving between the exam room and waiting room; taking the question papers out of the exam room or bringing the answers from outside to the exam room; writing or drawing on the answer paper any content that has no relevance to the exam; threatening officials or other candidates; failing to comply with instructions from supervisors or managers of the waiting room while moving in the examination area and staying in the waiting room;

b) Invigilators shall issue a record, confiscate evidence (if any) and report the situation to the Manager of the Exam Place for decision on suspension.  In case of disagreement in handling, the situation shall be report to the Manager of Invigilation Board for final decision. Suspended candidate shall hand in the question paper, script/answer sheet and scrap paper to invigilators and leave the exam room immediately after the decision is issued. Suspended candidates are allowed to leave the examination area only when the exam session is over;

c) Results of all papers taken by suspended candidates in the exam year shall be cancelled.”

18. Article 56 is amended as follows:

“Article 56. Responsibilities of the MOET

1. Direct exam organization; decide how to handle special cases arising from natural disasters, epidemics and other abnormal situations;

2. Establish a National Steering Committee to direct exam organization.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Develop question papers for annual exams.

5. Compare exam results and average score of the 12th grade of 12th grader candidates in the exam year.”

Article 2. Point c Clause 1 Article 40 of the Regulation on high school graduation exam promulgated together with Circular No. 15/2020/TT-BGDDT dated May 26, 2020 by the Minister of Education and Training is annulled.

Article 3. Effect

1. This Circular comes into force from April 27, 2021.

2. Relevant ministries and central authorities; Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities; head of the school department of the Ministry of National Defense; head of the training department of the Ministry of Public Security; Directors of DETs; Director of the Department of Education, Science and Technology of Bac Lieu; heads of parent universities and academies; university principals; and principals of colleges with early childhood education college degree programs shall implement this Circular./.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/03/2021 sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26.926

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!