Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

Số hiệu: 03/2019/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 18/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Điểm mới trong Quy chế thi THPT quốc gia năm 2019

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017.

Theo đó, năm 2019, quy chế thi THPT quốc gia có một số điểm mới sau:

-  Nội dung thi được mở rộng ra toàn chương trình học cấp THPT, trong đó chủ yếu là chương trình lớp 12;

-  Thí sinh tự do, thí sinh học chương trình GDTX được bố trí dự thi chung với thí sinh học chương trình giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi tại một số Điểm thi do Giám đốc Sở GDĐT quyết định thay vì thi riêng như năm 2018;

-  Những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận; 

-  Đổi mới thành phần ban chấm thi trắc nghiệm, cụ thể gồm các bộ phận: Trưởng ban, Phó trưởng ban, các tổ chuyên môn như tổ thư ký, tổ chấm bài thi và tổ giám sát.

Ngoài ra, điểm xét tốt nghiệp cũng được tính theo công thức mới kể cả chương trình giáo dục THPT và GDTX.

Xem chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 03/5/2019).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2019/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƯ SỐ 04/2018/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Thi THPT quốc gia nhằm mục đích: dùng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông; cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp."

2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong Chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12."

3. Điểm c và điểm d khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"c) Ủy viên: Lãnh đạo các vụ, cục có liên quan thuộc Bộ GDĐT; một số lãnh đạo đại học, học viện, trường đại học; một số lãnh đạo trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên; lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ và lãnh đạo một số đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ Công an;

d) Thư ký: Cán bộ, công chức các đơn vị có liên quan thuộc Bộ GDĐT và Bộ Công an."

4. Bổ sung gạch đầu dòng thứ tư vào điểm a khoản 2 Điều 8 như sau:

“- Những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận."

5. Điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng thi

- Tiếp nhận và quản lý dữ liệu đăng ký dự thi thuộc sở GDĐT; đánh số báo danh, xếp phòng thi; chuẩn bị các tài liệu, mẫu, biểu dùng tại Điểm thi, phòng thi;

- Nhận, bảo quản bài thi tự luận và Phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh được đóng trong túi/bì (sau đây gọi chung là túi) còn nguyên niêm phong của các Điểm thi;

- Bàn giao bài thi tự luận được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong của các Điểm thi cho Ban Làm phách;

- Nhận, bảo quản bài thi tự luận đã cắt phách và được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong từ Ban Làm phách;

- Bàn giao bài thi tự luận đã làm phách được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong của Ban Làm phách cho Ban Chấm thi tự luận; bàn giao Phiếu TLTN được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong của các Điểm thi cho Ban Chấm thi trắc nghiệm và thực hiện các công tác nghiệp vụ liên quan;

- Nhận, bảo quản đầu phách được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong từ Ban Làm phách sau khi việc chấm bài thi tự luận đã hoàn thành;

- Quản lý các tài liệu liên quan tới bài thi tự luận và Phiếu TLTN. Lập biên bản xử lý điểm bài thi tự luận (nếu có);

- Quản lý dữ liệu kết quả thi và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thi phân công."

"b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Làm phách

- Nhận bài thi tự luận được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong của các Điểm thi từ Ban Thư ký Hội đồng thi;

- Làm phách, bảo mật số phách bài thi tự luận;

- Bảo quản đầu phách theo chế độ mật trong suốt thời gian chấm thi, cho đến khi hoàn thành chấm bài thi tự luận;

- Bàn giao bài thi đã làm phách được đóng trong túi còn nguyên niêm phong của Ban Làm phách cho Ban Thư ký Hội đồng thi;

- Bàn giao đầu phách được đóng trong túi còn nguyên niêm phong của Ban Làm phách cho Ban Thư ký Hội đồng thi sau khi việc chấm bài thi tự luận đã hoàn thành."

6. Khổ thứ hai điểm a khoản 2 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Thí sinh tự do, thí sinh học chương trình GDTX được bố trí dự thi chung với thí sinh học chương trình giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi tại một số Điểm thi do Giám đốc sở GDĐT quyết định; việc lập danh sách để sắp xếp phòng thi tại các Điểm thi đó được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này."

7. Khoản 7 Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"7. Quy trình ra đề thi

a) Soạn thảo đề thi, thẩm định, tinh chỉnh: Căn cứ yêu cầu của đề thi, mỗi Tổ ra đề thi có trách nhiệm soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi (chính thức và dự bị) cho một bài thi/môn thi. Việc soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 15 của Quy chế này.

Riêng đối với đề thi trắc nghiệm, Ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ GDĐT là nguồn tham khảo quan trọng để soạn thảo đề thi theo quy trình sau:

- Chủ tịch Hội đồng ra đề thi giao cho một thư ký vòng trong của Hội đồng dùng phần mềm chuyên dụng rút ngẫu nhiên các câu hỏi thi trắc nghiệm từ Ngân hàng câu hỏi thi và chuyển cho các Trưởng môn đề thi;

- Trưởng môn đề thi của từng môn thi phân công các thành viên trong Tổ ra đề thi thẩm định từng câu hỏi thi trắc nghiệm;

- Tổ ra đề thi làm việc chung, lần lượt tinh chỉnh từng câu trắc nghiệm và tổ hợp thành đề thi theo đúng yêu cầu về nội dung đề thi được quy định tại Điều 15 của Quy chế này; sau khi tinh chỉnh lần cuối, Trưởng môn đề thi ký tên vào các đề thi và bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng ra đề thi;

- Cán bộ Hội đồng ra đề thi thực hiện khâu trộn đề thi thành nhiều phiên bản khác nhau;

- Tổ ra đề thi rà soát từng phiên bản của đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi và ký tên vào từng phiên bản của đề thi.

b) Phản biện đề thi:

- Sau khi soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh, các đề thi được tổ chức phản biện độc lập. Các cán bộ phản biện đề thi có trách nhiệm đọc, giải đề và đánh giá đề thi theo các yêu cầu quy định tại Điều 15 của Quy chế này; đề xuất phương án chỉnh lý, sửa chữa đề thi nếu thấy cần thiết;

- Ý kiến đánh giá của các cán bộ phản biện đề thi là một căn cứ để Chủ tịch Hội đồng ra đề thi tham khảo trong việc quyết định duyệt đề thi."

8. Tên điều và khoản 1, khoản 2 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 19. Bảo quản, sử dụng đề thi và bảo quản bài thi tại Điểm thi

1. Đề thi và bài thi phải được bảo quản trong các tủ riêng biệt. Tủ đựng đề thi, tủ đựng bài thi phải đảm bảo chắc chắn, phải được khóa và niêm phong (nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của Trưởng điểm thi và Phó Trưởng điểm thi là người của trường ĐH, CĐ phối hợp), chìa khóa do Trưởng điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có chứng kiến của Công an và những người ký nhãn niêm phong, đồng thời lập biên bản ghi rõ thời gian mở, lý do mở, tình trạng niêm phong; biên bản phải có đủ họ và tên, chữ ký của Trường điểm thi và những người chứng kiến.

2. Khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh có lực lượng công an trực và bảo vệ 24 giờ/ngày; đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ. Phòng bảo quản đề thi, bài thi phải đảm bảo an toàn, chắc chắn; có camera an ninh giám sát ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày; có công an trực, bảo vệ 24 giờ/ngày và 01 cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi của trường ĐH, CĐ (Phó Trưởng điểm thi hoặc thư ký) thường trực đêm tại phòng trong thời gian đề thi, bài thi được lưu tại điểm thi."

9. Điểm m khoản 1 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"m) Sau khi bàn giao xong, túi đựng bài thi, phiếu thu bài của từng phòng thi được thư ký của điểm thi cùng hai CBCT niêm phong tại chỗ. Nhãn niêm phong được dán vào chính giữa tất cả các mép dán của túi đựng bài thi, Phó Trưởng điểm thi của trường ĐH, CĐ phối hợp ký và ghi rõ họ tên trên nhãn niêm phong, hai CBCT ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi rồi đóng dấu giáp lai nhãn niêm phong (sử dụng dấu của cơ sở giáo dục nơi đặt điểm thi); sau đó, dùng băng keo trong suốt dán vòng quanh dọc theo chiều dài mép dán của túi đựng bài thi và phủ lên nhãn niêm phong. Thư ký của điểm thi và hai CBCT ghi rõ họ tên và ký vào biên bản bàn giao;"

10. Khoản 2 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Phòng chứa bài thi, tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi phải an toàn, chắc chắn, phải được khóa và niêm phong, trên nhãn niêm phong phải có đủ chữ ký của người giữ chìa khóa và thanh tra. Chìa khóa cửa các phòng chứa bài thi do Trưởng ban Chấm thi (trắc nghiệm, tự luận) giữ; chìa khóa của tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi tự luận do một thư ký Hội đồng thi làm nhiệm vụ tại Ban Chấm thi tự luận giữ; chìa khóa của tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi trắc nghiệm do một thư ký của Ban Chấm thi trắc nghiệm giữ. Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận phải có các thiết bị phòng chống cháy, nổ; có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày; có công an bảo vệ, giám sát 24 giờ/ngày. Khi đóng, mở phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi và tủ, thùng hoặc các vật dụng đựng bài thi phải có sự chứng kiến của công an và thanh tra."

11. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 26. Chấm bài thi trắc nghiệm

1. Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cho các trường ĐH, CĐ chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm tại các Hội đồng thi.

Trường ĐH, CĐ được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ cử người đúng thành phần quy định tại khoản 2 Điều này để thành lập Ban Chấm thi trắc nghiệm. Người có người thân dự thi trong năm tổ chức kỳ thi không tham gia Ban Chấm thi trắc nghiệm tại địa phương nơi người thân dự thi.

Bộ GDĐT thực hiện thanh tra trực tiếp tất cả các nhiệm vụ của Ban Chấm thi trắc nghiệm theo quy định của Quy chế này.

Sở GDĐT địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống máy tính, máy quét ảnh và các thiết bị phụ trợ đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn hằng năm của Bộ GDĐT; phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí cho chấm thi trắc nghiệm.

2. Ban Chấm thi trắc nghiệm

a) Thẩm quyền thành lập: Giám đốc sở GDĐT ra quyết định thành lập Ban Chấm thi trắc nghiệm. Ban Chấm thi trắc nghiệm chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia.

b) Thành phần của Ban Chấm thi trắc nghiệm gồm:

- Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo trường ĐH, CĐ đảm nhiệm. Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm điều hành công tác chấm thi trắc nghiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia về thời gian, quy trình và chất lượng chấm thi; có quyền thay đổi hoặc đình chỉ việc chấm thi đối với những thành viên thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế thi hoặc có nhiều sai sót khi thực hiện nhiệm vụ được giao; có trách nhiệm kiểm tra, xác minh khi có bất thường xảy ra theo yêu cầu của Tổ Giám sát.

- Phó Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm do lãnh đạo các phòng, ban thuộc trường ĐH, CĐ đảm nhiệm; trong đó, Phó Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm thường trực do lãnh đạo Phòng có chức năng quản lý công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng hoặc quản lý Đào tạo đảm nhiệm. Phó Trưởng ban có thể kiêm nhiệm làm trưởng không quá 01 tổ chuyên môn và thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm.

- Các tổ chuyên môn của Ban Chấm thi trắc nghiệm gồm:

+ Tổ Thư ký: Tổ trưởng Tổ Thư ký do một Phó Trưởng ban kiêm nhiệm, các thành viên là cán bộ, giảng viên của trường ĐH, CĐ. Tổ Thư ký có nhiệm vụ giúp Trưởng ban chuẩn bị các văn bản, tài liệu, mẫu biểu, biên bản phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm; giao nhận bài thi từ Hội đồng thi; mở, đóng niêm phong túi bài thi; bảo quản bài thi trong thời gian lưu tại phòng chấm thi trắc nghiệm; giám sát thực hiện quy trình chấm thi và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng ban.

+ Tổ Chấm bài thi trắc nghiệm (BTTN): Tổ trưởng Tổ Chm BTTN là Phó Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm thường trực; các thành viên là cán bộ kỹ thuật của trường ĐH, CĐ và không quá 02 cán bộ kỹ thuật được huy động từ các sở GDĐT không thuộc địa phương có bài thi được chấm (nếu trường ĐH, CĐ chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm có yêu cầu). Cán bộ kỹ thuật phải am hiểu sâu về công nghệ thông tin và phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

+ Tổ Giám sát, gồm ít nhất 03 người (01 Tổ trưởng và ít nhất 02 thành viên): Tổ trưởng Tổ Giám sát là lãnh đạo phòng/ban hoặc cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra nội bộ của trường ĐH, CĐ; các thành viên Tổ Giám sát là viên chức của trường ĐH, CĐ.

Tổ Giám sát làm việc độc lập với các tổ chuyên môn khác. Tổ Giám sát có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ quy trình chm bài thi trắc nghiệm, quy trình bảo quản bài thi tại Phòng chấm thi trắc nghiệm theo quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu thấy có bất thường, Tổ Giám sát phải báo cáo Trưng ban để tạm dừng quá trình chấm thi, đề nghị Trưởng ban kiểm tra, xác minh và xử lý trước khi tiếp tục.

c) Các thành viên của Ban Chấm thi trắc nghiệm chấp hành sự phân công của Trưởng ban, thực hiện đúng các quy định của Quy chế này; thành viên trong các tổ chuyên môn tuân thủ sự điều hành trực tiếp của Tổ trưởng.

4. Quy định chung về chấm bài thi trắc nghiệm

a) Các thành viên của Ban Chấm thi trắc nghiệm, các thành viên Tổ Giám sát và người đang thi hành nhiệm vụ liên quan không được mang theo bút chì, tẩy và các vật dụng bị cấm khác theo quy định vào phòng chấm thi; không được sửa chữa, thêm bớt vào Phiếu TLTN của thí sinh với bất kỳ hình thức nào và bất kỳ lí do gì.

b) Kỹ thuật viên thực hiện nhiệm vụ trực tiếp chấm bài thi trắc nghiệm phải nghiêm túc tuân thủ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm theo quy định; trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện bất thường phải báo ngay với Tổ trưởng Tổ Chấm BTTN để cùng Tổ Giám sát lập biên bản, báo cáo Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm xử lý.

c) Các Phiếu TLTN (bài làm của thí sinh) đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GDĐT cung cấp, kể từ khi quét ảnh đến khi có kết quả là điểm bài thi của từng thí sinh.

d) Xử lý bài thi trắc nghiệm:

- Quét phiếu TLTN: ngay khi quét xong tất cả phiếu TLTN của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu ảnh quét đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 03 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau;

- Nhận dạng ảnh quét: ngay sau khi nhận dạng xong ảnh quét bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu nhận dạng ảnh quét đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 03 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau;

- Sửa lỗi k thuật: ngay sau khi sửa lỗi kỹ thuật tất cả các bài thi trắc nghiệm bị lỗi của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu sửa lỗi kỹ thuật đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 03 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau.

Trong mỗi bước nói trên, toàn bộ 03 bộ đĩa CD hoặc DVD ging nhau tại từng bước phải được đóng gói niêm phong dưới sự giám sát của T Giám sát, công an và lập biên bản; gửi về Bộ GDĐT 01 bộ đĩa để quản lý và giám sát, bàn giao 01 bộ đĩa cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ, 01 bộ đĩa do Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ. Phải báo cáo, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia khi sử dụng các bộ đĩa này.

đ) Chấm điểm: sau khi hoàn thành các công việc nêu tại điểm d khoản này, Tổ Chấm BTTN mở niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm bài thi trắc nghiệm của Bộ GDĐT, lập biên bản mở niêm phong và nạp dữ liệu chấm vào phần mềm chấm thi trắc nghiệm dưới sự giám sát của công an và Tổ Giám sát; tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp. Thống nhất sử dụng mã bài thi, môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GDĐT. Trong quá trình xử lý, Ban Chấm thi trắc nghiệm phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật và báo cáo kịp thời với Bộ GDĐT.

e) Ngay sau khi hoàn thành việc chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, các tệp dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức (được xuất ra từ phần mềm, đảm bảo cấu trúc và yêu cầu theo đúng quy định của Bộ GDĐT) được lưu vào 03 bộ đĩa CD hoặc DVD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản; 01 đĩa gửi về Bộ GDĐT để quản lý và giám sát; 01 đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi để cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm quản lý thi và lưu trữ; 01 đĩa Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ."

12. Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 29. Ban Phúc khảo

1. Sở GDĐT thành lập Ban Phúc khảo bài thi tự luận (BTTL). Thành phần Ban Phúc khảo BTTL gồm:

a) Trưởng ban phúc khảo BTTL: do Lãnh đạo Hội đồng thi kiêm nhiệm. Trong cùng một kỳ thi, người làm Trưởng ban Phúc khảo BTTL không đồng thời làm Trưởng ban Chấm thi tự luận hoặc Tổ trưởng Chấm kiểm tra;

b) Phó Trưởng ban Phúc khảo BTTL: Lãnh đạo sở GDĐT hoặc lãnh đạo các phòng chuyên môn của sở GDĐT hoặc lãnh đạo các trường phổ thông; trong đó, Phó Trưởng ban thường trực là lãnh đạo sở GDĐT hoặc lãnh đạo Phòng Khảo thí của sở GDĐT;

c) Các ủy viên: Cán bộ, giáo viên có chuyên môn tốt, đang giảng dạy đúng môn thi tự luận được phân công chấm.

Giáo viên đang trong thời kỳ tập sự, thành viên Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia chấm phúc khảo. Người đã chấm bài thi nào tại Ban Chấm thi tự luận thì không được chấm phúc khảo bài thi đó của Ban Phúc khảo BTTL.

Ban Phúc khảo BTTL có nhiệm vụ: Kiểm tra các sai sót như cộng sai điểm, ghi nhầm điểm bài thi; chấm lại các bài thi theo đề nghị của thí sinh; trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định điểm bài thi sau khi đã chấm phúc khảo.

2. Trường ĐH, CĐ được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm cử người để Giám đốc sở GDĐT ra Quyết định thành lập Ban Phúc khảo BTTN. Thành phần Ban Phúc khảo BTTN theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Quy chế này. Người đã tham gia Ban Chấm thi trắc nghiệm không được tham gia Ban Phúc khảo BTTN.

Ban Phúc khảo BTTN có nhiệm vụ kiểm tra lại các sai sót trong quy trình xử lý bài thi trắc nghiệm; kiểm tra, rà soát các lỗi kỹ thuật; chấm lại các bài thi theo đề nghị của thí sinh.

Trưởng ban Phúc khảo BTTN, duyệt, bàn giao kết quả phúc khảo cho Chủ tịch Hội đồng thi để trả kết quả phúc khảo cho thí sinh.

3. Địa điểm tổ chức phúc khảo bài tự luận và bài thi trắc nghiệm được bố trí tại khu vực do sở GDĐT chuẩn bị và phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 23 và Điều 26 Quy chế này."

13. Gạch đầu dòng thứ ba điểm b khoản 3; khoản 5 và khoản 6 Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Trình tự phúc khảo bài thi:

- Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo phải có ít nhất từ hai người trở lên và có sự giám sát của cán bộ thanh tra. Tuyệt đối giữ bí mật về quan hệ giữa số báo danh và thông tin cá nhân của thí sinh với số phách."

"5. Phúc khảo bài thi trắc nghiệm:

a) Ban Phúc khảo BTTN thực hiện phúc khảo bài thi trắc nghiệm như sau:

- Ban Phúc khảo BTTN cùng Ban Thư ký Hội đồng thi tổ chức rút các bài thi của thí sinh có đề nghị phúc khảo, đóng túi, niêm phong và bàn giao cho Trưởng Ban Phúc khảo BTTN;

- Khi có mặt đầy đủ thành viên của Ban Phúc khảo BTTN và thanh tra, Ban Phúc khảo BTTN tiến hành mở niêm phong túi bài thi để chấm phúc khảo. Nếu bài phúc khảo được đóng trong nhiều túi thì mở từng túi, mở túi nào chấm phúc khảo dứt điểm túi đó, niêm phong trở lại rồi mới được mở túi khác;

- Thành viên Ban Phúc khảo BTTN đối chiếu từng câu trả lời đã tô trên Phiếu TLTN với kết quả tệp đã quét lưu trong máy tính;

- Nếu có những sai lệch phải xác định rõ nguyên nhân; sau đó in kết quả chấm (từ phần mềm chấm thi) trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ;

- Kết thúc việc chấm phúc khảo, Ban Phúc khảo BTTN lập biên bản tổng hợp, có chữ ký của Trưởng ban Phúc khảo BTTN và tất cả các thành viên, Tổ Giám sát, thanh tra.

b) Tổ Giám sát phải thực hiện nhiệm vụ giám sát trực tiếp, thường xuyên, liên tục tất cả các khâu trong quá trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

c) Dữ liệu chấm phúc khảo gồm: Biên bản sửa lỗi kỹ thuật các Phiếu TLTN trong quá trình phúc khảo; Kết quả chấm phúc khảo chính thức của tất cả các bài thi trắc nghiệm (được Ban Phúc khảo BTTN ghi vào 03 đĩa CD/DVD giống nhau, dán niêm phong, có chữ ký của Trưởng ban; 01 đĩa gửi về Bộ GDĐT để quản lý và giám sát; 01 đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi để cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm quản lý thi và lưu trữ; 01 đĩa Trưởng ban Phúc khảo BTTN lưu trữ).

d) Điểm chấm lại của Ban Phúc khảo BTTN được Trưởng ban ký duyệt là điểm thi BTTN chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

6. Báo cáo kết quả phúc khảo

Điểm các BTTL được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo BTTL trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định; điểm các BTTN được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng ban Phúc khảo BTTN quyết định và bàn giao Chủ tịch Hội đồng thi. Chủ tịch Hội đồng thi cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT; báo cáo, gửi dữ liệu cho Bộ GDĐT, đồng thời công bố và trả kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Đối với thí sinh có bài thi/môn thi được điều chỉnh điểm sau phúc khảo, Hội đồng thi in Giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo trả cho thí sinh, đồng thời thu hồi và hủy Giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo."

14. Điểm c khoản 2 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"c) Học sinh Giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp như sau:

- Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp: cộng 2,0 điểm;

- Loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng trung cấp: cộng 1,5 điểm;

- Loại trung bình: cộng 1,0 điểm."

15. Điểm a và điểm b khoản 1 Điều 37 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) ĐXTN đối với Giáo dục THPT được tính theo công thức sau:

b) ĐXTN đối với GDTX được tính theo công thức sau:

16. Khoản 1, khoản 2 Điều 44 được sửa đổi, bổ sung như sau:

" 1. Chánh Thanh tra Bộ GDĐT quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại tất cả các Hội đồng thi và sở GDĐT; trường hợp cần thiết, do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định.

2. Chánh Thanh tra sở GDĐT quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại địa phương; trường hợp cần thiết, do Giám đốc sở GDĐT quyết định."

17. Khoản 9 Điều 51 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"9. Phối hợp với sở tài chính và các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh đảm bảo kinh phí tổ chức kỳ thi; kể cả kinh phí chi trả cho cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ và các đơn vị khác được Bộ GDĐT điều động về địa phương tham gia tổ chức thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và các công việc có liên quan khác (nếu có)."

18. Khoản 2 Điều 53 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Thành lập đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các Hội đồng thi ở các địa phương theo điều động của Bộ GDĐT.

Kinh phí cho cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ được Bộ GDĐT điều động về địa phương tham gia tổ chức thi, coi thi, chấm thi và các công tác liên quan khác do địa phương chi trả theo quy định hiện hành."

Điều 2.

1. Thay thế cụm từ "sở giáo dục và đào tạo" bằng cụm từ "sở giáo dục và đào tạo, sở giáo dục - khoa học và công nghệ (gọi chung là sở giáo dục và đào tạo và được viết tắt là sở GDĐT)" tại khoản 2 Điều 1.

2. Thay thế cụm từ "theo nguyên tắc bảo vệ bí mật quốc gia" bằng cụm từ "theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" tại điểm b khoản 3 Điều 17

3. Thay thế cụm từ "Ban Chấm thi" bằng cụm từ "Ban Chấm thi (tự luận, trắc nghiệm)" tại khoản 3 Điều 23.

4. Thay thế cụm từ "Ban Chấm thi" bằng cụm từ "Ban Chấm thi tự luận" tại: khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 8; tên điều 24khoản 1, khoản 5 Điều 24; điểm a khoản 1 Điều 27.

5. Thay thế cụm từ "Trưởng ban" bằng cụm từ " Trưởng ban Chấm thi tự luận" tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 24.

6. Thay thế cụm từ "Trưởng ban Chấm thi" bằng cụm từ "Trưởng ban Chấm thi tự luận" tại: khoản 2, khoản 3, tiêu đề khoản 4, điểm c khoản 4 Điều 24; tiêu đề khoản 1, điểm a khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 27; điểm e khoản 4 Điều 49.

7. Thay thế cụm từ "Ban Phúc khảo" bằng cụm từ "Ban Phúc khảo bài thi tự luận" tại: khoản 1, điểm e khoản 3 Điều 8; tiêu đề điểm b, gạch đầu dòng thứ hai điểm b khoản 3 Điều 30.

8. Thay thế cụm từ "phúc khảo bài thi" bằng cụm từ "phúc khảo bài thi tự luận" tại tiêu đề khoản 3 Điều 30.

9. Thay thế cụm từ "Ban Phúc khảo” bằng cụm từ "Ban Phúc khảo bài thi (tự luận/trắc nghiệm)" tại gạch đầu dòng thứ 5 điểm b khoản 2 Điều 43.

10. Thay thế cụm từ "Trưởng ban Phúc khảo" bằng cụm từ "Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận" tại: điểm a khoản 1 Điều 27; điểm a khoản 3 và gạch đầu dòng thứ hai, thứ ba, thứ năm điểm b khoản 4 Điều 30.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công an; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc sở giáo dục - khoa học và công nghệ; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội
;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương;
- Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam;
- Bộ Công an;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- C
ông báo;
- Như Điều 4;
- C
ng TTĐT Chính ph;
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 03/2019/TT-BGDDT

Hanoi, March 18, 2019

 

CIRCULAR

Pursuant to the Law on Education dated June 14, 2005 and the Law on amendments thereto dated November 20, 2009;

Pursuant to the Law on Higher Education dated June 18, 2012;

Pursuant to the Government's Decree No. 69/2017/ND-CP dated May 25, 2017 on organization, functions, tasks, and entitlements of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006, elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education; the Government's Decree No. 31/2011/ND-CP dated May 11, 2011 on the amendments to the Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006, elaborating and providing guidance on the implementation of a number of articles of the Law on Education; the Government's Decree No. 07/2013/ND-CP dated January 09, 2013 on amendments to Point b Clause 13 Article 1 of Decree No. 31/2011/ND-CP;

At the request of Director of Education Quality Control Authority;

The Minister of Education and Training promulgates a Circular on amendments to the Regulation on National High School Graduation Examination promulgated together with Circular No. 04/2017/TT-BGDDT dated January 25, 2017, which is amended by Circular No. 04/2018/TT-BGDDT dated February 28, 2018.

Article 1. Amendments to the Regulation on National High School Graduation Examination promulgated together with Circular No. 04/2017/TT-BGDDT dated January 25, 2017, which is amended by Circular No. 04/2018/TT-BGDDT dated February 28, 2018

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"1. The National High School Graduation Examination (NHSGE) result is used for considering a student’s graduation of high school, assessment of secondary education quality, and enrolling in higher education institutions or vocational education institutions.”

2. Clause 2 of Article 4 is amended as follows:

"2. Examination content: within the high school program, especially grade 12."

3. Clause c and Point d Clause 1 of Article 6 are amended as follows:

“c) Members: heads of agencies affiliated to the Ministry of Education and Training; heads of some universities, academies, colleges that provide teacher training; heads on Internal Political Security Authority and relevant units affiliated to the Ministry of Public Security;

d) Secretary: Officials of relevant units affiliated to the Ministry of Education and Training and the Ministry of Public Security.”

4. The paragraph below is added to Point a Clause 2 of Article 8 as follows:

“- Members of the Secretariat of the examination center (hereinafter referred to as “Secretariat”) must not participate in the header preparation board, the grading boards and the regrade board.”

5. Point b Clause 2 and Point b Clause 3 of Article 8 are amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Receive and manage data about registered candidates; issue candidates’ numbers, divide candidates into examination rooms; prepare documents and forms to be used at examination centers and in examination rooms;

- Receive and store written exam papers and multiple choice exam papers in sealed bags;

- Send the written exam papers in sealed bags to the header preparation board;

- Receive and store the written exam papers without headers in sealed bags sent by the header preparation board;

- Send the written exam papers in sealed bags to the written exam paper grading board; send the multiple-choice answer sheets (hereinafter referred to as “answer sheet”) in sealed bags to the multiple-choice test grading board and perform relevant tasks;

- Receive and store the headers of exam papers in seal bags from the header preparation board after the written exam papers are graded;

- Manage documents relevant to the written exam papers and answer sheets. Issue a record on grading of written exam papers (if any);

- Manage the data about the exam results and perform other tasks assigned by the chairperson of the examination center.”

“b) Tasks and entitlements of the header preparation board:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Remove the headers from the exam papers, protect the confidentiality of the header numbers;

- Protect the headers while the papers are being graded;

- Send the papers without headers in sealed bags to the Secretariat;

- Send the headers in sealed bags to the Secretariat after the papers are graded.”

6. The second paragraph of Point a Clause 2 Article 9 is amended as follows:

“Free candidates and continuing education students shall do the exam together with 12 graders at examination centers divided by the director of the Departments of Education and Training; the list of candidates in examination rooms shall be made in accordance with Point a Clause 1 of this Article.”

7. Clause 7 Article 17 is amended as follows:

“7. Exam question creation process

a) Each questing creation team shall create the questions, adjust the questions and answers, and provide grading instructions (for both official and backup questions) for a subject. The creation, appraisal, adjustment of exam questions and answers, and grading instructions shall meet the requirements in Article 15 of this document.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The President of the Board of question creators shall assign a secretary to randomly choose questions from the question bank and send them to the question creation team leaders;

- Question creation team leaders shall assign their members to appraise each question;

- Members of each question creation team shall work together, adjust each question and put together a question sheet in accordance with Article 15 of this document. After the final adjustment is made, the team leader shall sign the question sheet and send it to the President of the Board of question creators;

- Members of the Board of question creators shall mix the questions to create multiple versions of question sheets;

- The question creation team shall examine each version, answers and grading instructions thereof, and sign on every version.

b) Exam question review:

- Question sheets shall be reviewed by independent reviewers. Reviewers shall try to answer the questions and assess the questions in accordance with the requirements in Article 15 of this document; propose necessary adjustments or corrections;

- Comments of reviewers are a basis for the President of the Board of question creators to decide whether to approve the questions.”

8. The title of Article 19, the contents of Clause 1 and Clause 2 of Article 19 are amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The question sheets and exam papers shall be stored in separate cabinets. The cabinets storing question sheets and exam papers shall be sturdy, locked and sealed; the seal shall bear the signature of the head and deputy of the examination center; the cabinet keys shall be held by the head of the examination center. The process of breaking the seal shall be witnessed by a police officer and the person who sign on the seal. The time of breaking the seal, reason for breaking the seal, the state of the seal shall be recorded in writing. The record shall bear the full names and signatures of the head of the examination center and the witnesses.

2. The area where the question sheets and exam papers are stored shall be guarded 24 hours per day by the police and ensure fire safety. The rooms where question sheets and exam papers are stored shall be safe and well built, have surveillance cameras to record activities therein 24 hours/day; guarded by the police 24 hours/day with 01 official (the deputy head of the examination center or the secretary) working the night shift while question sheets and exam papers are being stored in the rooms.”

9. Point m Clause 1 Article 22 is amended as follows:

10. Clause 2 Article 23 is amended as follows:

“2. The rooms, cabinets, boxes and containers in which the exam papers are stored shall be safely locked and sealed. The seal shall bear the signatures of the key holder and the inspector. The keys to the exam paper storage rooms shall be held by the grading board manager; the keys of cabinets and containers storing written exam papers shall be held by a secretary of the written exam paper grading board; the keys of cabinets and containers storing multiple-choice answer sheets shall be held by a secretary of the multiple-choice test grading board. The rooms where written exam papers and answer sheets are stored and graded shall have fire safety equipment, surveillance cameras working 24 hours/day and guarded by the police 24 hours/day. The opening and closing of the rooms, cabinets and containers in which the exam papers are stored shall be witnessed by the police and the inspector."

11. Article 26 is amended as follows:

“Article 26. Grading multiple choice answer sheets

1. Universities and colleges assigned by the Ministry of Education and Training shall preside over the grading of answer sheets.

They shall appoint their employees to participate in the grading board in accordance with Clause 2 of this Article, except for those whose relatives are candidates in the same administrative division.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Departments of Education and Training shall provide necessary facilities, computer systems, photo scanners and other devices as instructed by the Ministry of Education and Training; cooperate with the police and security guards in security protection; advise the People’s Committees of the provinces about necessary budget for organization of multiple-choice test grading.

2. Multiple-choice test grading board

a) The multiple-choice test grading board shall be established under the decision of director of the Department of Education and Training. The multiple-choice test grading shall work under direction of the Steering Committee for the National High School Graduation Examination (hereinafter referred to as “Steering Committee”)

b) Composition of the multiple-choice test grading board:

- The head of the university or college shall be the manager of the multiple-choice test grading board. The manager of the multiple-choice test grading board shall coordinate the grading and take responsibility to the head of the Steering Committee for the grading quality and punctuality; is entitled to change or suspend members that are irresponsible, violate examination rules or make multiple mistakes during the performance of their tasks; has the responsibility to investigate in case of suspicion as requested by the supervision team.

- The position of deputy manager of the multiple-choice test grading board shall be held by managers of departments of the university or college;

- The multiple-choice test grading board is divided into several teams, including:

+ Secretary team: the position of leader of the secretary team shall be held by a vice-leader of the grading board; members of the secretary team shall be managers and lecturers of the university or college. The secretary board shall assist the grading board managers in preparing documents serving the grading; delivery of test papers from the examination center; opening and closing test paper bags; storage of test papers in the grading room; supervision of the grading process and performance of other tasks assigned by the grading board manager.

+ Grading team: the position of grading team leader shall be held by a deputy manager of the multiple-choice test grading board; members of the teams are technicians of the university or college and up to 02 external technicians from Departments of Education and Training of other provinces (if requested by the university or college). The technicians shall have deep understanding of information technology and the multiple choice test grading software.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The supervision team shall work independently from other teams. The supervision team has the responsibility to closely supervise the grading of answer sheets, the storage of test papers in the grading room. In case of suspicion, the supervision team shall request the grading board manager to suspend the grading and carry out an inspection before proceeding.

c) Members of the multiple-choice test grading board shall perform the tasks assigned by the board manager, comply with provisions of this document; members of the teams shall comply with requests of their team leaders.

4. General regulations on grading answer sheets

a) Members of the multiple-choice test grading board and people performing relevant tasks must not bring pencils, erasers and other banned items in the grading rooms; must not change the answer sheets in any shape or form or for any reason.

b) The technicians shall follow the grading procedures. Any suspicion shall be promptly reported to the grading team leader and the grading board.

c)The answer sheets shall be scanned and graded by machines and software provided by the Ministry of Education and Training.

d) Processing test papers:

- After all of the answer sheets are scanned, the scanned images encrypted by software shall be copied to 03 CDs or DVDs;

- Identification of scanned images: After all of the answer sheets are scanned, the images encrypted by software shall be copied to 03 CDs or DVDs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

During each of the three steps, the CDs or DVDs shall be bagged and sealed in the presence of the supervision team and the police. This process shall be recorded. 01 CD/DVD shall be sent to the Ministry of Education and Training; 01 CD/DVD shall be held by the chairperson of the examination center; 01 CD/DVD shall be held by the grading board manager. The use of these CDs/DVDs is subject to approval by the Steering Committee.

dd) After completion of the tasks specified in Point d of this Clause, the grading team shall break the seal of the CD, make a record, and enter the data into the grading software under supervision of the police and the supervision team; the score of each answer sheet of each subject shall be converted into the scale from 1 to 10 and rounded to the nearest one hundredth. The codes of question sheets and subjects in the files of the Ministry of Education and Training shall be uniformly used. The grading board shall update and report the processing of answer sheets to the Ministry of Education and Training.

a) As soon as the grading is completed, the official files and test results (exported from the software in the format required by the Ministry of Education and Training) shall be copied to 03 CDs/DVDs, which shall be sealed under supervision of the supervision team and the police. This process shall be recorded in writing. 01 disc shall be sent to the Ministry of Education and Training, 01 disc shall be held by the chairperson of the examination center and 01 disc shall be held by the grading board manager.”

12. Article 29 is amended as follows:

“Article 29. Regrade board

1. The Department of Education and Training shall establish a regrade board. Composition of the regrade board:

a) The position of regrade board manager shall be held by a head of the examination center. During an examination, the regrade board manager must not concurrently hold the position of the written exam paper grading board manager or grading team leader;

b) Heads of the Department of Education and Training or high schools shall hold the position of deputy managers of the regrade board; heads of the Department of Education and Training or Examination Department thereof shall hold the position of standing deputy manager of the regrade board;

c) Regrade board members shall be qualified teachers that are teaching the same subject.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The regrade board shall find the mistakes such as incorrect scoring, regrade the exam papers as requested by candidates; submit the regraded exam papers to the chairperson of the examination center for decision.

2. The universities and colleges appointed by the Ministry of Education and Training to preside over the grading of multiple-choice test answer sheets shall issue the decision to establish the multiple choice test regrade board, the composition of which shall comply with Point b Clause 2 Article 26 of this document. A person who has participated in the multiple-choice test grading board must not participate in the multiple-choice test regrade board.

The regrade board shall find the mistakes and technical errors made during processing of answer sheets, and regrade the answer sheets as requested by candidates.

The regrade board manager shall approve and transfer the regrade results to the chairperson of the examination center for notification to the candidates.

3. The regrade shall be held at locations prepared by the Department of Education and Training, which have to satisfy the conditions specified in Article 23 and Article 26 of this document.”

13. The third paragraph of Point b Clause 3, Clause 5 and Clause 6 of Article 30 are amended as follows:

“3. Regrade procedures:

- Regrade tasks shall be performed in the presence of at least two people and under supervision of inspectors. The connection between the candidates, their candidate numbers and header numbers must be strictly kept confidential.”

"5. Regrade of multiple choice tests:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The regrade board and the Secretariat shall extract and bag the answer sheets the regrade of which is requested by the candidates, seal the bag and give it to the regrade board manager;

- The seal of the bag shall be broken in the presence of every member of the regrade board and the inspector. If there is more than one bag, all of the answer sheets in one bag shall be regraded and put in a sealed bag before the next bag is opened;

- Regrade board members shall compare each answer on the answer sheet to the scanned images;

- Every difference found must be investigated; the result before and after regrade (from the software) shall be printed and archived;

- The regrade board shall make a record on the regrade results, which has to bear the signatures of the manager and every member of the regrade board, the supervision team and the inspector.

b) The supervision team shall directly continuously supervise every step of the regrade process.

c) Regrade data include: technical error correction record; official regrade result of every answer sheet (copied to 03 CDs/DVDs, which are subsequently sealed and signed on by the regrade board manager, 01 of which is sent to the Ministry of Education and Training, 01 is given to the chairperson of the examination center for archiving updating on the database of the grading software, 01 is held by the regrade board manager).

d) The regraded scores approved by the regrade board manager shall be the official scores of the candidates.

6. Reporting regrade scores

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

If the score is changed after regrade, a certification of regraded score shall be issued to the candidate and the score certification issued before regrade shall be revoked and destroyed.”

14. Point c Clause 2 of Article 36 is amended as follows:

“c) High school students, continuing education students who have to undergo conduct assessment, continuing education students who are following a program that combines both intermediate vocational training and secondary education and have the vocational training certificate issued by the Department of Education and Training, educational institutions and vocational training institutions shall be eligible for extra points according to the classification of their vocational training certificates. To be specific

- For vocational training certificates with “Excellent” classification, intermediate professional education diploma with “Excellent” or “Very Good” classification: +2,0 points;

- For vocational training certificates with “Good” classification, intermediate professional education diploma with “Good” and “Average Good” classification: +1,5 points;

- For certificates and diplomas with “Ordinary” classification: +1,0 point.”

15. Point a and Point b Clause 1 of Article 37 are amended as follows:

“a) The grade-point average (GPA) for high school students is calculated as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16. Clause 1 and Clause 2 of Article 44 are amended as follows:

“1. The chief inspector of the Ministry of Education and Training is entitled to decide establishment of inspectorates that will inspect the preparation and organization of the examinations, regrade and recognition of high school graduation at all examination centers and Department of Education and Training; such a decision may be made by the Ministry of Education and Training where necessary.

17. Clause 9 Article 51 is amended as follows:

“9. Cooperate with the Department of Finance and relevant agencies in proposing the budget for organizing the examination, including payments to employees and lecturers of universities, colleges and other units appointed by the Ministry of Education and Training to participate in organization of the examination (if any).”

18. Clause 2 Article 53 is amended as follows:

“2. Establish a delegation of officials and lecturers to cooperate in organization of examination at local examination centers as appointed by the Ministry of Education and Training.

Payments to employees and lecturers of universities, colleges and other units appointed by the Ministry of Education and Training to participate in organization of the examination locally shall be covered by the local authorities.”

Article 2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The phrase "theo nguyên tắc bảo vệ bí mật quốc gia" is replaced with "theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước" in Point b Clause 3 of Article 17.

3. The phrase "Ban Chấm thi" is replaced with "Ban Chấm thi (tự luận, trắc nghiệm)" in Clause 3 of Article 23.

4. The phrase "Ban Chấm thi" is replaced with "Ban Chấm thi tự luận" in Clause 1, Clause 2, Clause 3 of Article 8; the title of Article 24 and Clause 1, Clause 5 of Article 24; Point a Clause 1 of Article 27.

5. The phrase "Trưởng ban" is replaced with "Trưởng ban Chấm thi tự luận" in Point a and Point b Clause 1 of Article 24.

6. The phrase "Trưởng ban Chấm thi" is replaced with "Trưởng ban Chấm thi tự luận" in: Clause 2, Clause 3, the title of Clause 4, Point c Clause 4 Article 24; the title of Clause 1, Point a  Clause 1, Point b and Point c Clause 2 Article 27; Point e Clause 4 Article 49.

7. The phrase "Ban Phúc khảo" is replaced with "Ban Phúc khảo bài thi tự luận" in: Clause 1, Point e Clause 3 Article 8; the title of Point b, the second paragraph of Point b Clause 3 Article 30.

8. The phrase "phúc khảo bài thi" is replaced with "phúc khảo bài thi tự luận" in the title of Clause 3 Article 30.

9. The phrase "Ban Phúc khảo” is replaced with "Ban Phúc khảo bài thi (tự luận/trắc nghiệm)" in the fifth paragraph of Point b Clause 2 Article 43.

10. The phrase "Trưởng ban Phúc khảo" is replaced with "Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận" in: Point a Clause 1 Article 27; Point a Clause 3 and the second, third and fifth paragraphs of Point b Clause 4 Article 30.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Chief of Office, director of Education Quality Control Authority, heads of relevant units affiliated to the Ministry of Education and Training; Director of Training Department of the Ministry of National Defense and Director of Training Department of the Ministry of Public Security; Directors of Departments of Education and Training and Departments of Science and Technology; Principals and Directors of universities and institutions; principals of colleges that provide teacher training are responsible for implementation of this Circular./.

 

 

PP MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Huu Do

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/03/2019 sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.597

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!