Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT Quy chế Tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Số hiệu: 03/2011/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2011/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2011. Thông tư này thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ- tin học.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường có trung tâm ngoại ngữ, tin học, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường có trung tâm ngoại ngữ, tin học, Thủ trưởng các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- UB VHGDTTN-NĐ Quốc Hội (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ Pháp chế, Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể; hoạt động; tổ chức và nhân sự; giáo viên; học viên; tài chính và tài sản của trung tâm ngoại ngữ, tin học; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Quy chế này được áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ (sau đây gọi là trung tâm ngoại ngữ, tin học hoặc gọi là trung tâm) và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ở trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3. Quy chế này không áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học có đầu tư của nước ngoài.

Điều 2. Vị trí của trung tâm ngoại ngữ, tin học trong hệ thống giáo dục quốc dân

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

a) Chương trình ngoại ngữ;

b) Chương trình tin học ứng dụng;

c) Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông;

d) Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của cơ sở.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

5. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

7. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Loại hình trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

2. Trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Điều 5. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Việc đặt tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học theo quy định như sau:

a) Đối với các trung tâm dạy ngoại ngữ hoặc dạy tin học:

Trung tâm ngoại ngữ (hoặc tin học) + tên riêng;

b) Đối với trung tâm dạy ngoại ngữ - tin học:

Trung tâm ngoại ngữ - tin học + tên riêng

2. Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

Điều 6. Quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Sở giáo dục và đào tạo quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học sau:

a) Trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc sở giáo dục và đào tạo; trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập;

b) Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các trường trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương;

c) Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

2. Các đại học, trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học) và các trường cao đẳng quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học do đơn vị thành lập.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN THÀNH LẬP, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, CHIA TÁCH, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Điều 8. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm trực thuộc; các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

2. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định đối với các trung tâm trực thuộc.

3. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

4. Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm thì có thẩm quyền sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Điều 9. Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

- Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

- Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

- Cơ sở vật chất của trung tâm;

- Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

2. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm theo quy định tại khoản 1 của Điều này, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Điều 10. Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Việc sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương;

b) Đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học;

c) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

2. Việc sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học để thành lập trung tâm mới tuân theo trình tự, thủ tục quy định đối với việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Điều 9 của Quy chế này.

Điều 11. Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội;

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2. Trình tự, thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

a) Cơ quan ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức đoàn thanh tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả thanh tra;

b) Căn cứ kết quả thanh tra, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học. Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ , TIN HỌC

Điều 12. Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng

1. Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

2. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

3. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

4. Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

5. Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Điều 13. Thẩm quyền cấp phép, hồ sơ đăng ký, trình tự cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

1. Thẩm quyền cấp phép

a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại khoản 1 Điều 6 của Quy chế này và các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường;

b) Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

2. Hồ sơ đề nghị cấp phép bao gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do giám đốc trung tâm ký tên, đóng dấu;

b) Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Nội quy hoạt động của trung tâm;

d) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, kinh phí hoạt động;

đ) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

e) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

g) Các quy định về học phí, lệ phí;

h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

3. Trình tự, thủ tục cấp phép

a) Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được làm thành 1 bộ và gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

b) Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

c) Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

d) Trường hợp trung tâm chưa đủ điều kiện để hoạt động, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Điều 14. Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Người có thẩm quyền cấp phép cho trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thì có quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy chế này.

2. Việc đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm ngoại ngữ, tin học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

b) Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm.

3. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học được thực hiện như sau:

a) Người có thẩm quyền cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thành lập đoàn thanh tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm ngoại ngữ, tin học và lập đề xuất phương án xử lý;

b) Căn cứ kết quả thanh tra, người có thẩm quyền cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ra quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động, quy định rõ thời hạn đình chỉ; các biện pháp đảm bảo quyền lợi người học. Quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Sau thời gian đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại. Trong trường hợp chưa cho phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trở lại, cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho trung tâm biết rõ lí do và hướng giải quyết;

d) Người có thẩm quyền cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ra quyết định đình chỉ ngay hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học khi thấy trung tâm có biểu hiện vi phạm nghiêm trọng các quy định của Pháp luật, sau đó thực hiện các trình tự, thủ tục để đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học theo quy định tại khoản 3 của Điều này.

Điều 15. Chương trình giảng dạy, hình thức học tập

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học xây dựng chương trình giảng dạy cho phù hợp với điều kiện của người học và sự phát triển của từng địa phương, không trái với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Các chương trình bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các chương trình nâng cao kiến thức khác phải thường xuyên cập nhật, giới thiệu công nghệ mới cho các đối tượng có nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức theo quy định hiện hành.

3. Các hình thức học tập bao gồm: vừa làm vừa học (tập trung định kỳ, học ngoài giờ làm việc), học từ xa (kể cả hình thức học qua internet), tự học có hướng dẫn hoặc kết hợp giữa các hình thức học tập trên.

4. Căn cứ vào các chương trình giảng dạy và hình thức học tập, trung tâm xây dựng kế hoạch học tập toàn khoá, thời gian biểu cụ thể cho từng lớp học và công bố công khai cho học viên trước khi khai giảng.

Điều 16. Giáo trình và tài liệu giảng dạy, học tập

Trung tâm ngoại ngữ, tin học sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc các tài liệu khác không trái với các quy định của pháp luật.

Điều 17. Tuyển sinh và tổ chức lớp học

1. Tất cả công dân Việt Nam và công dân nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam có đủ điều kiện và nguyện vọng tham gia một trong những khoá học của trung tâm đều được nhận vào học.

2. Học viên học tập tại trung tâm ngoại ngữ, tin học được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp học có không quá 25 người học, có lớp trưởng và lớp phó do tập thể học viên bầu ra. Mỗi lớp có một giáo viên chủ nhiệm.

Điều 18. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ

1. Sau khi hoàn thành chương trình của mỗi khoá học, trung tâm tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học viên.

2. Việc tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ của trung tâm thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 19. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên

Hằng năm trung tâm có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của trung tâm.

Điều 20. Hợp tác quốc tế

1. Tuỳ theo điều kiện, khả năng, trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế để phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình.

2. Các quan hệ hợp tác quốc tế phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 21. Tổng kết công tác và báo cáo

Ngoài việc tổng kết báo cáo sau mỗi kỳ tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo quy định, hằng năm trung tâm phải tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động, gửi báo cáo về cơ quan quản lý trực tiếp để theo dõi, chỉ đạo theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Điều 22. Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm có:

1. Giám đốc và các phó giám đốc (nếu cần).

2. Các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Các hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo, dịch vụ và sản xuất kinh doanh thuộc trung tâm.

4. Tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể.

Điều 23. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ hoặc tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

2. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 5 năm.

3. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm.

2. Bổ nhiệm các tổ trưởng (hoặc trưởng các phòng) chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Quản lý giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp nhận, quản lý và quyết định hình thức kỷ luật đối với học viên.

5. Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của trung tâm, quản lý tài chính; quyết định thu, chi và phân phối các thành quả hoạt động của trung tâm theo quy định.

6. Cấp chứng chỉ xác nhận kết quả học tập của học viên theo thẩm quyền do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

7. Được theo học các lớp chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao trình độ và được hưởng các chế độ theo quy định.

Điều 25. Phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phó giám đốc do giám đốc trung tâm đề nghị và do cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục). Phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc trung tâm, là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng.

2. Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, tuổi của phó giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

3. Nhiệm kỳ của phó giám đốc trung tâm theo nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm.

Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của phó giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Giúp giám đốc trung tâm quản lý và điều hành các hoạt động của trung tâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của giám đốc và giải quyết công việc do giám đốc giao.

2. Khi giải quyết công việc được giám đốc giao, phó giám đốc thay mặt giám đốc điều hành, chịu trách trước pháp luật và trước giám đốc về kết quả công việc được giao.

Điều 27. Các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ

1. Căn cứ vào quy mô đào tạo và đặc điểm ngành nghề đào tạo, giám đốc trung tâm quyết định thành lập các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ thuộc trung tâm. Đứng đầu các tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ là tổ trưởng (hoặc trưởng phòng) do giám đốc trung tâm bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2. Nhiệm vụ cụ thể của tổ (hoặc phòng) chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc trung tâm quy định.

Điều 28. Các hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo và cơ sở sản xuất, kinh doanh trong trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Các Hội đồng tư vấn, các cơ sở phục vụ đào tạo trong trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập theo quyết định của giám đốc trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, số lượng và cơ cấu thành viên của các hội đồng tư vấn và các cơ sở phục vụ đào tạo do giám đốc trung tâm quyết định.

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập gắn với nhiệm vụ đào tạo, phù hợp với điều kiện phát triển của trung tâm. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với quy định của Nhà nước và được quy định trong Nội quy hoạt động của trung tâm.

Điều 29. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể

1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Đảng, trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật.

2. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trung tâm được thành lập có trách nhiệm góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của trung tâm và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chương V

 GIÁO VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Điều 30. Vị trí và chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên

1. Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, thỉnh giảng.

2. Giáo viên cơ hữu của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Giáo viên thỉnh giảng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 31. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Giảng dạy theo đúng mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, chấm bài, lên lớp đầy đủ, đúng giờ; quản lý học viên trong các hoạt động do trung tâm tổ chức; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn.

2. Thực hiện các quyết định của giám đốc; chịu sự kiểm tra của giám đốc và các cấp quản lý giáo dục theo quy định; thực hiện nội quy của trung tâm và các quy định của Quy chế này.

3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; đoàn kết, giúp đỡ các đồng nghiệp; gương mẫu trước học viên, tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học viên.

Điều 32. Quyền của giáo viên

1. Được trung tâm tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.

2. Được theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ và được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần; được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo;

3. Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình tham gia quản lý trung tâm.

4. Được nghiên cứu khoa học, tham gia lao động, sản xuất, dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ ở trong hoặc ngoài trung tâm nếu đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được trung tâm giao.

5. Được tham dự các cuộc họp của hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật khi các hội đồng này giải quyết các vấn đề có liên quan đến học viên của lớp mình phụ trách.

Điều 33. Hành vi ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học viên.

2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, giản dị, phù hợp với hoạt động sư phạm.

Điều 34. Các hành vi bị cấm đối với giáo viên

1. Xuyên tạc nội dung giáo dục.

2. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của học viên và đồng nghiệp.

3. Gian lận trong tuyển sinh, thi, kiểm tra; cố ý đánh giá sai kết quả học tập của học viên; ép buộc học viên học thêm để thu tiền và mọi hành vi tiêu cực trong giáo dục.

4. Các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chương VI

HỌC VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Điều 35. Nhiệm vụ của học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học là những người đang theo học một hay nhiều chương trình tại trung tâm.

2. Học viên có những nhiệm vụ sau:

a) Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về học tập, thực hành do trung tâm đề ra;

b) Kính trọng thầy, cô giáo; cán bộ quản lý, cán bộ, nhân viên của trung tâm. Thực hiện đầy đủ nội quy của trung tâm và các quy định của Quy chế này;

c) Giữ gìn và bảo vệ tài sản của trung tâm;

d) Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn.

Điều 36. Quyền lợi của học viên

1. Được trung tâm tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập của học viên.

2. Được chọn chương trình, hình thức, địa điểm học phù hợp với điều kiện, khả năng của học viên và của trung tâm; được tạo điều kiện để chuyển đổi chương trình, hình thức, nơi học tập nếu có nguyện vọng và được nơi chuyển đến tiếp nhận.

3. Tham gia các đoàn thể, tổ chức xã hội của trung tâm theo quy định của pháp luật.

4. Trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng của học viên và để góp ý về nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như các hoạt động khác của trung tâm.

5. Được dự các kỳ kiểm tra lấy chứng chỉ, nếu học hết chương trình và thực hiện đủ các yêu cầu về kiểm tra kết quả học tập trong chương trình mà học viên đã học tại trung tâm.

Điều 37. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học viên phải phù hợp với đạo đức, văn hóa của cộng đồng.

2. Trang phục của học viên phải sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi, thuận tiện cho việc học tập và hoạt động tại trung tâm.

Điều 38. Các hành vi bị cấm đối với học viên

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của giáo viên, cán bộ, công nhân viên và học viên khác của trung tâm.

2. Gian lận trong khi thi, kiểm tra.

3. Đánh nhau, gây rối trật tự, an ninh ở nơi học và ở nơi công cộng.

4. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học hoặc trong các hoạt động tập thể.

5. Các hành vi vi phạm pháp luật.

Chương VII

 TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 39. Tài sản

1. Tài sản của trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm: đất đai, công trình xây dựng; các trang thiết bị và tài sản được Nhà nước giao cho trung tâm quản lý và sử dụng hoặc do các tổ chức cá nhân đầu tư, hoặc được biếu tặng, cho, tài trợ; các tài sản được hình thành từ hoạt động của trung tâm.

2. Hàng năm, trung tâm có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản, sửa chữa lớn, xây dựng mới, đổi mới trang thiết bị và từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Hàng năm, trung tâm tổ chức kiểm kê, đánh giá lại giá trị tài sản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Nhà nước.

Điều 40. Tài chính

Nguồn tài chính của trung tâm gồm có:

1. Ngân sách nhà nước cấp (nếu có).

2. Vốn của các tổ chức, cá nhân đóng góp.

3. Vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.

4. Vốn vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân.

5. Học phí và các khoản thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác.

6. Nguồn tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

7. Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 41. Sử dụng nguồn tài chính

Nguồn tài chính của trung tâm ngoại ngữ, tin học được sử dụng vào các việc sau :

1. Các hoạt động giáo dục của trung tâm.

2. Trang bị cơ sở vật chất, đồ dùng, phương tiện, học liệu.

3. Các hoạt động nghiên cứu khoa học.

4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trung tâm.

5. Chi thi đua, khen thưởng.

6. Chi đầu tư, phát triển gồm: chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định.

7. Trích khấu hao tài sản cố định.

8. Chi trả vốn vay và lãi vốn vay.

9. Chi các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

10. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 42. Quản lý tài sản, tài chính

Việc quản lý tài sản, tài chính của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải thực hiện theo quy định của Nhà nước. Mọi thành viên của trung tâm có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của trung tâm.

Chương VIII

 THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 43. Thanh tra, kiểm tra

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học tự tổ chức kiểm tra các hoạt động của trung tâm theo các quy định hiện hành.

2. Trung tâm ngoại ngữ, tin học chịu sự kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 44. Khen thưởng

1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học, tập thể các đơn vị thuộc trung tâm ngoại ngữ, tin học thực hiện tốt Quy chế này, có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học sẽ được khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

2. Giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm ngoại ngữ - tin học có thành tích sẽ được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định của pháp luật.

3. Học viên trung tâm ngoại ngữ, tin học có thành tích trong học tập và rèn luyện được trung tâm và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo quy định.

Điều 45. Xử lý vi phạm

1. Tập thể hoặc cá nhân giáo viên, cán bộ, công nhân viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Học viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học vi phạm Quy chế này và các quy định trong quá trình học tập, rèn luyện, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

a) Nhắc nhở, phê bình;

b) Bồi thường thiệt hại vật chất do học viên gây ra;

c) Thông báo về cơ quan cử đi học và gia đình;

d) Không cho tiếp tục học.

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 03/2011/TT-BGDDT

Hanoi, January 28, 2011

 

CIRCULAR

PROMULGATING REGULATIONS ON ORGANIZATION AND OPERATION OF FOREIGN LANGUAGE AND/OR IT CENTERS

THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pursuant to Law on Education dated June 14, 2005; Law on amendments to the Law on Education dated November 25, 2009;

Pursuant to Government's Decree No. 178/2007/NĐ-CP dated December 03, 2007 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministries and ministerial agencies;

Pursuant to Government's Decree No. 32/2008/NĐ-CP dated March 19th 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

Pursuant to Government's Decree No. 75/2006/ND-CP dated August 02, 2006 providing guidance on Law on Education;

At the request of the Director of the Department of continuing education,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Promulgating together with this Circular a Regulation on organization and operation of foreign language and/or IT centers.

Article 2. This Circular comes into force from March 15, 2011 and replaces Decision No. 31/2007/QD-BGD&DT dated June 4, 2007 of the Minister of Education and Training promulgating the Regulation on organization and operation of foreign language and/or IT centers.

Article 3. Chief officers, Director of Department of continuing education, Heads of units affiliated to the Ministry of Education and Training, Heads of agencies in charge of institutions having foreign language and/or IT center(s), Directors of Services of Education and Training, Principals of institutions having foreign language and/or IT center(s), Directors of foreign language or IT centers, and relevant organizations or individuals shall implement this Circular./.

 

 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Vinh Hien

 

REGULATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope and regulated entities

1. This Regulation deals with organization and operation of foreign language and/or IT centers: requirements, powers, procedures for establishment, acquisition, division, operation suspension, dissolution; operation; organizational structure and personnel; teachers; students; finance and assets of foreign language and/or IT centers; inspection, commendation and actions against violations.

2. This Regulation applies to foreign language and IT centers, IT centers, foreign language centers (hereinafter referred to as foreign language-IT centers or centers) and organizations or individuals involved in operation of the centers.

3. This Regulation does not apply to foreign-invested centers.

Article 2. Position of the centers in national education system

The centers are continuing education institutions of national education system. Every center has legal status, a private seal and a private account.

Article 3. Rights and obligations of the center

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Implement following training activities:

a) Foreign language programs;

b) Applied IT programs;

c) Continuing education programs that apply IT-communications technology;

d) Other foreign language or IT programs satisfying the students’ demand.

2. Formulate and implement center development plans in conformity with local and national education development plans.

3. Provide facilities serving the operation of the center.

4. Perform other tasks in terms of foreign languages, such as translation or interpretation or in terms of programming or software installation.

5. Administer examinations and grant Certificates to the center’s students who complete the program as prescribed by the Ministry of Education and Training.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Manage finance and assets of the center as prescribed.

8. Perform other tasks as prescribed.

Article 4. Types of the centers

1. Public centers which are established and provided with facilities and funding for recurrent expenditures by the State.

2. Private centers which are established and provided with facilities and funding by social organizations, socio-professional organizations, business organizations or individuals.

Article 5. Names (in Vietnamese) of the centers

1. The centers shall be named as follows:

a) Regarding foreign language centers or IT centers:

 “Trung tâm ngoại ngữ/tin học” + proper name;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 “Trung tâm ngoại ngữ - tin học” + proper name

2. The name of the center shall be written on the center’s establishment decision, seal, signboard and other documents.

Article 6. Management of the centers

1. Services of Education and Training shall manage the centers as follows:

a) Centers affiliated Services of Education and Training; centers applying to Services of Education and Training for establishment.

b) Centers affiliated to junior colleges located in the administrative divisions;

c) Centers affiliated to Ministries, agencies, social organizations, and socio-professional organizations located in the administrative divisions.

2. Universities, institutes (hereinafter referred to as universities) and colleges shall manage their centers.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Requirements for establishment of the centers

1. Conform to socio-economic development planning and educational institution network planning approved by competent agencies.

2. Center establishment scheme shall contain: objectives and tasks, training programs; land, facilities, equipment, expected location, organization structure, finance; strategies for center establishment and development.

Article 8. The powers to establish, acquire, divide, and dissolve the centers

1. Presidents of People’s Committees of provinces or Directors of Services of Education and Training (as authorized by Presidents of People’s Committees of provinces) shall decide the establishment of their affiliated centers; centers affiliated to junior colleges; and centers founded by other organizations or individuals.

2. Directors of institutes, Principals of universities and colleges shall decide the establishment of their affiliated centers.

3. The Heads of social organizations, socio-professional organizations, and business organizations as prescribed in regulations of law shall have power to establish their affiliated centers (hereinafter referred to as the competent person).

4. The competent person shall have powers to acquire, divide, and dissolve such center.

Article 9. Application and procedures for establishment of the centers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An application form for center establishment;

b) A scheme for center establishment, including:

- Name, type, location, necessity and legal basis for the center establishment;

- Objectives, functions, and tasks;

- Training program and scope;

- Facilities;

- Organizational structure, Director, Deputy Directors (if any), divisions (or departments);

- Curricula vitae of the expected Director.

c) Draft internal regulation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Within 15 working days from the date on which the sufficient application is received as prescribed in Clause 1 of this Article, the agency having power to establish the center (hereinafter referred to as the competent agency) shall verify documents as prescribed. If the application is satisfactory, the competent person shall issue an establishment decision.

b) If the application is rejected, they must provide explanation in writing.

Article 10. Acquisition and division of the center

1. The acquisition and division of the center shall be carried out according to following requirements:

a) Conform to demand for local human resources;

b) Respect rights and interests of teachers and students;

c) Enhance the education quality and effectiveness.

2. The acquisition or division of the center to establish new center(s) shall comply with procedures for center establishment prescribed in Article 9 of this Regulation.

Article 11. Dissolution of the center

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) It commits serious violations against regulations on management, organization and operation of the centers;

b) The suspension term expires but the center fails to eliminate the reason(s) for the suspension;

c) The operation objectives and contents mentioned in the establishment decision or establishment permit are not conformable with the demand for socio-economic development;

d) At the request of the center founder.

2. Procedures for dissolution of the center

a) The establishing agency shall send an Inspectorate to assess the center, propose solutions and consider solutions requested by the center founder, and make a report on inspection;

b) According to the inspection results, the competent person shall issue a decision on dissolution of the center. The decision on dissolution must clarify reasons for dissolution, measures for assurance of rights and interests of teachers and students. The dissolution of the center shall be announced by means of mass media.

Chapter III

OPERATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Professional and pedagogical qualifications of teachers, technicians (including theory and practice) shall comply with Article 30 of this Regulation. The student-teacher ratio may not exceed 25:1 per class.

2. There are adequate classrooms and suitable rooms serving the training program; and administrative offices serving the management and training activities. Each classroom must have sufficient lighting and a minimum area of 1.5 m2/student/class.

3. There are course books, materials, teaching equipment at the request of the training program; libraries, laboratories, workshops and other facilities serving the training program and science and technology activities.

4. There are rooms for staff, teachers and students.

5. The center is permitted by the competent agency.

Article 13. The powers to issue permits; application and procedures for issuing permits to the centers

1. The power to issue permits

a) Directors of Services of Education and Training shall issue permits to centers prescribed in Clause 1 Article 6 of this Regulation and centers affiliated to universities/colleges;

b) Principals of universities/colleges shall issue permits to their centers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) An application for issuing permit to the center which is signed and stamped by the Director of the center;

b) An establishment decision issued by the competent agency;

c) Internal regulations of the center;

d) A report on office equipment; classrooms, workshops, facilities and documentary evidence on ownership (or lease contract) of land, house and operation funding;

dd) Programs, course books, teaching materials;

e) List of administrative officers and teachers in charge;

g) Regulations on tuition fees, charges;

h) Certificates.

3. Procedures for issuing the permit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Within 10 working days from the date on which the satisfactory application is receive, the issuing agency shall cooperate with relevant agencies or units in assessment of the center and record the results to the assessment report;

c) Within 5 days from the date on which the assessment results are made, the competent person prescribed in Clause 1 of this Article shall permit the center to begin their operation;

d) If the center fails to satisfy all the requirements, the issuing agency shall provide explanation in writing.

Article 14. Suspension of the center operation

1. Any person having competence in issuing permit to a center (hereinafter referred to as person competent to issue permits) shall have power to suspend their operation as prescribed in Clause 1 Article 13 of this Regulation.

2. The center shall be suspended in one of the following cases:

a) The center violates regulations on penalties for administrative violations in leading to suspension;

b) The center cannot operate normally due to objective reasons.

3. Procedures for suspension of the center operation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) According to the inspection results, the person competent to issue permits shall decide to suspend the center’s operation. The decision on suspension must clarify reasons for operation suspension, suspension term; and measures for assurance of students’ interests. The decision on suspension of the center’s operation shall be announced by means of mass media;

c) When the suspension term expires, if the reason(s) for suspension is/are eliminated, the person competent to suspend center’s operation shall permit the center to assume their operation. If not, the person competent shall provide explanation and solutions in writing;

d) The person competent to issue permits shall immediately issue decision on suspension of the center’s operation upon the violations of the center as prescribed, and then follow procedures prescribed in Clause 3 of this Article.

Article 15. Training programs and methods

1. Each center shall formulate a training program in conformity with their students’ and the local government’s conditions and in accordance with regulations of the Ministry of Education and Training.

2. There are refresher courses which are regularly updated new technology as prescribed.

3. The training methods include: in-service training (periodically concentrated, outside working hours), distance learning (including via-internet study), guided self-study or a combination of these methods.

4. According to training programs and methods, the center shall formulate the learning plan of the course, timetable for each class and disclose to students before the start date.

Article 16. Course books and teaching materials

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. Enrolment and classes

1. Every Vietnamese citizens and foreign people lawfully living in Vietnam who satisfies conditions and wish to attend any course of the center shall gain admission to the class.

2. The students of the center shall be organized according to classes. Each class shall not exceed 25 students, and have class president and vice president elected by the class. Each class has a homeroom teacher.

Article 18. Examinations and granting Certificates

1. After students finish their course, the center shall administer an examination and grant Certificates to the students.

2. The examinations and granting of Certificates of the center shall be carried out as prescribed by the Ministry of Education and Training.

Article 19. Training for staff and teachers

Annually, the center shall provide training courses for their staff and teachers.

Article 20. International cooperation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The international cooperation must comply with regulations of the State and the Ministry of Education and Training.

Article 21. Reporting

The center shall send reports after examinations and issuance of Certificate and annually to the senior managing agency as prescribed.

Chapter IV

ORGANIZATION AND PERSONNEL

Article 22. Organizational structure of the centers

Organizational structure of a center:

1. Director and Deputy Directors (if necessary).

2. Divisions (or Departments).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Communist organizations and other unions.

Article 23. Director of the center

1. Director of the center must have good political credentials and ethics, managerial capability, have a Bachelor’s Degree in foreign languages or IT, have at least 3 years’ experience in education and be appointed by the deciding agency (regarding the public center) or recognized by the deciding agency (regarding the private center).

2. The Director of the center shall administer and take legal responsibility and be held accountable to senior managing agency for the center’s operation. The tenure of the Director is 5 years.

3. With regard to the private center, the years of age of the Director at the first appointment shall not exceed 65.

Article 24. Rights and obligations of the Director

1. Make plans, perform, supervise and assess results of tasks of the center.

2. Appoint Division Chiefs (or Managers).

3. Manage teachers, staff of the center as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Manage facilities and assets of the center, manage finance; decide receipts and expenditures and distribute achievements as prescribed.

6. Grant Certificates to students within his/her competence as prescribed by the Ministry of Education and Training.

7. Attend refresher courses and benefit from policies as prescribed.

Article 25. The Deputy Director of the center

1. The Deputy Director shall, at the request of the Director of the center, be appointed by the deciding agency (regarding the public center) or recognized by the deciding agency (regarding the private center). The Deputy Director shall assist the Director, have good political credentials and ethics, managerial capability and have a Bachelor’s Degree or College Degree.

2. With regard to the private center, the age of the Deputy Director at the first appointment shall not exceed 65.

3. The tenure of the Deputy Director is 5 years.

Article 26. Rights and obligations of the Deputy Director

1. The Deputy Director shall assist the Director to administer the center’s operation and take charge of some works as assigned by the Directors.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 27. Divisions (or Departments)

1. According to training scope and characteristics of the discipline, the Director shall establish Divisions (or Departments) of the center. Division Chiefs (or Managers) appointed or discharged by the Director shall be in charge of the Divisions (or Departments).

2. The tasks of the Divisions (or Departments) shall be prescribed by the Director.

Article 28. Advisory boards, internal facilities within the center.

1. The Advisory boards and internal facilities within the center shall be established by the Director. Functions, tasks, powers, operation period, number and proportion of members of Advisory boards and internal facilities shall be decided by the Director.

2. Business facilities established in the center shall be in conformity with the training tasks and the center’s conditions. Functions, tasks, organizational structure and management of the business facilities shall comply with regulations of the State and prescribed in the Internal regulations of the center.

Article 29. Communist organizations and unions

1. The Communist organizations in the center shall be established and operated according to the Communist charter, and in accordance with Constitution and law.

2. The unions and social organizations established in the center shall perform tasks of the center and operate in accordance with regulations of law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TEACHERS

Article 30. Position and qualifications of teachers

1. Teachers of the center are persons in charge of teaching and practice guidelines, including tenured teachers, contract teachers and visiting teachers.

2. Each tenured teacher must obtain at least a College Degree in pedagogy or a College Degree or a Bachelor’s degree suitable for the training program to be assigned and a Certificate of training in pedagogy. Each visiting teacher shall have qualifications as prescribed by the Ministry of Education and Training.

Article 31. Tasks of the teacher

1. Give lessons in conformity with training program objectives and contents, lesson plans; prepare lesson plans, mark exam papers, conduct classes adequately and punctually; manage students in terms of activities conducted by the center; participate in activities of the subject groups.

2. Abide by decisions of the Director; subject to inspection of the Director and education authorities as prescribed; comply with Internal regulations of the center and this Regulation.

3. Preserve the virtue, reputation and honor of an educator; assist his/her colleagues; be exemplary to students, respect dignity, treat equally and protect rights and interests of the students.

Article 32. Rights of the teacher

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Attend refresher courses and receive physical and spiritual interests; receive healthcare benefits as prescribed;

3. Manage the center directly or through his/her organization.

4. Carry out scientific research, work, provide consultancy services, technology transfers inside or outside the center if he/she ensures all the assignments given by the center.

5. Attend meetings of the Council of emulation, commendation and disciplinary actions if the Council is taking actions against the cases involved by his/her students.

Article 33. Manners, conduct languages and clothing of the teacher

1. Each teacher shall have exemplary and educational manners and conduct language for students.

2. Each teacher shall dress neatly, simply and appropriately to the education activities.

Article 34. Prohibited acts

1. Distort education contents.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Commit frauds in enrolment, tests, and examinations; intentionally wrongly assess the outcomes of the students; compel students to take private lessons and commit misconduct in education.

4. Other violations against regulations of law.

Chapter VI

STUDENTS

Article 35. Rights and obligations of the students

1. Student of a center means a person who attends one or multiple programs in the center.

2. Each student has following obligations:

a) Comply with adequate requests for learning and practice made by the center;

b) Respect teachers; administrative officers and staff of the center. Comply with Internal regulations of the center and this Regulation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Pay full tuition fees on time.

Article 36. Rights of the student

1. Be treated with respect and equality; receive adequate information about their study.

2. Choose learning program, method, and location in conformity with his/her conditions and the center; receive facilitation in terms of changes in learning program, method and location and new place admits.

3. Participate in unions or social organizations of the center as prescribed.

4. Protect their rights and interests and give comments about the teaching contents and methods as well as other activities of the center directly or through his/her legal representative.

5. Attend examinations to be granted Certificate if he/she finishes the program and pass all the tests of the program.

Article 37. Manners, conduct languages and clothing of the student

1. Each student must have manners, conduct languages and clothing suitable for ethics and culture of the community.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 38. Prohibited acts

1. Offend the honor, dignity and bodies of the teachers, staff and other students in the center.

2. Commit frauds in tests or examinations.

3. Fight, disrupt order and security in the center and public place.

4. Smoke or drink in the classroom or in group activities.

5. Other violations against regulations of law.

Chapter VII

 FINANCE AND ASSETS

Article 39. Assets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Annually, the center shall maintain and repair assets, carry out major repair, construct and change new equipment and modernize facilities serving the training activities and scientific research.

3. Annually, the center shall carry out physical inventory count and re-evaluate the assets value and implement reporting as prescribed by the State.

Article 40. Finance

The finance resources of the center include:

1. Funded government budget (if any).

2. Capital contributed by organizations or individuals.

3. Capital invested by credit institutions to expand facilities to serve the training quality and scientific research.

4. Loans granted banks, credit institutions, or individuals.

5. Tuition fees and receipts received from agreements on training, scientific research, consultancy, technology transfers and other activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Other lawful receipts (if any).

Article 41. Use of the finance sources

The finance resources of the center shall be used in following cases:

1. Educational activities of the center.

2. Facilities, equipment and school materials.

3. Scientific research activities.

4. Refresh courses for teachers and staff of the center.

5. Emulation and commendation.

6. Development expenditures, including: capital expenditures and fixed asset purchase.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Principal and interests of loans.

9. Humanitarian and charitable funds.

10. Other expenditures as prescribed.

Article 42. Management of assets and finance

The assets and finance of the center shall comply with regulations of the State. Every person in the center is responsible for preserve and protection of the center’s assets.

Chapter VIII

 INSPECTION, COMMENDATION AND ACTIONS AGAINST VIOLATIONS

Article 43. Inspection

1. The center shall self-inspect their operation as prescribed in regulations of law in force.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 44. Commendation

1. Any center or unit affiliated to the center shall comply with this Regulation and record achievements in development and improvement of the training activities as prescribed by the State.

2. Any teacher or staff member of the center records achievements shall be commended and awarded titles as prescribed.

3. Any student of the center record achievements during their study shall be commended by the center or other education authorities as prescribed.

Article 45. Actions against violations

1. If any group of teachers or staff or any teacher or staff member of the center violates this Regulation, they shall, depending on their severity, be disciplined, liable for administrative penalties or criminal prosecution as prescribed; and pay compensation for damage that they caused as prescribed.

2. If any student of the center violates this Regulation and rules during their study, he/she shall, depending on their severity, be disciplined according to methods:

a) Warning, criticizing;

b) Paying compensation for physical damage that they cause;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Suspension from study.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 về Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


107.013

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!