Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2651/QĐ-BTC năm 2016 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Bộ Tài chính

Số hiệu: 2651/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2651/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Nghị quyết số 22/2016/QH14 ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Nh
ư Điều 2;
- Lưu: VT, PC (30b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2651/QĐ-BTC ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành đến cán bộ, công chức tài chính; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đnắm bắt và tổ chức thực thi hiệu quả; gn ph biến pháp luật với soạn thảo văn bản QPPL.

2. Yêu cầu:

- Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính 2017, phát huy thế mạnh của từng đơn vị và huy động sự tham gia tích cực của báo, tạp chí ngành.

- Gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác soạn thảo văn bản, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

- Phát huy vai trò chủ động tham mưu, tư vấn của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính; vai trò tham mưu của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các đối tượng về tình hình và kết quả xây dựng và hoàn thiện hệ thng pháp luật tài chính trong năm 2016, 2017 và định hướng đến năm 2020, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các báo, tạp chí trong ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thực hiện.

- Hình thức: Trả lời phỏng vấn, viết bài trên báo, tạp chí.

- Thời gian: Cả năm 2017.

2. Tổ chức tọa đàm, trao đổi về kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đối tượng: Báo cáo viên pháp luật tài chính; công chức được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và công chức làm nhiệm vụ pháp chế.

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan thực hiện.

- Thời gian: Quý III/2017.

Căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị Tổng cục và tương đương tổ chức tập huấn cho cho các đối tượng liên quan tại đơn vị.

3. Phổ biến, tuyên truyền các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trọng tâm năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2016 và 2017.

3.1. Nhóm các văn bản QPPL tài chính, phổ biến rộng rãi đến các đối tượng

(i) Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

- Đối tượng: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

- Hình thức: Tổ chức giới thiệu, tập huấn; viết bài trên báo giấy, báo điện tử.

- Cục Quản lý công sản chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị báo, tạp chí trong ngành thực hiện.

- Thời gian: Quý III, IV/2017.

(ii) Luật Quản lý ncông (sửa đổi)

- Đối tượng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và quản lý nợ công.

- Hình thức: Tổ chức giới thiệu, tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), viết bài tuyên truyền, giới thiệu trên báo, tạp chí ngành tài chính.

- Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại chủ trì, phối hợp với các đơn vị báo, tạp chí trong ngành thực hiện.

- Thời gian: Cả năm 2017 (gắn với các giai đoạn soạn thảo Luật).

3.2. Nhóm các văn bản QPPL quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Luật phí và lệ phí; Luật kế toán (sửa đổi); Luật thuế xuất khu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

- Đối tượng: Đối tượng điều chỉnh trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Hình thức: Tổ chức giới thiệu, bài viết chuyên đề, tọa đàm, tập huấn.

- Tổng cc thuế, Tổng cục hải quan, Vụ ngân sách nhà nước, Vụ Chính sách thuế, Vụ chế độ kế toán và kiểm toán và các đơn vị có liên quan thực hiện.

- Thời gian: Cả năm 2017.

3.3. Nhóm các văn bản QPPL đăng tải đề cương lên Trang thông tin pháp luật tài chính (Danh mục văn bản đính kèm)

- Đối tượng: Cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ.

- Hình thức: Đăng tải đề cương.

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm căn cứ đề cương của Bộ Tư pháp, biên tập và đăng tải kịp thời lên Trang thông tin pháp luật tài chính. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm căn cứ vào đề cương đăng tải để phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức trong đơn vị và đến toàn hệ thống (nếu có).

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2017.

3.4. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật không nêu trong Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến bằng các hình thức thích hợp; bảo đảm phù hợp với các đối tượng. Trong đó, tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh rộng, đối tượng thi hành là người dân và doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành. Căn cứ vào từng văn bản cụ thể, việc phổ biến, tuyên truyền được thực hiện trong quá trình soạn thảo văn bản và sau khi văn bản được ban hành.

3.5. Thực hiện cập nhật, đăng tải kịp thời các văn bản mới cần phổ biến và thông tin pháp luật tài chính trên Trang thông tin pháp luật tài chính thuộc Cng thông tin điện tử của Bộ.

4. Phổ biến, tuyên truyền về kết quả thực thi đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

- Hình thức: Tọa đàm, họp báo, viết bài trên báo, tạp chí, họp báo.

- Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ chtrì thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

5. Phổ biến, tuyên truyền về tình hình triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP .

- Hình thức: Tọa đàm, viết bài trên báo, tạp chí, họp báo, trả lời phỏng vấn.

- Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

6. Tổ chức các hoạt động triển khai “Ngày pháp luật Tài chính” và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với các hình thức và nội dung phù hợp.

- Vụ Pháp chế có trách nhiệm trình Bộ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2017 và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động chung tại Bộ Tài chính.

- Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1244/BTC-PC ngày 25 tháng 01 năm 2011, quy định tại Quy chế xây dựng, ban hành văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2017 đlựa chọn các hoạt động cụ thể phù hợp với thực tế của đơn vị. Các đơn vị được tổ chức theo ngành dọc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước) có trách nhiệm hướng dẫn triển khai trong toàn hệ thống.

7. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó lực lượng nòng cốt là các báo, tạp chí trong ngành; đồng thời tăng cường ng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; qua đó tạo kênh thông tin quan trọng trong việc ly ý kiến rộng rãi đối với các văn bản quy pháp luật ngay trong quá trình soạn thảo. Tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông đthông tin, tuyên truyền về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo các Chuyên đề.

Báo, tạp chí ngành Tài chính phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đđăng tải kịp thời các thông tin về hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật tài chính, tạo kênh thông tin trong việc lấy ý kiến đóng góp rộng rãi đối với các văn bản quy phạm pháp luật đang trong quá trình soạn thảo.

8. Tổ chức biên soạn, in n các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, sách hệ thống hóa văn bản QPPL, Sách hợp nhất văn bản QPPL tài chính, Bộ pháp điển QPPL vkinh doanh bảo hiểm, sách Hỏi - đáp về Luật ban hành văn bản QPPL, sách về biểu thuế nhập khẩu để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với nhà xuất bản tài chính để thực hiện biên soạn, in ấn sách hệ thống hóa văn bản QPPL, sách hợp nhất văn bản QPPL tài chính, Bộ pháp đin QPPL về kinh doanh bảo hiểm, sách Hỏi - đáp về Luật ban hành văn bản QPPL.

- Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với nhà xuất bản tài chính để thực hiện biên soạn, in n sách về biểu thuế nhập khẩu để thực hiện các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Thời gian: Quý II/2017.

- Các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để biên soạn, in ấn tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi phổ biến đến đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

Thời gian: Cả năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai; tổ chức kiểm tra đôn đốc, theo dõi và đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Thực hiện đăng tải kịp thời các thông tin về chính sách, văn bản QPPL mới được ban hành thuộc lĩnh vực tài chính và các nội dung khác có liên quan.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

2.1. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị mình để xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo đúng mục đích, ý nghĩa của việc ban hành văn bản pháp luật

2.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phổ biến giáo dục pháp luật cụ thể đối với các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại mục II Kế hoạch này.

2.3. Tham gia đầy đủ và tích cực hội nghị phổ biến các các văn bản quy phạm pháp luật; Tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức trong đơn vị đối với các nội dung quy định tại mục II kế hoạch này.

2.4. Lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan đơn vị mình, hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính liên quan đến doanh nghiệp.

2.5. Căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị và trong toàn hệ thống (nếu có).

2.6. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trước ngày 15/6/2017 đối với báo cáo kết quả triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và trước 10/11/2017 đối với báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm để tổng hợp báo cáo Bộ và BTư pháp theo đúng quy định.

3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.

 

PHỤ LỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐĂNG TẢI ĐỀ CƯƠNG LÊN TRANG THÔNG TIN PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định 2651/QĐ-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính)

STT

Tên văn bản

Đối tượng tuyên truyền

Thời gian thực hiện

1

Luật về hội

Cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tài chính

Năm 2016

2

Luật đấu giá tài sản

3

Luật tín ngưỡng, tôn giáo

4

Luật sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư(*)

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

6

Luật công an xã

7

Luật đường sắt (sửa đổi)

8

Luật quản lý ngoại thương

9

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

10

Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ(*)

11

Luật thủy lợi

12

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sa đổi)(*)

13

Luật cảnh vệ

14

Luật du lịch (sửa đổi)

15

Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

16

Luật quy hoạch

17

Luật bảo vệ bí mật nhà nước(*)

18

Luật cạnh tranh (sửa đổi)

19

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động(*)

20

Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

21

Luật thủy sản (sửa đổi)

22

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo(*)

23

Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện

24

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam nước ngoài

Ghi chú: (*) Các văn bản quy phạm pháp luật cần tập trung phổ biến tại một số đơn vị liên quan thuộc Bộ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2651/QĐ-BTC năm 2016 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102