Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 971/QĐ-UBND 2018 tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia xét tốt nghiệp Bình Định

Số hiệu: 971/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành: 26/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 971/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2018 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ Công văn số 991/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 419/TTr-SGDĐT ngày 26/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 tại tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Ban TG Tỉnh ủy;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2018 TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

A. Căn cứ để xây dựng kế hoạch:

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) tại tỉnh Bình Định được thực hiện theo quy định tại các văn bản dưới đây:

- Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2018 được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế thi);

- Công văn số 991 /BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018.

B. Nội dung:

1. Tổ chức Hội đồng thi

Toàn tỉnh sẽ tổ chức 01 Hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng (ĐH, CĐ) được Bộ GD&ĐT phân công để tổ chức kỳ thi cho học sinh trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng để thực hiện các công việc của Kỳ thi; quyết định số điểm thi và số lượng thành viên của hội đồng thi; phân công cán bộ do các trường ĐH, CĐ phối hợp cử tham gia các khâu tổ chức thi.

Cán bộ coi thi không được coi thi tại điểm thi có học sinh lớp 12 năm học 2017-2018 của trường mình dự thi.

2. Đăng ký dự thi

- Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định các nơi đăng ký dự thi (gọi là đơn vị ĐKDT), các điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi đảm bảo thuận tiện cho thí sinh.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là đơn vị dự thi) tổ chức cho các đối tượng ĐKDT theo quy định tại Điều 12 của Quy chế thi. Lưu ý một số điểm sau:

+ Các đơn vị dự thi chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC năm 2018 (gọi tắt là Phiếu ĐKDT) đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT để đảm bảo độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có);

+ Xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Lưu ý: tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ;

+ Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc ĐKDT (nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu ĐKDT Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi hồ sơ,...);

+ Tổ chức kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, đặc biệt lưu ý các thông tin về diện ưu tiên, điểm khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT và trực thuộc cần nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và đảm bảo lịch công tác của Kỳ thi theo Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Một số mốc thời gian cần chú ý:

+ Từ ngày 01/4/2018 đến ngày 20/4/2018, các đơn vị ĐKDT thực hiện: thu hồ sơ ĐKDT, nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý thi; Sau khi đã nhập xong dữ liệu, tổ chức in thông tin ĐKDT của thí sinh để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận. Sau ngày 20/4/2018, thí sinh không được thay đổi Điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký. Hoàn thành việc nhập Hồ sơ đăng ký dự thi ngày 25/4/2018.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và hướng dẫn các trường THPT và trực thuộc kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin, bàn giao danh sách và phiếu ĐKDT cho Sở GD&ĐT trước ngày 05/5/2018.

+ Đến ngày 25/5/2018, các đơn vị ĐKDT hoàn thành việc: thu Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo; nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi; tổ chức cho học sinh rà soát ký xác nhận. Chậm nhất ngày 28/5/2018, Sở GD&ĐT hoàn thành việc kiểm tra cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu (nếu có) đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh vào phần mềm quản lý thi và báo cáo Bộ GDĐT theo quy định.

+ Chậm nhất ngày 02/6/2018, các đơn vị ĐKDT phải thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi.

3. Bài thi và hình thức thi

a) Bài thi

- Tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Lưu ý: thí sinh đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải thi cả 2 bài thi này; nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC; không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, TC.

b) Hình thức thi

- Các bài thi Toán, Ngoại ngữ và các bài thi tổ hợp: thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi tắt là thi trắc nghiệm).

- Bài thi Ngữ văn: thi theo hình thức tự luận.

4. Lch thi

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

24/6/2018

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin ĐKDT (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

25/6/2018

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 gi 20

14 giờ 30

26/6/2018

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lý

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

27/6/2018

SÁNG

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lý

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Dự phòng

5. Phần mềm quản lý thi

Các đơn vị thống nhất sử dụng hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia và phần mềm chấm thi trắc nghiệm do Bộ GDĐT cung cấp; thực hiện đúng quy trình, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. In sao đề thi

Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban in sao đề thi để tiến hành in sao đề thi của Kỳ thi cho tất cả các điểm thi thuộc Hội đồng thi.

Tổ chức việc in sao đề thi theo đúng các quy định trong Quy chế thi và Công văn hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban in sao đề thi chịu trách nhiệm tổ chức in sao và bàn giao đề thi cho Ban vận chuyển đề thi của Hội đồng thi để giao đề cho các điểm thi trước ngày thi ít nhất 01 ngày.

7. Coi thi

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các trường ĐH, CĐ được Bộ GDĐT điều động trong việc phân công cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi tại Hội đồng thi của tỉnh.

Số điểm thi của Hội đồng thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định trên cơ sở tạo điều kiện cho thí sinh tham gia Kỳ thi được thuận tiện và tiết kiệm. Sở GD&ĐT chủ động liên hệ phối hợp với các trường ĐH, CĐ được Bộ GDĐT phân công, tham mưu với UBND tỉnh các vấn đề liên quan để tổ chức Hội đồng thi.

Từ ngày 24/6/2018 đến ngày 28/6/2018 tổ chức công tác coi thi tại các điểm thi theo quy định.

8. Chấm thi và phúc khảo

a) Chấm thi

Ban chấm thi của Hội đồng thi chịu trách nhiệm tổ chức chấm thi theo Quy chế. Địa điểm chấm thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định trên cơ sở đảm bảo cho việc chấm thi đúng Quy chế và tiến độ.

Thời gian làm việc của Ban chấm thi: từ 10 giờ 00 ngày 27/6/2018 và hoàn thành chậm nhất ngày 10/7/2018.

Công bố kết quả thi vào ngày 11/7/2018.

b) Phúc khảo bài thi

Ban phúc khảo làm việc khi có hồ sơ đăng ký phúc khảo của thí sinh. Địa điểm chấm phúc khảo đặt tại Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian và kế hoạch làm việc:

Các trường THPT và trực thuộc nhận đơn và lập danh sách phúc khảo sau khi công bố kết quả thi, sau đó tập hợp và chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất là ngày 20/7/2018.

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) từ ngày 21/7/2018 và hoàn thành chấm thi và xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo chậm nhất ngày 30/7/2018.

9. Công nhận tốt nghiệp

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT và thực hiện việc xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh theo đúng Quy chế và đảm bảo theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Thanh tra, kiểm tra

Căn cứ Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về công tác thanh tra hiện hành.

11. Lịch làm việc của kỳ thi

Thực hiện theo Phụ lục 1 của Công văn số 991/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Tổ chức thực hiện

I. Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn về Kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi và xét tốt nghiệp THPT.

- Giao nhiệm vụ cho UBND cấp huyện và các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh về việc phối hợp tổ chức Kỳ thi.

- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh.

II. Các sở ban ngành

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các trường phổ thông và trực thuộc; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ thi;

- Trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; đề nghị phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT năm 2018 tại tỉnh;

- Ra quyết định thành lập Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi để thực hiện việc tổ chức Kỳ thi theo quy định;

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức Kỳ thi bao gồm: công tác chuẩn bị, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thi theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp THPT cho thí sinh;

- Tổng kết đánh giá kết quả tổ chức Kỳ thi ở địa phương, thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy định; đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo Quy chế thi và các quy định của pháp luật đối với những người tham gia làm công tác thi.

2. Các sở ban ngành liên quan

-  Công an tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo các điểm thi lập phương án bảo vệ kỳ thi bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại các khu vực coi thi, chấm thi. Có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng đến các kỳ thi;

- Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh dự thi; giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện; chủ động phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra thường xuyên vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức kỳ thi;

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch đảm bảo, ưu tiên giải quyết kịp thời và hướng dẫn sử dụng kinh phí cho Kỳ thi đúng quy định;

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong thời gian tổ chức Kỳ thi;

- Sở Giao thông vận tải tạo điều kiện cho Hội đồng thi trong việc điều tiết giao thông tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên đi làm nhiệm vụ và thí sinh trước trong và sau Kỳ thi;

- Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền về Kỳ thi;

- Công ty Điện lực Bình Định có kế hoạch điều phối nhằm đảm bảo nguồn điện trong thời gian tổ chức Kỳ thi. Đặc biệt ưu tiên có điện 100% trong những ngày in sao đề thi tại điểm in sao, các điểm thi trong thời gian thi, địa điểm chấm thi trong thời gian tổ chức chấm thi.

III. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt Kỳ thi ở địa phương;

Trên đây là kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét tốt nghiệp THPT năm 2018 tại địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể để các trường THPT và trực thuộc tổ chức thực hiện./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 971/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 26/03/2018 tại tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.673

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!