Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 9299/QĐ-BCT năm 2014 chuyển giao Cơ sở phía Bắc, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 9299/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 15/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9299/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CƠ SỞ PHÍA BẮC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định 52/2009/NĐ-CP và Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng bộ Công Thương về việc Phê duyệt Đề án “Tổ chức, sắp xếp các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đến năm 2020”;

Căn cứ Công văn số 483/UBND-VX ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và Công văn số 383/CV-ĐHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển giao Cơ sở phía Bắc, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Công văn số 14043/BTC-QLCS ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc bàn giao tài sản nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng Cơ sở phía Bắc tại Thái Bình của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Công Thương từ Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình quản lý.

Điều 2. Giao:

1. Vụ Phát triển nguồn nhân lực chủ trì, phối hợp Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ và các đơn vị liên quan hướng dẫn Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực:

- Thực hiện bàn giao nguyên trạng Cơ sở Thái Bình cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình theo đúng quy định của pháp luật;

- Kiểm kê, xác định giá trị tài sản và lập danh mục tài sản gửi Bộ Tài chính thẩm định và điều chuyển theo thẩm quyền.

2. Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đơn vị tiếp nhận:

- Kiểm kê, xác định giá trị tài sản theo sổ sách đến thời điểm bàn giao;

- Lập danh mục và bàn giao nguyên trạng tài sản, đất đai, cán bộ, giảng viên, nhân viên và toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan của Cơ sở phía Bắc tại Thái Bình;

- Thống nhất mức kinh phí Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình hỗ trợ cho Trường;

- Sau khi chuyển giao, tiếp tục hỗ trợ đơn vị tiếp nhận trong công tác đào tạo, và tuyển sinh năm học tới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Phát triển nguồn nhân lực, Tổ chức Cán bộ, Tài chính, Kế hoạch, Khoa học Công nghệ, Thi đua khen thưởng; Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ ;
- Các Bộ: Tài chính, LĐ-TB &XH, Nội Vụ, KH&ĐT, GD&ĐT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PTNNL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 9299/QĐ-BCT năm 2014 chuyển giao Cơ sở phía Bắc, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.980

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29