Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 89/2004/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đỗ Quang Trung
Ngày ban hành: 27/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/2004/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO DẲNG NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM.
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định của chính phủ số 45/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số/ 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;
Xét đề nghị của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều l. Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam đã được Đại hội lần thứ I thông qua ngày 09 tháng 9 năm 2004.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI
 Đỗ Quang Trung

 

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGOÀI CÔNG LẬP VIỆT NAM
(Ban hành theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ số 89/2004/QĐ-BNV ngày 27/12 /2004 về việc phê duyệt bản Điều lệ Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam).

Chương 1:

TÊN GỌI - MỤC ĐÍCH - MỤC TIÊU

Điều 1. Tên gọi

1. Tên gọi: Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam

Tên giao dịch: Vietnam Private Unversites Asociation.

Tên viết tắt: VIPUA.

2. Hiệp hội đặt trụ sở tại Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 201, nhà số 4, ngõ 651, đư­ờng Minh Khai, Hà Nội - Việt Nam.

3. Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện giũa các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam.

4. Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam (dưới đây gọi là Hiệp hội) chịu sự quản lý nhà nước về hội của Bộ Nội vụ, quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Hiệp hội được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có biểu tượng (lôgô), được mở tài khoản nội và ngoại tệ tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để giao dịch.

Điều 2. Mục tiêu của Hiệp hội.

1 Góp phần phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua việc tổ chức liên kết các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập; cùng nhau xây dựng mô hình và cơ chế hoạt động của trường đại học; cao đẳng ngoài công lập hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam; theo đúng Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Góp ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền về chủ tr­ương, chính sách, quy định của Nhà nước có liên quan đến các trường đại học và cao đẳng ngoài công lập nói riêng và các trường đại học, cao đẳng nói chung.

3. Xúc tiến việc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý giữa các trường hội viên với các trường đại học, cao đẳng khác ở trong và ngoài nước.

4. Hỗ trợ các trường thành viên mở rộng hợp tác quốc tế phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

5. Thông qua hoạt động của Hiệp hội, làm cho xã hội hiểu rõ hơn hệ thống các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập; từng bư­ớc nâng cao vị thế của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập trong hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng; tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh và hợp tác bình đẳng giữa các trường đại học, cao đẳng, góp phần tạo ra động lực mới trong tiến trình phát triển và chấn h­ưng nền giáo dục đại học nước nhà.

Điều 3. Nhiệm vụ của Hiệp hội.

1. Tổ chức, hỗ trợ các trường hội viên thực hiện đúng, thực hiện tốt các ch­ương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức nghiên cứu, biên soạn sách giáo khoa, tăng cường ph­ương tiện dạy, học; tổ chức tốt quá trình giáo dục - đào tạo tiên tiến; trao đổi, thỏa thuận thống nhất khung học phí giữa các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập.

2. Hỗ trợ thúc đẩy các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập trong hoạt động quy hoạch, đào tạo, bồi d­ưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy, từng b­ước xây dựng lực lượng cơ hữu; liên kết tuyển chọn, sử dụng lao động giảng dạy của xã hội theo yêu cầu tự nguyện của các hội viên nhằm mục đích đạt hiệu quả cao, tác động tất đến chất lượng giáo dục - đào tạo; xây dựng hệ thống đại học, cao đẳng ngoài công lập vững mạnh góp phần tạo ra nhân tố mới bổ sung vào hệ thống giáo dục nước nhà;

3. Thúc đẩy đổi mới tổ chức quá trình đào tạo đổi mới ph­ương pháp giảng dạy - học tập, không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

4. Tổ chức liên kết trong công tác nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học công nghệ khác có liên quan đến ngành nghề đào tạo của các trường hội viên, gắn nghiên cứu với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tích cực tham gia phổ biến khoa học, chuyển giao công nghệ và bảo vệ môi trường.

5. Hỗ trợ nhau xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất, trường sở, nhà xưởng, trạm trại, ký túc xá, tổ chức liên kết thư viện, tài liệu thông tin.

6. Cùng nghiên cứu cải tiến quản lý, đổi mới cơ chế hoạt động, ph­ương pháp quản lý giảng dạy, quản lý sinh viên, quản lý chất lượng đào tạo, quản lý tài chính, . . . Xây dựng mô hình trường đại học, cao đẳng ngoài công lập hiện đại và phát triển bền vững.

7. Tham gia xây dựng các văn bản pháp quy của các cấp có thẩm quyền liên quan đến hệ thống các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập. Tham gia góp ý kiến nhận xét, đánh giá, khen thưởng và tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý các vi phạm của các trường hội viên.

8. Tổ chức hợp tác nhiều mặt với các cơ quan, các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường trong và ngoài nước, người Việt định c­ư ở nước ngoài theo quy định của Chính phủ, tạo môi trường hợp tác, cùng phát triển trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, tự chủ của các trường hội viên.

9. Tổ chức công tác tuyên truyền giới thiệu các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập, giới thiệu Hiệp hội với các cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước và quốc tế.

10. Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ từ nước ngoài cho các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền hạn của Hiệp hội.

1. Quan hệ với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định một số chính sách, một số hoạt động có liên quan đến ngành giáo dục - đào tạo nói chung và giáo dục đại học ngoài công lập nói riêng.

2. Tìm hiểu nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nhu cầu về nhân lực của nước ngoài để cung cấp tư liệu cho các trường hội viên tham khảo trong xây dựng mục tiêu, ch­ương trình, nội dung, ph­ương pháp đào tạo một cách hợp lý (ngành nghề, loại hình đào tạo, số lượng, thời lượng). Đồng thời giới thiệu với thị trường lao động Việt Nam và nước ngoài về khả năng đào tạo, cung cấp nhân lực khoa học, công nghệ của các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập; thực hiện mối liên kết giữa đào tạo và thị trường lao động trong đào tạo nhân lực.

3. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ sở giáo dục - đào tạo, các tổ chức khác có liên quan trong và ngoài nước tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà nước.

4. Tổ chức thu thập, phổ biến thông tin về phát triển giáo dục - đào tạo Việt Nam và quốc tế cho các trường hội viên.

5. Khi cần thiết, Thường vụ Hiệp hội hoặc đại diện của Thường vụ Hiệp hội ở từng vùng sẽ chủ trì họp với các trường hội viên, bàn bạc thống nhất ch­ương trình hành động, giúp đỡ nhau cùng phát triển trên cơ sở hiệp th­ương, cùng có lợi.

6. Tôn trọng, bảo vệ quyền tự chủ, tự do của các trường hội viên trong hoạt động giáo dục - đào tạo; được tiếp xúc, góp ý kiến với các cơ quan chức năng khi thành viên vi phạm Điều lệ trường đại học, quy chế trường đại học tư thục, quy chế trường đại học dân lập; pháp luật Nhà nước có liên quan đến giáo dục - đào tạo.

7. Tư vấn hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên theo quy định của pháp luật.

8. Xét thấy cần thiết, có thể tổ chức các trung tâm nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ giáo dục - đào tạo thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật, để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản lý phù hợp với đặc thù của giáo dục đại học, cao đẳng ngoài công lập.

Chương 2:

HỘI VIÊN

Điều 5. Hội viên của Hiệp hội.

Hội viên của Hiệp hội là tổ chức hoặc cá nhân, gồm: Hội viên chính thức và hội viên liên kết, Hội viên danh dự hoặc cố van.

1 . Hội viên chính thức của Hiệp hội là các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập (dân lập, bán công, tư thục), nếu tán thành Điều lệ này, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hiệp hội, đóng lệ phí, hội phí sẽ được xem xét kết nạp vào Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam.

2. Hội viên liên kết là các trường đại học, cao đẳng của nước ngoài hoặc liên doanh giữa người Việt Nam và người nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; các trường đại học, cao đẳng của người Việt Nam hoạt động hợp pháp ở nước ngoài.

Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng là người đại diện hợp pháp, duy nhất cho các trường đại học, cao đẳng tham gia Hiệp hội.

3. Hội viên danh dự hoặc cố vấn: Hiệp hội mời một số nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục có năng lực, doanh nghiệp có uy tín, có nhiều đóng góp cho giáo dục - đào tạo tham gia hoạt động Hiệp hội với tư cách Hội viên danh dự hoặc Cố vấn theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Thủ tục gia nhập hoặc xin xóa tên khỏi danh sách thành viên Hiệp hội.

1. Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập xin gia nhập Hiệp hội cần nộp cho Thường vụ Hiệp hội một bộ hồ sơ như sau:

- Đơn xin gia nhập Hiệp hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng trường cùng ký và đóng dấu pháp nhân.

- Bản sao quyết định thành lập trường và điều lệ hoạt động của trường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bản giới thiệu về trường.

Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, quyết định kết nạp hội viên mới, thông báo bằng văn bản cho trường Hội viên mới, các ủy viên Ban Chấp hành, các trường Hội viên và các cơ quan hữu quan biết.

2. Hội viên muốn xin xóa tên khỏi danh sách thành viên Hiệp hội cần làm đơn do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng cùng ký và đóng dấu pháp nhân, nộp Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, quyết định và thông báo bằng văn bản cho trường hội viên đó, các ủy viên Ban Chấp hành, các trường Hội viên và các cơ quan hữu quan biết.

Điều 7. Nghĩa vụ và quyền lợi của Hội viên.

1. Nghĩa vụ của Hội viên.

1.1. Thực hiện Điều lệ Hiệp hội, Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành Hiệp hội, hướng dẫn thực hiện công tác Hiệp hội của Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội, các thỏa thuận thông qua hiệp th­ương nhất trí của các trường hội viên.

1.2. Giữ gìn danh dự của Hiệp hội, tôn trọng và thực hiện đầy đủ các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động giáo dục - đào tạo, tích cực đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực làm hại tới danh dự và quyền lợi của các trường hội viên cũng như của Hiệp hội.

1.3. Đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ các trường hội viên khác.

1.4. Cung cấp cho Hiệp hội các thông tin về thành tựu giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quản lý góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo nói chung và giáo dục - đào tạo ngoài công lập nói riêng

1.5. Đóng lệ phí tham gia Hiệp hội 01 lần khi gia nhập Hiệp hội, đóng hội phí năm 01 lần vào quý I hàng năm theo quy định của Nghị quyết của Đại hội Hiệp hội.

1.6. Hội viên có nhiệm vụ lập báo cáo định kỳ 06 tháng một lần hoặc báo cáo đột xuất (khi Thường vụ Ban chấp hành yêu cầu) về nhiệm vụ được giao gửi Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội.

2. Quyền lợi của Hội viên.

2.1. Báo cáo và đề nghị Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội để trình Ban Chấp hành Hiệp hội xem xét, kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước hoặc báo cáo Chính phủ xem xét giải quyết các tồn tại về cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các trường Hội viên; hỗ trợ phát triển ngành giáo dục - đào tạo nói chung và giáo dục - đào tạo ngoài công lập nói riêng.

2.2. Đ­ược yêu cầu Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội làm trung gian trong việc hòa giải, dàn xếp những tranh chấp giữa các trường hội viên, giữa trường Hội viên với các cơ quan bên ngoài sau khi các trường Hội viên đó đã hiệp th­ương nhưng không giải quyết được.

2.3. Tham gia các hội thảo, hội nghị, tập huấn do Hiệp hội tổ chức, sử dụng các thông tin về giáo dục - đào tạo, quản lý giáo dục - đào tạo Việt Nam và quốc tế do Hiệp hội thu thập; tham gia các đoàn tham quan, khảo sát trong và ngoài nước do Hiệp hội tổ chức; tham gia các ch­ương trình, các dự án hợp tác quốc tế do Hiệp hội chủ trì.

2.4. Ghi tên trong danh sách giới thiệu quá trình và khả năng của các trường hội viên trong Hiệp hội để giới thiệu với các đối tác trong nước và quốc tế.

2.5. Tham gia biểu quyết Nghị quyết của Đại hội, ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Hiệp hội.

3. Hội viên Liên kết, hội viên danh dự, cố vấn của Hiệp hội được h­ưởng mọi quyền lợi của Hội viên trừ quyền biểu quyết các công việc của Hiệp hội, quyền ứng cử và bầu cử vào các chức vụ lãnh đạo của Hiệp hội.

Chương 3:

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Điều 8. Chế độ và nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội các trường đại học ngoài công lập Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng trường hội viên; đồng thuận, tự nguyện, tự trang trải, bình đẳng, cùng có lợi, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các trường hội viên với sự chỉ đạo hỗ trợ tận tình của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 9. Tổ chức của Hiệp hội.

Tổ chức của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam, bao gồm:

1. Đại hội và Hội nghị giữa hai kỳ Đại hội của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam;

2. Ban Chấp hành Hiệp hội và Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội.

3. Cơ quan Thường trực Hiệp hội, gồm:

- Văn phòng tổng hợp;

- Các ban chức năng;

- Các đơn vị trực thuộc (các trung tâm nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ giáo dục - đào tạo trực thuộc Hiệp hội...).

Điều 10. Đại hội của Hiệp hội.

1. Đại hội của Hiệp hội là cơ quan cao nhất của Hiệp hội, được tổ chức 05 năm một lần do Ban Chấp hành Hiệp hội triệu tập, Đại hội có nhiệm vụ:

- Thảo luận, thông qua báo cáo về hoạt động và tài chính của nhiệm kỳ trước.

- Phê duyệt ph­ương án hoạt động trong thời gian tới.

- Bầu Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ mới.

- Sửa đổi Điều lệ Hiệp hội (nếu có).

2. Hội nghị giữa nhiệm kỳ giữa hai Đại hội: Cứ 2,5 năm/1ần có Hội nghị giữa nhiệm kỳ giữa hai Đại hội để kiểm tra, thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội. Khi có ít nhất 2/3 số Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc quá nửa số trường Hội viên đề nghị, Ban Chấp hành Hiệp hội được phép triệu tập hội nghị bất thường.

Điều 11. Ban Chấp hành Hiệp hội.

1. Hiệp hội được lãnh đạo bởi Ban Chấp hành Hiệp hội. Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo duy nhất của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội, số thành viên của Ban Chấp hành Hiệp hội do Đại hội quyết định và được Đại hội trực tiếp bầu. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội là 05 năm. Thành viên của Ban Chấp hành Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội mỗi năm ít nhất họp 01 lần để xem xét, đánh giá quá trình hoạt động của Hiệp hội và bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

3. Ban Chấp hành Hiệp hội bầu Thường vụ Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra của Hiệp hội.

Điều 12. Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội.

1. Thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội giữa hai kỳ họp là Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội, gồm: một Chủ tịch, một số Phó Chủ tịch (trong đó có một Phó Chủ tịch thường trực), một Tổng thư ký và một số Ủy viên thường vụ. (Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký và một số nhân viên chuyên trách được Hiệp hội trả l­ương).

a) Chủ tịch Hiệp hội chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội để triển khai các Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hiệp hội. Trường hợp khi Chủ tịch vắng mặt, nếu cẩn có thể ủy quyền cho một Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch.

b) Phó Chủ tịch Hiệp hội được Chủ tịch Hiệp hội phân công lãnh đạo từng mặt hoạt động của Hiệp hội.

c) Tổng thư ký có trách nhiệm thường trực giải quyết các công việc do Chủ tịch phân công và điều hành mọi hoạt động thường nhật của Hiệp hội. Giúp việc Tổng thư ký có Chánh Văn phòng do Tổng thư ký đề nghị Chủ tịch Hiệp hội quyết định. Nhiệm vụ Chánh Văn phòng do Tổng thư ký phân công.

2. Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đại biểu Hiệp hội.

- Thành lập và hướng dẫn hoạt động của các tổ chức trực thuộc.

- Quản lý tài sản, tài chính của Hiệp hội.

- Quyết định các vấn đề về tổ chức và hội viên của Hiệp hội.

- Quyết định khen thưởng, kỷ luật; lôgô (biểu tượng) của Hiệp hội. .

- Chuẩn bị nội dung, triệu tập các kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệp hội; báo cáo công việc đã làm trước Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội.

3. Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội họp 06 tháng/1ần (thời gian lấy theo năm học) .

Điều 13. Ban kiểm tra của Hiệp hội

1. Ban Kiểm tra Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu, hoạt động độc lập với Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Kiểm tra Hiệp hội có nhiệm vụ:

- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ hoặc các Nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính Hiệp hội; kiểm tra tư cách Ủy viên Ban Chấp hành;

- Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến các trường hội viên và các tổ chức của Hiệp hội.

2. Chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ trước Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 14. Cơ quan Thường trực Hiệp hội .

1. Cơ quan Thường trực Hiệp hội do Thường vụ Ban Chấp hành Hiệp hội thành lập, gồm:

- Văn phòng Hiệp hội;

- Các ban, trung tâm trực thuộc Hiệp hội:

(i) Ban Hỗ trợ Tổ chức và quản lý giáo dục,

(ii) Ban Hỗ trợ giáo dục đào tạo,

(iii) Ban Hỗ trợ hợp tác và phát triển giáo dục,

(v) Một số trung tâm nghiên cứu, tư vấn dịch vụ giáo dục - đào tạo câu lạc bộ khoa học giáo dục do Hiệp hội thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Văn phòng đại diện Hiệp hội tại một số thành phố lớn được thành lập theo đề nghị của Tổng thư ký và Thường vụ Ban Chấp hành quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Quy định về hoạt động của các cơ quan Hiệp hội

1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các Ban chức năng, các trung tâm nghiên cứu, tư vấn dịch vụ; câu lạc bộ khoa học giáo dục và văn phòng đại diện tại một số thành phố có nhiều hội viên do Thường vụ Ban Chấp hành quy định, Chủ tịch Ban Chấp hành ra quyết định bằng văn bản.

2. Tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm tra do Ban Chấp hành quy định.

Chương 4:

TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 16. Hội phí, lệ phí của Hiệp hội.

Hội phí hội viên đóng mỗi năm một lần, vào tháng 01 trong năm; lệ phí vào Hiệp hội đóng 1 lần khi gia nhập Hiệp hội. Mức lệ phí, hội phí do Đại hội thành lập hoặc Đại hội giữa nhiệm kỳ Đại hội của Hiệp hội quyết định.

Điều 17. Phần thu, chi của Hiệp hội.

1. Nguồn thu của Hiệp hội gồm:

- Lệ phí, Hội phí;

- Các nguồn thu từ các hoạt động khoa học công nghệ, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

- Tài trợ của Nhà nước; tiền ủng hộ và tài trợ của các cá nhân, các tổ chức trong và ngoài nước;

- Lãi suất gửi tiết kiệm hàng năm.

2. Phần chi của Hiệp hội, gồm:

- Chi hoạt động của Hiệp hội;

- Chi khen thưởng;

- Chi khác.

3. Tài sản, tài chính của Hiệp hội được quản lý và sử dụng theo quy định của Ban Chấp hành Hiệp hội và các quy định, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính.

4. Khi Hiệp hội giải thể thì toàn bộ tài sản của Hiệp hội được xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 5:

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 18. Khen thưởng.

Những thành viên có thành tích trong đổi mới quản lý, hợp tác, giúp đỡ các trường Hội viên khác sẽ được Hiệp hội khen thưởng.

Điều 19. Kỷ luật

Các hội viên hoạt động trái với Điều lệ Hiệp hội, làm tổn hại đến danh dự, quyền lợi của Hiệp hội phải chịu kỷ luật phê bình, cảnh cáo hoặc đưa ra khỏi Hiệp hội.

Chương 6:

CHẤP HÀNH, HIỆU LỰC ĐIỀU LỆ

Điều 20. Chấp hành Điều lệ.

Tổ chức Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và các trường Hội viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ của Hiệp hội.

Điều 21. Hướng dẫn thi hành Điều lệ.

Ban Chấp hành Hiệp hội có nhiệm vụ hướng dẫn việc thi hành Điều lệ của Hiệp hội.

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Chỉ Đại hội đại biểu Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này.

Điều 23. Hiệu lực của Điều lệ.

Điều lệ này gồm 6 Chương 23 Điều đã được Đại hội Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập thông qua ngày 09 tháng 9 năm 2004 và có hiệu lực từ sau khi được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và được lưu hành theo quy định của pháp luật./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/2004/QĐ-BNV ngày 27/12/2004 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội các trường đại học, cao dẳng ngoài công lập Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.929

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!