Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 885/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 06/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 885/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1295/TTr-SGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu,

(có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điu 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, TT.TH-CB VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

Các ngành học, cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày hoàn thành KH giảng dạy và học tập
(muộn nhất)

Ngày kết thúc năm học 2019-2020

Các hội thi, kỳ thi, tuyển sinh và xét tốt nghiệp năm học 2019-2020

1. Mầm non

19/8/2019

05/9/2019

Từ ngày 05/9/2019 đến 03/01/2020 18 tuần thực học còn lại dành cho các hoạt động giáo dục

Từ ngày 06/01/2020 đến 22/5/2020 17 tuần thực học còn lại dành cho các hoạt động giáo dục

22/5/2020

31/5/2020

- Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trước ngày 19/6/2020.

- Thi chọn học sinh giỏi lớp 8, 9, 10, 11, 12 cấp tỉnh trước ngày 25/4/2020.

- Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi quốc gia lớp 12 trước ngày 25/5/2020.

- Thi chọn HSG quốc gia lớp 12: Theo lịch của Bộ GD-ĐT.

- Cuộc thi khoa học kỹ thuật, sáng tạo khoa học cấp tỉnh: Tháng 12/2019; cấp Quốc gia: Theo lịch của Bộ GD&ĐT.

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 22/5/2020.

- Thi ngh phthông lớp 11 trước ngày 30/3/2020.

- Thi THPT Quốc gia năm 2020: Theo lịch của Bộ GD&ĐT.

- Tổ chức Hội tho truyền thống ngành giáo dục tháng 11/2019

- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh tháng 02/2020

- Tham gia Hội khỏe phù đổng cấp khu vực tháng 3/2020.

2. Tiểu học

12/8/2019

05/9/2019

Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 03/01/2020 (trong đó ít nhất 18 tuần thực học, 01 tuần ôn tập trước khi kiểm tra kết thúc học kỳ I)

Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 22/5/2020 (trong đó ít nhất 17 tuần thực học, 01 tuần ôn tập trước khi kiểm tra kết thúc học kỳ II)

22/5/2020

31/5/2020

3. THCS

12/8/2019

05/9/2019

Từ 19/8/2019 đến 04/01/2020 (trong đó có ít nhất 19 tuần thực học)

Từ 06/01/2020 đến 23/5/2020 (trong đó có ít nhất 18 tuần thực học)

29/5/2020

31/5/2020

4. THPT

12/8/2019

05/9/2019

Từ 19/8/2019 đến 04/01/2020 (trong đó có ít nhất 19 tuần thực học)

Từ 06/01/2020 đến 23/5/2020 (trong đó có ít nhất 18 tuần thực học)

29/5/2020

31/5/2020

5. GDTX (BTTHPT)

24/8/2019

05/9/2019

Từ ngày 06/9/2019 đến ngày 31/12/2019 (Trong đó có ít nhất 16 tuần thực học)

Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 09/5/2020 (Trong đó có ít nhất 16 tuần thực học)

Trước ngày 25/5/2020

31/5/2020

* Ghi chú:

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới luật. Nếu ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cui tun thì được nghỉ bù theo quy định.

- Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

- Tùy vào điều kiện thực tế tại địa phương Lãnh đạo các đơn vị giáo dục chủ động tham mưu với Lãnh đạo huyện, thành phố, Lãnh đạo Sở đ btrí lịch nghỉ theo mùa vụ, nghỉ Tết của đng bào dân tộc ... và btrí dạy bù để đảm bảo tiến độ chương trình và kế hoạch thi gian năm học./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


362

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38