Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2007 quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 862/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Thị Tảo
Ngày ban hành: 06/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 862/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 06 tháng 6 năm 2007.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU CHI PHÍ HOÀN THIỆN NỘI DUNG CÔNG TÁC CẤP PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP, BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS, THPT VÀ BỔ TÚC THPT.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số: 52/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ giáo dục phổ thông, giáo dục Trung học chuyên nghiệp, giáo dục Đại học và sau Đại học;

Căn cứ Công văn số: 9938/BGD&ĐT-GDTrH ngày 28/10/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chi phí hoàn thiện cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT;

Căn cứ Công văn số: 6408/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25/7/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hoàn thiện và quản lý và cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT năm 2006;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Bắc Kạn tại Tờ trình số: 47/TTr-TCDN-GC-CS ngày 24/5/2007 về việc đề nghị phê duyệt quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT, Bổ túc THPT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và Bổ túc THPT, cụ thể như sau:

1- Mức thu tiền cấp bằng tốt nghiệp THCS, THPT và Bổ túc THPT: 10.000 đồng/ 01 bằng, gồm:

- Chi phí mua phôi bằng tại Bộ GD&ĐT: 4.000 đồng.

- Chi phí hoàn thiện bằng: 6.000 đồng, trong đó:

+ Chi viết, ghi các nội dung trên bằng: 1.000 đồng.

+ Chi dán ảnh, đóng dấu nổi giáp lai lên ảnh và bằng: 1.000 đồng.

+ Chi ký, đối chiếu, kiểm soát: 1.000 đồng.

+ Chi đóng dấu ướt, quản lý của các đơn vị, của Sở, chi phí vận chuyển, mực máy viết bằng, sổ theo dõi,…: 3.000 đồng.

2- Mức thu tiền cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và Bổ túc THPT cấp kèm theo bằng tốt nghiệp: 7.500 đồng/ 01 bản sao cấp kèm bằng, gồm:

- Chi phí mua phôi bản sao bằng tại Bộ GD&ĐT: 1.500 đồng.

- Chi phí hoàn thiện bản sao kèm bằng: 6.000 đồng, trong đó:

+ Chi viết, ghi các nội dung trên bản sao bằng: 1.000 đồng.

+ Chi dán ảnh, đóng dấu nổi giáp lai lên ảnh và bản sao: 1.000 đồng.

+ Chi ký, đối chiếu, kiểm soát: 1.000 đồng.

+ Chi đóng dấu ướt, quản lý của các đơn vị, của Sở, chi phí vận chuyển, mực máy viết bằng, sổ theo dõi,…: 3.000 đồng.

3- Mức thu tiền cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và Bổ túc THPT cho các trường hợp bị mất, hỏng bằng (nguyên nhân rủi ro của tất cả các năm học): 10.000 đồng/ 01 bản sao, gồm:

- Chi phí mua phôi bản sao bằng tại Bộ GD&ĐT: 1.500 đồng.

- Chi phí hoàn thiện bản sao bằng: 8.500 đồng, trong đó:

+ Điều tra, xác minh: 3.000 đồng.

+ Chi viết, ghi các nội dung trên bản sao bằng: 1.000 đồng.

+ Chi dán ảnh, đóng dấu nổi giáp lai lên ảnh và bản sao: 1.000 đồng.

+ Chi ký, đối chiếu, kiểm soát: 1.000 đồng.

+ Chi đóng dấu ướt, quản lý, vận chuyển, mực máy viết bằng, sổ theo dõi của Sở,…: 2.500 đồng.

* Các mức chi phí trên do học sinh nộp.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung ghi tại điều 1 quyết định này và quyết toán thu, chi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số: 604/QĐ-UB ngày 07/5/2004 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/hiện);
- Bộ GD&ĐT (B/c);
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- P. GD&ĐT các huyện, thị;
- PVPTH;
- Lưu: VT-TH&KT-P.VX 36b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Tảo

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 862/QĐ-UBND năm 2007 quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông do Tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.470
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104