Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 855/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 18/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC UBND HUYỆN ĐỨC PHỔ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

n c Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của B trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ tại Công văn số 513/UBND ngày 21/3/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 707/SNV ngày 12/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 1.201 viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND huyện Đức Phổ (có phương án cụ thể kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào phương án được UBND tỉnh phê duyệt, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ hoàn chỉnh thủ tục bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với từng viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ và viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT, NClmc414

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 


PHƯƠNG ÁN

BỔ NHIỆM CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC UBND HUYỆN ĐỨC PHỔ
(Kèm theo Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Đơn vị/Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chc vụ, chức danh

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ

Trình đ tin học

NGẠCH, LƯƠNG HIỆN HƯỞNG

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, LƯƠNG ĐƯỢC CHUYỂN XẾP

Ghi chú

Mã ngạch

Bậc lương

Hệ slương

% PC TN VK (nếu có)

Hệ số chênh lch bảo lưu (nếu có)

Thời gian xét nâng lương lần sau

Chức danh nghề nghiệp

Mã số

Bc lương

Hệ s

% PC TN VK (nếu có)

Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)

Thời gian xét nâng lương lần sau

A

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD và ĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trần Thị Ngọc Quỳnh

04/6/1972

GV Mầm non chính

Cao đẳng

 

A

15a.206

6/10

3.65

 

 

01/7/2014

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

6/10

3.65

 

 

01/7/2014

 

 

Trường Mầm non Phổ Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nguyễn Thị Thúy

14/6/1971

Hiệu trưng, GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

4/9

3.33

 

 

01/5/2014

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

4/9

3.33

 

 

01/5/2014

 

3

Nguyn Thanh Hoa

7/1/1987

GVMN cao cấp

Đại học

B

A

15a.205

1/9

2.34

 

 

01/6/2015

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

1/9

2.34

 

 

01/06/2015

 

*

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Thị Phương Thảo

24/3/1980

GVMN chính

Cao đẳng

B

B

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/7/2015

GV mm non hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/7/2015

 

5

Trn Thị Thùy Dương

10/6/1982

Phó Hiệu trưởng, GVMN chính

Đại học

B

B

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/7/2014

GV mm non hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/7/2014

 

6

Võ Thị Minh Kim

20/8/1981

GVMN chính

Đại học

B

B

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/7/2015

GV mm non hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/7/2015

 

7

Nguyễn Thị Hoa

04/5/1981

GVMN chính

Đại học

B

B

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/10/2015

GV mm non hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/10/2015

 

8

Trn Thị Hạnh

06/6/1984

GVMN chính

Đại học

B

B

15a.206

3/10

2.72

 

 

01/4/2013

GV mm non hạng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

01/4/2013

 

9

Mai Thị Thúy Nga

12/02/1989

GVMN chính

Đại học

B

B

15a.206

1/10

2.10

 

 

03/01/2013

GV mm non hạng III

V.07.02.05

1/10

2.10

 

 

03/01/2013

 

*

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Trương Thị Ai

04/3/1971

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

11/12

3.86

 

 

01/11/2015

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

11/12

3.86

 

 

01/11/2015

 

11

Trịnh Thị Lên

20/9/1974

GVMN

Cao đẳng

B

B

15.115

8/12

3.26

 

 

01/5/2014

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

8/12

3.26

 

 

01/5/2014

 

12

Lê Duy Kiều Duyên

16/6/1984

GVMN

Trung cấp

B

A

15.115

4/12

2.46

 

 

01/11/2014

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

01/11/2014

 

13

Nguyễn Thị Hoài Nhi

15/8/1989

GVMN

Đại học

B

B

15.115

3/12

2.26

 

 

01/01/2014

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

3/12

2.26

 

 

01/01/2014

 

14

Nguyễn Thị Hương Lúa

29/6/1988

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

3/12

2.26

 

 

01/01/2014

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

3/12

2.26

 

 

01/01/2014

 

15

Nguyễn Thị Bé

01/11/1986

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

 

16

Nguyễn Thị Thanh Thúy

16/10/1987

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

1/12

1.86

 

 

01/6/2015

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

1/12

1.86

 

 

01/6/2015

 

17

Nguyễn Thị Vĩ Hạ

16/7/1990

GVMN

Trung cấp

A

 

15.115

1/12

1.86

 

 

01/6/2015

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

1/12

1.86

 

 

01/6/2015

 

 

Trường Mầm non Phổ Thạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

H Thị Kim Thương

14/5/1980

Phó Hiệu trưởng, GVMN cao cấp

Đại học

B

A

15a.205

4/9

3.33

 

 

01/5/2015

GV mm non hng II

V.07.02.04

4/9

3.33

 

 

01/5/2015

 

19

Nguyễn Thị Liêm

28/7/1981

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

3/9

3.00

 

 

01/5/2014

GV mm non hng II

V.07.02.04

3/9

3.00

 

 

01/5/2014

 

*

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Phạm Thị Ngọc Tú

28/8/1978

GVMN chính

Cao đng

B

 

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/11/2014

GV mm non hng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/11/2014

 

21

Phùng Thị Phương Lan

24/9/1984

GVMN chính

Cao đẳng

 

 

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/01/2015

GV mm non hng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/01/2015

 

22

Võ Th Chn

20/01/1982

GVMN chính

Cao đẳng

B

B

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/7/2014

GV mm non hng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/7/2014

 

23

Trần Thị Kim Chi

14/8/1983

GVMN chính

Cao đẳng

B

B

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/7/2014

GV mm non hng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/7/2014

 

24

Nguyễn Thị Kim Định

11/5/1983

GVMN chính

Cao đẳng

 

 

15a.206

3/10

2.72

 

 

01/4/2013

GV mm non hng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

01/4/2013

 

25

Trần Thị Kim Nguyệt

02/12/1983

GVMN chính

Cao đẳng

 

 

15a.206

3/10

2.72

 

 

01/4/2013

GV mm non hng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

01/4/2013

 

26

Võ Thị Bạch Tuyết

11/12/1981

GVMN chính

Cao đẳng

 

B

15a.206

3/10

2.72

 

 

01/11/2013

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

01/11/2013

 

27

Phạm Thị Phương Thảo

20/6/1988

GVMN chính

Cao đẳng

A

A

15a.206

1/10

2.10

 

 

01/6/2015

GV mầm non hạng III

V.07.02.06

1/10

2.10

 

 

01/6/2015

 

*

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nguyễn Thị Loan

18/12/1962

GVMN

Trung cấp

A

A

15.115

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

 

29

Nguyễn Thị Hồng Huệ

28/8/1968

GVMN

Trung cấp

A

A

15.115

12/12

4.06

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

 

 

01/11/2015

 

30

Ngô Thị Long

01/01/1965

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

12/12

4.06

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

 

 

01/11/2015

 

31

Lê Thị Dàng

17/6/1972

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

10/12

3.66

 

 

01/11/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

10/12

3.66

 

 

01/11/2014

 

32

Lê Thị Uyên Phương

22/11/1978

GVMN

Trung cấp

A

A

15.115

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

 

33

Trần Thị Liên

15/7/1977

GVMN

Trung cấp

A

A

15.115

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

 

34

Trịnh Thị Nữ

17/4/1974

Hiệu trưởng, GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

8/12

3.26

 

 

01/9/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

8/12

3.26

 

 

01/9/2015

 

35

Nguyễn Thị Thi

28/12/1987

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

4/12

2.46

 

 

01/01/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

01/01/2015

 

36

Đinh Thị Thanh Thúy

20/6/1985

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

4/12

2.46

 

 

01/01/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

01/01/2015

 

37

Nguyễn Thị Thương

22/01/1988

GVMN

Trung cấp

B

A

15.115

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

 

38

Võ Thị Hộp

20/5/1987

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

 

39

Nguyễn Thị Thanh Thảo

02/4/1988

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

 

40

Nguyễn Thị Thanh Hiền

03/3/1981

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

 

41

Phan Thị Ánh Tuyết

04/9/1984

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

 

42

Huỳnh Thị Kim

09/5/1986

GVMN

Trung cấp

A

A

15.115

4/12

2.46

 

 

01/7/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

01/7/2014

 

43

Trần Thị Toàn

09/9/1989

GVMN

Trung cấp

A

A

15.115

1/12

1.86

 

 

01/6/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

1/12

1.86

 

 

01/6/2015

 

44

Mai Thị Lệ Hoài

24/01/1983

GVMN

Trung cấp

A

A

15.115

1/12

1.86

 

 

01/6/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

1/12

1.86

 

 

01/6/2015

 

 

Trường Mầm non Phổ Khánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Võ Thị Chung

12/5/1962

Hiệu trưởng, GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

6/9

3.99

 

 

01/8/2013

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

6/9

3.99

 

 

01/8/2013

 

46

Nguyễn Thị Phương Linh

21/7/1977

Phó Hiệu trưởng, GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

4/9

3.33

 

 

01/02/2014

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

4/9

3.33

 

 

01/02/2014

 

47

Đỗ Thị Chi

28/8/1969

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

5/9

3.66

 

 

01/01/2015

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

5/9

3.66

 

 

01/01/2015

 

48

Nguyễn Thị Hạt

05/3/1976

GVMN cao cấp

Đại học

 

A

15a.205

3/9

3.00

 

 

01/11/2014

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

3/9

3.00

 

 

01/11/2014

 

*

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Lê Thị Kim Phượng

20/5/1973

GVMN chính

Cao đẳng

B

B

15a.206

5/10

3.34

 

 

01/5/2014

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

5/10

3.34

 

 

01/5/2014

 

50

Nguyễn Thị Ái

03/4/1964

GVMN chính

Cao đẳng

 

B

15a.206

6/10

3.65

 

 

01/01/2015

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

6/10

3.65

 

 

01/01/2015

 

51

Nguyễn Thị Triều

10/12/1978

GVMN chính

Cao đẳng

B

B

15a.206

5/10

3.34

 

 

01/11/2014

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

5/10

3.34

 

 

01/11/2014

 

*

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Nguyễn Thị Lệ Hà

18/11/1974

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

8/12

3.26

 

 

01/5/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

8/12

3.26

 

 

01/5/2015

 

53

Trn Thị Hồng Thủy

11/02/1976

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

 

54

Võ Thị Việt Kiều

15/4/1976

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

7/12

3.06

 

 

01/11/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.102.06

7/12

3.06

 

 

01/11/2014

 

55

Nguyễn Thị Kinh

18/9/1962

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

 

56

Nguyễn Thị Tỵ

20/12/1968

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

10/12

3.66

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

10/12

3.66

 

 

01/11/2015

 

57

Nguyễn Thị Thu Trang

02/10/1965

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

 

58

Đ Thị Diệp

20/10/1962

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

 

59

Lê Thị Hải

11/6/1975

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

8/12

3.26

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

8/12

3.26

 

 

01/11/2015

 

 

Trường Mầm non Phổ Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Phạm Thị Xanh

05/5/1967

Hiệu trưởng, GVMN cao cấp

Đại học

B

A

15a.205

6/9

3.99

 

 

01/11/2013

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

6/9

3.99

 

 

01/11/2013

 

61

Nguyễn Thị Mỹ Ánh

22/5/1974

GVMN cao cp

Đại học

A

B

15a.205

4/9

3.33

 

 

01/11/2013

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

4/9

3.33

 

 

01/11/2013

 

*

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Trần Thị Thùy Linh

10/6/1974

GVMN chính

Cao đẳng

B

B

15a.206

5/10

3.34

 

 

01/11/2014

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

5/10

3.34

 

 

01/11/2014

 

63

Phan Thị Thanh Loan

01/10/1985

GVMN chính

Đại học

 

B

15a.206

3/10

2.72

 

 

01/9/2014

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

01/9/2014

 

64

Võ Thị Hng Mận

08/10/1988

GVMN chính

Cao đẳng

 

B

15a.206

2/10

2.41

 

 

01/9/2014

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

2/10

2.41

 

 

01/9/2014

 

*

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Đào Thị Hiền

25/4/1969

GVMN

Đại học

B

B

15.115

12/12

4.06

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

 

 

01/11/2015

 

66

Trần Thị HngThủy

02/02/1961

GVMN

Trung cấp

 

B

15.115

12/12

4.06

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

 

 

01/11/2015

 

67

Huỳnh Thị Lập

10/10/1976

Phó Hiệu trưởng, GVMN

Đại học

B

B

15.115

8/12

3.26

 

 

01/5/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

8/12

3.26

 

 

01/5/2015

 

68

Nguyễn Th Mỹ lệ

15/9/1979

GVMN

Đại học

B

B

15.115

8/12

3.26

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

8/12

3.26

 

 

01/11/2015

 

69

Phạm Thị Bích Hạnh

10/10/1975

GVMN

Đại học

B

B

15.115

8/12

3.26

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

8/12

3.26

 

 

01/11/2015

 

70

Võ Thị Thanh Hảo

26/10/1979

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

03/7/2014

 

71

Trn Thị Loan

23/4/1991

GVMN

Trung cp

 

B

15.115

1/12

1.86

 

 

01/6/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

1/12

1.86

 

 

01/6/2015

 

 

Trường Mầm non Ph Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Huỳnh Thị Kim Thoa

06/11/1976

GVMN chính

Cao đẳng

 

A

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/11/2014

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/11/2014

 

73

Huỳnh Thị Thúy Trinh

01/02/1980

GVMN chính

Cao đẳng

 

B

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/11/2014

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/11/2014

 

74

Võ Thị Thu Thảo

17/9/1985

Phó Hiệu trưởng, GVMN chính

Cao đẳng

 

B

15a.206

3/10

2.72

 

 

01/01/2013

GV mầm non hng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

01/01/2013

 

*

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Huỳnh Thị Tín

25/6/1962

Hiệu trưởng, GVMN

Trung cấp

B

A

15.115

12/12

4.06

20%

 

01/10/2015

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

20%

 

01/10/2015

 

76

Trương Thị Màu

10/10/1962

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

 

77

Võ Thị Kim Cúc

10/9/1964

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

 

78

Nguyễn Thị Thủy

14/4/1970

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

11/12

3.86

 

 

01/11/2015

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

11/12

3.86

 

 

01/11/2015

 

79

Trn Th Kim Tuyết

05/5/1967

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

 

80

Vỗ Thị Hng Duyên

23/8/1989

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

4/12

2.46

 

 

01/3/2015

GV mầm non hng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

01/3/2015

 

 

Trường Mầm non Ph Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Lê Thị Bạch Tuyết

29/02/1970

Hiệu trưởng, GVMN cao cấp

Đại học

A

A

15a.205

5/9

3.66

 

 

15/4/2014

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

5/9

3.66

 

 

15/4/2014

 

82

Trịnh Thị Tuyết Kiều

15/9/1985

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

1/9

2.34

 

 

 

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

1/9

2.34

 

 

 

Tập sự 12 tháng, từ 01/6/2015

83

Trn Thị Lệ Huyn

08/8/1986

GVMN cao cấp

Đại học

 

B

15a.205

1/9

2.34

 

 

 

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

1/9

2.34

 

 

 

Tập sự 12 tháng, từ 01/6/2015

*

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Lê Thị Hng Mến

14/7/1983

Phó Hiệu trưởng, GVMN chính

Đại học

B

B

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/10/2015

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/10/2015

 

85

Nguyễn Thị Thư

14/5/1979

GVMN chính

Cao đẳng

A

 

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/11/2014

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/11/2014

 

86

Phạm Thị Hng Nguyện

16/12/1982

GVMN chính

Cao đẳng

 

B

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/10/2015

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/10/2015

 

87

Nguyễn Thị Xí

13/7/1987

GVMN chính

Cao đẳng

 

A

15a.206

1/10

2.10

 

 

01/6/2015

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

1/10

2.10

 

 

01/6/2015

 

88

Lê Thị Kiu Trang

24/5/1991

GVMN chính

Cao đẳng

 

A

15a.206

1/10

2.10

 

 

 

GV mầm non hạng III

V.07.02.05

1/10

2.10

 

 

 

Tp sự 12 tháng, từ 01/6/2015

*

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Huỳnh Thị Đốc

10/12/1961

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

 

90

Huỳnh Thị Phú

08/01/1962

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

 

91

Huỳnh Thị Cân

09/01/1969

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

11/12

3.86

 

 

01/11/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

11/12

3.86

 

 

01/11/2014

 

92

Nguyễn Thị Bích Thủy

21/11/1971

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

7/12

3.06

 

 

01/11/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

7/12

3.06

 

 

01/11/2014

 

93

Nguyễn Thị Kiều

15/5/1979

GVMN

Trung cấp

B

B

15.115

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

9/12

3.46

 

 

01/11/2015

 

94

Trần Thị Phương Mai

15/11/1988

GVMN

Trung cấp

B

A

15.115

4/12

2.46

 

 

01/9/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

01/9/2015

 

95

Nguyễn Thị Dim

02/11/1990

GVMN

Trung cấp

B

A

15.115

3/12

2.26

 

 

01/9/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

3/12

2.26

 

 

01/9/2014

 

 

Trường Mầm non Phổ Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Phan Thị Thủy

20/3/1961

Hiệu trưởng, GVMN chính

Cao đẳng

 

A

15a.206

10/10

4.89

5%

 

01/5/2015

GV mm non hạng III

V.07.02.05

10/10

4.89

5%

 

01/5/2015

 

97

Huỳnh Thị Mỹ Lệ

17/8/1981

Phó Hiệu trưởng, GVMN chính

Cao đẳng

 

 

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/7/2014

GV mm non hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/7/2014

 

*

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Nguyễn Thị Kim Trọng

06/7/1961

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

 

99

Trần Thị Tám

28/01/1963

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

5%

 

01/11/2015

 

100

Huỳnh Thị Yến

20/11/1969

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

12/12

4.06

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

 

 

01/11/2015

 

101

Trần Thị Kim Cúc

27/8/1968

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

11/12

3.86

 

 

01/11/2015

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

11/12

3.86

 

 

01/11/2015

 

102

Nguyễn Thị Kiu

20/6/1984

GVMN

Trung cấp

B

A

15.115

5/12

2.66

 

 

01/12/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/12/2014

 

103

Trần Thị Lệ Hiền

22/12/1987

GVMN

Trung cấp

 

 

15.115

3/12

2.26

 

 

06/9/2014

GV mầm non hạng IV

V.07.02.06

3/12

2.26

 

 

06/9/2014

 

 

Trường Mầm non Thị Trấn Đức Ph

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

H Thị Tiết

06/9/1969

GVMN cao cấp

Đại học

A

 

15a.205

7/9

4.32

 

 

01/02/2014

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

7/9

4.32

 

 

01/02/2014

 

105

Lê Thị Phương

10/8/1968

Hiệu trưởng, GVMN cao cấp

Đại học

A

A

15a.205

6/9

3.99

 

 

01/5/2013

GV mầm non hạng II

V.07.02.04

6/9

3.99

 

 

01/5/2013

 

106

Hà Thị Bích Hạnh

03/5/1969

GVMN cao cấp