Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 77/2007/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 20/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 77/2007/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VĂN BẰNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Như Điều 3;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, PC, HTQT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VĂN BẰNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

2. Văn bản này được áp dụng đối với bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục các cấp học phổ thông; bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp; bằng tốt nghiệp cao đẳng; bằng tốt nghiệp đại học; bằng thạc sĩ; bằng tiến sĩ (sau đây gọi chung là văn bằng), do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

3. Văn bản này không áp dụng đối với các loại chứng chỉ, giấy chứng nhận kết quả học tập do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam sau khi hoàn thành một phần trong chương trình đào tạo hay kết thúc một khóa đào tạo hoặc bồi dưỡng ngắn hạn.

Điều 2. Cơ sở giáo dục nước ngoài

Cơ sở giáo dục nước ngoài quy định tại văn bản này bao gồm:

1. Các cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

2. Các cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài.

Điều 3. Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

1. Văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận trong các trường hợp sau đây:

a) Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt động giáo dục theo quy định trong giấy phép và được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam hoặc nước ngoài công nhận về chất lượng;

b) Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên;

c) Văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài mà các chương trình giáo dục đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng.

2. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục công nhận và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam.

3. Văn bằng thuộc trường hợp quy định tại điểm b, khoản 1 Điều này được công nhận theo những quy định của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên. Người có văn bằng thuộc trường hợp này không phải làm thủ tục công nhận văn bằng theo quy định của văn bản này.

Điều 4. Thẩm quyền công nhận văn bằng

1. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông.

2. Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, công nhận các văn bằng sau đây: Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ.

Chương 2:

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG

Điều 5. Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng

1. Đối với bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông:

a) Người có văn bằng, người đại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc người được ủy quyền, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải gửi hai (02) bộ hồ sơ quy định tại Điều 6 của văn bản này tới sở giáo dục và đào tạo;

b) Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, sở giáo dục và đào tạo cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Mẫu 2 kèm theo), nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ. Trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét công nhận văn bằng cho người đề nghị (Mẫu 3 kèm theo). Trong trường hợp văn bằng không được công nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản cho đương sự.

2. Đối với bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ:

a) Người có văn bằng, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của người có văn bằng, có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải gửi hai (02) bộ hồ sơ quy định tại Điều 6 của văn bản này tới Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo);

b) Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Mẫu 2 kèm theo), nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ. Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét công nhận văn bằng cho người đề nghị (Mẫu 4 kèm theo). Trong trường hợp văn bằng không được công nhận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản cho đương sự.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng

1. Hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, bao gồm:

a) Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (Mẫu 1 kèm theo);

b) Một (01) bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

c) Một (01) bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

2. Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, không bị hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết, khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác.

3. Ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, người có văn bằng gửi kèm theo hồ sơ các tài liệu liên quan (nếu có) như: Xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại; xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập; Luận án và giấy xác nhận đã nộp luận án vào Thư viện quốc gia Việt Nam (đối với người có bằng tiến sĩ); bản sao hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; văn bản công nhận chương trình giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nơi cấp văn bằng đã được kiểm định chất lượng.

Điều 7. Văn bằng sau khi được công nhận

1. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp sau khi được công nhận sẽ là căn cứ xác nhận về trình độ đào tạo của người có văn bằng để tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.

2. Văn bản công nhận văn bằng có giá trị pháp lý để người có văn bằng sử dụng văn bằng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng văn bằng, chứng chỉ

1. Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thường xuyên cập nhật thông tin và thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo các Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo):

a) Tổ chức thực hiện công nhận văn bằng giáo dục của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại văn bản này;

b) Thường xuyên cập nhật thông tin và thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách các cơ sở giáo dục nước ngoài đã được cơ quan kiểm định giáo dục của nước ngoài công nhận về chất lượng.

3. Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao có trách nhiệm phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong quá trình xem xét công nhận văn bằng giáo dục của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

4. Hội đồng văn bằng, chứng chỉ Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc xây dựng và thực hiện các quy định về công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

Điều 9. Các sở giáo dục và đào tạo

Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tổ chức việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định.

Định kỳ hàng năm báo cáo việc thực hiện công nhận văn bằng về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 25 tháng 12.

Chương 4:

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 10. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc khiếu nại, giải quyết khiếu nại; việc tố cáo, giải quyết tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong việc công nhận văn bằng được giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 11. Xử lý vi phạm

Cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của văn bản này thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

MẪU 1

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP

Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 4)

Họ và tên người làm đơn (*): .................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:……………………......................………………nam, nữ .........................

Nơi sinh: ..............................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:.....................................................................................................................

............................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú ..............................................................................................................

............................................................................................................................................

Địa chỉ liên lạc khi cần thiết: ..................................................................................................

Số điện thoại:……………………Email......................................................................................

Trân trọng đề nghị các cơ quan chức năng xem xét công nhận văn bằng do nước ngoài cấp gửi kèm theo

Họ và tên người có văn bằng:.................................................................................................

Trình độ đào tạo ....................................................................................................................

Nơi cấp ...............................................................................................................................

Ngày cấp .............................................................................................................................

Tên cơ sở giáo dục nước ngoài .............................................................................................

Thuộc nước/Tổ chức quốc tế ................................................................................................

Hình thức sử dụng kinh phí (nhà nước, hiệp định, tự túc) ........................................................

............................................................................................................................................

Quyết định cử đi học (nếu có): Số QĐ …………., ngày ký QĐ ..................................................

Cấp ra quyết định:.................................................................................................................

Hình thức đào tạo (chính quy, học từ xa).................................................................................

Thời gian đào tạo ..................................................................................................................

Chuyên ngành đào tạo ..........................................................................................................

Có đăng ký công dân với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hay không?

Có đăng ký

Không đăng ký

Nếu không đăng ký, nêu rõ lý do ............................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

...., ngày tháng năm 200…

Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích (*): Người làm đơn có thể là người có văn bằng hoặc người đại diện theo pháp luật của người có văn bằng hoặc là người được ủy quyền. Nếu là người được ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền của người có văn bằng có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác.

MẪU 2

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ
(Kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị:................................
(Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ)
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP

Họ và tên người nộp hồ sơ:....................................................................................................

Cơ quan công tác:……………………………Điện thoại:..............................................................

Hồ sơ gồm có:

STT

Loại văn bản

Số lượng

1.

Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

2.

Bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch tiếng ra Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

3.

Bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực

4.

Các tài liệu khác gồm có:

- ..............................................................................

- ..............................................................................

- ..............................................................................

- ...............................................................................

Ngày nhận hồ sơ:…………………………………………………………………………

Ngày trả hồ sơ:

- Không quá 15 ngày làm việc (đối với công nhận văn bằng giáo dục phổ thông)

- Không quá 30 ngày làm việc (đối với công nhận văn bằng TCCN, CĐ, ĐH, ThS và TS)

Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

Người nhận hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Giấy biên nhận này được thu lại lưu hồ sơ sau khi trả kết quả

MẪU 3

GIẤY CÔNG NHẬN VĂN BẰNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

……….., ngày tháng năm 200…

CÔNG NHẬN

Văn bằng số ………………ngày cấp …………………………..… do (ghi rõ tên cơ sở giáo dục nước ngoài)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

cấp cho: (ghi rõ họ và tên người có bằng) ...............................................................................

Ngày sinh: ...........................................................................................................................

Nơi sinh: ..............................................................................................................................

Là bằng tốt nghiệp (THCS, THPT) ...........................................................................................

Đã đăng ký tại ………………………………………… ngày…….……..tháng…….. năm 200............

Giám đốc sở
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đã vào sổ đăng ký số……………

MẪU 4

GIẤY CÔNG NHẬN VĂN BẰNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (TCCN), CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC, THẠC SỸ, TIẾN SỸ
(Kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày……… tháng…… năm 200…

CÔNG NHẬN

Văn bằng số ……………ngày cấp...........................................................................................

do (ghi rõ tên cơ sở giáo dục nước ngoài) ..............................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

cấp cho: (ghi rõ họ và tên người có bằng)................................................................................

Ngày sinh: ...........................................................................................................................

Nơi sinh: ..............................................................................................................................

Là bằng tốt nghiệp (TCCN, cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ) ................................................

Đã đăng ký tại Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày........................... tháng................ năm 200..........

Cục trưởng
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đã vào sổ đăng ký số………………

THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 77/2007/QD-BGDDT

Hanoi, December 20, 2007

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON ORDER OF AND PROCEDURES FOR RECOGNIZING DIPLOMAS GRANTED TO VIETNAMESE BY FOREIGN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING

Pursuant to the Governments Decree No. 178/2007/ND-CP of December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Governments Decree No. 85/2003/ND-CP of July 18, 2003, defining the Junctions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;
Pursuant to the Governments Decree No. 75/ 2006/ND-CP of August 2, 2006, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Education Law;
At the proposal of the director of the International Cooperation Department,

DECIDES:

Article 1. To promulgate together with this Decision the Regulation on order of and procedures for recognizing diplomas granted to Vietnamese by foreign educational institutions.

Article 2. This Decision takes effect 15 days after its publication in CONG BAO. Previous regulations which are contrary to this Decision are all annulled.

Article 3. The director of the Office, the director of the International Cooperation Department and heads of units under the Ministry of Education and Training, directors of provincial/municipal Education and Training Services, and concerned organizations and individuals shall implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE MINISTER OF EDUCATION AND TRAINING STANDING
VICE MINISTER
Banh Tien Long

 

REGULATION

ON ORDER OF AND PROCEDURES FOR RECOGNIZING DIPLOMAS GRANTED TO VIETNAMESE BY FOREIGN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
(Promulgated together with the Education and Training Ministers Decision No. 77/2007/QD-BGDDT of December 20, 2007)

Chapter 1.

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope and objects of application

1. This Document provides for the order of and procedures for recognizing diplomas granted to Vietnamese by foreign educational institutions.

2. This Document governs diplomas of graduation from, or certificates of completion of educational programs of, different general-education levels; diplomas of graduation from professional secondary schools; college graduation diplomas; university graduation diplomas; master diplomas; and doctoral diplomas (below collectively referred to as diplomas) which are granted to Vietnamese by foreign educational institutions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2. Foreign educational institutions

Foreign educational institutions mentioned in this Document include:

1. Foreign educational institutions lawfully operating in Vietnam.

2. Educational institutions lawfully operating in foreign countries.

Article 3. Recognition of diplomas granted to Vietnamese by foreign educational institutions

1. Diplomas granted to Vietnamese by foreign educational institutions shall be recognized in the following cases:

a/ Diplomas are granted by foreign educational institutions which are lawfully operating in Vietnam, carrying out educational activities under their licenses and have their quality accredited by Vietnamese or foreign education quality accreditation organizations;

b/ Diplomas granted by foreign educational institutions are governed by agreements on equivalence of diplomas or mutual recognition of diplomas or diploma-related treaties which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to;

c/ Diplomas granted by general education institutions, professional secondary schools or tertiary education institutions of foreign countries for educational programs which have been accredited by education quality accreditation bodies of those countries or which have been established and allowed to grant diplomas under licenses issued by competent educational bodies of those countries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Diplomas specified at Point b, Clause 1 of this Article shall be recognized under the provisions of agreements on equivalence of diplomas or mutual recognition of diplomas or diploma-related treaties which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to. Holders of these diplomas are not required to carry out diploma recognition procedures under the provisions of this Document.

Article 4. Diploma-recognizing competence

1. Directors of provincial/municipal Education and Training Services shall recognize diplomas of graduation from different general-education levels.

2. The Director of the Examination and Education Quality Accreditation Department under the Ministry of Education and Training shall recognize diplomas of graduation from professional secondary schools, college diplomas, university diplomas, master diplomas and doctoral diplomas.

Chapter 2

DIPLOMA RECOGNITION ORDER, PROCEDURES AND APPLICATION DOSSIERS

Article 5. Diploma recognition order and procedures

1. For diplomas of graduation from different general-education levels:

a/ The diploma holder, his/her representative at law or authorized person who applies for recognition of diplomas granted by a foreign educational institution shall send two (02) sets of dossier specified in Article 6 of this Document to the provincial/ municipal Education and Training Service;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. For diplomas of graduation from professional secondary schools, college diplomas, university diplomas, master diplomas and doctoral diplomas:

a/ The diploma holder, his/her representative at law or authorized person who applies for recognition of diplomas granted by a foreign educational institution shall send two (02) sets of dossier specified in Article 6 of this Document to the Examination and Education Quality Accreditation Department (the Ministry of Education and Training);

b/ After receiving a complete and valid dossier, the Examination and Education Quality Accreditation Department (the Ministry of Education and Training) shall issue a receipt to the applicant (Form No. 2 enclosed with this Decision, not printed herein); if the dossier is sent by post, the date on postmark is used as the date of receipt of the dossier. Within 30 working days, the Examination and Education Quality Accreditation Department (the Ministry of Education and Training) shall coordinate with concerned units in considering and recognizing diplomas, of the applicant (Form No. 4 enclosed with this Decision, not printed herein). If diplomas are not recognized, the dossier-receiving agency shall give a written reply to the applicant.

Article 6. Diploma recognition application dossiers

1. A dossier of application for recognition of a diploma granted by a foreign educational institution comprises:

a/ A written application for diploma recognition (Form No. 1 enclosed with this Decision, not printed herein);

b/ One (01) copy of the diploma, enclosed with its Vietnamese translation authenticated by a competent agency;

c/ One (01) copy of the academic transcript given by the foreign educational institution, enclosed with its Vietnamese translation authenticated by a competent agency.

2. The documents specified in Clause 1 of this Article must be kept intact, neither be erased nor damaged due to weather- or climate-related factors or any other factors.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7. Recognized diplomas

1. After recognized, diplomas granted by foreign educational institutions serve as a basis for testifying the training degrees of diploma holders so that they can continue studying in educational institutions within Vietnams national education system.

2. Diploma-recognizing documents are legally valid for diploma holders to use their diplomas in accordance with the Vietnamese law.

Chapter 3

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 8. Units under the Ministry of Education and Training and the Council for Diplomas and Certificates

1. The International Cooperation Department (the Ministry of Education and Training) shall regularly update information and publicize on the Education and Training Ministry s website agreements on equivalence of diplomas or mutual recognition of diplomas or diploma-related treaties to which the Socialist Republic of Vietnam is a contracting party.

2. The Examination and Education Quality Accreditation Department (the Ministry of Education and Training) shall:

a/ Recognize educational diplomas granted to Vietnamese by foreign educational institutions under the provisions of this Document;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The Professional Education Department, the Graduate and Postgraduate Department, the Organization and Personnel Department and the International Cooperation Department under the Ministry of Education and Training shall, within the ambit of their assigned state management functions and tasks, coordinate with the Examination and Education Quality Accreditation Department in considering and recognizing educational diplomas granted to Vietnamese by foreign educational institutions.

4. The Council for Diplomas and Certificates under the Ministry of Education and Training shall advise and assist the Minister of Education and Training in elaborating and implementing regulations on recognition of diplomas granted to Vietnamese by foreign educational institutions, and performing the state management of the recognition of diplomas granted to Vietnamese by foreign educational institutions.

Article 9. Provincial/municipal Education and Training Services

Provincial/municipal Education and Training Services shall recognize diplomas granted by foreign educational institutions according to regulations.

Before December 25 annually, provincial/municipal Education and Training Services shall report on diploma recognition work to the Examination and Education Quality Accreditation Department (the Ministry of Education and Training).

Chapter 4

COMPLAINTS, DENUNCIATIONS AND HANDLING OF VIOLATIONS

Article 10. Complaints and denunciations and settlement of complaints and denunciations

Complaints and denunciations and the settlement of complaints and denunciations regarding violations of law in diploma recognition comply with the law on complaints and denunciations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Individuals who commit acts of violating the provisions of this Document shall, depending on the nature and severity of their violations, be disciplined, administratively sanctioned or examined for penal liability; if causing damage, they shall pay compensations therefor in accordance with law.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do Cơ sở giáo dục nước ngoài cấp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25.587

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.116.201
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!