Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 749/QĐ-UBND-HC thời gian giáo dục mầm non phổ thông Đồng Tháp 2016 2017

Số hiệu: 749/QĐ-UBND-HC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 27/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 749/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016-2017 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 35/TTr-SGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:

1. Tựu trường và khai giảng năm học:

a) Tựu trường ngày 22 tháng 8 năm 2016.

b) Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2016.

2. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ:

a) Học kỳ I

Ngành, cấp học

Thời gian

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

 

Mầm non

29/8/2016

08/1/2017

18 tuần thực học, nghỉ chuyển học kỳ từ 02 - 08/1/2017

Phổ thông

 

- Tiểu học

22/8/2016

08/1/2017

18 tuần thực học, 01 tuần kiểm tra cuối kỳ, nghỉ chuyển học kỳ từ 02 - 08/1/2017

- THCS, THPT

22/8/2016

08/1/2017

19 tuần thực học và kiểm tra cuối kỳ, nghỉ chuyển học kỳ ngày 08/01/2017

GDTX

05/9/2016

08/1/2017

16 tuần thực học, 01 tuần kiểm tra cuối kỳ, nghỉ chuyển học kỳ ngày 08/1/2017

b) Học kỳ II

Ngành, cấp học

Thời gian

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Mầm non

09/1/2017

21/5/2017

17 tuần thực học

Phổ thông

 

- Tiểu học

09/1/2017

28/5/2017

17 tuần thực học, 01 tuần kiểm tra cuối kỳ.

- THCS,THPT

09/1/2017

28/5/2017

18 tuần thực học và kiểm tra cuối kỳ.

GDTX

09/1/2017

21/5/2017

16 tuần thực học, 01 tuần kiểm tra cuối kỳ.

3. Kết thúc năm học: trước ngày 31 tháng 5 năm 2017.

4. Các kỳ thi, xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS:

a) Cấp quốc gia:

Thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017, thi học sinh giỏi quốc gia các cấp học thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

b) Cấp tỉnh:

Thi học sinh giỏi cấp tỉnh do Giám đốc Sở GDĐT quyết định.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15 tháng 6 năm 2017.

5. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018: trước ngày 31 tháng 7 năm 2017.

6. Các ngày nghỉ:

a) Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định;

b) Nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày;

c) Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thời gian cụ thể cho từng ngành học, cấp học thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh;

- Quyết định thời gian tổ chức các kỳ thi, hoạt động chuyên môn trong toàn ngành.

2. Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thiên tai, lũ lụt và bố trí học bù.

3. Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Điều 3. Chế độ báo cáo:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học phổ thông báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo:

a. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2016-2017: trước ngày 10 tháng 9 năm 2016.

b. Báo cáo sơ kết học kỳ I: trước ngày 15 tháng 1 năm 2017.

c. Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua: trước ngày 10 tháng 6 năm 2017.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh:

a. Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2016-2017: trước ngày 15 tháng 9 năm 2016.

b. Báo cáo sơ kết học kỳ I: trước ngày 31 tháng 1 năm 2017.

c. Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua: trước ngày 25 tháng 6 năm 2017.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KGVX. Thg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Dương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 749/QĐ-UBND-HC ngày 27/06/2016 Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.599

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.52