Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 701/QĐ-BGDĐT năm 2009 về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 701/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 04/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 701/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG TRÊN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại Công văn số 3106/UBND ngày 06/5/2008 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng

Điều 2. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng và có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị đủ các điều kiện để mở ngành đào tạo và triển khai đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn đối với các ngành thuộc các lĩnh vực Kinh tế và Kỹ thuật khi có đủ điều kiện;

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

Điều 3. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm đồng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và Hiệu trưởng Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VP Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- TTr. Phạm Vũ Luận;
- Bộ phận “một cửa”;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Bành Tiến Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 701/QĐ-BGDĐT năm 2009 về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254