Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 641-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 04/11/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 641-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN SANG HỆ BÁN CÔNG VÀ NÂNG CẤP THÀNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG TRƯỜNG TRUNG HỌC MARKETING 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 6770-KHTC ngày 29-9-1994), của Ban Vật giá Chính phủ (công văn số 750-VGCP/TCCB ngày 6-9-1994),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển trường Trung học chuyên nghiệp Marketing thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Ban Vật giá Chính phủ) sang hệ bán công và nâng cấp thành trường cao đẳng (thuộc hệ đào tạo bậc đại học và cao đẳng).

Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Vật giá Chính phủ quy định về mục tiêu, phương thức và nội dung đào tạo của nhà trường; chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của mô hình mới này trong hệ cao đẳng.

Trường cao đẳng bán công Marketing chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Hệ thống văn bằng của trường nằm trong hệ thông văn bằng quốc gia.

Điều 3. Trường cao đẳng bán công Marketing tổ chức và hoạt động theo luật pháp, theo quy chế trường bán công do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo điều lệ của trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng và Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 641-TTg

Hanoi, November 04, 1994

 

DECISION

ON TRANSFORMING THE MARKETING SECONDARY SCHOOL INTO A SEMI-PUBLIC MARKETING COLLEGE

THE PRIME MINISTER

Proceeding from the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to Decree No. 15-CP of the 2nd of March 1993, on the tasks, powers and State managerial responsibility of the Ministries and agencies at ministerial level;
Considering the proposal of the Ministry of Education and Training (in its official dispatch No. 6770/KHTC on the 29th of September 1994) and of the Government's Pricing Commission (in its official dispatch No. 750-VGCP/TCCB on the 6th of September 1994),

DECIDES:

Article 1.- To transform the Marketing Secondary School of Ho Chi Minh City (under the Government's Pricing Commission) into a semi-public institution and upgrade it to college status (in the system of university and college education).

Article 2.- The Ministry of Education and Training and the Government's Pricing Commission shall define the objectives, methods and contents of the college's training, and are responsible for the quality of its new collegial training. The semi-public Marketing College is placed under the State management of the Ministry of Education and Training. The College has its own legal status, seal and bank accounts.

The Colleges diplomas are part of the national system of diplomas.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- The Minister of Education and Training, other Ministers, the Heads of agencies at ministerial level and agencies attached to the Government, and the Presidents of the People's Committees of the province and city concerned under the Central Government are responsible for implementing this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Khanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 641-TTg ngày 04/11/1994 về việc chuyển sang hệ bán công và nâng cấp thành trường cao đẳng Trường Trung học Marketing do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.924

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228