Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/QĐ-UBND-TL năm 2014 về thành lập Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu: 63/QĐ-UBND-TL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trần Thị Thái
Ngày ban hành: 26/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/QĐ-UBND-TL

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 601/SGDĐT- GDMN ngày 16 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Đoàn kiểm tra) như sau:

1. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách Giáo dục mầm non, Trưởng đoàn;

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phụ trách Văn hóa - Xã hội, Phó trưởng đoàn;

3. Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng đoàn;

4. Phó Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng đoàn;

5. Đại diện Sở Tài chính, thành viên;

6. Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

7. Đại diện Sở Nội vụ, thành viên;

8. Đại diện Hội Khuyến học tỉnh, thành viên;

9. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành viên;

10. Chuyên viên phụ trách mầm non, Phòng Giáo dục mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

11. Chuyên viên phụ trách mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, thành viên;

12. Một số Chuyên viên phụ trách công tác phổ cập Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, thành viên;

13. Chuyên viên phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên, kiêm Thư ký;

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành thẩm định kết quả đánh giá của cấp xã và cấp huyện theo các tiêu chuẩn tại Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thông báo kết quả thẩm định cho đơn vị cấp huyện và báo cáo kết quả kiểm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi của đơn vị cấp huyện theo quy định.

Điều 3. Giao Trưởng đoàn lập danh sách cụ thể các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra do các cơ quan, đơn vị cử, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 116/QĐ-UBND-TL ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Đoàn kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ đối với từng huyện.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 63/QĐ-UBND-TL ngày 26/05/2014 về thành lập Đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.234.191.202