Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi bổ sung và bãi bỏ nội dung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông tại Quyết định 1187/QĐ-UBND

Số hiệu: 628/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Tôn Thị Ngọc Hạnh
Ngày ban hành: 07/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 628/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐẮK NÔNG TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1187/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Thực hiện Công văn s 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 85/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi tiết 2 điểm a khoản 3 Điều 1 (Giáo dục mầm non và cấp tiểu học): “Học kỳ II: Tính từ ngày 13/01/2020, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7/2020”.

2. Sửa đổi tiết 2 điểm b khoản 3 Điều 1 (Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông): “Học kỳ II: Tính từ ngày 13/01/2020, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7/2020”.

3. Sửa đổi tiết 2 điểm c khoản 3 Điều 1 (Giáo dục thường xuyên): “Học kỳ II: Tính từ ngày 06/01/2020, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 11/7/2020”.

4. Sửa đổi khoản 4 Điều 1: “Kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020”.

5. Tiết 1 điểm a khoản 5 Điều 1: Bãi bỏ nội dung “Thi học sinh giỏi lớp 9 trung học cơ sở cấp tỉnh năm học 2019 - 2020” và nội dung “Thi học sinh giỏi lớp 12 trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2019-2020”.

6. Bãi bỏ tiết 2 điểm b khoản 5 Điều 1: Thi nghề phổ thông cấp trung học cơ sở.

7. Sửa đổi điểm c khoản 5 Điều 1 như sau: “Thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020: Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 8 năm 2020”.

8. Khoản 6 Điều 1:

- Sửa đổi nội dung: “- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (bao gồm giáo dục thường xuyên đợt 2) trước ngày 20/7/2020”.

- Bãi bỏ nội dung: “- Đối với giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở: Xét tốt nghiệp đợt 2 trước ngày 09/6/2020”.

9. Sửa đổi tiết 2, 3 khoản 7 Điều 1 như sau:

“- Hoàn thành tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 trước ngày 15/8/2020”.

“- Hoàn thành tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 trước ngày 30/8/2020”.

10. Bổ sung khoản 11 Điều 1 như sau: “Báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2019-2020 trước ngày 15/8/2020”.

Điều 2. Kế hoạch thời gian năm học sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này được áp dụng đối với năm học 2019-2020 và công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phchịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Như Điều 3;
- Các PCVP
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX(
Vn).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tôn Thị Ngọc Hạnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 628/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi bổ sung và bãi bỏ nội dung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông tại Quyết định 1187/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


107

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144