Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Khung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 596/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 22/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 596/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 14/2017/TT- BGDĐT ngày 06/6/2017 quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông; số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông;

Căn cứ các Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số 1106/BGDĐT- GDTrH ngày 20/3/2019 về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS và THPT; số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2277/TTr-SGDĐT ngày 21/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Khung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên (từ lớp 1 đến lớp 12) trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Điều 2. Căn cứ Khung Chương trình phê duyệt, Ban chỉ đạo Biên soạn, thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức biên soạn, thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên theo kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HƯNG YÊN

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên)

I. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên tuân thủ các định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018 (Chương trình giáo dục 2018), đồng thời, nhấn mạnh các quan điểm sau:

- Chương trình được xây dựng dựa trên lý thuyết hoạt động, lý thuyết về nhân cách, lý thuyết học tập trải nghiệm và lý luận giáo dục nói chung; các ưu điểm của chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp hiện hành; kinh nghiệm quốc tế trong phát triển chương trình giáo dục.

- Chương trình bảo đảm tính chỉnh thể, sự nhất quán và phát triển liên tục qua các lớp, các cấp học. Chương trình được thiết kế theo hướng vừa đồng tâm, vừa tuyến tính, xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 với các mạch nội dung giáo dục thống nhất: Văn hóa, lịch sử truyền thống của Hưng Yên; Địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của Hưng Yên; Chính trị - xã hội, môi trường Hưng Yên.

- Chương trình bảo đảm tính mở, linh hoạt. Các nhà trường và giáo viên trên địa bàn tỉnh chủ động lựa chọn nội dung, phương thức, không gian, thời gian hoạt động phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình trên nguyên tắc bảo đảm mục tiêu giáo dục và các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực đối với mỗi lớp học, cấp học trong Khung chương trình giáo dục địa phương.

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu Hưng Yên, ý thức tìm hiểu và vận dụng những điều đã học để góp phần giải quyết những vấn đề của Hưng Yên.

III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu

Chương trình Giáo dục địa phương góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu theo các mức độ phù hợp với môn học, cấp học đã được quy định tại Chương trình giáo dục 2018, với các biểu hiện cụ thể sau:

- Yêu quê hương, đất nước; trân trọng những đóng góp của thế hệ trước.

- Có tinh thần, trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống địa phương.

- Phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, sống có trách nhiệm với bản thân và với địa phương mình.

Phẩm chất

Tiểu học

THCS

THPT

Yêu quê hương Hưng Yên

- Yêu nơi sinh sống và có những việc làm thiết thực bảo vệ môi trường nơi sinh sống.

- Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với quê hương.

- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động bảo vệ quê hương.

- Tích cực bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị di sản của xã, phường, thị trấn; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên.

- Vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên.

- Vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị di sản của tỉnh Hưng Yên.

Trách nhiệm với quê hương Hưng Yên

- Tự giác thực hiện và nhắc nhở bạn bè, người thân thực hiện các quy định của thôn, tổ dân phố.

- Có ý thức giữ gìn cảnh quan, môi trường sống xung quanh.

- Thực hiện và nhắc nhở người khác thực hiện luật lệ, quy định của địa phương.

- Quan tâm đến các công việc của địa phương.

- Thực hiện và vận động người khác thực hiện luật lệ, quy định của địa phương.

- Tham gia và vận động người khác tham gia vào các hoạt động xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực

- Góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung gồm: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Hình thành và phát triển cho học sinh các năng lực nhận thức về địa phương; tìm hiểu địa phương; vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn của Hưng Yên. Biểu hiện của các thành phần năng lực này được trình bày trong bảng sau:

Năng lực

Tiểu học

THCS

THPT

Nhận thức về văn hóa, lịch sử truyền thống, địa lý, kinh tế, chính trị - xã hội và môi trường của Hưng Yên

- Nhận biết được một cách đơn giản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường của Hưng Yên.

- Phân tích, giải thích được một số vấn đề về văn hóa, lịch sử; địa lý, kinh tế; chính trị - xã hội, môi trường của Hưng Yên.

- Phân tích, giải thích và đánh giá được một số vấn đề về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường của Hưng Yên.

Tìm hiểu về, văn hóa, lịch sử truyền thống, địa lý, kinh tế, chính trị - xã hội và môi trường của Hưng Yên

- Nhận xét được một cách đơn giản về lịch sử, văn hóa, địa lý, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường của Hưng Yên.

- Xây dựng được kế hoạch tìm hiểu, quảng bá về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị - xã hội, môi trường của Hưng Yên.

- Xây dựng dược kế hoạch bảo tồn, phát triển và quảng bá về văn hóa, lịch sử truyền thống của Hưng Yên.

- Phản biện được một số vấn đề về kinh tế, xã hội, môi trường ở Hưng Yên.

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học phát triển bền vững Hưng Yên

- Nêu được một số cách thức đơn giản và thực hiện được việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi góp phần bảo vệ, giữ gìn lịch sử truyền thống, văn hoá, môi trường và phát triển kinh tế ở Hưng Yên.

- Đề xuất được cách thức giải quyết một số vấn đề về kinh tế, xã hội và môi trường của Hưng Yên.

- Lập và thực hiện được hoạt động quảng bá và giữ gìn bản sắc của Hưng Yên.

- Đề xuất được giải pháp giải quyết một số vấn đề về kinh tế, xã hội và môi trường ở Hưng Yên.

- Lập và thực hiện được giải pháp bảo tồn, gìn giữ và phát triển bản sắc của Hưng Yên.

IV. KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội dung khái quát

a) Nội dung khái quát các cấp học

Nội dung

Tiểu học

THCS

THPT

Địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của Hưng Yên

- Thiên nhiên và con người ở Hưng Yên;

- Hoạt động sản xuất và ngành nghề truyền thống ở Hưng Yên.

- Thiên nhiên và con người Hưng Yên;

- Các ngành kinh tế và làng nghề truyền thống ở Hưng Yên.

- Thiên nhiên và dân cư Hưng Yên;

- Kinh tế và hội nhập

Văn hóa, lịch sử truyền thống Hưng Yên

- Danh nhân Hưng Yên;

- Di tích lịch sử Hưng Yên;

- Phong tục, lễ hội Hưng Yên;

- Nghệ thuật, thể thao Hưng Yên.

- Lịch sử hình thành và phát triển của Hưng Yên;

- Văn hóa, văn học, nghệ thuật truyền thống Hưng Yên.

- Lịch sử chống ngoại xâm, giáo dục, khoa bảng, danh nhân Hưng Yên;

- Di sản văn hóa, văn học, phong tục tập quán Hưng Yên.

Chính trị - xã hội, môi trường Hưng Yên

- Bảo vệ môi trường nơi sinh sống;

- Hoạt động cộng đồng nơi sinh sống.

- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống ô nhiễm môi trường ở Hưng Yên;

- Hoạt động nhân đạo ở địa phương.

- Phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Hưng Yên;

- An sinh xã hội ở Hưng Yên.

b) Nội dung khái quát cấp tiểu học

Nội dung

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của Hưng Yên

Thiên nhiên và con người ở Hưng Yên.

Cảnh quan quê hương em

Danh lam thắng cảnh quê hương em

 

Thiên nhiên quê hương em

Con người quê hương em.

Hoạt động sản xuất và ngành nghề truyền thống ở Hưng Yên.

Ngành nghề quê hương em

Đặc sản quê hương em

Hoạt động sản xuất ở quê hương em

Các làng nghề truyền thống ở quê hương em

Hoạt động du lịch ở quê hương em.

Văn hóa, lịch sử truyền thống của Hưng Yên

Lịch sử

Di tích lịch sử - văn hóa quê hương em

 

Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến

Di tích cách mạng quê hương em

Bảo vật quốc gia ở quê hương em

 

Danh nhân quê hương em

Danh tướng quê hương em

Nhân vật anh hùng quê hương em

Danh nhân văn hóa, nghệ thuật quê hương em

Văn hóa truyền thống

 

Ngày tết quê hương em

Món ngon quê hương em

Phong tục, tập quán quê hương em

 

Trò chơi dân gian quê em

Lễ hội truyền thống quê hương em

 

 

Nghệ thuật truyền thống quê hương em

Chính trị

- xã hội, môi trường Hưng Yên

Hoạt động cộng đồng nơi sinh sống.

Sinh hoạt hè ở nơi em sống

Sinh hoạt cộng đồng của người dân quê em

Hoạt động giáo dục truyền thống ở quê em

Hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội quê em

 

Bảo vệ môi trường nơi sinh sống

Bảo vệ môi trường nơi em sống

 

Bảo vệ môi trường nơi công cộng

 

Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, dịch vụ

c) Nội dung khái quát cấp Trung học cơ sở

Nội dung

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của Hưng Yên

Thiên nhiên và con người Hưng Yên

- Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên của Hưng Yên.

- Tài nguyên thiên nhiên ở Hưng Yên.

- Khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở Hưng Yên.

- Gia tăng dân số và cơ cấu dân số Hưng Yên.

- Phân bố dân cư và đô thị hóa ở Hưng Yên.

 

Các ngành kinh tế và làng nghề truyền thống ở Hưng Yên

 

 

 

- Kinh tế tỉnh Hưng Yên.

- Làng nghề truyền thống ở Hưng Yên.

Văn hóa, lịch sử truyền thống của Hưng Yên

Lịch sử hình thành và phát triển của Hưng Yên.

Những dấu tích thời kì nguyên thủy và thời dựng nước ở Hưng Yên

Hưng Yên thời Lý - Trần - Hồ

Hưng Yên thời Nguyễn

Hưng Yên trong thời kì chống Pháp và kháng chiến chống Mĩ

Khởi nghĩa chống ách đô hộ chính quyền phương Bắc ở Hưng Yên

Đô thị phố Hiến thời Hậu Lê

Phong trào yêu nước ở Hưng Yên cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Hưng Yên trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển

Văn hóa truyền thống Hưng Yên

Truyện kể dân gian Hưng Yên

Thành ngữ, tục ngữ, ca dao Hưng Yên

Nghệ thuật sân khấu truyền thống ở Hưng Yên

Văn hóa ẩm thực Hưng Yên

Chính trị - xã hội, môi trường Hưng Yên

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng chống ô nhiễm môi trường ở Hưng Yên.

- Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Hưng Yên.

- Thiên tai và phòng chống thiên tai ở Hưng Yên.

- Môi trường khu dân cư ở Hưng Yên

- Ô nhiễm môi trường trong các hoạt động kinh tế ở Hưng Yên.

Hoạt động nhân đạo ở địa phương.

Tự hào truyền thống quê em

Nét đẹp Hưng Yên

Hoạt động cộng đồng ở Hưng Yên

Hưng Yên với các hoạt động xã hội

d) Nội dung khái quát cấp Trung học phổ thông

Nội dung

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của Hưng Yên

Thiên nhiên và dân cư Hưng Yên

- Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên ở Hưng Yên.

- Lao động và việc làm ở Hưng Yên.

- Đô thị hóa và chất lượng cuộc sống người dân ở Hưng Yên.

 

Kinh tế và hội nhập

 

 

- Các ngành kinh tế mũi nhọn ở Hưng Yên.

- Hội nhập và phát triển kinh tế.

Văn hóa, lịch sử truyền thống của Hưng Yên

Lịch sử truyền thống Hưng Yên

Hưng Yên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

Di tích và danh thắng Hưng Yên

Đô thị Hưng Yên trong lịch sử

Giáo dục, khoa bảng ở Hưng Yên

Danh nhân Hưng Yên

Truyền thống và sự hội nhập của người Hưng Yên

Văn hóa truyền thống Hưng Yên

Di sản văn học ở Hưng Yên

Di sản văn hóa phi vật thể Hưng Yên

Phong tục, tập quán của người Hưng Yên

Chính trị - xã hội, môi trường Hưng Yên

Môi trường và phát triển bền vững

- Phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Hưng Yên

- Ô nhiễm môi trường ở Hưng Yên và biện pháp giảm thiểu

- Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Hưng Yên.

An sinh xã hội ở Hưng Yên.

Chính sách xã hội ở Hưng Yên

Mô hình an sinh xã hội Hưng Yên

Phát triển xã hội bền vững ở Hưng Yên

2. Yêu cầu cần đạt

Lớp 1

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Cảnh quan quê hương em

- Phân biệt cảnh quan nông thôn và thành thị thông qua một số hình ảnh ở Hưng Yên.

- Giới thiệu được một số cảnh quan ở nơi em sống.

- Thực hiện được một số việc làm để bảo vệ cảnh quan nơi em sống

Ngành nghề quê hương em

- Kể được tên một số ngành nghề tiêu biểu ở Hưng Yên

- Giới thiệu với bạn bè, thầy cô một số ngành, nghề ở thôn, khu phố nơi em sống.

Di tích lịch sử - văn hóa quê hương em

- Xác định được một số di tích lịch sử của địa phương trên hình vẽ, tranh ảnh.

- Giới thiệu được ít nhất tên một di tích lịch sử của địa phương.

- Thực hiện được một số việc làm bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử.

Trò chơi dân gian quê hương em

- Liệt kê được tên một số trò chơi đặc trưng của quê hương em.

- Thực hiện được ít nhất một trò chơi.

Bảo vệ môi trường nơi em sống

- Nhận biết được thế nào là môi trường sạch, đẹp và chưa sạch, đẹp.

- Thực hiện được một số việc làm để bảo vệ môi trường nơi em sống (giữ vệ sinh, chăm sóc cây cối…).

Sinh hoạt hè ở nơi em sống

- Liệt kê được tên một số hoạt động sinh hoạt hè ở địa phương em.

- Bày tỏ được cảm xúc với hoạt động sinh hoạt hè ở địa phương em.

 

Lớp 2

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Danh lam thắng cảnh quê hương em

- Kể được tên một số danh lam thắng cảnh tiêu biểu ở Hưng Yên.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về một danh lam thắng cảnh ở địa phương.

- Thực hiện được một số việc làm bảo vệ danh lam thắng cảnh ở địa phương.

Đặc sản quê hương em

- Kể tên được một số đặc sản của Hưng Yên.

- Giới thiệu được một cách đơn giản về một đặc sản ở Hưng Yên.

Danh nhân quê hương em

- Kể được tên một số danh nhân tiêu biểu của Hưng Yên.

- Nêu được một đóng góp của một số danh nhân tiêu biểu của Hưng Yên.

Ngày tết quê hương em

- Nêu được những nét chính về phong tục đón Tết cổ truyền của quê hương.

- Nêu được ý nghĩa của phong tục đón Tết cổ truyền quê hương.

Lễ hội truyền thống quê hương em

- Kể được tên một số lễ hội truyền thống của Hưng Yên.

- Mô tả được sơ lược một số nét chính trong một số lễ hội truyền thống của Hưng Yên.

Sinh hoạt cộng đồng của người dân quê hương em

- Liệt kê được tên một số hoạt động cộng đồng của người dân ở địa phương.

- Nêu được ý nghĩa của sinh hoạt cộng đồng ở địa phương.

- Sẵn sàng tham gia vào các hoạt động cộng đồng ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.

 

Lớp 3

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Bảo vệ môi trường nơi công cộng

- Nêu được hiện trạng môi trường ở một số nơi công cộng thuộc khu dân cư (trường học, chợ, khu vui chơi,…) ở địa phương em.

- Thực hiện được một số việc làm để bảo vệ môi trường nơi công cộng ở địa phương em.

Hoạt động sản xuất ở quê hương em

- Nêu và mô tả được một số hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thông qua hình ảnh, tranh vẽ,…

- Thực hành trải nghiệm một nghề ở địa phương.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến

- Kể được tên một số di tích tiêu biểu trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

- Giới thiệu được một số di tích tiêu biểu trong khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

- Nêu được một số biện pháp đơn giản để gìn giữ và phát huy giá trị của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

Danh tướng quê hương em

- Kể được tên một số danh tướng ở Hưng Yên.

- Nêu được công lao chính của ít nhất một danh tướng ở Hưng Yên.

- Kể được một số địa điểm (đường phố, trường học,…) được đặt theo tên danh tướng Hưng Yên.

Món ngon quê hương em

- Kể được tên của một số món ăn tiêu biểu của Hưng Yên.

- Nêu được thành phần chính của một số món ăn tiêu biểu của Hưng Yên.

- Chia sẻ được cảm nhận về một món ngon tiêu biểu của Hưng Yên.

Hoạt động giáo dục truyền thống ở quê em

- Nêu được một số hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương.

- Tham gia tích cực vào một số hoạt động giáo dục truyền thống ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.

 

Lớp 4

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Thiên nhiên quê hương em

- Chỉ được vị trí địa lý tỉnh Hưng Yên trên lược đồ/bản đồ Việt Nam.

- Mô tả được một số nét chính về tự nhiên của Hưng Yên.

- Nêu được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường ở địa phương.

Làng nghề truyền thống ở quê hương em

- Kể được tên một số làng nghề tiêu biểu ở Hưng Yên.

- Giới thiệu được một cách đơn giản về một vài hoạt động sản xuất của một làng nghề ở địa phương.

- Sưu tầm và giới thiệu được hiện trạng môi trường ở một số làng nghề.

- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường các làng nghề ở địa phương.

Di tích cách mạng quê hương em

- Kể tên được một số di tích cách mạng tiêu biểu ở Hưng Yên.

- Mô tả được một số nét chính của một di tích cách mạng ở Hưng Yên.

- Thực hiện được hành động đúng khi đến thăm các di tích cách mạng ở Hưng Yên.

Nhân vật anh hùng quê hương em

- Giới thiệu được tên và công lao chính của một số nhân vật anh hùng ở Hưng Yên.

- Kể được ít nhất một câu chuyện liên quan đến một nhân vật anh hùng ở Hưng Yên.

- Kể được một số địa điểm (đường phố, trường học,…) được đặt theo tên của những nhân vật anh hùng ở Hưng Yên.

Phong tục, tập quán quê hương em

- Nêu được một số phong tục, tập quán ở Hưng Yên.

- Giới thiệu được ít nhất một phong tục, tập quán của Hưng Yên.

- Thực hiện được một số việc làm giữ gìn các phong tục truyền thống tốt đẹp của Hưng Yên.

Hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội quê em

- Nêu được tên một số tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

- Nêu được một vài hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

 

Lớp 5

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Con người quê hương em

- Nêu được dân số của tỉnh Hưng Yên, so sánh được với dân số một số tỉnh trong vùng.

- Mô tả được một số đặc trưng về dân số và phân bố dân cư ở Hưng Yên.

- Thực hiện hành động thể hiện thái độ tôn trọng và phát huy truyền thống tốt đẹp của người Hưng Yên.

Hoạt động du lịch ở quê hương em

- Xác định được trên bản đồ sự phân bố một số điểm, khu du lịch ở Hưng Yên.

- Giới thiệu được một số hoạt động du lịch ở địa phương.

- Lập kế hoạch và thực hành làm hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu về địa phương.

Bảo vật quốc gia ở quê hương em

- Kể tên được một số bảo vật quốc gia ở Hưng Yên.

- Giới thiệu được một số bảo vật ở Hưng Yên.

- Thực hiện được một số việc làm để gìn giữ các các bảo vật ở Hưng Yên.

Danh nhân văn hóa, nghệ thuật quê hương em

- Kể được tên và trình bày một số công lao chính của một số danh nhân văn hóa, nghệ thuật ở Hưng Yên.

- Kể được ít nhất một câu chuyện liên quan đến danh nhân văn hóa, nghệ thuật ở Hưng Yên.

- Kể được một số địa điểm (đường phố, trường học,…) được đặt theo tên của các danh nhân văn hóa, nghệ thuật Hưng Yên.

Nghệ thuật truyền thống quê hương em

- Kể được tên một số loại hình nghệ thuật truyền thống Hưng Yên.

- Nêu được một số đặc điểm của một số loại hình nghệ thuật truyền thống Hưng Yên.

Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, dịch vụ

- Nêu được hiện trạng ô nhiễm môi trường trong một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương.

- Chỉ ra được một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương.

- Nêu được một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở địa phương.

 

Lớp 6

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên tỉnh Hưng Yên

- Xác định được vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ tỉnh Hưng Yên trên trên bản đồ/lược đồ Việt Nam.

- Trình bày được đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, sinh vật của tỉnh.

- Nêu được ý nghĩa của tự nhiên đối với sản xuất và đời sống người dân ở Hưng Yên.

Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Hưng Yên

- Sưu tầm và giới thiệu được hiện trạng môi trường nước, đất, không khí,… ở địa phương.

- Nêu được một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương.

- Đề xuất được một số biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương.

- Tuyên truyền, vận động được người thân, bạn bè thực hiện các việc làm bảo vệ môi trường tự nhiên.

Những dấu tích thời kì nguyên thủy và thời dựng nước ở Hưng Yên

- Kể được các di tích/di chỉ tiêu biểu liên quan đến vùng đất Hưng Yên thời nguyên thủy và thời dựng nước.

- Liên hệ được các di tích cổ xưa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gắn với địa danh hành chính hiện nay.

- Đề xuất một số biện pháp giữ gìn và bảo vệ các di tích/di chỉ thời nguyên thủy và thời dựng nước trên đất Hưng Yên.

Khởi nghĩa chống ách đô hộ chính quyền phương Bắc ở Hưng Yên

- Kể được các di tích/di chỉ tiêu biểu liên quan đến vùng đất Hưng Yên thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc.

- Trình bày được một số sự kiện và nhân vật tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thời kì đấu tranh chống ách đô hộ chính quyền phương Bắc.

- Nêu được ý nghĩa của phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân Hưng Yên.

- Liên hệ được các di tích thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc trên địa bàn tỉnh gắn với địa danh hành chính hiện nay.

Truyện kể dân gian Hưng Yên

- Nêu được tên một số truyện kể dân gian tiêu biểu ở Hưng Yên.

- Kể lại được một số truyện kể dân gian tiêu biểu ở Hưng Yên.

- Nêu được ý nghĩa của một số truyện kể dân gian ở Hưng Yên.

- Phân tích được mối liên hệ giữa một số truyện cổ dân gian với một số sự kiện lịch sử diễn ra trên đất Hưng Yên.

Tự hào truyền thống quê hương

- Nêu được một số truyền thống tốt đẹp của quê hương.

- Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy em truyền thống tốt đẹp của quê hương.

- Phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương.

 

Lớp 7

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Tài nguyên thiên nhiên ở Hưng Yên

- Nêu được đặc điểm của một số tài nguyên thiên nhiên ở Hưng Yên.

- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển kinh tế địa phương.

- Đề xuất được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

Khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở Hưng Yên

- Kể tên và mô tả được một số ngành nghề sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

- Trình bày được một số phương thức con người khai thác và sử dụng tự nhiên ở địa phương.

- Đề xuất được một số biện pháp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

Thiên tai và phòng chống thiên tai ở Hưng Yên

- Sưu tầm và giới thiệu được một số thiên tai ở địa phương.

- Trình bày được một số tác động của thiên tai đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân ở địa phương.

- Nêu được một số biện pháp phòng chống thiên tai ở địa phương.

Hưng Yên thời Lý - Trần - Hồ

- Nêu được tên gọi của Hưng Yên thời Lý - Trần - Hồ.

- Trình bày được một số sự kiện và nhân vật tiêu biểu ở Hưng Yên thời Lý - Trần - Hồ.

- Nêu được đóng góp của Hưng Yên đối với lịch sử dân tộc thời Lý - Trần - Hồ.

- Kể tên được một số dấu tích thời Lý - Trần - Hồ còn lại trên đất Hưng Yên ngày nay.

Đô thị phố Hiến thời Hậu Lê

- Trình bày được những nét cơ bản về đô thị Phố Hiến thời Hậu Lê.

- Giải thích được nguyên nhân suy tàn của đô thị Phố Hiến thời Hậu Lê.

- Đánh giá được vai trò của Phố Hiến trong giao lưu thương mại ở Đàng Ngoài thời Hậu Lê.

- Kể tên được một số dấu tích còn lại của đô thị Phố Hiến trên đất Hưng Yên ngày nay.

Thành ngữ, tục ngữ, ca dao Hưng Yên

- Đọc được một số thành ngữ, tục ngữ, ca dao Hưng Yên.

- Nêu được ý nghĩa của một số thành ngữ, tục ngữ, ca dao Hưng Yên.

- Phân tích được mối liên hệ giữa một số một số thành ngữ, tục ngữ, ca dao Hưng Yên với một số nhân vật, địa danh, sự kiện lịch sử trên đất Hưng Yên.

Nét đẹp Hưng Yên

- Nêu được một số nét đẹp của Hưng Yên.

- Thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn, phát huy nét đẹp của Hưng Yên.

- Phê phán những việc làm trái ngược với nét đẹp của Hưng Yên.

 

Lớp 8

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Gia tăng dân số và cơ cấu dân số ở Hưng Yên

- Trình bày được sự gia tăng dân số của tỉnh qua một số giai đoạn.

- Phân tích được kết cấu dân số của địa phương.

- Nêu được một số tác động của dân số đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tìm hiểu và giới thiệu được một số yêu cầu về lao động của một số ngành nghề cơ bản ở Hưng Yên.

Phân bố dân cư, và đô thị hóa ở Hưng Yên

- Nhận xét được sự phân bố dân cư của tỉnh theo thời gian và không gian.

- Trình bày và nhận xét được đặc điểm đô thị hóa của tỉnh.

- Nêu được một số tác động của phân bố dân cư, đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nêu được một số biện pháp phân bố hợp lý dân cư, hạn chế tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa ở Hưng Yên.

Môi trường khu dân cư ở Hưng Yên

- Trình bày được hiện trạng môi trường ở các khu dân cư tỉnh Hưng Yên.

- Sưu tầm và giới thiệu được một số nguồn gây ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư.

- Đề xuất được một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư của địa phương.

Hưng Yên thời Nguyễn

- Nêu được tên gọi và xác định được phạm vi không gian địa lý của Hưng Yên thời Nguyễn.

- Nêu được thời điểm thành lập tỉnh Hưng Yên thời Nguyễn.

- Trình bày được một số sự kiện và nhân vật lịch sử tiêu biểu ở Hưng Yên dưới thời Nguyễn.

Phong trào yêu nước ở Hưng Yên cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

- Trình bày được những nét chính về phong trào yêu nước của Hưng Yên cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: tham gia khởi nghĩa hưởng ứng chiếu Cần Vương, khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám,…

- Nêu được đóng góp của nhân dân Hưng Yên trong phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Nghệ thuật sân khấu truyền thống ở Hưng Yên

- Kể tên được một số loại hình sân khấu truyền thống ở Hưng Yên.

- Mô tả được một số loại hình sân khấu truyền thống ở Hưng Yên.

- Thể hiện được một loại hình sân khấu truyền thống ở Hưng Yên.

- Nêu được một số biện pháp để bảo tồn các loại hình sân khấu truyền thống ở Hưng Yên.

Tích cực tham gia hoạt động cộng đồng ở địa phương.

- Nêu được một số hoạt động cộng đồng nổi bật ở địa phương và giải thích được sự cần thiết phải tham gia các hoạt động cộng đồng ở địa phương.

- Tham gia tích cực, tự giác các hoạt động chung của cộng đồng phù hợp với lứa tuổi do lớp, trường, địa phương tổ chức.

- Phê phán biểu hiện thờ ơ, thiếu trách nhiệm với các hoạt động cộng đồng ở địa phương.

 

Lớp 9

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Kinh tế tỉnh Hưng Yên

- Trình bày được vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố một số ngành kinh tế ở Hưng Yên.

- Giới thiệu được một số mô hình kinh tế có hiệu quả ở địa phương.

- Xác định được một số nghề phù hợp với sở thích, năng lực bản thân; lựa chọn được hướng phát triển sau trung học cơ sở.

- Lập kế hoạch và tổ chức được buổi trải nghiệm 1 nghề ở địa phương.

Làng nghề truyền thống ở Hưng Yên

- Xác định được các làng nghề truyền thống trên bản đồ/lược đồ tỉnh Hưng Yên.

- Nêu được vai trò của làng nghề trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Mô tả được một số hoạt động của các làng nghề tiêu biểu ở tỉnh.

- Đề xuất được một số biện pháp bảo tồn và phát triển làng nghề theo hướng bền vững.

Ô nhiễm môi trường trong các hoạt động kinh tế ở Hưng Yên

- Sưu tầm và giới thiệu được hiện trạng ô nhiễm môi trường trong các hoạt động kinh tế ở Hưng Yên.

- Nêu được một số nguồn gây ô nhiễm môi trường trong các hoạt động kinh tế.

- Lập được kế hoạch, thực hiện khảo sát và viết báo cáo về hiện trạng môi trường ở nơi sản xuất (nếu có).

- Đề xuất được một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động kinh tế ở địa phương.

Hưng Yên trong thời kì chống Pháp và kháng chiến chống Mĩ

- Mô tả được một số nét chính của Hưng Yên trong thời kì chống Pháp và kháng chiến chống Mĩ.

- Trình bày được một số nét cơ bản về cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hưng Yên.

- Trình bày được một số phong trào đấu tranh của nhân dân Hưng Yên trong thời kì chống Pháp và kháng chiến chống Mĩ (1945 - 1975).

- Nêu được những đóng góp của Hưng Yên với vai trò là hậu phương cho chiến trường miền Nam.

- Liên hệ được các sự kiện, nhân vật tiêu biểu với địa chỉ hay tên đường, trường học... ở hiện tại.

Hưng Yên trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển

- Trình bày được những nét chính về kinh tế, xã hội, văn hóa của Hưng Yên thời kì đổi mới.

- Khái quát được những thành tựu lớn về văn hóa, giáo dục của Hưng Yên thời kì đổi mới.

- Nhận diện được những vấn đề tồn tại và rút ra bài học về sự phát triển bền vững của Hưng Yên trong tương lai.

Văn hóa ẩm thực Hưng Yên

- Kể tên được một số món ăn tiêu biểu và đặc sản của Hưng Yên.

- Giới thiệu được một số nét cơ bản của một số món ăn tiêu biểu và đặc sản của Hưng Yên.

- Đề xuất một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của các đặc sản của Hưng Yên.

Người con Hưng Yên với các hoạt động xã hội

- Phân tích được ý nghĩa của việc người dân tham gia các hoạt động xã hội với sự phát triển bền vững của địa phương.

- Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động xã hội tại địa phương.

- Tích cực tham gia vận động người dân tham gia vào các hoạt động xã hội ở địa phương.

 

Lớp 10

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên ở Hưng Yên

- Phân tích được hiện trạng khai thác và sử dụng một số tài nguyên thiên nhiên ở tỉnh.

- Phân tích và giải thích được sự suy giảm các loại tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

- Đề xuất được một số giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

Phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Hưng Yên

- Sưu tầm và giới thiệu một số thiên tai thường xảy ra ở Hưng Yên.

- Mô tả được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu ở địa phương.

- Trình bày được một số hậu quả của thiên tai đến đời sống và sản xuất ở tỉnh Hưng Yên.

- Đề xuất được một số giải pháp phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa phương.

- Tuyên truyền mọi người trong địa phương về phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Hưng Yên.

Hưng Yên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc

- Nêu được một số cuộc đấu tranh tiêu biểu của người Hưng Yên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

- Giải thích được nguyên nhân thất bại/thắng lợi và biết rút ra một số bài học kinh nghiệm chủ yếu từ thực tiễn đấu tranh giải phóng địa phương.

- Đánh giá được vị trí, vai trò của Hưng Yên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

- Giới thiệu được truyền thống yêu nước của người Hưng Yên qua các cuộc đấu tranh tiêu biểu của người Hưng Yên trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Giáo dục, khoa bảng ở Hưng Yên

- Trình bày được những nét chính về giáo dục, khoa bảng ở Hưng Yên trong lịch sử.

- Kể tên được những làng khoa bảng, những dòng họ khoa bảng và những nhà khoa bảng tiêu biểu ở Hưng Yên trong lịch sử.

- Nêu được những đóng góp của những làng khoa bảng, những dòng họ khoa bảng và những nhà khoa bảng tiêu biểu đối với Hưng Yên và đối với tiến trình lịch sử dân tộc.

- Đánh giá được vị trí của Hưng Yên trong nền khoa bảng dân tộc thông qua việc so sánh thành tựu khoa bảng của Hưng Yên với một số địa phương khác.

Di sản văn học ở Hưng Yên

- Kể tên được một số loại hình văn học ở Hưng Yên.

- Nêu được tên một số tác phẩm tiêu biểu ở một số loại hình văn học của Hưng Yên.

- Giới thiệu được ít nhất một tác phẩm văn học của Hưng Yên.

- Phân tích được mối liên hệ giữa một số thành tựu văn học của Hưng Yên với một số nhân vật, sự kiện lịch sử diễn ra ở Hưng Yên.

- Đề xuất được một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn học ở Hưng Yên.

Một số vấn đề chính sách xã hội ở Hưng Yên

- Liệt kê được các loại chính sách xã hội và chức năng của chính sách xã hội ở Hưng Yên.

- Chỉ ra được ý nghĩa và giá trị của các chính sách xã hội ở Hưng Yên.

- Nêu được trách nhiệm của công dân về quyền lợi và nghĩa vụ đối với các chính sách xã hội ở Hưng Yên.

 

Lớp 11

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Lao động và việc làm tỉnh Hưng Yên

- Phân tích được một số đặc điểm về nguồn lao động của tỉnh Hưng Yên (quy mô, cơ cấu, trình độ chuyên môn,…).

- Trình bày được thực trạng lao động và việc làm của tỉnh.

- Đề xuất được một số giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động ở tỉnh Hưng Yên.

- Giới thiệu được thị trường lao động, yêu cầu của nhà tuyển dụng về phẩm chất và năng lực của người lao động và khả năng đáp ứng của lao động ở Hưng Yên.

- Lập được kế hoạch chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai.

Đô thị hóa và chất lượng Hưng Yên

- Phân tích được đặc điểm đô thị hóa và tác động của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội ở Hưng Yên.

- Nhận xét được chất lượng cuộc sống người dân qua một số chỉ tiêu: thu nhập bình quân đầu người, nhà ở, y tế, giáo dục,…của tỉnh Hưng Yên.

- Đề xuất được một số giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Hưng Yên.

Ô nhiễm môi trường ở Hưng Yên và biện pháp giảm thiểu

- Chứng minh được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở Hưng Yên.

- Giải thích được một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở Hưng Yên.

- Phân tích được một số hậu quả của ô nhiễm môi trường đến đời sống và sản xuất của người dân ở Hưng Yên.

- Đề xuất được một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường ở Hưng Yên.

Danh nhân Hưng Yên

- Nêu được tên những nhân vật tiêu biểu của Hưng Yên trong các lĩnh vực: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, chống ngoại xâm,…

- Trình bày được những đóng góp và vai trò của những nhân vật tiêu biểu của Hưng Yên đối với Hưng Yên và đối với lịch sử dân tộc.

- Liên hệ được tên của các nhân vật gắn với tên đường phố/trường học/bệnh viện/thư viện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng và cả nước nói chung hiện nay.

Di tích và danh thắng Hưng Yên

- Nêu được tên một số di tích và danh thắng tiêu biểu của Hưng Yên.

- Mô tả được những nét cơ bản của một số di tích và danh thắng tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên.

- Trình bày được ý nghĩa, giá trị văn hóa, du lịch của các di tích và danh thắng tiêu biểu của Hưng Yên.

- Đề xuất được một số biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, danh thắng trên địa bàn Hưng Yên.

Di sản văn hóa phi vật thể Hưng Yên

- Trình bày được những nét chính về các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Hưng Yên.

- Nhận biết được giá trị về lịch sử, văn hóa, du lịch và kinh tế cũng như tình hình thực tế của các di sản của Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay để có ý thức bảo tồn, phát huy.

- Đề xuất được những biện pháp để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa Hưng Yên trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.

Mô hình an sinh xã hội Hưng Yên

- Nêu được khái niệm, đặc điểm cơ bản của mô hình an sinh xã hội ở Hưng Yên.

- Giải thích được sự cần thiết của an sinh xã hội đối với sự phát triển bền vững của tỉnh Hưng Yên.

- Gọi tên được một số loại hình và chính sách an sinh xã hội của tỉnh Hưng Yên.

- Đánh giá được một số biện pháp và chính sách an sinh xã hội đang áp dụng trong thực tế tại tỉnh Hưng Yên.

 

Lớp 12

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Các ngành kinh tế mũi nhọn ở Hưng Yên

- Phân tích được đặc điểm một số ngành kinh tế mũi nhọn ở Hưng Yên.

- Nêu được một số định hướng và giải pháp phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương.

- Viết được một báo cáo ngắn về một ngành kinh tế của tỉnh.

Hội nhập và phát triển kinh tế Hưng Yên

- Trình bày được thực trạng hội nhập kinh tế của Hưng Yên (thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp,…)

- Phân tích được cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên.

- Trình bày được một số định hướng phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.

- Lựa chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân và nhu cầu của Hưng Yên.

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Hưng Yên

- Trình bày được sự cần thiết về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Hưng Yên.

- Phân tích được một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh ở Hưng Yên.

- Giới thiệu được một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Hưng Yên.

Đô thị Hưng Yên trong lịch sử

- Trình bày sự phát triển của đô thị Hưng Yên trong lịch sử: Phố Hiến, thành phố Hưng Yên.

- Mô tả được diện mạo của đô thị Phố Hiến, thành phố Hưng Yên.

- Nêu và phân tích được vị trí và vai trò của đô thị Hưng Yên trong lịch sử.

- Kể tên và mô tả được những dấu tích còn lại của đô thị Phố Hiến và những công trình tiêu biểu của thành phố Hưng Yên hiện nay.

Truyền thống và sự hội nhập của người Hưng Yên

- Trình bày được những truyền thống tốt đẹp của Hưng Yên trong lịch sử: truyền thống hiếu học, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm, tinh thần anh dũng, bất khuất,…;

- Trình bày được những thuận lợi và khó khăn của Hưng Yên trong trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế;

- Nêu được một số thành tựu của Hưng Yên trong tiến trình đổi mới, hội nhập với kinh tế đất nước và quốc tế;

- Đề xuất được một số giải pháp phù hợp với Hưng Yên nhằm thúc đẩy sự hợp tác bền vững với các nhà đầu tư.

Phong tục, tập quán của người Hưng Yên

- Kể được tên một số phong tục, tập quán tiêu biểu ở Hưng Yên.

- Mô tả được một số phong tục, tập quán tiêu biểu ở Hưng Yên.

- Trình bày được ý nghĩa của phong tục, tập quán ở Hưng Yên.

- Làm được một sản phẩm tuyên truyền, quảng bá cho phong tục, tập quán tốt đẹp ở Hưng Yên.

Phát triển xã hội bền vững ở Hưng Yên

- Nêu được những biểu hiện của sự phát triển xã hội bền vững ở Hưng Yên.

- Chỉ ra được ý nghĩa của phát triển xã hội bền vững ở Hưng Yên.

- Thực hiện được bài tập nghiên cứu về tác động tích cực hoặc tiêu cực đến phát triển xã hội bền vững; giải pháp hạn chế, khắc phục tác động tiêu cực.

- Đánh giá được một số biện pháp và chính sách đang áp dụng trong thực tế xã hội nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chính trị - xã hội, môi trường tỉnh Hưng Yên

V. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

1. Phương pháp phát triển phẩm chất

Thông qua nội dung giáo dục địa phương và các hoạt động thu thập, phân tích dữ liệu, tham quan dã ngoại, khảo sát thực địa,… hình thành và bồi dưỡng cho học sinh nhận thức và tình cảm về tình yêu quê hương. Từ đó, hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất yêu nước, yêu quê hương, yêu thiên nhiên; ý thức, niềm tin và hành động trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa ở quê hương; biết yêu quý người lao động, tôn trọng những giá trị nhân văn khác nhau, rèn luyện sự tự tin, trung thực, khách quan.

2. Phương pháp phát triển các năng lực thành phần

- Để phát triển thành phần năng lực nhận thức, giáo viên tạo cho học sinh cơ hội huy động những hiểu biết, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức mới. Chú ý tổ chức các hoạt động tiếp cận sự vật và hiện tượng diễn ra trong cuộc sống theo mối quan hệ không gian - thời gian, trả lời các câu hỏi cơ bản: cái gì, ở đâu, như thế nào...; rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích các mối liên hệ (tương hỗ, nhân quả) giữa các hiện tượng, quá trình địa lý tự nhiên, giữa các hiện tượng, quá trình địa lý kinh tế - xã hội cũng như giữa hệ thống tự nhiên và hệ thống kinh tế - xã hội.

- Để phát triển thành phần năng lực tìm hiểu, giáo viên tạo điều kiện cho học sinh sử dụng các công cụ của địa lý học như: atlat địa lý, bản đồ, lược đồ, biểu đồ, sơ đồ, lát cắt, mô hình, khối đồ, bảng số liệu, tranh ảnh,... tìm tòi, khám phá các tri thức địa lý; tăng cường khai thác Internet trong học tập, tổ chức cho học sinh học tập ngoài thực địa, trong môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương; khơi dậy và nuôi dưỡng trí tò mò, sự ham hiểu biết khám phá của học sinh đối với thiên nhiên và đời sống xã hội, thái độ tích cực đối với phát triển bền vững; rèn luyện khả năng và thói quen liên hệ với thực tế địa phương…

Các hình thức tổ chức dạy học cần được đa dạng hoá: kết hợp các hình thức học cá nhân, học nhóm, học ở lớp, trên thực địa, học theo dự án học tập.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

- Mục tiêu đánh giá là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục địa phương và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn, điều chỉnh hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.

- Căn cứ đánh giá là yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nội dung giáo dục địa phương;

- Đa dạng hóa các hình thức đánh giá, tăng cường đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau: Đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, sản phẩm học tập; đánh giá qua báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, báo cáo kết quả thực hành, bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Tạo điều kiện để học sinh được tham gia vào quá trình đánh giá kết quả giáo dục.

- Tăng cường đánh giá các kỹ năng của học sinh như: làm việc với bản đồ, atlat, biểu đồ, sơ đồ, bảng số liệu, tranh ảnh, quan sát, thu thập, xử lý và hệ thống hóa thông tin, sử dụng các dụng cụ học tập ngoài trời, sử dụng công nghệ và thông tin truyền thông trong học tập. Đánh giá khả năng vận dụng tri thức vào những tình huống cụ thể.

- Kết quả giáo dục được đánh giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên, định kỳ; trên cơ sở đó, tổng hợp việc đánh giá chung về phẩm chất, năng lực và sự tiến bộ của học sinh./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Khung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


61

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117