Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 577/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Bùi Quang Cẩm
Ngày ban hành: 27/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Thông tư Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên;

Căn cứ Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 518/TTr-SGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 là 8.811/10.098 học sinh lớp 9 (đạt tỷ lệ 87,3 %), trong đó:

- Chỉ tiêu vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông: 171 lớp, 7.695 học sinh;

- Chỉ tiêu vào lớp 10 trường THPT chuyên Biên Hòa: 09 lớp chuyên, 316 học sinh;

- Chỉ tiêu vào lớp 10 các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh: 16 lớp, 800 học viên.

1. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT

Stt

Đơn vị

Số lớp

Số hc sinh

Số học sinh/lớp

1

THPT A Bình Lục

9

405

45

2

THPT B Bình Lục

9

405

45

3

THPT C Bình Lục

9

405

45

4

THPT Nguyễn Khuyến

6

270

45

5

THPT A Duy Tiên

9

405

45

6

THPT B Duy Tiên

8

360

45

7

THPT Nguyễn Hữu Tiến

5

225

45

8

THPT A Kim Bảng

8

360

45

9

THPT B Kim Bảng

9

405

45

10

THPT C Kim Bảng

8

360

45

11

THPT Lý Thường Kiệt

7

315

45

12

THPT Lý Nhân

12

540

45

13

THPT Bắc Lý

8

360

45

14

THPT Nam lý

8

360

45

15

THPT Nam Cao

5

225

45

16

THPT A Phủ Lý

10

450

45

17

THPT B Phủ Lý

9

405

45

18

THPT C Phủ Lý

5

225

45

19

THPT A Thanh Liêm

8

360

45

20

THPT B Thanh Liêm

8

360

45

21

THPT C Thanh Liêm

6

270

45

22

THPT Lê Hoàn

5

225

45

23

THPT chuyên Biên Hòa

9

316

35 (lớp Sử+Địa: 36)

 

Cộng:

180

8.011

 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trung tâm GDNN-GDTX, GDTX-HN

Stt

Đơn vị

Số lớp

Số học viên

Số học viên/lớp

1

TT GDNN- GDTX huyện Bình Lục

2

100

50

2

TT GDNN- GDTX huyện Duy Tiên

3

150

50

3

TT GDNN- GDTX huyện Kim Bảng

3

150

50

4

TT GDNN- GDTX huyện Lý Nhân

3

150

50

5

TT GDNN- GDTX huyện Thanh Liêm

3

150

50

6

TTGDTX- HN tỉnh Hà Nam

2

100

50

 

Cộng :

16

800

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Hiệu trưởng các trường có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Đài PTTH t
nh, Báo HN, Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- VPUB: LĐVP(2), KT(H), KGVX(Th);
- Lưu: VT, KGVX
2017/Th/21 .QĐCTTS10

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.145

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.188.254