Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 571/QĐ-UBND 2020 Khung kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non Cà Mau

Số hiệu: 571/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 07/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4, KHOẢN 6; ĐIỂM 7.3, 7.5, 7.6 VÀ 7.8 KHOẢN 7 VÀ KHOẢN 8 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 940/QĐ-UBND NGÀY 06/6/2019 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 (lần 2);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 502/TTr-SGDĐT ngày 23/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 6, điểm 7.3, 7.5, 7.6 và 7.8 khoản 7 và khoản 8 Điều 1 Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:

“4. Ngày kết thúc học kỳ II, năm học 2019 - 2020:

4.1. Cấp mầm non: Trước ngày 10/7/2020.

4.2. Cấp tiểu học: Trước ngày 10/7/2020.

4.3. Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: Trước ngày 10/7/2020.

4.4. Giáo dục thường xuyên: Trước ngày 30/6/2020.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 như sau:

“6. Kết thúc năm học:

Các cấp học kết thúc năm học, tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020 trước ngày 10/7/2020.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 7.3, 7.5, 7.6 và 7.8 khoản 7 Điều 1 như sau:

“7. Ngày thi học sinh giỏi; ngày xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS; thi THPT quốc gia năm 2020:

7.3. Thi chọn học sinh giỏi lớp 10, 11 cấp tỉnh: Ngày 14/6/2020.

7.5. Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh: Ngày 31/5/2020.

7.6. Thi thử trung học phổ thông quốc gia: Ngày 09, 10, 11/7/2020.

7.8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS: Hoàn thành trước ngày 18/7/2020.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 1 như sau:

“8. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021:

Hoàn thành tuyển sinh các lớp học mầm non, lớp 1 của cấp Tiểu học, lớp 6 của cấp Trung học cơ sở, lớp 10 cấp Trung học phổ thông trước ngày 25/8/2020.”

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh kế hoạch chi tiết thời gian năm học 2019 - 2020 theo nội dung tại Điều 1 của Quyết định này và các nội dung khác có liên quan theo quy định tại Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 và Công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (để biết);
- LĐVP UBND tỉnh (theo dõi);
- Cổng TTĐT tỉnh (VIC);
- KGVX (Đ50-VIC);
- Lưu VT, Đ50, L08/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 571/QĐ-UBND ngày 07/04/2020 sửa đổi Khoản 4, Khoản 6, Điểm 7.3, 7.5, 7.6 và 7.8 Khoản 7 và Khoản 8 Điều 1 Quyết định 940/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


755

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!