Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2017 công nhận quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2016

Số hiệu: 570/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 03/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/QĐ-UBND

Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN XÓA MÙ CHỮ, PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUỔI, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÚNG ĐỘ TUỔI, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định v điu kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo - Thường trực Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục Thành phố tại Tờ trình số 114/TTr-SGD&ĐT ngày 16/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 30 (ba mươi) quận, huyện, thị xã của Thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2015 (kèm theo danh sách).

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo - Thường trực Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã duy trì và nâng cao chất lượng xóa mù chữ, phcập giáo dục mm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Văn hóa Xã hội - HĐND Thành phố;
- Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố;
- Đài PT&THHN, Báo HNM, Báo KT&ĐT;
- VPUB: CVP, PCVP Nguyễn Ngọc Kỳ; KGVX, TKBT, TH;
- Lưu VT, KGVXchiến.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN XÓA MÙ CHỮ, PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ 5 TUI, PHCẬP GIÁO DỤC TIU HỌC ĐÚNG Đ TUI, PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC SỞ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 570/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

TT

Quận, huyện, thị xã

Công tác Xóa mù chữ

Công tác PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi

Công tác PCGD Tiểu học đúng đ tuổi

Công tác PCGD THCS

1

Ba Đình

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

2

Hai Bà Trưng

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

3

Thanh Xuân

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

4

Long Biên

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

5

Hoàng Mai

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 2

6

Cu Giy

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

7

Hà Đông

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

8

Đng Đa

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

9

Hoàn Kiếm

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

10

Tây H

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

11

Nam Từ Liêm

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

12

Bc Từ Liêm

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

13

Sơn Tây

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

14

Gia Lâm

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

15

Thanh Trì

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

16

Ba Vì

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

17

Quc Oai

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

18

Đan Phượng

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

19

Thạch Tht

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

20

Mỹ Đức

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

21

Thanh Oai

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

22

Chương Mỹ

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

23

Thường Tín

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

24

Sóc Sơn

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

25

ng Hòa

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 2

Mức độ 2

26

Phúc Thọ

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

27

Phú Xuyên

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

28

Mê Linh

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

29

Hoài Đức

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

30

Đông Anh

Mức độ 2

Đạt chuẩn

Mức độ 3

Mức độ 2

(Danh sách này bao gm 30 đơn vị quận, huyện, thị xã)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2017 công nhận quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.126

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.69