Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 54/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2020

Số hiệu: 54/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 20/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 20/2018/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH “SỮA HỌC ĐƯỜNG” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về việc quy định chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019 - 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình s 244/TTr-SGDĐT ngày 31/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về việc quy định chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019 - 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Vụ Giáo dục Mầm non;
- TT. Tỉnh ủy; TT. H
ĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- VPUB: PCVP (HXN), KTTTH;

- Lưu: VT, VXNV. NAM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Bình

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 20/2018/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH “SỮA HỌC ĐƯỜNG” TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÁC ÁI, TỈNH NINH THUẬN, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-UBND Ngày 20 tháng 02 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng về cân nặng, chiều cao và trí tuệ của trẻ mẫu giáo trên địa bàn huyện Bác Ái thông qua hoạt động cho trẻ uống sữa hằng ngày nhằm nâng chiều cao tầm vóc, thể lực của trẻ em mẫu giáo của huyện Bác Ái, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai.

2. Mục tiêu cụ thể

Triển khai thí điểm cho trẻ mẫu giáo của huyện Bác Ái được uống sữa 1 lần/ngày thực học, với 180ml/hộp/lần được thực hiện từ tháng 01 năm 2019 cho đến 31 tháng 12 năm 2020.

100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế học đường các trường thực hiện Kế hoạch có kiến thức và kỹ năng thực hành chăm sóc dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong trường học.

90% bố, mẹ, người chăm sóc trẻ các trường huyện Bác Ái tham gia Kế hoạch được tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ, các vấn đề liên quan đến chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trẻ em tại gia đình.

100% trẻ mẫu giáo tham gia Chương trình được theo dõi tình trạng dinh dưỡng và được cải thiện cân nặng, chiều cao.

100% các trường tham gia Kế hoạch thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức cho trẻ uống sữa tại trường; có cách thức vận hành, ghi chép sổ sách, theo dõi và đảm bảo đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, LỘ TRÌNH, NGUỒN KINH PHÍ

1. Thời gian thực hiện

a) Trẻ được uống sữa trong 2 năm từ tháng 01 năm 2019 (Học kỳ II năm học 2018 - 2019) đến 31 tháng 12 năm 2020 (học kỳ I, năm học 2020 - 2021); 09 tháng trong một năm, 38 tuần/năm học, tổng cộng 18 tháng/02 năm.

b) Định mức: Mỗi trẻ được uống tối thiểu 1 lần/ngày thực học, mỗi lần uống 180ml/hộp.

2. Đối tượng, lộ trình thực hiện

a) Đối tượng: Trẻ em độ tuổi mẫu giáo từ 03 tuổi đến 06 tuổi đang học tại các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn huyện Bác Ái.

b) Lộ trình thực hiện:

Từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020: Tổ chức thực hiện thí điểm tại 04 trường, gồm: Trường mẫu giáo Phước Chính, mẫu giáo Phước Hòa, mầm non Phước Bình và mẫu giáo Phước Thành;

Từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2020: Tổ chức thêm cho 02 trường, gồm: Trường mầm non Phước Đại và mẫu giáo Phước Thắng;

Từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2020: Tổ chức thêm cho 03 trường, gồm: Trường mẫu giáo Phước Tân, mẫu giáo Phước Trung và mẫu giáo Phước Tiến.

3. Nguồn kinh phí thực hiện

Ngân sách nhà nước 80%, đơn vị cung cấp sữa hỗ trợ 20%.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo

Kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược quốc gia dinh dưỡng ở các cấp, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường tại huyện Bác Ái. Địa phương rà soát lại thành phn Ban chỉ đạo, để đáp ứng được nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường trên địa bàn.

Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp để hỗ trợ thực hiện Chương trình Sữa học đường.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chtiêu dinh dưỡng, nguồn kinh phí sử dụng phải hiệu quả và đúng mục đích, tránh thất thoát; tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời.

2. Công tác truyền thông vận động

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức các Cấp ủy Đảng, chính quyền, giáo viên, Phụ huynh và học sinh về tầm quan trọng của Sữa học đường trong việc phòng, chống suy dinh dưỡng, cải thiện tầm vóc, phát triển trí tuệ thế hệ tương lai của thanh thiếu niên huyện Bác Ái; tăng cường nguồn lực thực hiện Chương trình.

Thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đặc biệt các bậc cha mẹ có con trong độ tui mầm non.

Tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng: Đài phát thanh và Truyền hình, báo, truyền thông cơ sở,... phù hợp đặc điểm từng địa phương.

3. Lựa chọn nguồn sữa thích hợp

a) Lựa chọn chất lượng sữa:

Sữa phục vụ Chương trình “Sữa học đường” phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Sữa tiệt trùng 180ml/hộp, thành phần có đường hoặc không đường, được bổ sung vi chất dinh dưỡng vi hàm lượng tối thiểu như sau:

STT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Hàm lượng

1

Năng lượng

Kcal/100ml

> 75,9

2

Chất đạm

g/100ml

> 2,7

3

Chất béo

g/100ml

> 3,5

4

Vitamin A

IU/100ml

> 220

5

Vitamin D

IU/100ml

> 150

6

Vitamin B1

µg/100ml

> 15

7

Vitamin PP

µg/100ml

> 100

8

Vitamin B6

µg/100ml

> 30

9

Axit folic

µg/100ml

> 3

10

Canxi

mg/100ml

> 110

11

Kẽm

mg/100ml

> 1,1 - 1,4

- Được sản xuất theo QCVN 5-1:2010/BYT.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng theo quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BYT ngày 22/3/2017 của Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

- Có ghi nhãn đối với sữa cho Chương trình Sữa học đường “Sữa phục vụ Chương trình Sữa học đường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương “Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn” Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế “Hướng dẫn quản lý thực phẩm chức năng và các quy định khác có liên quan”.

- Có nghiên cứu lâm sàng về Sữa học đường, có kết quả đối chứng về hiệu quả sử dụng sản phẩm sữa học đường trên học sinh, sản phẩm đã được Bộ Y tế xác nhận hiệu quả trong nghiên cứu cải thiện tình trạng dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng của trẻ em.

b) Lựa chọn đơn vị cung cấp sữa:

* Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu.

* Tiêu chí lựa chọn nhà thầu, như sau:

- Công ty cung cấp sữa cho trẻ uống đạt thương hiệu Việt Nam đã được Bộ Y tế cấp phép đảm bảo hàm lượng đầy đủ các chất dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng và sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với trẻ độ tuổi mầm non.

- Sản xuất loại sữa tiệt trùng có đường hoặc không đường 180ml/hộp, thời gian bảo quản trên 06 tháng.

- Là đơn vị trực tiếp sản xuất sữa đạt tiêu chuẩn ISO 9002.

- Có đủ điều kiện bảo quản sữa tiệt trùng từ 06 tháng trở lên.

- Có kinh nghiệm trong việc cung cấp sữa ở các đơn vị trường học.

- Cam kết bình ổn giá trong từng giai đoạn thực hiện Kế hoạch.

- Hỗ trợ 20% trở lên kinh phí mua sữa của Kế hoạch.

* Cung ứng sữa: Công ty trúng thầu chịu trách nhiệm cung ứng sữa kịp thời theo kế hoạch, không bị gián đoạn hoặc dồn dập; đồng thời bố trí nhân viên vận chuyển sữa đến tận kho của các trường mầm non tham gia Chương trình an toàn.

4. Vận chuyển và bảo quản Sữa học đường

Vận chuyển sữa bng các phương tiện chuyên dùng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo định kỳ 2 tuần/lần và được vận chuyển tới điểm trường chính (nếu có đường ô tô vào được), các trường bố trí tiếp nhận và chuyn tới từng điểm trường lẻ (nếu có); trong trường hợp ô tô không vào được điểm trường chính thì nhà trường btrí điểm trường lẻ hoặc sữa được vận chuyển tới Phòng Giáo dục và Đào tạo, sau đó doanh nghiệp cung ứng sữa bố trí phương án chuyển sữa đến điểm trường chính.

Nhà trường bố trí tiếp nhận, bảo quản sữa tại nơi sạch sẽ, thoáng mát, an toàn và tối đa không quá 2 tuần cho mỗi đợt.

Nhà trường cùng Doanh nghiệp cung ứng sữa huy động nhân lực tham gia bốc vác, vận chuyển sữa từ nơi phương tiện vận chuyn đến nơi bảo quản an toàn.

Hỗ trợ kinh phí vận chuyển tại những điểm ô tô không vào được và kinh phí bốc chuyển sữa (Doanh nghiệp cung ứng sữa chịu trách nhiệm).

5. Thực hành cho trẻ uống sữa

Mỗi trẻ mẫu giáo được uống Sữa 1 lần/ngày thực học, trong 9 tháng của năm học, mỗi lần 180 ml (01 hộp), vào giờ nhất định: Đối với trẻ học bán trú và 02 buổi/ngày, thời gian uống sữa là từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00; đối với trẻ học 01 buổi/ngày thời gian uống sữa là từ 09 giờ 00 đến 09 giờ 30 (nếu học buổi sáng) hoặc từ 15 giờ 00 đến 15 giờ 30 (nếu học buổi chiều);

Hiệu trưởng phân công cán bộ Y tế trường học phối hợp cùng giáo viên chịu trách nhiệm cho trẻ uống sữa đảm bảo đủ số lượng, slần, đúng giờ và an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình uống, đồng thời theo dõi, ghi chép kết quả thực hiện của từng ngày để tổng hợp báo cáo.

Sữa sử dụng có quy cách đóng hộp 01 hộp/180ml. Giáo viên trước khi bóc hộp sữa cần kiểm tra tình trạng hộp bằng cảm quan (còn nguyên dạng, đảm bảo chất lượng nhà sản xuất). Khi rót sữa ra ly, cần kiểm tra màu sữa bng cảm quan, đảm bảo là sữa còn trong tình trạng tt.

6. Xử lý rác thải

Vỏ hộp được thu gom ngay sau khi sử dụng để tránh thu hút ruồi, kiến và côn trùng khác gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý vỏ hộp như các rác thải hữu cơ thông thường. Các trường mầm non có thể tận dụng để làm đồ chơi, làm các mô hình phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non, như: Mô hình phương tiện giao thông, sân chơi bóng rổ, khu vườn tuổi thơ,...

7. Công tác khảo sát thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non phục vụ đánh giá hiệu quả Chương trình “Sữa học đường”

Tất cả trẻ em tại các trường Mầm non, trường mẫu giáo tham gia Chương trình được khảo sát thể lực thông qua đo chiều cao và cân nặng, kết quả được lưu và đối chiếu, so sánh với lần sau nhằm đánh giá hiệu quả của Chương trình “Sữa học đường” cho từng độ tuổi.

Nhân viên y tế trường học phối hợp với các giáo viên để thực hiện việc đo thể lực trẻ một cách nghiêm túc và đảm bảo tính chính xác. Các trường chưa có nhân viên y tế trường học thì giáo viên phụ trách lớp thực hiện. Trạm Y tế xã chịu trách nhiệm giám sát và hướng dẫn quy trình thực hiện.

Kết quả khảo sát được tổng hợp báo cáo cho Trạm Y tế xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đ tng hợp, đánh giá.

8. Công tác tập huấn

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, thực hiện Chương trình; nâng cao kỹ năng truyền thông, vận động; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chương trình “Sữa học đường” cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ y tế phụ trách triển khai Kế hoạch tại các trường mầm non của huyện Bác Ái.

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng sức khỏe của trẻ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp thực hiện Chương trình.

Tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên tại các trường mầm non về các nội dung liên quan đến Sữa học đường.

9. Công tác giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện

Nhà trường tổ chức bộ phận giám sát, đánh giá việc triển khai thực hành cho học sinh uống sữa tại các lớp học. Phân công cán bộ quản lý hoặc nhân viên y tế kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình giao nhận sữa, cách bảo quản, phân phi tiêu thụ hàng ngày và tổ chức thực hiện việc cho trẻ uống sữa tại trường, nhất là các đơn vị trường học có nhiều cơ sở lẻ; tổ chức bữa ăn cân đối, hợp lý về dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ. Cân, đo và lưu chỉ số sức khỏe theo quy định.

Ban chỉ đạo huyện tổ chức thu thập số liệu trước khi tổ chức triển khai chương trình tại các đơn vị trường học; giám sát định kỳ hàng tháng và đột xuất tại các trường học, lớp học.

Ban chỉ đạo tnh tổ chức giám sát hàng quý và đột xuất việc triển khai Kế hoạch tại huyện và các trường học.

Điều tra, đánh giá trước, sau triển khai chương trình (Đánh giá hiệu quả chương trình).

Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thức hiện sau 01 năm triển khai.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Sữa học đường” theo lộ trình của Kế hoạch, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chương trình, kế hoạch liên quan phù hợp với mục tiêu của Kế hoạch.

b) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường”, định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Tài chính quản lý, theo dõi, kiểm tra việc phân bổ và sử dụng kinh phí trong ngân sách và nguồn xã hội hóa của chương trình “Sữa học đường”; đồng thời có biện pháp quản lý, chấn chỉnh kịp thời nếu phát hiện sai trái.

d) Phối hợp với Sở Y tế tổ chức đánh giá đầu vào (chiều cao, cân nặng trẻ) của chương trình làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch cuối kỳ.

2. SY tế

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình; tham gia tổ chức tuyên truyền, tư vấn, giáo dục về dinh dưỡng trong các trường học; tham gia công tác bồi dưỡng đội ngũ phục vụ các nhiệm vụ của Kế hoạch thực hiện.

b) Tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên việc thực hiện hồ sơ sổ sách, phiếu theo dõi việc giao, nhận, lưu trữ và bảo quản sữa, phân phối sữa, cân, đo, theo dõi, đánh giá kết quả phát triển của trẻ.

c) Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý phụ trách dinh dưỡng trẻ em và vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho trẻ trong trường mm non.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hàng năm báo cáo UBND tỉnh trong việc phân bổ nguồn vốn cho thực hiện Kế hoạch; đồng thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình “Sữa học đường” theo kế hoạch kinh phí đã được Hội đồng nhân dân tnh phê duyệt.

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình “Sữa học đường” tại các trường mầm non.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành:

a) Hàng năm thẩm định dự toán và cân đối nguồn ngân sách địa phương kinh phí thực hiện Kế hoạch. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị sử dụng kinh phí theo đúng Luật Ngân sách nhà nước.

b) Quản lý, điều phối có hiệu quả nguồn lực tài chính, theo dõi, kiểm tra việc phân bổ và sử dụng kinh phí trong ngân sách và nguồn xã hội hóa của Chương trình “Sữa học đường”, đồng thời có biện pháp quản lý, chấn chỉnh kịp thời nếu phát hiện sai trái.

c) Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách để triển khai Chương trình.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ, theo dõi việc phòng chống suy dinh dưỡng và nâng cao chất lượng dinh dưỡng của trẻ thông qua Chương trình “Sữa học đường”.

6. S Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền về Chương trình “Sữa học đường” trên Cổng Thông tin điện tử của tnh, định hướng các cơ quan báo, đài về nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận tổ chức các phóng sự về chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình sữa học đường trong các trường mầm non.

7. UBND huyện Bác Ái và UBND các xã thuộc huyện Bác Ái

Phối hợp, tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình “Sữa học đường” tại địa phương, chủ động tích cực huy động thêm nguồn lực để thực hiện công tác phòng chống suy dinh dưỡng có hiệu quả, vận động xã hội hoá cho đối tượng gia đình khó khăn. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường”, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

8. Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Ninh Thuận

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền về chủ trương, ý nghĩa, mục đích của Chương trình “Sữa học đường” trên các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện các phóng sự về chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non.

9. Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Ninh Thuận (theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh)

Ban Chđạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch thực hiện, ban hành Quy chế hoạt động và Quy chế phối hợp thực hiện Chương trình “Sữa học đường” giai đoạn 2019 - 2020; kịp thời triển khai kế hoạch hàng năm, tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Tổ chức giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết và bổ sung kịp thời các trường hợp tăng, giảm trẻ.

10. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái

Chịu trách nhiệm triển khai và hướng dẫn các trường mầm non, trường mẫu giáo lập danh sách chi tiết số lượng trẻ ra lớp tại đơn vị tham gia Chương trình hằng năm; cung cấp kịp thời thông tin giao nhận sữa về các trường để các trường bố trí nhân lực nhận sữa đúng hạn.

Chỉ đạo các trường hoặc trực tiếp bố trí địa điểm kho, nhân lực để quản lý, bảo quản sữa an toàn.

Tổng hợp kết quả thực hiện từ các trường, báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 10 hàng tháng, 01 học kỳ/lần vào ngày cuối tháng 12 và tháng 5 hằng năm.

11. Các trường mầm non, trường mẫu giáo thuộc huyện Bác Ái

Triển khai cho trẻ uống sữa tại trường; tiếp nhận, phân phối và phân công cán bộ Y tế trường học phối hợp cùng giáo viên chịu trách nhiệm cho trẻ ung sữa đảm bảo đủ số lượng, số lần, đúng giờ và an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình uống; đồng thời theo dõi, ghi chép kết quả thực hiện của từng ngày để tổng hợp báo cáo.

Theo dõi, giám sát, thống kê và đánh giá chỉ số sức khỏe của trẻ định kỳ trước, trong và sau khi kết thúc năm học theo quy định của Chương trình giáo dục mầm non.

Thường kỳ, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình (số lượng học sinh tham gia, sự thay đổi chsố sức khỏe của tất cả các học sinh của trường) về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

12. Cha mẹ trẻ tham gia Chương trình

Phối kết hợp với trường mầm non, trường mẫu giáo trong việc huy động trẻ ra lớp, cho trẻ đi học chuyên cần, tham gia một số hoạt động của nhà trường (tham gia nấu ăn cho trẻ, đóng góp thực phẩm, hoạt động ngày hội, ngày lễ; hoạt động xây dựng trường mầm non xanh - sạch - đẹp, an toàn, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, tăng cường Tiếng Việt cho trẻ,...); đồng thời, tham gia giám sát hoạt động uống sữa của trẻ tại trường.

13. Đơn vị cung cấp sữa

Htrợ các trường mầm non, trường mẫu giáo về trang thiết bị (giá, kệ, tủ để chứa hàng và bảo quản hàng tại các điểm trường). Hướng dẫn quy cách xếp hàng trên kệ, tủ và cách bảo quản hàng hóa theo chủng loại.

Giao hàng theo nội dung hợp đồng, số lượng đặt hàng và phù hợp với đặc điểm địa hình của từng trường. Chịu trách nhiệm vận chuyển, giao hàng theo từng trường và điểm trường (nếu địa hình thuận tiện).

Xây dựng kế hoạch giao hàng cụ thể cho từng trường; giao hàng đúng thời gian và ký xác nhận thông tin đơn hàng khi giao hàng, đồng thời báo cáo kết quả từng đợt về Ban chỉ đạo (Sở Giáo dục và Đào tạo)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 54/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.323

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12