Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5274/QĐ-BGDĐT năm 2011 về thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5274/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 24/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5274/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/11/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 303/FPT-HĐQT ngày 14/10 năm 2011 về việc mở rộng cuộc thi giải toán qua Internet của Tập đoàn FPT;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức cấp toàn quốc, được thành lập tại Quyết định số 4943/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông theo đúng Thể lệ cuộc thi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí và thay thế Quyết định số 4413/QĐ-BGDĐT ngày 04/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Thể lệ cuộc thi giỏi toán qua Internet dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, các ông (bà) có tên ở Điều 2 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tập đoàn FPT;
- Các thành viên Ban chỉ đạo;
- Lưu VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

THỂ LỆ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5274/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

1. Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường phổ thông.

2. Tạo ra sân chơi trực tuyến môn toán cho học sinh phổ thông.

3. Tạo điều kiện cho học sinh sử dụng Internet là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, đánh giá năng lực học tập môn toán.

4. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh tích cực giao lưu, học tập.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

1. Đối tượng

Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh cấp Tiểu học, cấp Trung học cơ sở và cấp Trung học phổ thông (THPT) trong toàn quốc.

2. Đăng kí tham gia

a. Đăng kí thành viên trên website: www.violympic.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận, huyện; tỉnh, thành phố. Học sinh đăng kí vào khối lớp nào thì chỉ được thi ở khối lớp đó.

b. Khi đã đăng kí thành viên, học sinh vào website và đăng nhập với Tên truy cập và Mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh “Vào thi” để tham gia các vòng thi.

III. QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI

1. Số vòng thi của mỗi năm và vòng thi các cấp

Mỗi năm học có 19 vòng thi bắt buộc. Các vòng thi này do Ban tổ chức cuộc thi cập nhật trên website, trung bình 2 tuần một lần, bắt đầu từ ngày 5/9 hàng năm.

Mỗi vòng thi và mỗi bài thi đều có quy định về thời gian. Thời gian còn lại của học sinh khi làm bài, được thông báo trên màn hình.

a. Vòng thi cấp trường: chọn 1 vòng thi, từ vòng thi thứ 10 đến vòng thi thứ 14.

b. Vòng thi cấp huyện: chọn 1 vòng thi, từ vòng thi thứ 15 đến vòng thi thứ 16 (không áp dụng đối với cấp THPT).

c. Vòng thi cấp tỉnh: chọn 1 vòng thi, từ vòng thi thứ 17 đến vòng thi thứ 18.

d. Vòng thi cấp toàn quốc: là vòng thi thứ 19.

Lịch thi cụ thể được thông báo trên website: www.violympic.vn.

Ngoài 19 vòng thi bắt buộc, trên website còn có các đề thi, giúp các em học sinh có thêm điều kiện tự luyện tập giải toán.

2. Thời điểm bắt đầu tham gia cuộc thi

Học sinh có thể bắt đầu tham gia cuộc thi bất cứ thời điểm nào, miễn là vượt qua được tất cả các vòng thi hiện có trên website. Riêng vòng thi các cấp thực hiện theo quy định của vòng thi đó.

3. Điều kiện để vượt qua một vòng thi

Mỗi một vòng thi, học sinh phải đạt tối thiểu 75% tổng số điểm thì mới được công nhận vượt qua vòng thi.

Học sinh chưa vượt qua được vòng thi nào thì có quyền thi lại cho đến khi vượt qua vòng thi đó, trừ vòng thi các cấp.

4. Điều kiện tham gia vòng thi tiếp theo

Học sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.

5. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi

Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi học sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “kết quả “ của học sinh.

6. Xếp hạng học sinh trên trang web Violympic.vn

Tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của học sinh qua các vòng thi là hai chỉ số để xếp thứ hạng học sinh trên trang web Violympic.vn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo và ban tổ chức các cấp

Để quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của cuộc thi giải toán qua Internet các cấp:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức cấp toàn quốc;

- Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp trường thành lập ban tổ chức của cấp tương ứng.

2. Tổ chức vòng thi các cấp

2.1.Vòng thi của cấp nào do ban tổ chức của cấp đó tổ chức thực hiện, Dự án Violympic của Tập đoàn FPT sẽ hỗ trợ về mặt công nghệ cho các vòng thi cấp trường đến cấp tỉnh và chịu trách nhiệm về mặt công nghệ cho vòng thi cấp toàn quốc. Các công việc cơ bản của mỗi vòng thi các cấp gồm:

a. Chuẩn bị cơ sở vật chất (máy tính, đường mạng, …) phục vụ vòng thi;

b. Thành lập hội đồng làm đề thi (cấp toàn quốc);

c. Thành lập hội đồng coi thi;

d. Kiểm tra và xác nhận danh sách thí sinh;

e. Cử cán bộ giám sát vòng thi;

g. Xác nhận kết quả của vòng thi và quyết định khen thưởng;

h. Chọn đội tuyển dự thi vòng thi của cấp tiếp theo.

2.2. Vòng thi cấp toàn quốc hàng năm do Ban tổ chức cấp toàn quốc tổ chức, chỉ dành cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11, được thông báo trên trang web Violympic.vn và có văn bản hướng dẫn cụ thể. Những điểm chung cho tất cả các năm học là:

a. Vòng thi cấp toàn quốc tổ chức cho các tỉnh và thành phố trong cả nước. Mỗi tỉnh, thành phố là một đơn vị dự thi;

b. Đội tuyển của mỗi tỉnh, thành phố tối thiểu là 10 học sinh, tối đa là 40 học sinh. Học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh, thành phố là những học sinh đã vượt qua tất cả các vòng thi cấp trường, cấp huyện (không áp dụng đối với cấp THPT), cấp tỉnh và lấy từ học sinh đạt kết quả cao nhất trở xuống trong vòng thi cấp tỉnh cho đến đủ số lượng đội tuyển.

V. KHEN THƯỞNG

1. Giải thưởng cấp trường, huyện, tỉnh: Do cấp tổ chức thi quy định và khen thưởng.

2. Giải thưởng cấp toàn quốc

Giải thưởng cấp toàn quốc chỉ dành cho học sinh lớp 5, lớp 9 và lớp 11.

- Giải thưởng cá nhân được xét theo Bảng, gồm 2 tiêu chí: điểm của bài thi và thời gian làm bài thi, theo thứ tự lấy từ trên xuống cho đến hết số lượng giải thưởng của mỗi Bảng.

+ Bảng A gồm 05 thành phố trực thuộc Trung ương; 09 tỉnh đồng bằng Bắc bộ, 05 tỉnh Đông Nam bộ và các tỉnh Thanh hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Khánh Hòa.

+ Bảng B gồm các tỉnh còn lại.

- Số lượng giải thưởng cá nhân của mỗi khối lớp trong toàn quốc gồm:

+ 63 Giải Vàng: Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 63 Giải Bạc: Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 63 Giải Đồng: Huy chương + Giấy chứng nhận;

+ 126 Giải khuyến khích: Giấy chứng nhận.

- Số lượng giải thưởng cá nhân của mỗi Bảng tương ứng tỉ lệ với tổng số học sinh của khối lớp của Bảng đó trong mỗi năm học (trong trường hợp đặc biệt thì Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ xem xét cụ thể).

Các Sở Giáo dục và Đào tạo có học sinh dự thi toàn quốc được ban tổ chức cuộc thi trao cờ kỉ niệm.

VI. Kinh phí

Kinh phí tổ chức vòng thi các cấp của các địa phương sử dụng từ nguồn Ngân sách và các nguồn hỗ trợ hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân cho đơn vị tổ chức cuộc thi.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5274/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2011 về thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.480

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248