Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 52/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Số hiệu: 52/2003/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 07/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
*******

SỐ: 52/2003/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
*******

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng, trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung hoc phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Trung học và Vụ Giáo dục Quốc phòng; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.
(ban hành theo Quyết định số 52/2003/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

Số lượng cần cho 1 lớp

Ghi chú

Tối thiểu

Tối đa

1

2

3

4

5

6

7

1

Tài liệu

Giáo trình giáo dục quốc phòng

Tập 1

Giáo trình giáo dục quốc phòng

Tập 2

quyển

quyển

1

1

 

 

- Do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, mỗi sinh viên/bộ

- Đào tạo giáo viên sử dụng giáo trình riêng.

2

Tranh in

Bộ tranh vũ khí bộ binh (AK,CKC, RPĐ, B40, B41)

Thuốc nổ và đồ dùng gây nổ, kỹ thuật sử dụng

Vũ khí hủy diệt lớn và cách phòng tránh

bộ

bộ

bộ

7 tờ

2 –

3 -

1

1

1

1

1

1

 

3

Bản đồ quân sự

Ký hiệu quân sự

Bản đồ địa hình quân sự

Ống nhòm

Địa bàn

Thước chỉ huy

Thước 3 cạnh

quyển

tờ

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc

1 –

4 -

1

1

25

25

25

25

2

2

25

25

50

50

 

4

Vũ khí

Súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41

Súng AK luyện tập

Súng CKC luyện tập

Súng AK luyện tập

bộ

khẩu

khẩu

khẩu

1

1

3

2

5

5

(Vũ khí cắt bổ)

(Bằng nhựa) mỗi sinh viên/khẩu

Súng ngắn K54

Đạn AK (K56)

khẩu

viên

 

5

5

Đào tạo giáo viên

Bắn đạn thật theo tỷ lệ 3% SV, liên hệ vũ khí và đạn với Ban chỉ huy quân sự địa phương

Đạn hơi K56

Lựu đạn tập f 1

Bao đạn, túi đựng lựu đạn

Bộ bia (khung + mặt bia 4a)

Bao cát ứng dụng

Giá đặt bia đa năng

Hộp dụng cụ huấn luyện

Viên

quả

chiếc

bộ

chiếc

chiếc

bộ

 

10

10

5

10

5

1

1000

30

30

10

20

5

1

(Liên thanh)

(Bằng gang)

Hòm gỗ: kính kiểm tra, đồng tiền di động, clê, tuvít, kìm, mỏ lết. v.v…

Mô hình đường đạn trong không khí

chiếc

 

1

1

 

5

Thiết bị khác

Máy bắn Laser LSBT - 02

chiếc

 

 

 

Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 hoặc cả 3 loại máy bắn

Máy bắn Laser VK – 01

Máy bắn điện tử BT – 95

Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả

chiếc

chiếc

chiếc

 

 

1

 

1

 

Đĩa hình huấn luyện

Dụng cụ băng bó chuyển thương

chiếc

bộ

 

1

2

1

5

 

6

Đồng phục

Quần, áo (xuân, hè)

Mũ cứng

Giầy vải

Thắt lưng

bộ

chiếc

đôi

chiếc

 

 

 

Mỗi sinh viên 1 bộ

Mỗi sinh viên 1 chiếc

Mỗi sinh viên 1 đôi

Mỗi sinh viên 1 chiếc

 Ghi chú: Đối với Trung tâm giáo dục quốc phòng tính như trường đại học – cao đẳng, số lượng thiết bị dạy học nhân theo số lớp.

II. TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

Số lượng cần cho 1 lớp

Ghi chú

Tối thiểu

Tối đa

1

2

3

4

5

6

7

1

Tài liệu

Giáo trình giáo dục quốc phòng

Tập 1

Giáo trình giáo dục quốc phòng

Tập 2

quyển

quyển

 

 

 

- Do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, mỗi học sinh/bộ

2

Tranh in

Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam

bộ

2 tờ

1

2

 

Kỹ thuật băng bó cấp cứu chuyển thương

bộ

3 -

1

2

 

Súng AK

Súng CKC

Súng RPĐ

Súng B40

Súng B41

Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

bộ

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

 

 

Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn f 1

bộ

1

1

2

 

Vũ khí tự tạo

Các động tác vận động trong chiến đấu

bộ

bộ

2

2

1

1

 

2

2

 

Vũ khí hủy diệt lớn và cách phòng tránh

bộ

4

1

2

 

3

Bản đồ quân sự

Ký hiệu quân sự

Bản đồ địa hình quân sự

Ống nhòm

Địa bàn

Thước chỉ huy

Thước 3 cạnh

quyển

bộ

chiếc

chiếc

chiếc

chiếc

1

4

1

1

25

25

25

25

2

2

25

25

30

30

 

4

Vũ khí, mô hình, dụng cụ luyện tập

Súng AK, CKC, RPĐ, B40, B41

Súng AK luyện tập

Súng CKC luyện tập

Súng AK luyện tập

bộ

khẩu

khẩu

khẩu

 

1

3

3

1

5

5

(Vũ khí cắt bổ)

(Bằng nhựa) mỗi học sinh/khẩu

Lựu đạn f 1

Lựu đạn tập f 1

Hộp dụng cụ huấn luyện

quả

quả

hộp

 

5

10

1

5

20

1

(cắt bổ)

(Bằng gang)

Hòm gỗ: kính kiểm tra, đồng tiền di động, clê, tuvít, kìm, mỏ lết.v.v…

Mô hình đường đạn trong không khí

chiếc

 

1

1

 

Dụng cụ băng bó chuyển thương

bộ

 

5

10

 

Bộ bia (khung + mặt bia 4a)

Bao cát ứng dụng

Giá đặt bia đa năng

bộ

chiếc

chiếc

 

5

5

5

10

10

10

 

5

Thiết bị nghe, nhìn

Đèn chiếu, máy chiếu

Đĩa hình huấn luyện

chiếc

chiếc

 

1

1

1

1

 

6

Thiết bị bắn tập

Máy bắn Laser LSBT - 02

chiếc

 

 

 

Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 hoặc cả 3 loại máy bắn

Máy bắn Laser VK – 01

Máy bắn điện tử BT – 95

chiếc

chiếc

 

 

 

 

7

Đồng phục

Quần, áo (xuân, hè)

Mũ cứng

Giầy vải

Thắt lưng

bộ

chiếc

đôi

chiếc

 

 

 

Mỗi sinh viên 1 bộ

Mỗi sinh viên 1 chiếc

Mỗi sinh viên 1 đôi

Mỗi sinh viên 1 chiếc

 Ghi chú: Số lượng thiết bị dạy học nhân theo số lớp.

III. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Số thứ tự

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

Số lượng cần cho 1 lớp

Ghi chú

Tối thiểu

Tối đa

1

2

3

4

5

6

7

1

Tài liệu

Sách giáo dục quốc phòng lớp 10

Sách giáo dục quốc phòng lớp 11

Sách giáo dục quốc phòng lớp 12

quyển

quyển

quyển

1

1

1

 

 

- Do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, mỗi học sinh/quyển

2

Tranh in

Bộ tranh dùng cho lớp 10 (Đội ngũ từng người không có súng, đội ngũ đơn vị, một số loại bom, đạn, cấp cứu ban đầu và băng bó vết thương)

bộ

4 tờ

1 bộ

5

 

Bộ tranh dùng cho lớp 11 (Súng trường CKC, tiểu liên AK, cách bắn súng AK, CKC, tư thế động tác bắn AK, CKC cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương)

bộ

12

1

5

 

Bộ tranh dùng cho lớp 12 (Tổ chức hệ thống nhà trường quân đội, tư thế động tác vận động trong chiến đấu, lợi dụng địa hình địa vật, vũ khí hóa học, vũ khí lửa và cách phòng tránh, Giới thiệu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội nhân dân Việt Nam)

bộ

5

1

5

 

3

Vũ khí, mô hình, dụng cụ luyện tập

 

 

 

 

 

Súng AK

khẩu

 

1

1

(Cấu tạo, chuyển động)

Súng CKC

khẩu

 

1

1

(Cấu tạo, chuyển động)

Súng AK luyện tập

khẩu

 

3

5

Mượn vũ khí của cơ quan quân sự địa phương

Súng CKC luyện tập

khẩu

 

3

5

Mượn vũ khí của cơ quan quân sự địa phương

Súng AK luyện tập

khẩu

 

 

 

(Bằng nhựa), mỗi học sinh/khẩu

 

Lựu đạn f 1

Lựu đạn tập f 1

Bao đạn, túi đựng lựu đạn

Hộp dụng cụ huấn luyện

quả

quả

bộ

hộp

 

5

10

10

1

10

30

30

1

(Cắt bổ)

(Bằng gang)

Hòm gỗ: kính kiểm tra, đồng tiền di động, clê, tuvít, kìm, mỏ lết …

Mô hình đường đạn trong không khí

chiếc

 

1

1

 

Dụng cụ băng bó cứu thương

bộ

 

10

10

 

Bộ bia (khung + mặt bia 4a)

Bao cát ứng dụng

Giá đặt bia đa năng

bộ

chiếc

chiếc

 

5

10

5

5

10

5

 

4

Thiết bị nghe, nhìn

Đĩa hình huấn luyện

chiếc

 

1

1

 

5

Thiết bị bắn tập

Máy bắn Laser LSBT - 02

chiếc

 

 

 

Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 hoặc cả 3 loại máy

Máy bắn Laser VK – 01

Máy bắn điện tử BT – 95

chiếc

chiếc

 

 

 

 

6

Đồng phục

Quần, áo (xuân, hè)

Mũ cứng

Giầy vải

Thắt lưng

bộ

chiếc

đôi

chiếc

 

 

 

Mỗi học sinh 1 bộ

Mỗi học sinh 1 chiếc

Mỗi học sinh 1 đôi

Mỗi học sinh 1 chiếc

 Ghi chú: Số lượng thiết bị dạy học nhân theo số lớp.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 52/2003/QĐ-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.258

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251