Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 500-TTg năm 1997 về việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 500-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 08/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 500-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 10/CP ngày 31 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ hai (khoá VIII) về giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức, chỉ đạo xây dựng đề án "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020";

Điều 2.- Yêu cầu và phương thức thực hiện:

1. Đề án: "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020" (sau đây gọi tắt là "Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo") cần đạt các yêu cầu sau:

- Cụ thể hoá những nhiệm vụ và chủ trương lớn đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000.

- Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo là bộ phận hữu cơ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo ra nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo được xây dựng cho các giai đoạn cụ thể đến năm 2000, năm 2005, năm 2010 và năm 2020.

- Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo phải có tính khả thi bao gồm hệ thống các chính sách, các giải pháp, các cơ chế cụ thể.

2- Phương thức tổ chức thực hiện:

- Lập Ban chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban. Thành phần của Ban chỉ đạo gồm các thành viên là lãnh đạo của một số Bộ, Ban, ngành có chức năng tổng hợp, một số trung tâm khoa học lớn, thành phố lớn (có danh sách kèm theo). Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn phối hợp các Bộ, ngành và địa phương trong việc dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 trình Chính phủ vào quý II năm 1998.

Các Bộ, ngành và địa phương cần kết hợp việc xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo với việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Bộ, ngành và địa phương mình.

- Kinh phí để xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CƠ QUAN THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 500/TTg ngày 8 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ)

1- Ban Khoa giao Trung ương

2- Bộ Giáo dục và Đào tạo

3- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

4- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

6- Bộ Văn hoá - Thông tin

7- Bộ Công nghiệp

8- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9- Văn phòng Chính phủ

10- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

11- Trung tâm khoa học tư nhiên và Công nghệ quốc gia

12- Trung tâm khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia

13- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

14- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 500/TTg

Hanoi, July 8, 1997

 

DECISION

ON THE ELABORATION OF THE STRATEGY FOR EDUCATION AND TRAINING DEVELOPMENT IN VIETNAM UP TO THE YEAR 2020

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Resolution No.10-CP of January 31, 1997 of the Government on the implementation of the resolution of the second plenum of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam (the VIIIth Congress) on education, training, science and technology;
At the proposal of the Minister of Education and Training,

DECIDES:

Article 1.- To assign the Minister of Education and Training to assume the main responsibility in organizing and directing the elaboration of the project: "Strategy for Education and Training Development in Vietnam up to the Year 2020".

Article 2.- Objectives and implementation measures:

1. The project "Strategy for Education and Training Development in Vietnam up to the Year 2020" ("Education and Training Development Strategy" for short) should achieve the following objectives:

- Concretizing the major tasks and policies stated in the Resolution of the second plenum of the Party Central Committee (the VIIIth Congress) on the strategic orientation for the development of education and training in the period of industrialization and modernization and the tasks up to the year 2000.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 500-TTg năm 1997 về việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.697
DMCA.com Protection Status