Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4965/2006/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Hội đồng xây dựng chương trình Học liệu mở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4965/2006/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bành Tiến Long
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------

CNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp - Tự do - Hnh phúc
---------------

S: 4965/QĐ-BGDĐT

 Nội, ngày 11 tháng 9 m 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC LIỆU MỞ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 năm 2003 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020;

Căn cứ Biên bản ghi nhớ về việc triển khai học liệu mở tại Việt Nam kí kết giữa đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Truyền thông và Phần mềm Việt Nam (VASC), Quỹ Giáo dục dành cho Việt Nam (VEF) của Hoa Kỳ vàHọc viện Công nghệ Massachussetts (MIT), Hoa Kỳ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học và Thủ trưởng các đơn vị liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đng xây dựng chương trình Hc liệu m cho ba ngành thí điểm gồm nhng ni có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng chương trình và đề cương chi tiết môn học của ngành đào tạo bậc đại học (dựa trên chương trình của MIT và một số trường đại học khác), hoàn thành và đưa lên Họcliệu mở Việt Nam (VOCW) vào tháng 6/2007.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học thuc Bộ Giáo dc  Đào tạo, Th trưởng đơn v ca các thành viên Hội đng và các thành viên Hi đng có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ ĐH&SĐH
.

KT. B TRƯNG
TH TRƯNG
Bành Tiến Long

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐNG XÂY DNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC LIU MỞ BA NGÀNH THÍ ĐIM NĂM 2006 - 2007

(Kèm theo quyết đnh số 4965/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2006 ca Bộ trưởng Bộ Giáo dc và Đào tạo)

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

Ngành: Khoa học máy tính

1

TSKH. Vũ Đình Hoà

Tng đại học Sư phạm  Nội

Chủ tịch HĐ

2

TS. Nguyn Th Tĩnh

-nt-

Thư kí HĐ

3

TS. Võ Trung Hùng

Đại học Đà Nẵng

Thành viên

4

TS. Nguyn Việt Hà

Trưng ĐH Công nghệ -ĐHQGHN

-nt-

5

TS. Bùi Thế Duy

-nt-

-nt-

6

TS. Đinh Điền

Trưng ĐHKH Tự nhiên tp HCM

-nt-

7

TS. Phạm Tưng Hi

Trưng ĐH Bách khoa tp HCM

-nt-

8

TS. Hoàng Quang

Đại học Huế

-nt-

9

PGS. TS. Nguyn Thanh Thu

Trưng ĐH Bách khoa Hà Nội

-nt-

10

PGS. TS. Ng. Th Hoàng Lan

-nt-

-nt-

11

GS. TS. Nguyn Thúc Hải

-nt-

tư vấn,thẩm định

12

PGS. TS. Lương Chi Mai

Viện ng nghệ thông tin

-nt-

13

PGS. TS. Cao Hoàng Tr

Trưng ĐH Bách khoa tp HCM

-nt-

14

PGS. TS. Dương Anh Đc

Trưng ĐHKH Tự nhiên tp HCM

-nt-

Ngành: K thuật Điện - Điện tử

1

PGS. TS. Vũ Đình Thành

Trưng ĐH Bách khoa tp HCM

Chủ tịch HĐ

2

TS.  Vũ 

Tng ĐH Công nghệ -ĐHQGHN

Thư kí HĐ

3

TS. Nguyn Linh Trung

-nt-

Thành viên

4

TS. Đ Hồng Tuấn

Trưng ĐH Bách khoa tp HCM

-nt-

5

TS. Hunh Thái Hoàng

-nt-

-nt-

6

PGS. TS. Nguyn HữuPhương

Tng ĐHKH Tự nhiên tp HCM

-nt-

7

PGS. TS. Đinh S Hiền

nt-

-nt-

8

TS. Đng Xuân Vinh

Đại học Huế

-nt-

9

TS. Nguyn Hng Quang

Trưng ĐH Bách khoa Hà Nội

-nt-

10

TS. Hoàng Minh Sơn

-nt-

-nt-

11

TS. Trn Văn Tp

-nt-

-nt-

12

GS. TS. Trần Đình Long

-nt-

tư vấn, thẩm định

13

TS. Nguyn Xuân Hoàng Việt

-nt-

-nt-

14

PGS. TS. Đoàn Quang Vinh

Đại học Đà Nẵng

-nt-

15

PGS. TS.  Tiến Thưng

Tng ĐH Bách khoa tp HCM

-nt-

Ngành: Công nghệ sinh hc

1

PGS.TS. H Hunh ThuỳDương

Trưng ĐHKH Tự nhiên tp HCM

Chủ tịch HĐ

2

TS. Trn Th 

Đại học Đà Nẵng

Thư kí HĐ

3

TS. Phan Hu Tôn

Tng ĐH Nông nghiệp I

Thành viên

4

TS. Đái Thị Xuân Trang

Trưng đại học Cn Thơ

-nt-

5

TS. Cao Đăng Nguyên

Đại học Huế

-nt-

6

TS.  Văn Tường Huân

-nt-

-nt-

7

TS. Ngô Th Tường Châu

-nt-

-nt-

8

TS. Trn Liên Hà

Tng ĐH Bách khoa Hà Nội

-nt-

9

TS. Qun Lê Hà

-nt-

-nt-

10

PGS. TS. Phan Tun Nghĩa

Trưng ĐHKH Tự nhiên Hà Ni

-nt-

11

TS. Dương Văn Hợp

Trung tâm CNSH  ĐHQGHN

-nt-

12

GS. TS. Lê Trần Bình

Viện ng nghệ sinh hc

tư vấn,thẩm định

13

PGS. TS. Trần Linh Thưc

Trưng ĐHKH Tự nhiên tp HCM

-nt-

14

PGS. TS. Nguyn Hoàng Lc

Đại học Huế

-nt-

15

PGS. TS. Tô Kim Anh

Trưng ĐH Bách khoa Hà Nội

-nt-

(Danh sách gm 44 ngưi)

 

 

KT. B TRƯNG
TH TRƯNG
Bành Tiến Long

 
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4965/2006/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Hội đồng xây dựng chương trình Học liệu mở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.584

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status