Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 494/2002/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn Chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 494/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 24/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 494/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY, HỌC TẬP CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, MÔN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Đề án Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn Chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu.

Nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ giảng viên các bộ môn khoa học Mác –Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, giáo viên Chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

2. Nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Chính trị.

a) Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh (đối với các trường đại học, cao đẳng); môn Chính trị (đối với các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề) là những môn học bắt buộc:

- Đối với người Việt Nam và người nước ngoài học tại cá trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Việt Nam mở hoặc các trường do Việt Nam liên kết với nước ngoài mở tại Việt Nam;

- Đối với người Việt Nam học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề có 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Riêng đối với người nước ngoài học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề có 100% vốn đầu tư nước ngoài thì không bắt buộc phải học các môn học này mà chỉ khuyến khích học.

b) Nội dung của một trong các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung thi tốt nghiệp đối với bậc đại học, cao đẳng. Nội dung môn Chính trị là một trong những nội dung thi tốt nghiệp đối với học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

c) Bộ giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở để biên soạn các chương trình, giáo trình cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nội dung chương trình, phương pháp và tổ chức đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Đối với các trường, lớp đào tạo cử nhân các chuyên ngành khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh thì sử dụng trực tiếp giáo trình quốc gia để giảng dạy và học tập.

d) Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn Chính trị đối với học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề phải được đặc biệt coi trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập các môn học này.

3. Chỉ đạo, quản lý giảng dạy các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, môn Chính trị và việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên.

a) Biên chế giảng viên, giáo viên môn học được tính theo các tiêu chí : thời lượng của chương trình, số lượng sinh viên, học sinh một lớp nghe giảng lý thuyết, xêmina, định mức giờ giảng và thời gian tham gia các hoạt động khác.

b) Căn cứ vào chương trình đào tạo, định mức giờ giảng, biên chế giảng viên, giáo viên và quy mô đào tạo, mỗi trường học và cao đẳng phải có khoa hoặc bộ môn Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề có tổ bộ môn Chính trị, do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền trực tiếp chỉ đạo. Đối với những trường đại học, cao đẳng có quy mô từ 3.000 sinh viên trở lên phải thành lập khoa, dưới 3.000 sinh viên thành lập bộ môn, có biên chế giảng viên phù hợp với quy mô, cơ cấu và trình độ đào tạo, đáp ứng được yêu cầu, vị trí của các môn học.

Khoa (bộ môn) Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh của các trường đại học, cao đẳng, tô bộ môn Chính trị ở các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được trang bị các loại sách, báo tạp chí, các tài liệu tham khảo, các phương tiện vật chất cần thiết phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

c) Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viên chính trị để nâng cao trình độ cho đội ngũ này và bù đắp cho số về hưu và số hiện thiếu. Ưu tiên tuyển chọn những sĩ quan quân đội trẻ, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp có trình độ đại học đã được rèn luyện và một số sinh viên đại học tốt nghiệp loại khá, giỏi để đào tạo bằng cử nhân thứ hai hoặc đào tạo sau đại học theo địa chỉ sử dụng.

4. Chế độ chính sách đối với giảng viên các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viên chính trị và sinh viên, học sinh học tập các môn học này.

a) Đối với giảng viên các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viên chính trị:

- Phải có trình độ tối thiểu từ cử nhân theo chuyên ngành phù hợp; có trách nhiệm tham gia nghiên cứu khoa học, thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia các hoạt động chính trị - xã hội của nhà trường. Những công việc này được quy đổi và tính vào giờ chuẩn.

- Được tạo điều kiện đi nghiên cứu thực tế ở trong và ngoài nước, dự các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, được cấp sách, báo, tài liệu, tư liệu có liên quan.

- Ngoài các chế độ, quyền lợi khác của giảng viên đại học, cao đẳng, giáo viên trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đang được hưởng, giảng viên các bộ môn, khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viên chính trị còn được hưởng thêm chế độ phụ cấp giờ giảng tính theo tiềng lương ngạch, bậc cộng với phụ cấp chức vụ (nếu có) và trả theo số giờ thực tế giảng dạy (tối đa không vượt quá số giờ chuẩn quy định của chức danh người được hưởng), với các mức sau:

+ 25% áp dụng đối với những giờ giảng của những giảng viên giảng cho các lớp đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học;

+ 15% áp dụng đối với những giờ giảng của những giáo viên chính trị giảng cho các lớp đào tạo trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Giảng viên Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viên chính trị thuộc đối tượng cơ hữu của các trường ngoài công lập cũng được hưởng mức phụ cấp trên do kinh phí của trường đó trả.

b) Đối với sinh viên không thuộc chuyên ngành các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, học sinh các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề:

- Được mượn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo các môn học; sử dụng các điều kiện vật chất phục vụ cho học tập theo quy định; cấp kinh phí đi thực tập theo yêu cầu học tập của mỗi năm.

- Kết quả học tập các môn học này là một trong những điều kiện quan trọng để xem xét việc xếp loại, khen thưởng và xét công nhận tốt nghiệp.

c) Đối với sinh viên học chuyên ngành các môn học khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh :

- Phải cam kết thực hiện hợp đồng đào tạo.

- Định mức đào tạo cho sinh viên các môn khoa học này được tính theo định mức của các trường đại học sư phạm.

- Được miễn học phí.

- Được cấp học bổng theo quy định chung.

- Được mượn giáo trình, tài liệu tham khảo và được đi thực tế, thực tập theo yêu cầu kế hoạch đào tạo.

d) Những người đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước được nhà trường cử đi đào tạo cử nhân hoặc sau đại học các chuyên ngành Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và có cam kết sau khi tốt nghiệp về phục vụ nơi cử đi học thì được hưởng nguyên lương và nâng bậc lương theo quy định trong quá trình đào tạo.

Những người không thực hiện cam kết hoặc hợp đồng đào tạo phải hoàn trả kinh phí của thời gian đào tạo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức biên soạn các chương trình, giáo trình cho các khối ngành đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, xây dựng các đề án về đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức giảng dạy và học tập các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn Chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên; xây dựng các văn bản quy định về tổ chức bộ máy, biên chế giảng viên, giáo viên, các chế độ, chính sách cho người dạy và người học các bộ môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và kế hoạch kinh phí bảo đảm thực hiện các nội dung của Đề án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 494/2002/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, học tập các bộ môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng, môn Chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.205

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155