Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4601/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định 1677/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Số hiệu: 4601/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 11/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4601/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018-2025 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1677/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT) đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kết luận của Ban Bí thư số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non (GDMN) và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2018- 2025;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý GDMN giai đoạn 2018-2025;

Căn cứ Nghị Quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Xét đề nghị của Sở GDĐT thành phố tại Tờ trình số 2929/TTr-SGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với những nội dung chủ yếu như sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Theo các công trình nghiên cứu khoa học, sự phát triển của trẻ trong 03 năm đầu đời và lứa tuổi mẫu giáo là vô cùng quan trọng. Sự chăm sóc trẻ thơ được toàn diện trong điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chuẩn và môi trường giáo dục an toàn, thân thiện làm nền tảng cho chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở giai đoạn này có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng, là yếu tố quyết định dẫn đến sự thành công về tương lai sau này của trẻ.

2. Việc chăm lo phát triển GDMN, bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận GDMN có chất lượng, công bằng và bình đẳng là trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, mỗi gia đình và toàn xã hội.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Củng cố, xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới trường, lớp mầm non, đầu tư bổ sung các trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở GDMN theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương đồng thời đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ. Thực hiện công bằng trong GDMN, đa dạng hóa các phương thức nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ hướng tới đạt chuẩn chất lượng GDMN trong khu vực và quốc tế. Nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào học lớp một; phát triển bền vững giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2019- 2020

- Về quy mô mạng lưới trường, lớp

Mạng lưới trường lớp được củng cố mở rộng, đủ năng lực huy động trẻ em đến trường nhất là trẻ dưới 18 tháng tuổi, phát triển các cơ sở GDMN ngoài công lập bền vững ổn định theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 30% trẻ nhà trẻ được đến trường mầm non công lập và 40% trẻ nhà trẻ được đến trường mầm non tư thục, 97% trẻ em độ tuổi mẫu giáo, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường; tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở GDMN ngoài công lập từ 50% trở lên.

- Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 99% nhóm, lớp mầm non được tổ chức bán trú; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế.

- Về đội ngũ giáo viên

Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 70% giáo viên đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên.

- Về cơ sở vật chất trường lớp

Bảo đảm tỷ lệ 01 phòng học/lớp (nhóm); tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 90%;

- Về hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia

Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 42% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; có 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá, trong đó có ít nhất 45% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

- Về phổ cập GDMN

Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi.

b) Giai đoạn 2021 - 2025

- Về quy mô, mạng lưới trường lớp

Phát triển mạng lưới trường lớp mầm non, bảo đảm đến năm 2025, huy động được ít nhất 40% trẻ nhà trẻ được đến trường mầm non công lập và 45% trẻ nhà trẻ được đến trường mầm non tư thục, 99% trẻ em độ tuổi mẫu, trong đó 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em trong các cơ sở GDMN ngoài công lập từ 60% trở lên.

- Về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Phấn đấu đến năm 2025, có 100% nhóm, lớp mầm non được tổ chức bán trú; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm trung bình 0,3%/năm, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm trung bình 0,2%/năm, tỷ lệ trẻ em thừa cân - béo phì được khống chế;

- Về đội ngũ giáo viên

Phấn đấu đến năm 2025, đủ số lượng GVMN theo quy định, 90% GVMN đạt trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên.

- Về cơ sở vật chất, trường lớp

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 95%, có ít nhất 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; có ít nhất 60% số trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

- Về phổ cập GDMN

Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN trẻ em 5 tuổi.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng

a) Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng, gia đình về vai trò, vị trí của GDMN thành phố trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong sự phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển GDMN trên địa bàn thành phố.

b) Xây dựng kế hoạch thông tin và truyền thông, biên soạn và cung cấp tài liệu để phổ biến kiến thức và kỹ năng cơ bản về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non cho các bậc cha mẹ, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các bậc cha mẹ và toàn xã hội tham gia phát triển GDMN.

c) Tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị trình độ trung cấp, chứng chỉ quản lý nhà nước, quản lý giáo dục cho 100% CBQL trong các trường mầm non, trong đó quan tâm đến CBQL trường mầm non ngoài công lập.

d) Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tại các trường mầm non trong đó khuyến khích phát triển đảng và thành lập chi bộ đảng tại các trường mầm non ngoài công lập. Thường xuyên thực hiện giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo tới CBQL, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở GDMN và bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

e) Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục, đặc biệt là những tấm gương nhà giáo có nhiều khó khăn, vượt lên hoàn cảnh, tâm huyết với nghề, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, các cơ sở GDMN và quận, huyện đi đầu trong đổi mới, phát triển GDMN.

2. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho GDMN

a) Tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp với cơ cấu hợp lí giữa các ngành học, bậc học theo Đề án quy hoạch tổng thể ngành đến năm 2030.

b) Điều chỉnh tiêu chuẩn thiết kế một số trường mầm non trong khu vực nội thành trung tâm của thành phố: cho phép nâng tầng, tăng thêm số phòng học, phòng chức năng, bố trí trẻ mầm non học ở các tầng thấp, tầng cao bố trí phòng hiệu bộ và phòng chức năng, nhà bếp và thay thế các trang thiết bị và vật liệu xây dựng thông thường bằng chất liệu tiên tiến, hiện đại. Quan tâm đầu tư đạt các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy trong các trường mầm non đặc biệt các nhóm, trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

c) Đẩy mạnh các giải pháp phát triển trường, lớp mầm non KCN-KCX và khu đông dân cư, thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp mầm non theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-TW và đảm bảo các quy định của Luật Giáo dục, phù hợp thực tin, tạo điều kiện thuận lợi đưa trẻ đến trường, nâng cao cht lượng chăm sóc, giáo dục trẻ con công nhân, người lao động trên địa bàn.

d) UBND quận, huyện hằng năm bố trí nguồn kinh phí, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng xây mới trường, bổ sung trang thiết bị hiện đại các phòng chức năng trường mầm non công lập đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, yêu cầu chủ đầu tư trường mầm non tư thục lập kế hoạch theo giai đoạn, cải tạo, nâng cấp bổ sung hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại bên trong nhóm, lớp và các phòng hiệu bộ phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

e) Tăng cường cung cấp thiết bị, đồ chơi phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện có hiệu quả chương trình GDMN. Cung cấp chương trình trò chơi và bộ đồ chơi làm quen với tin học và ngoại ngữ, ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.

g) Ưu tiên thực hiện kiên cố hóa trường, lớp có công trình vệ sinh và nước sạch đảm bảo đạt chuẩn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương.

h) Đa dạng hóa các loại hình cơ sở GDMN; đẩy mạnh phát triển các cơ sở GDMN ngoài công lập.

i) Ưu tiên tỷ trọng chi cho GDMN trong ngân sách chi thường xuyên cho giáo dục, tăng cường đầu tư, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi hiện đại, tiên tiến. 100% các trường mầm non đảm bảo các điều kiện thực hiện có chất lượng chương trình GDMN cấp quốc gia.

3. Nâng cao chất lượng chăm sóc, sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ mầm non

a) Hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng đối với trẻ mầm non thông qua chế độ chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với giáo dục phát triển vận động.

b) Lựa chọn, nhân rộng các mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

c) Phối hợp với các đơn vị y tế tăng cường công tác khám, phát hiện, can thiệp sớm trẻ em có khó khăn về thể chất, tâm lý và sinh lý. Hướng dẫn, tuyên truyền trong cộng đồng, cha mẹ trẻ biết để kịp thời phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ.

d) Chỉ đạo UBND các quận, huyện thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình Sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020, tiếp nối lộ trình 2021-2025.

e) Huy động sự đóng góp của nhân dân, kết hợp với chính sách hỗ trợ của địa phương để nâng cao chất lượng các bữa ăn bán trú cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non.

4. Xây dựng trường học hiện đại và đổi mới nội dung, phương pháp GDMN theo hướng hội nhập quốc tế

a) Thực hiện có hiệu quả chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chuyên môn trong nhà trường, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục mầm non, vận dụng các phương pháp giáo dục mầm non tiên tiến các nước trong khu vực và thế giới phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

b) Các cơ sở GDMN thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, đầu tư tôn tạo các khu vui chơi bên ngoài của nhà trường, khu vui chơi cát, nước, khu vui chơi giáo dục thể chất, khu vui chơi dân gian đảm bảo an toàn và thân thiện.

c) Trẻ luôn được tôn trọng và đối xử bình đẳng nhằm phát huy tính sáng tạo tư duy của trẻ giúp trẻ hình thành tốt nhân cách sau này.

d) Xây dựng chương trình giáo dục nhà trường đáp ứng được kết quả mục tiêu chương trình giáo dục mầm non, tiếp cận xu hướng phát triển, phương pháp GDMN quốc tế. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm, lấy trẻ làm trung tâm. Chú trọng giáo dục kỹ năng tự lập cho trẻ, phát triển khả năng tự tin, khả năng giao tiếp. Trẻ mẫu giáo được làm quen tin học, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa của dân tộc, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học phổ thông sau này.

e) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với gia đình và nhà trường, cộng đồng, trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại mỗi cơ sở GDMN; trong đó chú trọng đến trường tư thục và NLĐLTT.

gì Chú trọng việc dạy tiếng Việt và tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số ở huyện Hòa Vang trong chương trình GDMN.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và CBQL GDMN

a) Xây dựng đội ngũ CBQL, GVMN đủ về số lượng, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp GVMN, chuẩn hiệu trưởng các cấp mầm non, có chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu chú trọng kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao yêu cầu về trình độ tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN theo xu hướng phát triển, tiếp cận GDMN các nước trong khu vực, hội nhập quốc tế.

b) Đảm bảo thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo. Tạo điều kiện để CBQL, giáo viên nòng cốt, tiêu biểu tham quan học tập các điển hình tiên tiến trong nước và quốc tế.

c) Đào tạo đội ngũ CBQL, giáo viên nhân viên mầm non tinh thông về nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề nghiệp. Đảm bảo định biên cán bộ phòng GDĐT phụ trách GDMN, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hỗ trợ trường tư thục và NLĐLTT trong chuyên môn trên địa bàn xã, phường.

d) Đẩy mạnh hoạt động cải tiến chất lượng giáo dục, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác đánh giá chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục; tiếp tục đẩy mạnh công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài. Thực hiện công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của các trường mầm non trên cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT.

e) Phối hợp với các tổ chức, dự án để hỗ trợ nguồn kinh phí bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý và chuyên môn mầm non cho đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên được thường xuyên, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao nhận thức về tình hình trong nước và thế giới, nói và làm đúng chủ trương, đường lối chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước.

6. Đổi mới công tác quản lý GDMN

a) Nâng cao năng lực quản lí nhà nước về GDĐT theo hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Yêu cầu nâng cao năng lực quản lí nhà nước về GDĐT, ngành GDĐT thành phố, các quận, huyện, các cơ sở giáo dục xây dựng tiến độ từng bước chuẩn hóa về cơ sở vật chất, thiết bị trường học hiện đại, thông minh.

b) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện phân cấp quản lý các cơ sở GDMN, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý nhà nước của UBND xã, phường đối với các NLĐLTT. Khuyến khích cơ sở GDMN tư thục thành lập trường khi đảm bảo các điều kiện theo quy định, để trẻ mầm non được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục tốt nhất trong giai đoạn hiện nay.

c) Đưa mục tiêu phát triển GDMN nhất là loại hình ngoài công lập vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tạo tiền đề để địa phương quan tâm và chăm lo cho GDMN.

d) Đổi mới công tác quản lý của các cơ sở GDMN; Tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm trong giải trình về những vấn đề liên quan đến GDMN theo phân cấp. Mỗi cơ sở GDMN có trách nhiệm xây dựng thương hiệu, uy tín và chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo mục tiêu chương trình giáo dục mầm non.

e) Đổi mới tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lí giáo dục tránh hình thức và giảm tải cho GVMN trong việc thực hiện hồ sơ sổ sách, việc thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bạo hành trẻ tại các cơ sở GDMN, lạm thu trong trường học, những sai phạm trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

g) Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong quản lý, chỉ đạo điều hành ở các cơ sở GDMN theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông, trên cơ sở dữ liệu toàn ngành phục vụ công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ theo khoa học, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh xã hội hóa GDMN

a) Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn đầu tư, tài trợ từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước để phát triển GDMN.

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GVMN, các chuyên gia về GDMN và giảng viên với các nước trong khu vực và quốc tế.

c) Tham mưu cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân tham gia xây dựng và đóng góp cho sự nghiệp GDMN. Huy động các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước tham gia phát triển GDMN.

d) Thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở GDMN phục vụ nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ của con công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và những nơi tập trung đông dân cư.

e) Khuyến khích thực hiện cơ chế đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để phát triển cơ sở vật chất cho GDMN; xây dựng cơ sở vật chất cho thuê với mức phí ưu đãi hoặc cho mượn, khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở GDMN ngoài công lập; Tạo điều kiện thuận lợi trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất để các cá nhân và tổ chức có cơ hội đầu tư phát triển GDMN.

g) Khuyến khích xã hội hóa việc đầu tư cơ sở vật chất cho các trường mầm non ngoài công lập, xây dựng và phát triển trường mầm non hiện đại và tiên tiến.

h) Thực hiện đồng bộ các giải pháp xã hội hóa giáo dục, tạo hành lang pháp lý và môi trường đầu tư thông thoáng để khuyến khích và thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển GDMN.

8. Huy động nguồn lực tài chính phát triển và nâng cao chất lượng GDMN của thành phố

a) Ưu tiên ngân sách chi cho các hoạt động của GDMN trong phạm vi ngân sách được giao của thành phố. Tăng cơ cấu chi cho giáo dục mầm non tăng từ 2-3% so với nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025.

b) Huy động các nguồn lực, lồng ghép kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, các chương trình dự án khác và nguồn lực xã hội hóa giáo dục để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho GDMN nhằm bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình GDMN theo chương trình GDMN của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

c) Hướng dẫn các trường mầm non ngoài công lập xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Khuyến khích đầu tư phát triển GDMN ngoài công lập ở những địa bàn có điều kiện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện đầu tư thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện đại cho các trường mầm non công lập để nâng cao chất lượng giáo dục

Đầu tư thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện đại cho 70 trường mầm non công lập với kinh phí là 68.871 triệu đồng.

2. Kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia để đầu tư xây dựng mới, bổ sung các hạng mục công trình theo quy định, theo hướng đạt chuẩn về cơ sở vật chất đối với các trường mầm non

Đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cho 56 trường mầm non công lập với kinh phí là 75.100 triệu đồng.

3. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch

Kinh phí thực hiện Kế hoạch theo 02 giai đoạn (2019-2020 và 2021-2025) là 143.971 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu đồng). Chia ra:

- Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo được bố trí trong năm 2019: 68.871 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xây dựng cơ bản bố trí cho các quận, huyện giai đoạn 2020-2025: 75.100 triệu đồng.

- Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các trường mầm non công lập, ngoài công lập để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn từ nguồn kinh phí nghiệp vụ ngành bố trí cho Sở GDĐT và kinh phí chi thường xuyên của các trường mầm non.

- Ngoài ra, còn sử dụng các nguồn kinh phí xã hội hóa của các trường mầm non ngoài công lập để đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các trường mầm non ngoài công lập để thực hiện công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

4. Phân kỳ thực hiện Kế hoạch

a) Giai đoạn I (2019- 2020)

Củng cố, từng bước mở rộng mạng lưới cơ sở GDMN; đầu tư cơ sở vật chất, trang bị đồ dùng dạy học, đồ chơi, thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại, tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực hiện chính sách đối với giáo viên và trẻ mầm non. Công tác chuẩn bị đầu tư các trường mầm non xây dựng đạt chuẩn quốc gia.

Kinh phí triển khai thực hiện là 68.871 triệu đồng. Chia ra:

- Đầu tư thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện đại cho 70 trường mầm non công lập với kinh phí là 68.871 triệu đồng.

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo được b trí trong năm 2019.

- Chuẩn bị danh mục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cho 56 trường mầm non công lập năm 2020.

b) Giai đoạn II (2021 - 2025)

Hoàn thiện mạng lưới cơ sở GDMN; Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất hiện đại tiên tiến; Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, hướng tới đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Kinh phí thực hiện theo Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành GDĐT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kinh phí triển khai thực hiện là 75.100 triệu đồng. Nội dung để đầu tư 1 số hạng mục cơ bản để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cho các trường mầm non công lập.

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xây dựng cơ bản bố trí cho các quận, huyện giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, còn sử dụng các nguồn kinh phí xây dựng cơ bản bố trí cho các quận, huyện theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kinh phí chi thường xuyên của các trường mầm non để thực hiện các tiêu chuẩn còn lại của công tác xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

5. Các biểu kinh phí phụ lục Kế hoạch (đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, xây dựng chương trình cụ thể, chi tiết, chỉ đạo các phòng GDĐT các quận, huyện triển khai thực hiện kế hoạch do UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định này.

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch theo phương thức mua sắm tập trung thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện đại cho các trường mầm non để đảm bảo đồng bộ trang thiết bị cho trường mầm non.

c) Tham mưu UBND thành phố về chính sách quản lý các trường ngoài công lập.

d) Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong từng giai đoạn và định kỳ báo cáo UBND thành phố.

2. Sở Tài chính: Hằng năm, trên cơ sở dự toán theo đề nghị của Sở GDĐT và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính (đối với nguồn chi thường xuyên) có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, phê chuẩn để làm cơ sở thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở GDĐT thực hiện và hướng dẫn các quy định về định mức biên chế và các chế độ chính sách đối với giáo viên cho các cơ sở GDMN thuộc các loại hình đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thành phố giao.

4. Sở Y tế

a) Phối hợp với Sở GDĐT thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình.

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình tiêm chủng, phòng bệnh cho trẻ em.

c) Phối hợp với Sở GDĐT xây dựng và hoàn thiện các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em trong các cơ sở GDMN; tập huấn, đào tạo cho nhân viên y tế trường học; phối hợp triển khai Đề án Sữa học đường giai đoạn 2018-2020 và tiếp nối lộ trình 2025.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính, Sở GDĐT, UBND các quận, huyện tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện Kế hoạch.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với sở GDĐT hướng dẫn, giám sát việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT và các chính sách xã hội khác đối với giáo viên, người lao động và trẻ mầm non trong các trường mầm non (đặc biệt là giáo viên hp đồng và giáo viên ngoài công lập).

7. UBND các quận, huyện

a) Xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm phát triển GDMN trên địa bàn theo các mục tiêu kế hoạch do UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định này.

b) Phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương; chủ động và tích cực huy động các nguồn lực khác để tăng cường đầu tư CSVC-KT. Tiến hành khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất của các trường mầm non công lập trên địa bàn để có cơ sở đầu tư cải tạo, nâng cấp cơi nới và mở rộng diện tích nhóm, lớp đảm bảo lộ trình thực hiện Kế hoạch. Chủ đầu tư thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và xây dựng cơ bản hạng mục đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia cho các trường mầm non công lập.

c) Chỉ đạo xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở GDMN trên các địa bàn; kế hoạch đào tạo giáo viên, huy động trẻ mầm non đến trường cho từng giai đoạn, phù hợp với kinh tế - xã hội của địa phương.

d) Tăng cường đầu tư thực hiện xây dựng cơ sở GDMN trên các địa bàn; đầu tư trang thiết bị, đồ chơi phục vụ có hiệu quả chương trình GDMN cấp quốc gia; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với GVMN theo quy định.

e) Có chính sách ưu đãi nhằm phát triển GDMN trên địa bàn.

g) Bảo đảm bố trí ngân sách chi cho GDMN theo đúng quy định hiện hành.

h) Tổ chức huy động mọi nguồn lực trên địa bàn nhằm thực hiện các mục tiêu GDMN.

i) Tăng cường trách nhiệm trong quản lý nhà nước về GDMN ngoài công lập, hạn chế việc phát triển nhóm, lớp tối đa 7 trẻ, đầu tư xây dựng phát triển trường mầm non theo hướng kiên cố và hiện đại hóa.

k) Chỉ đạo các cơ sở GDMN thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình - nhà trường - cộng đồng, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, tiếp cận với GDMN trong khu vực và quốc tế.

l) Tăng cường công tác xã hội hóa GDMN, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân nhằm phát triển sự nghiệp GDMN.

m) Tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ dưới 18 tháng tuổi ra lớp tại các trường mầm non trên địa bàn.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cùng các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp: Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác vận động, hỗ trợ việc phổ biến kiến thức về GDMN đến toàn xã hội.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an Đà Nẵng: Chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông, thông tin về công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non, công tác phát triển GDMN thành phố và các nội dung liên quan đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ như: dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, các dịch bệnh, các kiến thức nuôi con theo khoa học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TP;
- Ban VHXH HĐNDTP;
- Các hội, đoàn thể thành phố;
- Các sở, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐNĐ và UBND: CVP, PCVP HSTrà, các phòng: KTTC, VHXH;
- Lưu: VT, SGDĐT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Trung Chinh


Biểu 1

CHỈ TIÊU HUY ĐỘNG TRẺ MẦM NON ĐẾN LỚP GIAI ĐOẠN 2019-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

NỘI DUNG

THỰC TRẠNG NĂM 2018-2019

KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2020-2022

KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2023-2025

Quận Hải Châu

 

 

 

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp

88,6

92,9

98,4

Trong đó: Tỷ lệ Công lập

57,6

45,5

46,4

Tỷ lệ Ngoài công lập

42,4

54,5

53,6

Quận Thanh Khê

 

 

 

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp

88,4

90,0

97,4

Trong đó: Tỷ lệ Công lập

32,7

37,7

38,0

Tỷ lệ Ngoài công lập

67,3

62,3

62,0

Quận Sơn Trà

 

 

 

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp

88,7

89,2

89,9

Trong đó: Tỷ lệ Công lập

33,5

36,9

39,4

Tỷ lệ Ngoài công lập

66,5

63,1

60,6

Quận Ngũ Hành Sơn

 

 

 

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp

86,1

90,6

95,2

Trong đó: Tỷ lệ Công lập

39,0

42,2

45,8

Tỷ lệ Ngoài công lập

61,0

57,8

54,2

Quận Liên Chiểu

 

 

 

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp

94,2

94,6

95,4

Trong đó: Tỷ lệ Công lập

19,7

27,0

27,4

Tỷ lệ Ngoài công lập

80,3

73,0

72,6

Quận Cẩm Lệ

 

 

 

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp

93,0

94,7

95,4

Trong đó: Tỷ lệ Công lập

31,9

32,0

32,5

Tỷ lệ Ngoài công lập

68,1

68,0

67,5

Huyện Hòa Vang

 

 

 

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp

80,3

87,8

92,5

Trong đó: Tỷ lệ Công lập

74,9

78,5

79,4

Tỷ lệ Ngoài công lập

25,1

21,5

20,6

Cộng toàn thành phố

 

 

 

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp

88,5

91,4

94,9

Trong đó: Tỷ lệ Công lập

41,3

42,8

44,1

Tỷ lệ Ngoài công lập

58,7

57,2

55,9

 

Biểu 2

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ MẦM NON ĐẾN TRƯỜNG, LỚP GIAI ĐOẠN 2019-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

STT

QUẬN, HUYỆN

LOẠI HÌNH

Thực trạng trẻ Nhà trẻ năm học 2018-2019

Kế hoạch huy động trẻ Nhà trẻ giai đoạn 2020-2022

Kế hoạch huy động trẻ Nhà trẻ giai đoạn 2023-2025

Thực trạng trẻ Mẫu giáo năm học 2018-2019

Kế hoạch huy động trẻ Mẫu giáo giai đoạn 2020-2022

Kế hoạch huy động trẻ Mẫu giáo giai đoạn 2023-2025

Dân số 0-3 tuổi

Số trẻ đến lp

Tỷ lệ huy động

Dân số 0-3 tuổi

Số trẻ đến lp

Tỷ lệ huy động

Dân số 0-3 tuổi

Số trẻ đến lp

Tỷ lệ huy động

Dân số 3-5 tuổi

Số trẻ đến lp

Tỷ lệ huy động

Dân số 3-5 tuổi

Số trẻ đến lp

Tỷ lệ huy động

Dân số 3-5 tuổi

Số trẻ đến lp

Tỷ lệ huy động

1

Hi Châu

 

2592

2051

79,0

3993

3227

80,8

5502

5227

95

7591

6975

91

12703

12284

96,7

17367

17277

99,5

Công lập

 

977

47,6

 

1565

48,5

 

2595

49,6

 

4221

60,5

 

5489

44,7

 

7925

45,9

Ngoài công lập

 

1074

52,4

 

1662

51,5

 

2632

50,4

 

2754

39,5

 

6795

55,3

 

9352

54,1

2

Thanh Khê

 

3011

2116

70,2

3550

2609

73,5

3950

3740

94,7

7470

7147

95,7

8110

7882

97,2

8650

8530

98,6

Công lập

 

417

19,7

 

910

34,9

 

1315

35,2

 

2615

36,6

 

3050

38,7

 

3350

39,3

Ngoài công lập

 

1699

80,3

 

1699

65,1

 

2425

64,8

 

4532

63,4

 

4832

61,3

 

5180

60,7

3

Sơn Trà

 

2964

2182

73,6

3386

2549

75,3

3804

2949

77,5

6701

6391

95,4

7303

6983

95,6

7904

7581

95,9

Công lập

 

411

18,8

 

625

24,5

 

815

27,6

 

2462

38,5

 

2897

41,5

 

3330

43,9

Ngoài công lập

 

1771

81,2

 

1924

75,5

 

2134

72,4

 

3929

61,5

 

4086

58,5

 

4251

56,1

4

Ngũ Hành Sơn

 

2614

1876

71,8

2783

2168

77,9

2956

2585

87,4

5300

4938

93,2

5250

5113

97,4

5300

5273

99,5

Công lập

 

402

21,4

 

622

28,7

 

1038

40,2

 

2257

45,7

 

2451

47,9

 

2559

48,5

Ngoài công lập

 

1474

78,6

 

1546

71,3

 

1547

59,8

 

2681

54,3

 

2662

52,1

 

2714

51,5

5

Liên Chiểu

 

3128

3023

96,6

4015

3882

96,7

4588

4521

98,5

9628

8991

93,4

12007

11280

93,9

12341

11635

94,3

Công lập

 

193

6,4

 

447

11,5

 

639

14,1

 

2179

24,2

 

3648

32,3

 

3789

32,6

Ngoài công lập

 

2830

93,6

 

3435

88,5

 

3882

85,9

 

6812

75,8

 

7632

67,7

 

7846

67,4

6

Cẩm Lệ

 

3454

3020

87,4

3954

3520

89,0

4328

3900

90,1

6490

6230

96,0

6770

6633

98,0

6989

6891

98,6

Công lập

 

283

9,4

 

420

11,9

 

590

15,1

 

2670

42,9

 

2832

42,7

 

2917

42,3

Ngoài công lập

 

2737

90,6

 

3100

88,1

 

3310

84,9

 

3560

57,1

 

3801

57,3

 

3974

57,7

7

Hòa Vang

 

4134

2037

49,3

4701

3206

68,2

4820

3847

79,8

7342

7183

97,8

8468

8359

98,7

9468

9368

98,9

Công lập

 

452

22,2

 

1428

44,5

 

1841

47,9

 

6453

89,8

 

7652

91,5

 

8652

92,4

Ngoài công lp

 

1585

77,8

 

1778

55,5

 

2006

52,1

 

730

10,2

 

707

8,458

 

716

7,6

Cộng toàn thành phố

 

21897

16305

75,4

26382

21161

80,20

29948

26769

89,0

50522

47855

94,6

60611

58534

96,8

68019

66555

97,9

Cộng công lập

 

 

3135

20,8

 

6017

29,22

 

8833

32,8

 

22857

48,3

 

28019

48,5

 

32522

49,3

Cộng ngoài công lập

 

 

13170

79,2

 

15144

70,78

 

17936

67,2

 

24998

51,7

 

30515

51,5

 

34033

50,7

 

Biểu 3

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ MẦM NON ĐẾN TRƯỜNG, LỚP GIAI ĐOẠN 2019-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

STT

QUẬN, HUYỆN

LOẠI HÌNH

Thực trạng trẻ Mầm non đến lớp năm học 2018-2019

Kế hoạch huy động trẻ Mầm non đến lớp giai đoạn 2020-2022

Kế hoạch huy động trẻ Mầm non đến lớp giai đoạn 2023-2025

Dân số điều tra

Số trẻ đến lớp

Tỷ lệ huy động

Tỷ lệ trẻ đến trường mầm non công lập

Tỷ lệ trẻ đến trường mầm non ngoài công lập

Dân số điều tra

Số trẻ đến lớp

Tỷ lệ huy động

Tỷ lệ trẻ đến trường mầm non công lập

Tỷ lệ trẻ đến trường mầm non ngoài công lập

Dân số điều tra

Số trẻ đến lớp

Tỷ lệ huy động

Tỷ lệ trẻ đến trường mầm non công lập

Tỷ lệ trẻ đến trường mầm non ngoài công lập

1

Hi Châu

 

10183

9026

88,6

 

 

16696

15511

92,9

 

 

22869

22504

98,4

 

 

Công lp

 

5198

 

57,6

 

 

7054

 

45,5

 

 

10440

 

46,4

 

Ngoài công lp

 

3828

 

 

42,4

 

8457

 

 

54,5

 

12064

 

 

53,6

2

Thanh Khê

 

10481

9263

88,4

 

 

11660

10491

90,0

 

 

12600

12270

97,4

 

 

Công lp

 

3032

 

32,7

 

 

3960

 

37,7

 

 

4665

 

38,0

 

Ngoài công lp

 

6231

 

 

67,3

 

6531

 

 

62,3

 

7605

 

 

62,0

3

Sơn Trà

 

9665

8573

88,7

 

 

10689

9532

89,2

 

 

11708

10530

89,9

 

 

Công lp

 

2873

 

33,5

 

 

3522

 

36,9

 

 

4145

 

39,4

 

Ngoài công lp

 

5700

 

 

66,5

 

6010

 

 

63,1

 

6385

 

 

60,6

4

Ngũ Hành Sơn

 

7914

6814

86,1

 

 

8033

7281

90,6

 

 

8256

7858

95,2

 

 

Công lp

 

2659

 

39,0

 

 

3073

 

42,2

 

 

3597

 

45,8

 

Ngoài công lp

 

4155

 

 

61,0

 

4208

 

 

57,8

 

4261

 

 

54,2

5

Liên Chiểu

 

12756

12014

94,2

 

 

16022

15162

94,6

 

 

16929

16156

95,4

27,4

 

Công lp

 

2372

 

19,7

 

 

4095

 

27,0

 

 

4428

 

 

72,6

Ngoài công lp

 

9642

 

 

80,3

 

11067

 

 

73,0

 

11728

 

 

 

6

Cẩm Lệ

 

9944

9250

93,0

 

 

10724

10153

94,7

 

 

11317

10791

95,4

 

 

Công lp

 

2953

 

31,9

 

 

3252

 

32,0

 

 

3507

 

32,5

 

Ngoài công lp

 

6297

 

 

68,1

 

6901

 

 

68,0

 

7284

 

 

67,5

7

Hòa Vang

 

11476

9220

80,3

 

 

13169

11565

87,8

 

 

14288

13215

92,5

 

 

Công lp

 

6905

 

74,9

 

 

9080

 

78,5

 

 

10493

 

79,4

 

Ngoài công lp

 

2315

 

 

25,1

 

2485

 

 

21,5

 

2722

 

 

20,6

Cộng toàn Thành phố

 

72419

64160

88,5

 

 

86993

79695

91,4

 

 

97967

93324

94,9

 

 

Cộng công lập

 

 

25992

 

41,3

 

 

34036

 

42,8

 

 

41275

 

44,1

 

Cộng ngoài công lập

 

 

38168

 

 

58,7

 

45659

 

 

57,2

 

52049

 

 

55,9

 

Biểu 4

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2019-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

STT

Đơn vị

Số trường

Thực trạng 5 tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia

Dự kiến năm đạt, nâng mức, công nhận lại

 

Tổ chức và quản lý nhà trường

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

 

Công lập

Ngoài công lập

 

I

Quận Hải Châu

13

3

 

 

 

 

 

 

 

1

MN 20/10

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021 (mức 2)

 

2

MN 19/5

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2019 (mức 2)

 

3

MN Hoa Ban

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2020

 

4

MN Anh Đào

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021

 

5

MN Dạ Lan Hương

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021 (mức 2)

 

6

MN Ngọc Lan

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022 (mức 2)

 

7

MN Hoa Phượng Đỏ

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022 (mức 2)

 

8

MN Tuổi thơ

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2023 (mức 2)

 

9

MN Bình Minh

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2023 (mức 2)

 

10

MN Măng Non

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021 (mức 2)

 

11

MN Ánh Hồng

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024 (mức 2)

 

12

MN Tiên Sa

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

13

MN Hoàng Lan

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021

 

14

MN Ngôi Sao Xanh

 

1

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2020

 

15

MN Nhật Minh

 

1

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

16

MN Bé Hạnh Phúc

 

1

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2023

 

II

Quận Thanh Khê

5

3

 

 

 

 

 

 

 

1

MN Cẩm Nhung

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021 (mức 2)

 

2

MN Tuổi Hoa

1

 

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021 (mức 2)

 

3

MN Hồng Đào

1

 

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2023

 

4

MN Cẩm Tú

1

 

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2020

 

5

MN Thủy Tiên

1

 

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

6

MN Đức Minh

 

1

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Năm 2025

 

7

MN Hoa Mai

 

1

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Năm 2025

 

8

MN Ngôi sao xanh

 

1

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Năm 2025

 

III

Quận Sơn Trà

8

9

 

 

 

 

 

 

 

1

MN Hoàng Anh

1

 

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2020

 

2

MN Vành Khuyên

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022 (mức 2)

 

3

MN Rạng Đông

1

 

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025 (mức 2)

 

4

MN Hoàng Cúc

1

 

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2020

 

5

MN Bạch Yến

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022 (mức 2)

 

6

MN Hoàng Yến

1

 

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024 (mức 2)

 

7

MN Sơn Ca

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021

 

8

MN Họa My

1

 

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2023 (mức 2)

 

9

MN Vietkids 2

 

1

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm học 2020-2023

 

10

MN Hải Yến

 

1

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024

 

11

MN Hồng Minh

 

1

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

12

MN Khai Tâm

 

1

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2023

 

13

MN Trúc Quỳnh

 

1

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024

 

14

MN Mitsuba

 

1

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022

 

15

MN ACB-CN 2

 

1

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2023

 

16

MN Cát Tường

 

1

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

17

MN Thần Đồng

 

1

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022

 

IV

Quận Ngũ Hành Sơn

7

16

 

 

 

 

 

 

 

1

MN Bạch Dương

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024 (mức 2)

 

2

MN Sen Hồng

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024 (mức 2)

 

3

MN Ngọc Lan

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2023 (mức 2)

 

4

MN Hoàng Lan

1

 

 

 

 

 

 

Năm 2021 (mức 2)

 

5

MN Tân Trà

1

 

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021

 

6

MN Vàng Anh

1

 

 

 

 

 

 

Năm 2023

 

7

MN Hoàng Anh

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2020 (mức 2)

 

8

MN Bảo Anh

 

1

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024

 

9

MN Đôrêmon 2

 

1

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2020

 

10

MN Ngôi Sao Nhỏ

 

1

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021

 

11

MN Pikachu

 

1

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

12

MN Nhật Minh

 

1

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024

 

13

MN SOS

 

1

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024

 

14

MN Phượng Hồng

 

1

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

15

MN Sao Khuê 2

 

1

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021

 

16

MN Tuổi Thần Tiên

 

1

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Năm 2025

 

17

MN Họa My

 

1

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

18

MN Hướng Dương

 

1

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

19

MN Sóc Nâu

 

1

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

20

MN Thế Giới Toàn Cầu

 

1

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024

 

21

MN SunKisd

 

1

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

22

MN Ngôi Sao Xanh

 

1

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022

 

23

MN Hoa Niên

 

1

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

V

Quận Liên Chiểu

8

3

 

 

 

 

 

 

 

1

MN Tuổi Ngọc

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022 (mức 2)

 

2

MN Măng Non

1

 

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2023 (mức 2)

 

3

MN 1-6

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021 (mức 2)

 

4

MG Họa Mi

1

 

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022 (mức 2)

 

5

MN Tuổi Thơ

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2023 (mức 2)

 

6

MN Hướng Dương

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2023 (mức 2)

 

7

MN Sơn Ca

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024

 

8

MN Tuổi Hoa

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022

 

9

MN Đồ Rê Mí

 

1

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2019

 

10

MN Nốt Nhạc Xanh

 

1

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Năm 2024

 

11

MN Nhân Đức

 

1

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025

 

VI

Quận Cm Lệ

6

2

 

 

 

 

 

 

 

1

MN Hướng Dương

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đã đạt năm 2018 (mức 2), tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất

 

2

MN Trí Nhân

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022 (mức 2)

 

3

MN Bình Minh

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021 (mức 2)

 

4

MN Hương Sen

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đã đạt mức 2, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất

 

5

MN Sao Mai

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025 (mức 2)

 

6

MN Hoa Ngọc Lan

1

 

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Đã đạt mức 2, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất

 

7

MN Búp Sen Xanh

 

1

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022

 

8

MN Thiên Thần Nhỏ

 

1

Chưa đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024

 

VII

Huyện Hòa Vang

9

3

 

 

 

 

 

 

 

1

MN Hòa Tiến 2

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021 (mức 2)

 

2

MN Hòa Châu

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021 (mức 2)

 

3

MN Hòa Phước

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021 (mức 2)

 

4

MN Hòa sơn

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2021 (mức 2)

 

5

MN Hòa Phú

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022 (mức 2)

 

6

MN Hòa Liên

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022 (mức 2)

 

7

MN Hòa Khương

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024 (mức 2)

 

8

MN số 2 Hòa Phong

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025 (mức 2)

 

9

MN Hòa Bắc

1

 

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2025 (mức 2)

 

10

MN Ánh Khuyên

 

1

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2024

 

11

MN Búp Sen Hồng

 

1

Đạt

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Đạt

Năm 2022

 

12

MN Lạc Việt

 

1

Đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Chưa đạt

Năm 2025

 

Tổng cộng 95 trường

56

39

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 5

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CÁC TRƯỜNG MẦM NON GIAI ĐOẠN 2019 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

STT

Tên trường

Số trường

Năm đăng ký đánh giá ngoài

I

Quận Hải Châu

0

2

 

1

MN Ngôi Sao Xanh

 

1

Năm 2020

2

MN Nhật Minh

 

1

Năm 2025

II

Quận Thanh Khê

0

4

 

1

MN Phương Lan

 

1

Năm 2020

2

MN Đức Minh

 

1

Năm 2021

3

MN Ngôi Sao Xanh

 

1

Năm 2020

4

MN Hoa Mai

 

1

Năm 2022

III

Sơn Trà

0

10

 

1

MN Hồng Đức

 

1

Năm 2021

2

MN Vietkids 2

 

1

Năm học 2022-2023

3

MN An An

 

1

Năm 2022

4

MN Con Ong Nhỏ

 

1

Năm học 2024-2025

5

MN Hồng Minh

 

1

Năm 2021

6

MN Mitsuba

 

1

Năm 2022

7

MN ABC-CN 2

 

1

Năm 2023

8

MN Cát Tường

 

1

Năm 2020

9

MN Thần Đồng

 

1

Năm 2022

10

MN Khai Trí

 

1

Năm 2022

IV

Quận Ngũ Hành Sơn

1

12

 

1

MN Tân TRà

1

 

Năm 2020

2

MN Đôrêmon 2

 

1

Năm 2020

3

MN Ngôi Sao Nhỏ

 

1

Năm 2021

4

MN Pikachu

 

1

Năm 2025

5

MN Nhật Minh

 

1

Năm 2024

6

MN Phượng Hồng

 

1

Năm 2025

7

MN Sao Khuê 2

 

1

Năm 2021

8

MN Tuổi Thần Tiên

 

1

Năm 2025

9

MN Họa My

 

1

Năm 2025

10

MN Sóc Nâu

 

1

Năm 2025

11

MN Thế Giới Toàn Cầu

 

1

Năm 2024

12

MN SunKisd

 

1

Năm 2025

13

MN Ngôi Sao Xanh

 

1

Năm 2022

V

Quận Liên Chiu

1

10

 

1

MN Tuổi Họa

1

 

Năm học 2020-2021

2

MN Hoa Mai

 

1

Năm học 2019-2020

3

MN Tuổi Hồng

 

1

Năm học 2019-2020

4

MN Gia Viên

 

1

Năm học 2019-2020

5

MN Vành Khuyên

 

1

Năm học 2019-2020

6

MN Tho Nhi

 

1

Năm học 2019-2020

7

MN Hoa Sữa

 

1

Năm học 2019-2020

8

MN Nam Long

 

1

Năm học 2020-2021

9

MN Hòa Bình

 

1

Năm học 2021-2022

10

MN Hoa Sen Xanh

 

1

Năm học 2022-2023

11

MN Nốt Nhạc Xanh

 

1

Năm học 2024-2025

VI

Quận Cm Lệ

0

11

 

1

Phong Lan

 

1

Năm 2020

2

Hoàng Nhi

 

1

Năm 2022

3

Hoa Anh Đào

 

1

Năm 2022

4

Bình Hòa

 

1

Năm 2022

5

Ban Mai Xanh

 

1

Năm 2023

6

Thiên Nga

 

1

Năm 2023

7

Hương Mai

 

1

Năm 2023

8

Khánh An

 

1

Năm 2023

9

Bông Sen

 

1

Năm 2023

10

Chú ch Con

 

1

Năm 2023

11

Mầm Xanh

 

1

Năm 2024

VII

Huyện Hòa Vang

8

0

 

1

MN số 2 Hòa Phong

1

 

Năm 2021

2

MN Hòa Khương

1

 

Năm 2015

3

MN Hòa Ninh

1

 

Năm 2020

4

MN số 2 Hòa Liên

1

 

Năm 2018

5

MN Hoa Mai

1

 

Năm 2019

6

MN Hòa Tiến 2

1

 

Năm 2021 (cấp độ 2)

7

MN Hòa Phú

1

 

Năm 2022

8

MN Hòa Nhơn

1

 

Năm 2020 (cấp độ 2)

Tổng cộng 59 trường

10

49

 

 

Biểu 6

KẾ HOẠCH QUY MÔ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG MẦM NON GIAI ĐOẠN 2019-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

STT

Quận, huyện

Số trường mầm non giai đon 2019-2022

Số trường mầm non giai đoạn 2023-2025

Tổng số

Công lập

Tư thục

Tổng số

Công lập

Tư thục

1

Hải Châu

44

16

28

56

18

38

2

Thanh Khê

35

10

25

36

10

26

3

Sơn Trà

27

8

19

31

8

23

4

Ngũ Hành Sơn

24

7

17

26

7

19

5

Liên Chiểu

45

12

33

52

16

36

6

Cẩm Lệ

24

6

18

25

6

19

7

Hòa Vang

19

15

4

20

15

5

Tổng cộng

218

74

144

246

80

166

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN, DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI VÀ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT-KỸ THUẬT CHO CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP NGUỒN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2019-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

Đơn vị tính:Triệu đồng

TT

Danh mục đu tư

Phòng GDĐT Hải Châu

Phòng GDĐT Thanh Khê

Phòng GDĐT Sơn Trà

Phòng GDĐT Ngũ Hành Sơn

Phòng GDĐT Liên Chiểu

Phòng GDĐT Cm Lệ

Phòng GDĐT Hòa Vang

Tng cộng

Phân kỳ đầu tư

Ghi chú

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

A

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của ngành giáo dục, đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

15.768

10.569

7.916

6.874

7.511

5.410

14.823

68.871

68.871

 

 

 

 

 

 

Chi tiết theo biểu 2

B

Kinh phí xây dựng cơ bản giai đoạn 2020-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

12.800

6.100

11.000

12.800

12.000

7.500

12.900

75.100

 

 

31.100

9.000

19.400

9.500

6.100

 

1

Báo cáo danh mục chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo danh mục chuẩn bị đầu tư

 

 

 

 

 

 

2

Xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật

12.800

6.100

11.000

12.800

12.000

7.500

12.900

75.100

 

 

31.100

9.000

19.400

9.500

6.100

Chi tiết theo biểu 3

 

Tổng cộng

28.568

16.669

18.916

19.674

19.511

12.910

27.723

143.971

68.871

 

31.100

9.000

19.400

9.500

6.100

 

Bằng chữ làm tròn: Một trăm bốn mươi ba tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu đồng

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4601/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố)

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT

TÊN THIẾT BỊ-ĐỒ CHƠI

ĐVT

Phòng GDĐT Hải Châu

Phòng GDĐT Thanh Khê

Phòng GDĐT Sơn Trà

Phòng GDĐT Ngũ Hành Sơn

Phòng GDĐT Liên Chiểu

Phòng GDĐT Cm Lệ

Phòng GDĐT Hòa Vang

Tổng số lượng mua bổ sung và mua sắm mới

Đơn giá

Dự toán kinh phí

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

17= 1+..+ 16

18

19=17*18

DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

 

 

 

 

 

 

1

Nhập vai - nghnghiệp

Bộ

139

48

38

50

54

18

76

423

22.000

9.306.000

2

Tạo hình - sáng tạo

Bộ

16

10

6

7

8

4

14

65

208.600

13.559.000

3

Vận động thông minh

Bộ

14

10

6

3

7

5

11

56

102.400

5.734.400

4

Vận động trong nhà

Bộ

12

9

7

6

6

4

12

56

247.000

13.832.000

5

Vận động ngoài trời diện tích lớn

Bộ

6

3

4

3

4

5

12

37

200.000

7.400.000

6

Vận động ngoài trời không có diện tích nhỏ

Bộ

11

8

6

4

4

3

7

43

110.000

4.730.000

7

Smart TV 65 inch

Cái

19

20

15

11

9

10

22

106

135.000

14.310.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.871.400

 

PHỤ LỤC 2A

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON QUẬN HẢI CHÂU

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT

TÊN THIẾT BỊ-ĐỒ CHƠI

ĐVT

Trường MN 19/5

Trường MN 30/4

Trường MN Cm Vân

Trường MN Hoa Phưng Đ

Trường MN Tuổi Thơ

Trường MN 20-10

Trường MN Anh Đào

Trường MN Hoa Ban

Trường MN Hoàng Lan

Trường MN Tiên Sa

Trường MN Bình Minh

Trường MN Măng Non

Trường MN Dạ Lan Hương

Trường MN Trúc Đào

Trường MN Ánh Hồng

Trường MN Ngọc Lan

Tổng số lượng mua bổ sung và mua sắm mới

Đơn giá

Dự toán kinh phí

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 = 1+..+ 16

18

19 = 17*18

DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhập vai - nghnghiệp

Bộ

14

7

5

15

5

8

10

28

1

4

1

10

12

6

8

5

139

22.000

3.058.000

2

Tạo hình - sáng tạo

Bộ

1

1

1

0

4

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

16

208.600

3.337.600

3

Vận động thông minh

Bộ

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

14

102.400

1.433.600

4

Vận động trong nhà

Bộ

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

12

247.000

2.964.000

5

Vận động ngoài trời diện tích lớn

Bộ

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

6

200.000

1.200.000

6

Vận động ngoài trời không có diện tích nhỏ

Bộ

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

0

2

0

1

1

1

11

110.000

1.210.000

7

Smart TV 65 inch

Cái

2

2

1

0

1

1

0

2

1

1

3

0

0

2

1

2

19

135.000

2.565.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.768.200

 

PHỤ LỤC 2B

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON QUẬN THANH KHÊ

Đơn vị tính: 1000 đng

TT

TÊN THIẾT BỊ-ĐỒ CHƠI

ĐVT

Trường MN Hải Đường

Trường MN Mẫu Đơn

Trường MN Phong Lan

Trường MN Tui Hoa

Trường MN Hoàng Mai

Trường MN Cm Nhung

Trường MN Cẩm Tú

Trưng MN Thủy Tiên

Trường MN Hồng Đào

Trưng MN Tưng Vy

Tổng số lượng mua bổ sung và mua sắm mới

Đơn giá

Dự toán kinh phí

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 = 1+…+ 10

12

13 = 11*12

DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhập vai - nghnghiệp

Bộ

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

48

22.000

1.056.000

2

Tạo hình - sáng tạo

Bộ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

208.600

2.086.000

3

Vận động thông minh

Bộ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

102.400

1.024.000

4

Vận động trong nhà

Bộ

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

9

247.000

2.223.000

5

Vận động ngoài trời diện tích lớn

Bộ

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

3

200.000

600.000

6

Vận động ngoài trời không có diện tích nhỏ

Bộ

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

8

110.000

880.000

7

Smart TV 65 inch

Cái

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

135.000

2.700.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.569.000

 

PHỤ LỤC 2C

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON QUẬN SƠN TRÀ

Đơn vị tính: 1000 đng

TT

TÊN THIẾT BỊ-ĐỒ CHƠI

ĐVT

Trường MN Rạng Đông

Trường MN Họa My

Trường MN Vành Khuyên

Trường MN Hoàng Yến

Trường MN Bch Yến

Trường MN Hoàng Cúc

Trường MN Hoàng Anh

Trường MN Sơn Ca

Tổng số lượng mua bổ sung và mua sắm mới

Đơn giá

Dự toán kinh phí

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 1 +…+ 8

10

11 = 9*10

DANH MỤC THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

 

 

 

 

 

 

 

1