Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 436/QĐ-TTg 2020 Khung trình độ quốc gia đối với trình độ của giáo dục đại học

Số hiệu: 436/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 436/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ sở giáo dục đại học và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Hội đồng Quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các cơ sở giáo dục đại học;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KGVX(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học để xây dựng, phê duyệt chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học nhằm đổi mới hoạt động đào tạo gắn với bảo đảm, nâng cao chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam; thiết lập mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các nước trong khu vực và trên thế giới; tạo ra cơ chế liên thông giữa các trình độ đào tạo; xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

2. Yêu cầu

a) Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là các bộ, ngành, địa phương) tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học một cách đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

b) Thống nhất nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp, các hiệp hội liên quan trong triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của Giáo dục đại học.

c) Tạo hành lang pháp lý hướng dẫn thống nhất các cơ sở giáo dục đại học thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học bảo đảm tính chuẩn mực, cơ bản, hiện đại, thiết thực, kế thừa và liên thông; tính đa dạng trong sự thống nhất về chuẩn kiến thức của các chương trình giáo dục đại học, tạo thuận lợi cho hội nhập và công nhận văn bằng giữa các quốc gia.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Xây dựng và ban hành các văn bản, tài liệu để triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành quy định về chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, hoàn thành trong quý III năm 2020.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan xây dựng và ban hành các quy định, văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các hội đồng tư vấn khối ngành thực hiện xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học, hoàn thành trong quý IV năm 2020.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học rà soát, điều chỉnh cấu trúc, nội dung, phương pháp thực hiện chương trình đào tạo bảo đảm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động, hoàn thành trong quý IV năm 2020.

d) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa hoặc ban hành mới các quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm định; bảo đảm phù hợp với chuẩn chương trình đào tạo theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Khung trình độ quốc gia Việt Nam; hoàn thành trong quý IV năm 2021.

2. Xây dựng và ban hành chuẩn chương trình cho từng lĩnh vực và ngành đào tạo trong giáo dục đại học

a) Các bộ thành lập Hội đồng tư vấn khối ngành gồm các chuyên gia đầu ngành ở các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, các nhà quản lý giáo dục đại học và đại diện của giới doanh nghiệp, công nghiệp và các cơ quan quản lý nguồn nhân lực, hoàn thành trong quý IV năm 2020 để xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo để thẩm định, ban hành, hoàn thành trong quý IV năm 2022, cụ thể như sau:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan thành lập các hội đồng tư vấn khối ngành cho các lĩnh vực gồm: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; kinh doanh và quản lý; pháp luật; khoa học sự sống; khoa học tự nhiên; toán và thống kê; máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật; kỹ thuật; sản xuất và chế biến; kiến trúc và xây dựng; nông lâm nghiệp và thủy sản; thú y; nhân văn; khoa học xã hội và hành vi; báo chí và thông tin; dịch vụ vận tải; môi trường và bảo vệ môi trường;

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan thành lập hội đồng tư vấn khối ngành Sức khỏe;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan thành lập hội đồng tư vấn khối ngành cho các lĩnh vực gồm: Nghệ thuật; du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; dịch vụ xã hội;

- Bộ Công An chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thành lập hội đồng tư vấn khối ngành An ninh;

- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thành lập hội đồng tư vấn khối ngành Quốc phòng.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập các hội đồng thẩm định để thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo cho các ngành, khối ngành của từng lĩnh vực trong giáo dục đại học, hoàn thành trong quý III năm 2023.

3. Rà soát, cập nhật, phát triển chương trình đào tạo giáo dục đại học để thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo quản lý, giảng viên thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, hoàn thành trong quý IV năm 2021.

b) Các cơ sở giáo dục đại học thực hiện rà soát, điều chỉnh cấu trúc, nội dung, phương pháp thực hiện chương trình đào tạo; biên soạn chương trình chi tiết các môn học, học phần, biên soạn giáo trình, triển khai đào tạo trên cơ sở chương trình đào tạo đã được cập nhật, phát triển bảo đảm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động, hoàn thành trong quý IV năm 2024.

c) Các cơ sở giáo dục đại học nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ phát triển chương trình và đảm bảo chất lượng đào tạo và thực hiện kiểm định theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, hoàn thành trong quý I năm 2025.

4. Xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học với Khung tham chiếu trình độ ASEAN

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng báo cáo tham chiếu đối với các trình độ của giáo dục đại học của Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN, hoàn thành trong quý III năm 2020.

b) Hội đồng tư vấn xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học với Khung tham chiếu trình độ ASEAN xây dựng báo cáo tham chiếu, trình độ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi báo cáo cho Ủy ban tham chiếu Khung trình độ quốc gia của các nước ASEAN, hoàn thành trong quý II năm 2025.

5. Đẩy mạnh cộng tác truyền thông thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện truyền thông về triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục đại học, hoàn thành theo kế hoạch hằng năm.

b) Các cơ sở giáo dục đại học xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông về việc triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam tại từng cơ sở giáo dục đại học, hoàn thành theo kế hoạch hằng năm.

6. Kiểm tra, giám sát thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học

Định kỳ hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát công tác triển khai Khung trình độ quốc gia tại các cơ sở giáo dục đại học.

III. KINH PHÍ

1. Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ do các cơ quan trung ương thực hiện và được tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm trình Quốc hội quyết định.

2. Cơ sở giáo dục đại học sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong quý IV năm 2020, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cp tỉnh, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện của bộ, cơ quan, địa phương mình.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai Kế hoạch và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện Kế hoạch đồng bộ và hiệu quả.

4. Các hiệp hội, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp, các bên liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để tham gia thực hiện công tác triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học theo chỉ đạo, đề nghị của cơ quan trung ương và địa phương được giao chủ trì, tổ chức thực hiện.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng dự toán kinh phí, phân bổ, hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc chi kinh phí; hướng dẫn định mức chi kinh phí triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học theo các quy định hiện hành của pháp luật.

6. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung thuộc Kế hoạch và các quy định liên quan để thực hiện Kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chủ động đề xuất, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 436/QD-TTg

Hanoi, March 30, 2020

 

DECISION

INTRODUCING PLAN FOR IMPLEMENTATION OF HIGHER EDUCATION QUALIFICATIONS OF VIETNAMESE QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR 2020 - 2025 PERIOD

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Higher Education dated June 18, 2012;

Pursuant to the Law on amendment to the Law on Higher Education dated November 19, 2018;

Pursuant to the Government's Decree No. 99/2019/ND-CP dated December 30, 2019 elaborating and providing guidelines for a number of Articles of the Law on Amendment to certain Articles of the Law on Higher Education;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 1981/QD-TTg dated October 18, 2016 approving the structural framework of the national educational system;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the Minister of Education and Training.

HEREBY DECIDES:

Article 1. Promulgated together with this Decision is the plan for implementation of higher education qualifications of the Vietnamese Qualifications Framework (VQF) for the 2020 - 2025 period (hereinafter referred to as “the Plan”).

Article 2. This Decision takes effect from the date on which it is signed.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies, chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities, higher education institutions and relevant organizations and individuals shall implement this Decision./.

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR APPLICATION OF HIGHER EDUCATION QUALIFICATIONS OF VIETNAMESE QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR 2020 - 2025 PERIOD
(Enclosed with Prime Minister's Decision No. 436/QD-TTg dated March 30, 2020)

Implementing the Prime Minister's Decision No. 1982/QD-TTg, the Prime Minister promulgates a plan for implementation of higher education qualifications of the Vietnamese Qualifications Framework (hereinafter referred to as “higher education qualifications”) with the following contents:

I. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

1. Objectives

Implement higher education qualifications to provide the basis for formulation and approval of standards for higher education programs, which shall facilitate renovation of training activities and assurance of quality of higher education in Vietnam; establish the connection with national qualifications frameworks of other countries in the region and around the world; provide mechanisms for transition between education levels; and promote a learning society and lifelong learning.

2. Requirements

a) Specify the tasks of Ministries, Ministerial-level agencies, Governmental agencies and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities (hereinafter referred to as “ministries and local governments”) for them to direct and organize implementation of higher education qualifications in a consistent and effective manner, ensuring compliance with regulations of the Law on Higher Education and Law on Amendment to certain Articles of Law on Higher Education.

b) Clarify responsibilities of relevant associations, enterprises, higher education institutions and supervisory authorities for implementation of higher education qualifications.

c) Establish a legal framework to provide consistent guidelines on implementation of higher education qualifications for higher education institutions, ensuring standardization, modernity, practicality, inheritance, connection and diversity in establishment of standards on knowledge acquired from training programs, promotion of international integration and recognition of degrees between countries.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Formulation and promulgation of documents for implementation of higher education qualifications

a) Ministry of Education and Training shall formulate and promulgate regulations on standards for higher education programs in accordance with the Law on Amendment to certain Articles of Law on Higher Education before the end of the third quarter of 2020.

b) Ministry of Education and Training shall take charge and cooperate with relevant associations, enterprises, ministries and local governments in formulating and promulgating guidelines for advisory councils for academic disciplines to develop standards for training programs of each academic discipline before the end of the fourth quarter of 2020.

c) Ministry of Education and Training shall formulate and promulgate instructional documents for higher education institutions to review and modify the structures and contents of their training programs and methods for implementation thereof in accordance with the Law on Amendment to certain Articles of Law on Higher Education and employers’ requirements before the end of the fourth quarter of 2020.

d) Ministry of Education and Training shall take charge and cooperate with relevant ministries in studying, reviewing and amending or promulgating regulations on quality assurance and accreditation suitable to training program standards according to the Law on Amendment to certain Articles of Law on Higher Education and VQF before the end of the fourth quarter of 2021.

2. Formulation and promulgation of standards for higher education programs

a) Ministries shall establish advisory councils for academic disciplines, which consist of top experts of higher education institutions and/or research institutes, higher education managers and representatives of businesses and human resources management bodies, before the end of the fourth quarter of 2020 to develop and propose standards for higher education programs to the Ministry of Education and Training for appraisal and promulgation before the end of the fourth quarter of 2022. To be specific:

- Ministry of Education and Training shall take charge and cooperate with relevant associations, enterprises, local governments and ministries in establishing advisory councils for education sciences and pedagogy; business and management; law; life science; natural science; mathematics and statistics; computer and information technology; engineering technology; engineering; manufacturing and processing; architecture and construction; agro-forestry-fishery; veterinary medicine; social and behavioral sciences; journalism and communications; transport services; and environment and environmental protection;

- Ministry of Health shall take charge and cooperate with relevant associations, enterprises, ministries and local governments in establishing an advisory council for healthcare studies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ministry of Public Security shall take charge and cooperate with other ministries and local governments in establishing an advisory council for security studies;

- Ministry of National Defense shall take charge and cooperate with other ministries and local governments in establishing an advisory council for national defense studies.

b) Ministry of Education and Training shall establish councils for appraisal and promulgation of standards for training programs of each academic discipline before the end of the third quarter of 2023.

3. Review, update and development of higher education programs for implementation of VQF

a) Ministry of Education and Training shall provide directions and guidelines on training in implementation of higher education qualification for managers and lecturers of higher education institutions before the end of the fourth quarter of 2021.

b) Higher education institutions shall review and modify the structures and contents of their training programs and methods for implementation thereof, draw up syllabi, compile textbooks and begin to provide training based on the updated training programs in accordance with the Law on Amendment to certain Articles of Law on Higher Education and employers’ requirements before the end of the fourth quarter of 2024.

c) Higher education institutions shall enhance the capacity of lecturers and officials in charge of training program development, ensure training quality and carry out accreditation according to regulations of the Law on Amendment to certain Articles of Law on Higher Education before the end of the first quarter of 2025.

4. Preparation of ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF) Referencing Report for higher education qualifications

a) Ministry of Education and Training shall establish an advisory council for preparation of an AQRF Referencing Report for VQF higher education qualifications before the end of the third quarter of 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Promotion of communications regarding implementation of higher education qualifications

a) Ministry of Education and Training shall take charge and cooperate with relevant ministries and local governments in formulating and launching plans for communications regarding implementation of higher education qualifications based on their respective competences in state management of higher education and annual operational plans.

b) Higher education institutions shall formulate and launch plans for communications within their establishments regarding implementation of higher education qualifications based on their annual operational plans.

6. Inspection and supervision of implementation of higher education qualifications

Ministry of Education and Training shall take charge and cooperate with relevant ministries and local governments in inspecting and supervising implementation of higher education qualifications in higher education institutions on an annual basis.

III. FUNDING

1. Central government budget shall cover the tasks performed by central government authorities, which shall be incorporated into the annual state budget estimate submitted to the National Assembly for decision.

2. Higher education institutions may use legal funding sources according to regulations of laws for the assigned tasks.

3. Other funding sources as per the law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. In the fourth quarter of 2020, Ministers, heads of Ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of provincial People’s Committees and principals of higher education institutions shall formulate plans for implementation of the tasks assigned in the Plan intra vires.

2. Ministers, heads of Ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of provincial People’s Committees and chairpersons of councils of higher education institutions shall direct, inspect and expedite implementation of the Plan and their own implementation plans.

3. Ministry of Education and Training shall take charge and cooperate with ministries and local governments in supervising, expediting and inspecting implementation of the Plan, submit periodical reports on such implementation to the Government and Prime Minister and propose necessary solutions for consistent and effective implementation of the Plan.

4. Professional associations, enterprises and other relevant parties shall participate in implementation of higher education qualifications according to the directions and proposals of in-charge central government authorities and local governments intra vires.

5. Ministry of Finance shall take charge and cooperate with the Ministry of Education and Training in calculating and allocating funding as well as providing guidelines on inspection and supervision of use of funding and on expenditure norms for implementation of higher education qualifications according to existent regulations of laws.

6. During the implementation of the Plan, any amendment considered necessary should be proposed to the Ministry of Education and Training for compilation and reporting to the Government, which shall consider and make the final decision./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 436/QĐ-TTg ngày 30/03/2020 về Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.245

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!