Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 410/QĐ-BGDĐT năm 2016 triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 410/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 04/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 410/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1501/QĐ-TTG NGÀY 28/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (đ
báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- UBVHGDTTN&NĐ của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đ
ng QGGD;
- Các Bộ có liên quan;
- UBND các tỉnh/ thành phố;
- Hội Khuy
ến học Việt Nam;
- Các đ
ơn vị trực thuộc Bộ GDĐT;
- Các sở GDĐT;
- Các ĐH, HV
, CĐ, TC;
- Đăn
g website Bộ;
- Lưu:
VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1501/QĐ-TTG NGÀY 28/8/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” (gọi tắt là Quyết định 1501), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 1501 của ngành Giáo dục như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu của ngành Giáo dục triển khai Quyết định 1501 giai đoạn 2015 - 2020.

2. Các nội dung của Kế hoạch triển khai Quyết định 1501 phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT và Điều kiện của từng đơn vị trong toàn ngành.

3. Đề cao trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, đào tạo trong việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên (HSSV), đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và thống nhất giữa cấp ủy và lãnh đạo chuyên môn trong việc triển khai Quyết định 1501.

4. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức liên quan trong việc triển khai Quyết định 1501.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

- 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giáo dục, thanh niên thiếu niên và nhi đồng là HSSV được phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được quán triệt nội dung Quyết định 1501, Kế hoạch triển khai Quyết định 1501 trong ngành Giáo dục.

- 100% cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- 100% đội ngũ làm công tác Đoàn, Đội, giáo viên dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Ít nhất 90% các trường trung học, trung cấp, cao đẳng, đại học thành lập bộ phận tư vấn hỗ trợ HSSV.

- 100% HSSV tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động.

- Giới thiệu cho Đảng 300.000 đoàn viên ưu tú, trong đó có ít nhất 100.000 đảng viên trẻ được kết nạp.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

a) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan hữu quan, cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” và Kế hoạch triển khai Quyết định 1501 của ngành Giáo dục.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập, việc làm; tuyên truyền các tinh hoa văn hóa, giá trị nhân bản của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam cho thanh niên, HSSV; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt trong HSSV. Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

b) Xây dựng chuyên Mục về giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trên Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục, các cơ quan truyền thông; các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục, đào tạo xây dựng chuyên Mục về nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trên website của đơn vị, tuyên truyền, vinh danh tấm gương người tốt, việc tốt trên cổng thông tin của đơn vị.

c) Chỉ đạo biên soạn, xuất bản, tái bản các sách giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống, kỹ năng sống cho HSSV.

d) Vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác xã hội.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

a) Xây dựng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong nhà trường bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm nội dung giáo dục tập trung vào những giá trị cơ bản của văn hóa dân tộc và nhân loại, giá trị cốt lõi và nhân văn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đi với giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép một số nội dung giáo dục phù hợp trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non đ hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt trong gia đình, trong nhà trường và cộng đồng xã hội.

- Đối với giáo dục ph thông: Tiếp tục thực hiện nội dung dạy học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân của chương trình hiện hành theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

Lựa chọn các nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc Điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và thời đại; giáo dục hành vi và chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn; bố trí thời lượng phù hợp cho hoạt động Đoàn, Đội, Hội, hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống, lòng tự hào dân tộc; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật; lối sống nhân ái bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng xã hội và đất nước; gắn giáo dục lý luận chính trị với giáo dục hình thành nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự học, sáng tạo ở nhà trường và tự đổi mới tri thức.

b) Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục lý luận chính trị theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; phát huy tính tích cực của HSSV; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

c) Đa dạng hóa và vận dụng các hình thức tổ chức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh kết hp nội dung sinh hoạt Đoàn, Đội trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường phổ thông.

- Thực hiện giáo dục theo chủ đề kết hp với hoạt động vui chơi hoạt động thực hành trải nghiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non.

- Tăng cường các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội; đưa hoạt động trực nhật, hoạt động vệ sinh trường, lp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường của học sinh vào nội quy, quy chế của nhà trường.

- Tăng cường các hoạt động câu lạc bộ văn hóa, thể thao trong các nhà trường ph thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học; Thực hiện có nền nếp việc tập thể dục giữa giờ cho học sinh phthông, các bài tập thể dục tại chỗ cho học sinh và hô khẩu ngữ sau khi tập thể dục.

d) Phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, HSSV; tổ chức giới thiệu sách, cuộc thi về sách; xây dựng tủ sách pháp luật, giáo dục nhân cách cho HSSV.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong các cơ sở giáo dục, đào tạo

a) Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học tốt”; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo.

b) Các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trong HSSV, nhà giáo nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, đất nước, của ngành Giáo dục, địa phương, nhà trường. Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường trong việc tổ chức các cuộc vận động và phong trào thi đua do Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động.

c) Hằng năm, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ quản lý, nhà giáo, người học để khen thưởng, tổng kết, phát triển, nhân rộng các phong trào, mẫu hình nhà giáo, HSSV tiêu biểu trong các nhà trường.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các cơ sgiáo dục, đào tạo

a) Hằng năm, tổ chức tập huấn bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp, giáo viên giảng dạy các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân; Giáo dục chính trị, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, tổng phụ trách Đội; giáo viên làm công tác Đoàn, Hội; trợ lý quản lý sinh viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm lớp; giảng viên lý luận chính trị trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

b) Hoàn thiện chế độ chính sách đối với đội ngũ làm công tác HSSV, cán bộ Đoàn, Hội, Đội.

Rà soát tham mưu ban hành chế độ chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

c) Tạo cơ chế để phát hiện, bồi dưỡng và tăng cường tính chủ động, tích cực, trách nhiệm của HSSV làm cộng tác viên trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV.

d) Vinh danh, tuyên dương, khen thưởng cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên có thành tích trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục học sinh, sinh viên

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục HSSV.

- Các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức tuyên truyền cho cha mẹ HSSV về quyền, bổn phận của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên trong gia đình ứng xử mẫu mực, làm gương trong giáo dục nhân cách cho HSSV; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi HSSV; chủ động phối hợp với nhà trường và các đoàn thể trong việc giáo dục HSSV.

- Tổ chức để cha mẹ HSSV cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường giáo dục tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện. Tạo Điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh triển khai và phát huy có hiệu quả vai trò trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

b) Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện:

- Các trường mầm non, phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ.

- Tiếp tục thực hiện và đưa các nội dung phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông.

- Quy định thống nhất việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường từ năm học 2015-2016.

- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có bộ phận tư vấn, hỗ trợ HSSV; chú trọng hoàn thiện mô hình hoạt động và bố trí cán bộ, giáo viên (chuyên trách/kiêm nhiệm) để làm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp; khuyến khích tổ chức tư vấn cho học sinh tiểu học.

- Khuyến khích hoạt động của các câu lạc bộ sở thích, tài năng trong HSSV.

c) Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em; đẩy mạnh quản lý và bảo đảm an ninh, trật tự trường học, an toàn cho HSSV.

- Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục. Các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa nhà trường và công an địa phương.

- Tăng cường quản lý, giáo dục, tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường; các cơ sở giáo dục đào tạo thành lập T công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học với lực lượng nòng cốt là lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo. HSSV xung kích tnh và công an địa phương.

- Lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo định kỳ hàng năm gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tâm tư, tình cảm, định hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp của HSSV.

- Các nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cung cấp thông tin liên hệ giữa nhà trường với gia đình, HSSV.

- Ngành Giáo dục chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, các bộ, ban ngành Trung ương và các cấp quản lý cùng cấp ở địa phương ký kết và triển khai chương trình phối hợp theo giai đoạn, hàng năm.

6. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho học sinh, sinh viên

a) Các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo tham mưu chính quyền địa phương trong việc sử dụng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường.

b) Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng các thiết chế và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho HSSV.

c) Các sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, đào tạo rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, bãi tập, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các câu lạc bộ sở thích nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho HSSV.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai Kế hoạch

a) Các cấp quản lý giáo dục từ Trung ương đến địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch của ngành Giáo dục đến toàn thể cán bộ, nhà giáo, người học.

b) Vụ Công tác HSSV phối hợp với Văn phòng Bộ, Báo Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan báo chí chủ động tổ chức tuyên truyền, giới thiệu nội dung của Quyết định 1501, Kế hoạch của Ngành; tình hình triển khai của các địa phương, cơ sở giáo dục, đào tạo.

c) Các sở GD&ĐT; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch của địa phương, đơn vị về triển khai Quyết định 1501.

2. Các sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch Quyết định 1501 của địa phương và tổ chức ở các cơ sở giáo dục; định kỳ 01 năm báo cáo về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

3. Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch cụ thể cho đơn vị; định kỳ 01 năm báo cáo về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) đtổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí triển khai thực hiện Đề án 1501 cấp hàng năm và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

Vụ Kế hoạch Tài chính hướng dẫn các vụ, cục chức năng xây dựng dự toán, hàng năm bố trí kinh phí hoạt động triển khai Đề án.

5. Vụ Công tác học sinh, sinh viên làm đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, khen thưởng định kỳ việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai Quyết định 1501, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ phận thường trực - Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, bà Lê Thị Hằng, ĐT: 04.38680367; 0985.111.868; e-mail: lehang@moet.edu.vn để báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét Điều chỉnh./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1501/QĐ-TTG NGÀY 28/8/2015 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2015-2020” TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số
410/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nhiệm vụ

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Giai đoạn 2015-2017

1.

Tổ chức hội nghị triển khai Quyết định 1501 của ngành Giáo dục

Quý I năm 2016

Hội nghị

Chủ trì: Lãnh đạo Bộ

Chuẩn bị: Vụ Công tác HSSV, Văn phòng bộ, Tổ Công tác thực hiện Quyết định 1501

Trung ương Đoàn TNCS HChí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông...

2.

Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục cho HSSV trong các sở giáo dục, đào tạo

Quý I năm 2016

Công văn hướng dn của Bộ GD&ĐT

Vụ Công tác HSSV

Viện KHGD Việt Nam, các vụ bậc học trực thuộc Bộ GD&ĐT

3.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 1501 của các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục, đào tạo

Quý I năm 2016

Kế hoạch của các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục, đào tạo

Các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục, đào tạo

Các sở, ban ngành địa phương

4.

Tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho HSSV

Hng năm

Kịch bản truyn thông

Vụ Công tác HSSV, Văn phòng Bộ

Đài Truyn hình Việt Nam, các cơ quan truyền thông Trung ương, địa phương

5.

Xây dựng tiêu chí về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa đối với HSSV trong các cơ s GD&ĐT

Quý II năm 2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Vụ Công tác HSSV

Viện KHGD Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT

6.

Tham mưu ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường phổ thông

Quý II năm 2016

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Cục Nhà giáo và Cán bộ QLCSGD

Trung ương Đoàn TNCS HChí Minh, Vụ Công tác HSSV, Vụ Tổ chức cán bộ

7.

Biên soạn tài liệu đọc thêm về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HChí Minh” sử dụng trong các cơ sở giáo dục theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Quý II, III năm 2016

Tài liu tham khảo

NXB Giáo dục Việt Nam

Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Công tác HSSV, các đơn vị trc thuc B GD&ĐT

8.

Tập hun giáo viên, cán bộ quản lý về lng ghép tích hp nội dung giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống vào chương trình Giáo dục mầm non cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Quý III năm 2016

Tài liệu tập hun

Vụ GD Mm non

Trường ĐHSP Hà Nội, Vụ Công tác HSSV, Viện KHGD Việt Nam

9.

Biên soạn tài liệu về giáo dục đạo đức, li sng văn hóa và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên

Quý IV năm 2016

Bộ tài liệu giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, Bộ tài liệu thực hành kỹ năng sống

Vụ Công tác HSSV, NXB GDVN

Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện KHGD Việt Nam, các Vụ bậc học trực thuộc Bộ GD&ĐT

10.

Xây dựng chuyên Mục về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV

Quý IV năm 2016

Chuyên Mục bài viết về Gương Người tốt - Việc tốt, Phong trào thi đua của ngành và các phong trào thi đua yêu nước

Báo Giáo dục và Thi đại, Văn phòng Bộ

Vụ Công tác HSSV và các đơn vị thuộc Bộ, Website các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục, đào tạo

11.

Tập huấn giáo viên cốt cán về tích hp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên qua các giá trị văn hóa truyền thống và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Quý IV năm 2016

Tài liệu tập hun giáo viên, Báo cáo kết quả

Vụ GD Thường xuyên

Trường ĐHSP Hà Nội, Vụ Công tác HSSV, Vụ GD Trung học, Viện KHGD Việt Nam

12.

Tập hun nâng cao trình độ, phẩm chất năng lực, bản lĩnh nghnghiệp của đội ngũ giáo viên Giáo dục chính trị các trường cao đng, trung cấp

Quý IV năm 2016, 2017

Tài liệu tập hun, Báo cáo kết quả công tác tập huấn

Vụ GD Chuyên nghiệp

Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Công tác HSSV

13.

Biên soạn chương trình, giáo trình đi mi việc giảng dạy các môn lý luận chính trị

Năm 2016

Chương trình, giáo trình

Vụ GD Đại học

Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Công tác HSSV

14.

Rà soát, sửa đi, bổ sung giáo trình Pháp luật đại cương cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp

Năm 2016

Giáo trình

Vụ GD Đại học

Vụ Pháp chế

15.

Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý trong các trường phổ thông

Năm 2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Vụ Công tác HSSV

Vụ GD Trung học, Cục Nhà giáo và Cán bộ QLCSGD, Viện KHGD Việt Nam, Vụ Pháp chế

16

Quy định tổ chức các hoạt động văn hóa cho HSSV trong các cơ sở giáo dục, đào tạo

Năm 2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Vụ Công tác HSSV

Vụ GD Đại học, Vụ GD Trung học, Vụ Pháp chế

17.

Hướng dn về xây dựng và thực hành quy tc ứng xử văn hóa

Năm 2016

Văn bản hướng dn

Vụ Công tác HSSV

Viện KHGD Việt Nam, Vụ GD Tiểu học, Vụ GD Trung học, Vụ GD Chuyên nghiệp, V GD Đi hc

18.

Hướng dn công tác khen thưởng và xử lý kỷ luật học sinh phổ thông

Năm 2016

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Vụ Công tác HSSV

Vụ Thi đua - Khen thưởng, các Vụ bậc học trực thuộc Bộ GD&ĐT

19.

T chức tuyên dương, vinh danh tm gương HSSV tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học; vinh danh, khen thưởng cán bộ, nhà giáo có thành tích trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV

Năm 2016

L tuyên dương

Vụ Công tác HSSV

Hội Khuyến học VN, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Vụ Thi đua - Khen thưởng, NXB Giáo dục VN, các Vụ, Cục trực thuộc Bộ GD&ĐT

20.

Tập hun công tác phát triển Đảng trong HSSV cho cán bộ phụ trách công tác đảng ở các sở GD&ĐT và trường ĐH-CĐ-TC

Năm 2016

Tài liệu tập hun

Vụ Công tác HSSV

Ban Tổ chức TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ Hà Ni

21.

Nghiên cứu giải pháp đi mới công tác giáo dục lịch sử truyền thống dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho học sinh các trường trung học, sinh viên các trường đại học, cao đẳng

Năm 2016

Đ tài cấp Bộ

Vụ GD Trung học, Vụ Công tác HSSV

Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Văn phòng Ban cán sự Đảng, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT

22.

Tài liệu hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thông qua các giá trị văn hóa truyền thống

Năm 2016

03 bộ tài liệu: Tài liệu dành cho báo cáo viên, Tài liệu dành cho học viên, Tài liệu dành cho ông bà, cha m

Vụ GD Thường xun

ĐHSP Hà Nội, Vụ Công tác HSSV, Viện KHGD Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam

23.

Tổ chức bi dưỡng về đi mới phương pháp dạy môn Đạo đức, Giáo dục công dân và kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục lối sống, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, Tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Hằng năm

Tài liệu tập hun, Báo cáo công tác tập huấn

Vụ GD Tiu học, Vụ GD Trung học

Vụ Công tác HSSV

24.

Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức, quản lý các hoạt động giáo dục đặc thù cho CBQL, GV trong các trường chuyên biệt vùng dân tộc thiểu số (Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú, Dự bị đại học)

Hng năm

Tài liệu tập hun

Vụ GD Dân tộc

Viện KHGD Việt Nam

25.

Tập hun phương pháp tập hợp thanh niên, HSSV phản bác các luận Điểm xuyên tạc trên mạng Internet, các mạng xã hội (thực hiện Kế hoạch 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014)

Hng năm

Tài liệu tập hun

Vụ Công tác HSSV

Trung ương Đoàn TNCS HChí Minh, Bộ Công an, Cục Công nghệ thông tin

26.

Tập huấn đi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nội dung giáo dục Pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên môn Giáo dục công dân cấp THCS, THPT

Hằng năm

Tài liệu tập hun, Báo cáo công tác tập huấn

Vụ GD Trung học

Vụ Công tác HSSV

27.

Tập hun nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, giáo dục chính trị và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đối với Trưởng/phó phòng Công tác học sinh sinh viên và cán bộ đoàn, hội các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Hằng năm

Tài liệu tập huấn, Báo cáo công tác tập huấn

Vụ Công tác HSSV

Vụ Giáo dục Đại học, Vụ GD Chuyên nghiệp, Viện KHGD Việt Nam

28.

Tập hun đi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học

Hằng năm

Tài liệu tập huấn, Báo cáo công tác tập huấn

Vụ GD Tiu học

Vụ Công tác HSSV

29.

Tổng hợp, sưu tm, biên soạn sách hay về tm gương anh hùng, các ấn phẩm về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống và kỹ năng sống

Hằng năm

Danh Mục, các n phẩm

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ban Tuyên giáo TW, Vụ Công tác HSSV, các đơn vị trc thuc B GD&ĐT

30.

Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tm gương đạo đc H Chí Minh”

Hằng năm

Kết quả thi

Vụ Công tác HSSV

Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ sở GDĐT

31.

Kim tra việc triển khai thực hiện Quyết định 1501 của các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục, đào tạo

Hằng năm

Báo cáo kiểm tra

Vụ Công tác HSSV

Thành viên TCông tác thực hin Đề án

32.

Kiểm tra, giao ban liên ngành Giáo dục - Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống bạn lực học đường tăng cường hiệu quả của công tác phối hợp; đánh giá kịp thi diễn biến tình hình HSSV để chỉ đạo, xử lý

Hằng năm

Báo cáo kiểm tra

Vụ Công tác HSSV

Các Cục: A83, C42, V28, V11 - Bộ Công an

33.

Hội thảo, tập huấn về công tác tư vn tâm lý trong các trường phổ thông

Hằng năm

Kỷ yếu hội thảo, Tài liệu tập huấn

Vụ Công tác HSSV

Cục Nhà giáo và Cán bộ QLCSGD, Vụ GD Tiểu học, Vụ GD Trung học, Viện KHGD Vit Nam

34.

Tập huấn cho giảng viên giảng dạy pháp luật đại cương trong các cơ sgiáo dục đại học, lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng

Hằng năm

Tài liệu tập huấn

Vụ GD Đại học

Vụ pháp chế, Vụ Công tác HSSV

35.

Tập hun công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và công tác quản lý HSSV, tuyên truyền về biển đảo và chủ quyền lãnh thổ đầu năm học cho cán bộ làm công tác HSSV các trường ĐH,CĐ,TC và các sở GD&ĐT

Hằng năm

Tài liệu tập huấn

Vụ Công tác HSSV

Các Cục: A83, C42, V28, V11 - Bộ Công an

36.

Tổ chức Cuộc thi viết về tm gương học sinh chăm ngoan, học giỏi, vượt khó, học tập và làm theo tấm gương đo đức Hồ Chí Minh

Năm 2017

Tập bài viết

Báo Giáo dục và Thời đại

Báo Thiếu niên Tin phong, Vụ Công tác HSSV

37.

Xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đng và trung cấp chuyên nghiệp

Năm 2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Vụ Công tác HSSV

Các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, Văn phòng Ban cán sự Đảng, Vụ Pháp chế

38.

Sửa đổi Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình xã hội

Năm 2017

Chỉ thị của Bộ trưởng BGD&ĐT

Vụ Công tác HSSV

Bộ Văn hóa, Ththao - Du lịch, các Vụ bậc học trực thuộc Bộ GD&ĐT

39

Sửa đi Thông tư s 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 ban hành Điều lBan đại diện cha m hc sinh

Năm 2017

Thông tư của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Vụ GD Trung học

Vụ Công tác HSSV, các Vụ bậc học trực thuộc Bộ GD&ĐT

40.

Quy định tổ chức hoạt động các câu lạc bộ sở thích, tài năng và trách nhiệm tham gia công tác xã hội của HSSV

Năm 2017

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Vụ Công tác HSSV

Các Vụ bậc học trực thuộc Bộ GD&ĐT, Viện Khoa học GDVN

41.

Sơ kết 3 năm triển khai Quyết định 1501

Năm 2017

Báo cáo đánh giá sơ kết

Bộ GD&ĐT

Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục, đào to

II

Giai đon 2018-2020

1.

Tuyên truyn về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sng cho HSSV

Hằng năm

Kịch bản truyn thông

Vụ Công tác HSSV, Văn phòng Bộ

Đài Truyn hình Việt Nam, Báo đài truyền hình Trung ương, địa phương

2.

Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức, quản các hoạt động giáo dục đặc thù cho CBQL, GV trong các trường chuyên biệt vùng dân tộc thiểu số (Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú, Dự bị đại học)

Hằng năm

Tài liệu tập huấn

Vụ GD Dân tộc

Viện KHGD Việt Nam

3.

Tổ chức bi dưỡng phương pháp và kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục lối sống, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, Tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Hằng năm

Tài liệu tập huấn, Báo cáo công tác tập huấn

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Vụ Công tác HSSV, Vụ GD Tiểu học, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

4.

Tập huấn nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức, giáo dục chính trị và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đối với Trưởng/phó phòng Công tác học sinh sinh viên và cán bộ đoàn, hội các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Hằng năm

Tài liệu tập huấn, Báo cáo công tác tập huấn

Vụ Công tác HSSV

Vụ GD Đại học, Vụ GD Chuyên nghiệp, Viện KHGD Việt Nam

5.

Tập huấn nâng cao trình độ, phẩm chất năng lực, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên Giáo dục chính trị các trường cao đẳng, trung cấp

Hằng năm

Tài liệu tập huấn, Báo cáo kết quả tập huấn

Vụ GD Chuyên nghiệp

Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Công tác HSSV

6.

Tổng hp, sưu tầm, biên soạn sách hay về tấm gương anh hùng, các n phẩm về bồi dưỡng tâm hồn, giá trị sống và kỹ năng sống

Hằng năm

Danh Mục, các n phẩm

Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ban Tuyên giáo TW, Vụ Công tác HSSV, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT

7.

Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuối trhọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Hằng năm

Kết quả thi

Vụ Công tác HSSV

Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ sở giáo dục, đào tạo

8.

Tập huấn cho giảng viên giảng dạy pháp luật đại cương trong các sở giáo dục đại học, lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng

Hằng năm

Tài liệu tập huấn

Vụ GD Đại học

Vụ Pháp chế

9.

Tập huấn công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và công tác quản lý HSSV đầu năm học cho cán bộ làm công tác HSSV các trường ĐH, CĐ, TC và các sở GD&ĐT

Hằng năm

Bi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB, GV tại các nhà trường

Vụ Công tác HSSV

Các Cục: A83, C42, V28, V11 - Bộ Công an

10.

Tập huấn tuyên truyền về bin đảo và chủ quyền lãnh thổ cho các báo cáo viên, cán bộ cốt cán phụ trách công tác HSSV

Hằng năm

Tài liệu tập huấn

Vụ Công tác HSSV

Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

11.

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định 1501 của các bộ, ngành, địa phương, sở giáo dục, đào tạo

Hằng năm

Báo cáo kiểm tra

Vụ Công tác HSSV

Thành viên Tổ Công tác thực hin Đề án

12.

Tổ chức kim tra, giao ban liên ngành Giáo dục - Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống bạo lực học đường tăng cường hiệu quả của công tác phối hợp; đánh giá kịp thời diễn biến tình hình HSSV

Hằng năm

Báo cáo kiểm tra

Vụ Công tác HSSV

Các Cục: A83, C42, V28, V11 - Bộ Công an

13.

Hội thảo, tập huấn về công tác tư vn tâm lý trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp

Hằng năm

Kỷ yếu hội thảo, Tài liệu tập huấn

Vụ Công tác HSSV

Cục Nhà giáo và Cán bộ QLCSGD, Vụ GD Đại học, Vin KHGD Vit Nam

14.

Biên soạn tài liệu, tập huấn về Đi mới phương pháp dạy học môn Đạo đức Tiu học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học và thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Năm 2018

Tài liệu tập huấn

Viện KHGD Việt Nam, Vụ GD Tiểu học

Vụ Công tác HSSV

15.

Biên soạn tài liệu, tập huấn Đi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân THCS, THPT theo hướng phát trin năng lực, phẩm chất người học và qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Năm 2018

Tài liệu tập huấn

Viện KHGD Việt Nam, Vụ GD Trung học

Vụ Công tác HSSV

16.

Tập huấn công tác phát trin Đảng trong HSSV cho cán bộ phụ trách công tác đảng các sở GD&ĐT và trường ĐH-CĐ-TC

Năm 2018, 2020

Tài liệu tập huấn

Vụ Công tác HSSV

Ban Tổ chức TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối ĐH-CĐ Hà Ni

17.

Tổ chức tuyên dương, vinh danh tm gương HSSV tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học; vinh danh, khen thưởng cán bộ, nhà giáo có thành tích trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV

Năm 2018, 2020

Lễ tuyên dương

Vụ Công tác HSSV

Hội Khuyến học VN, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Vụ Thi đua - Khen thưởng, NXB Giáo dục VN, các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT

18.

Tổ chức Cuộc thi viết về tấm gương học sinh chăm ngoan, học giỏi, vượt khó, học tập và làm theo tm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Năm 2019

Tập bài viết

Báo Giáo dc và Thi đại

Báo Thiếu niên Tiền phong, Vụ Công tác HSSV

19.

Hội nghị tổng kết triển khai Quyết định 1501

Năm 2020

Thông báo kết luận

Vụ Công tác HSSV

Các bộ ngành liên quan và các đơn vị trực thuộc Bộ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 410/QĐ-BGDĐT năm 2016 triển khai Quyết định 1501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.757

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35