Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 40/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 07/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40/2005/QÐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHUYỂN TRÝỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SANG TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cãn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và UÒy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 nãm 2003 ;
Cãn cứ Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10 tháng 12
nãm 2003 của Bộ trýởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ Trýờng Cao đẳng ;
Cãn cứ Quyết định số 621/QĐ-BCG&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 nãm 2005 của Bộ trýởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành lập Trýờng
Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công vãn số 65/GDĐT-TC ngày 21 tháng 02 nãm 2005 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại
Tờ trình số 115/TTr-SNV ngày 01 tháng 03 nãm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chuyển Trýờng Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh (đýợc thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BCG&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 nãm 2005 của Bộ trýởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cõ sở nâng cấp Trýờng Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng) sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trýờng Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh là đõn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo, có tý cách pháp nhân, có con dấu riêng, đýợc cấp kinh phí hoạt động và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nýớc thành phố.

Trụ sở của Trýờng đặt tại số 390 Hoàng Vãn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trýờng Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều 2 Quyết định số 621/QĐ-BCG&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 nãm 2005 của Bộ trýởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trýờng hoạt động theo Điều lệ Trýờng Cao đẳng.

Điều 3. Trýờng Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh do Hiệu trýởng điều hành và có một số Phó Hiệu trýởng giúp việc Hiệu trýởng.

Hiệu trýởng, Phó Hiệu trýởng Trýờng Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch UÒy ban nhân dân thành phố quyết định bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự của Trýờng Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trýờng phù hợp với Điều lệ Trýờng Cao đẳng; đồng thời chỉ đạo các vấn liên quan đến việc chuyển Trýờng Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành Trýờng Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1485/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 3 nãm 1999 của UÒy ban nhân dân thành phố về việc chuyển Trýờng Trung học nghề Lý Tự Trọng thành Trýờng Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 5. Chánh Vãn phòng Hội đồng nhân dân và UÒy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tý, Thủ trýởng các sở-ngành thành phố có liên quan, và Hiệu trýởng Trýờng Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 
Nõi nhận :
- Nhý điều 5
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP  
- Ban Tư tưởng-Vãn hóa Thành ủy
- Ban VHXH-HĐND/TP
- Công an thành phố (PC.13)
- Kho bạc Nhà nýớc thành phố
- Sở Nội vụ (2 bản )  
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX, TH
- Lýu (VX/Nh)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2005/QĐ-UB ngày 07/03/2005 về chuyển Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh sang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143