Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3951/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án mở rộng, nâng cấp các trường trung học phổ thông để đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3951/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 08/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3951/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN MỞ RỘNG, NÂNG CẤP CÁC TRƯỜNG THPT ĐỂ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 04/12/2009;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định s872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phthông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Quyết định s986/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 44/2014/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Xét đề nghị của SGiáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1453/SGDĐT-KHTC ngày 06/8/2015; của Sở Tài chính tại Công văn s 3392/STC-QLNS.TTK ngày 10/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án mở rộng, nâng cấp các trường trung học phổ thông (THPT) để đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu: Mrộng, nâng cấp một số hạng mục công trình: Nhà đa năng, nhà hiệu bộ, nhà học bộ môn của các trường THPT trên địa bàn tỉnh để đạt tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia; nâng tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia lên 48% vào năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của bậc THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2. Yêu cầu: Các hạng mục công trình mở rộng, nâng cấp phải đảm bảo đúng quy chuẩn được quy định tại Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về phòng học bộ môn và tiêu chuẩn Việt Nam TCVN:2011 quy định phòng học, nhà đa năng, nhà bộ môn, nhà hiệu bộ đối với trường THPT chuẩn quốc gia.

3. Lộ trình thực hiện đến năm 2020.

3.1. Tiêu chuẩn trường THPT đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại Thông tư s47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường;

- Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

- Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục;

- Tiêu chuẩn 4: Tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học;

- Tiêu chuẩn 5: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

3.2. Tiêu chí xác định lộ trình triển khai thực hiện:

- Năm 2016: Mở rộng, nâng cấp các trường THPT đã đạt vững 04 tiêu chuẩn: 1, 2, 3, 5 theo quy định trường THPT chuẩn quốc gia; riêng tiêu chuẩn 4 chỉ còn thiếu 01 công trình trong các công trình: Nhà đa năng, Nhà bộ môn hoặc Nhà hiệu bộ cần xây dựng để đạt chuẩn quốc gia vào năm 2017.

- Năm 2017: M rng, nâng cấp các trường THPT đã đạt vững 04 tiêu chuẩn: 1, 2, 3, 5 theo quy định trường THPT chuẩn quốc gia; riêng tiêu chuẩn 4 ch còn thiếu từ 01 đến 02 công trình trong các công trình: Nhà đa năng, Nhà bộ môn hoặc Nhà hiệu bộ cần xây dựng để đạt chuẩn quốc gia vào năm 2018.

- Năm 2018: Mở rộng, nâng cấp các trường THPT đang phn đấu đạt vững 04 tiêu chuẩn: 1, 2, 3, 5 theo quy định trường THPT chuẩn quốc gia; riêng tiêu chuẩn 4 chỉ còn thiếu từ 01 đến 02 công trình trong các công trình: Nhà đa năng, Nhà bộ môn hoặc Nhà hiệu bộ cần xây dựng để đạt chuẩn quốc gia vào năm 2019.

- Năm 2019: Mở rộng, nâng cấp các trường THPT đang phấn đấu đạt vững 04 tiêu chuẩn: 1, 2, 3, 5 theo quy định trường THPT chuẩn quốc gia; riêng tiêu chuẩn 4 còn thiếu 02 công trình trong các công trình: Nhà đa năng, Nhà bộ môn, Nhà hiệu bộ hoặc Nhà lớp học cần xây dựng để đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020.

3.3. Danh mục các trường THPT được mở rộng, nâng cp để đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020.

TT

Tên
Trường THPT

Hạng mục đầu tư xây dựng

Dự kiến Kinh phí (Triệu đồng)

Nhà bộ môn

Nhà đa năng

Nhà hiệu bộ

I. Năm 2016

01 nhà

08 nhà

 

53.500

1

Trường THPT Triệu Sơn 1, huyện Triệu Sơn.

650 m2
(6 phòng)

 

 

5.500

2

Trường THPT Hong Hóa 4, Huyện Hong Hóa.

 

600 m2

 

6.000

3

Trường THPT Hậu Lộc 1, huyn Hu Lc.

 

600 m2

 

6.000

4

Trường THPT Cm Thủy 1, huyện Cm Thủy.

 

600 m2

 

6.000

5

Trường THPT Yên Định 3, huyện Yên Định.

 

600 m2

 

6.000

6

Trường THPT Quảng Xương 2, huyện Quảng Xương.

 

600 m2

 

6.000

7

Trường THPT Lam Kinh, huyện Thọ Xuân.

 

600 m2

 

6.000

8

Trường THPT Qung Xương 4, huyện Quảng Xương.

 

600 m2

 

6.000

9

Trường THPT Hong Hóa 2, huyện Hoằng Hóa.

 

600 m2

 

6.000

II. Năm 2017

02 nhà

06 nhà

02 nhà

58.000

1

Trường THPT Nông Cống 3, huyện Nông Cống.

 

600 m2

 

6.000

2

Trường THPT Như Xuân, huyện Như Xuân.

 

600 m2

 

6.000

3

Trường THPT Thạch Thành 1, huyện Thạch Thành.

 

600 m2

600 m2

11.500

4

Trường THPT Cầm Bá Thước, huyện Thường Xuân.

 

600 m2

600 m2

11.500

5

Trường THPT Triệu Sơn 2, huyện Triệu Sơn.

650 m2
(6 phòng)

600 m2

 

11.500

6

Trường THPT Hoằng Hóa 3, huyện Hoằng Hóa.

650 m2
(6 phòng)

600 m2

 

11.500

III. Năm 2018

02 nhà

08 nhà

01 nhà

64.500

1

Trường THPT Mai Anh Tun, huyện Nga Sơn

 

600 m2

 

6.000

2

Trường THPT Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân

 

600 m2

 

6.000

3

Trường THPT Đông Sơn 2, huyện Đông Sơn

 

600 m2

 

6.000

4

Trường THPT Tĩnh Gia 2, huyện Tĩnh Gia

06 phòng
650 m2

600 m2

 

11.500

5

Trường THPT Thạch Thành 3, huyện Thạch Thành

 

600 m2

 

6.000

6

Trường THPT Lang Chánh, huyện Lang Chánh

 

600 m2

 

6.000

7

Trường THPT Triệu Sơn 3, huyện Triệu Sơn.

6 phòng
650 m2

600 m2

 

11.500

8

Trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc.

 

600 m2

600 m2

11.500

IV. Năm 2019

TT

Tên
Trường THPT

Hạng mục đầu tư xây dựng

Dự kiến Kinh phí (Triệu đồng)

Nhà bộ môn

Nhà đa năng

Nhà lớp học

Tổng cộng

05 nhà

04 nhà

01 nhà

57.500

1

Trường THPT Thống Nhất, huyện Yên Định.

6 phòng
650 m2

600 m2

 

11.500

2

Trường THPT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.

6 phòng
650 m2

600 m2

 

11.500

3

Trường THPT Quảng Xương 3, huyện Quảng Xương.

6 phòng
650 m2

600 m2

 

11.500

4

Trường THPT Trần Phú, huyện Nga Sơn.

6 phòng
650 m2

600 m2

 

11.500

5

Trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn

06 phòng
650 m2

 

12 phòng
720 m2

11.500

4. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng đến năm 2020: 233.500 triệu đồng.

Trong đó:

- Năm 2016: 53.500 triệu đồng;

- Năm 2017: 58.000 triệu đồng;

- Năm 2018: 64.500 triệu đồng;

- Năm 2019: 57.500 triệu đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh từ nguồn vốn ngân sách sự nghiệp giáo dục hằng năm; UBND các huyện có trách nhiệm bố trí quỹ đất và đảm bảo kinh phí giải phóng mặt bằng (nếu có) để thực hiện.

6. Chủ đu tư: Giao UBND các huyện làm chủ đầu tư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, SKế hoạch và Đầu tư tham mưu triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hp với SGiáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tnh bố trí kinh phí từ ngân sách sự nghiệp giáo dục hàng năm để triển khai thực hiện Đán theo lộ trình đã được phê duyệt; đồng thời, bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị cho một số trường cận chuẩn đã đủ tiêu chuẩn đạt chuẩn quốc gia nhưng còn thiếu trang thiết bị, gồm các trường: THPT Đông Sơn I, THPT Hàm Rồng, THPT Tĩnh Gia 3, THPT Như Thanh, THPT Hậu Lộc 4, THPT Lê Văn Hưu để các trường nêu trên đạt chuẩn quốc gia vào năm 2015, 2016; trình duyệt theo quy định.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố (chủ đầu tư) có trách nhiệm: Bố trí quỹ đất và giải phóng mặt bằng xây dựng; đồng thời, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đề án trên địa bàn huyện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và trình duyệt theo quy định.

4. Các sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chủ động giải quyết các công việc có liên quan đến ngành, đơn vị; đồng thời, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện Đề án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các s: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
-
Chủ tịch UBND tnh;
-
Các Phó Chủ tịch UBND tnh;
-
PCVP UBND tnh Phạm Đình Minh;
-
Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3951/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án mở rộng, nâng cấp các trường trung học phổ thông để đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174