Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 38/2009/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục sửa đổi ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân gồm 5 cấp:

- Cấp I: Trình độ giáo dục, đào tạo;

- Cấp II: Lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

- Cấp III: Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục đào tạo;

- Cấp IV: Chương trình, ngành, nghề giáo dục đào tạo;

- Cấp V: Chuyên ngành, chuyên nghề giáo dục đào tạo.

Điều 2. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân cấp I, cấp II và cấp III:

- Cấp I: Trình độ giáo dục, đào tạo;

- Cấp II: Lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

- Cấp III: Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục đào tạo.

Phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 3.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, cập nhật Bảng danh mục giáo dục, đào tạo cấp I, cấp II và cấp III.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và cập nhật Bảng danh mục giáo dục, đào tạo cấp chi tiết hơn (cấp IV hoặc cấp IV và cấp V) phù hợp với yêu cầu quản lý giáo dục.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2009. Thay thế Quyết định số 25/2005/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). A.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No. 38/2009/QD-TTg

Hanoi, March 9, 2009

 

DECISION

ON ISSUANCE OF LIST OF EDUCATION AND TRAINING OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Statistics dated June 17, 2003;

Pursuant to the Law on Education dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on Vocational training dated November 29, 2006;

At the request of the Minister of Planning and Investment,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. The List of education and training of national education system includes 5 levels as follows:

- Level I: Standards for education and training;

- Level II: Fields of education and training;

- Level III: Groups of programs, majors, and vocations of education and training;

- Level IV: Programs, majors, and vocations of education and training;

- Level V: Majors and vocations of education and training;

Article 2. A List of education and training of national education system level I, level II, and level III shall be enclosed herewith:

- Level I: Standards for education and training;

- Level II: Fields of education and training;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A specific appendix shall be enclosed herewith.

Article 3.

1. The Ministry of Planning and Investment shall take charge and cooperate with the Ministry of Education and Training, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs in observation and update on List of education and training level I, level II, and level III.

2. The Ministry of Education and Training and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall cooperate with the Ministry of Planning and Investment in issuance and update on the List of education and training of specific levels (level IV or level IV and level V) in accordance with requirements for education management.

Article 4. Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, the Presidents of People’s Committees of provinces shall be responsible for implementation of this Decision.

Article 5. This Decision shall take effect from May 1, 2009, and replace Decision No. 25/2005/QD-TTg dated January 27, 2005 of the Prime Minister on regulations of the List of education and training of national education system./.

 

 

THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX

LIST OF EDUCATION AND TRAINING IN VIETNAM
(Issued together with Decision No. 38/2009/QD-TTg dated March 9, 2009 of the Prime Minister)

SECTION I: THE LIST OF EDUCATION AND TRAINING IN VIETNAM

THE LIST OF EDUCATION AND TRAINING IN VIETNAM LEVEL I

Level I code

NAME

00

Early Childhood Care and Education

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

Lower secondary education

22

Elementary vocational education for under 3 months

30

Upper secondary education

40

Vocational training schools (under management of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs)

42

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

Vocational college

51

College

52

University

60

Master

62

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

SECTION II: THE CONTENT OF LIST OF EDUCATION AND TRAINING IN VIETNAM

LEVEL I - STANDARDS FOR EDUCATION AND TRAINING

1. Early Childhood Care and Education (hereinafter referred to as ECCE) includes crèches and kindergartens.

- Education objectives: Promote children’s physical, intellectual, aesthetic development; shaping their personality, and preparing them for a smooth transition from preschool to 1st Grade.

- Duration of education and Enrollment standard: ECCE provides nurturing, caring and learning services for children from 3 months to 6 years of age.

- ECCE institutions include:

Crèches that accept infants from 3 months to 3 years of age;

Kindergartens that accept children from 3 years to 6 years of age;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. General education includes primary education, lower secondary education, and upper secondary education.

a) Primary education:

- Education objectives: Promote students’ suitable and unshakable development of their morality, intelligence, constitution, aesthetics, and other basic skills in order to prepare them for a smooth transition from primary education to lower secondary education.

- Duration of education: Lasts for 5 years, from 1st Grade to 5th Grade.

- Enrollment standard: The age for 1st Grade students is 6 years old.

- Qualifications: Students who finish primary education curriculum and meet all requirements as prescribed in regulations of the Minister of Education and Training shall be certified in their school reports by the Principal that completion of primary education curriculum.

b) Lower secondary education:

- Education objectives: Help students in reinforcing and developing their results of primary education; acquiring compulsory knowledge equivalent to secondary standard and initial knowledge about techniques and career counseling in order to prepare them for a smooth transition from lower secondary education to upper secondary education, vocational training or start working as unskilled workers.

- Duration of education: Lasts for 4 years, from 6th Grade to 9th Grade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Qualifications: Students who finish secondary education curriculum and meet all requirements as prescribed in regulations of the Minister of Education and Training shall be granted the Lower secondary school diploma by Chief of education and training office of districts.

c) Upper secondary education:

- Education objectives: Help students in reinforcing and developing their results of junior high school education; acquiring compulsory knowledge equivalent to high standard and normal knowledge about techniques and career counseling, promote their personal ability in order to choose the development way such as: attending universities, colleges, vocational schools, vocational training or start working as unskilled workers.

- Duration of education: Lasts for 3 years, from 10th Grade to 12th Grade.

- Enrollment standard: Before attending 10th Grade, 15-year-old students must obtain Lower secondary school diplomas.

- Qualifications: Students who finish secondary education curriculum and meet all requirements as prescribed in regulations of the Minister of Education and Training shall be taken examination and be granted Upper secondary school diplomas by Directors of education and training of provinces if they meet requirements.

3. Vocational education includes professional secondary schools and vocational training schools

a) Professional secondary schools (under management of the Ministry of Education and Training)

- Education objectives: Train workers to have knowledge, basic practice skills of a certain vocation, have independent working capacity and creativity, technical application to jobs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Enrollment standard: Students must have Lower secondary school diplomas or Upper secondary school diplomas according to duration of training.

- Qualifications: Students who finish professional secondary schools and meet all requirements as prescribed in regulations of the Minister of Education and Training shall be taken examination and be granted Professional secondary school diploma by Directors of education and training of provinces if they meet requirements.

b) Vocational training schools lasts for fewer than 1 year regarding to elementary-level vocational training and last for under 3 months regarding to vocational training, lasts for from 1 to 3 years regarding to intermediate and college-level vocational training.

- Elementary-level vocational training and short-term vocational training for under 3 months:

+ Vocational training objectives: Equip students for abilities to practice simple vocations or practice multiple tasks of a vocation; having a virtuous life, professional conscience, discipline awareness, industrial manners, having good health, and enable students to seek jobs, make jobs themselves, or keep studying higher levels.

+ Duration of vocational training: Lasts for under 1 year regarding to people who have education and health conformable to the vocations they wish to study.

+ Qualifications: Students who finish elementary-level vocational curriculum and short-term vocational training for under 3 months shall be attended examination if they are eligible, if they meet requirements, they shall be granted the Certificate of elementary-level vocational training by the Head of vocational institutions as prescribed in Article 15 of the Law on Vocational training in accordance with Decision of Director of central agencies on vocational training, or Certificate of short-term vocational training which is clarified content and duration of the courses.

- Intermediate-level vocational training:

+ Vocational training objectives: Equip students for professional knowledge and abilities to practice simple vocations or practice multiple tasks of a vocation; abilities to work independently and apply technology to their jobs; having a virtuous life, professional conscience, discipline awareness, industrial manners, having good health, and enable students to seek jobs, make jobs themselves, or keep studying higher levels.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Enrollment standard: Students must have Lower secondary school diplomas or Upper secondary school diplomas according to duration of training.

+ Qualifications: Students who finish intermediate-level vocational training may attend examination if they are eligible, if they meet requirements, they are shall be granted Intermediate-level vocational training diplomas by Principals of schools prescribed in Article 22 of the Law on Vocational training in accordance with regulations of Director of central agencies on vocational training.

- College-level vocational training:

+ Vocational training objectives: Equip students for professional knowledge and abilities to practice multiple tasks of a vocation; abilities to work independently and work in a group; acquiring abilities to create and apply technology to their jobs; resolve complicated problems; having a virtuous life, professional conscience, discipline awareness, industrial manners, having good health, and enable students to seek for jobs, make jobs themselves, or keep studying higher levels.

+ Duration of training: Lasts for from 2 to 3 years regarding to students obtaining Upper secondary school diplomas according to their vocations; lasts for from 1 to 2 years regarding to students obtaining Intermediate-level vocational training diplomas with the same vocation according to their vocations.

+ Enrollment standard: Students must have Upper secondary school diplomas or Intermediate-level Vocational school diplomas according to duration of training.

+ Qualifications: Students who finish college-level vocational training may attend examination if they are eligible, if they meet requirements, they are shall be granted College-level vocational diplomas by Principals of schools prescribed in Article 29 of the Law on Vocational training in accordance with regulations of Director of central agencies on vocational training.

4. Higher education includes college, undergraduate, master, and doctorate.

a) College:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- + Duration of training: Lasts for from 2 to 3 years regarding to students obtaining Upper secondary school diplomas or Professional or vocational secondary diplomas according to their vocation; lasts for from 1.5 to 2 years regarding to students obtaining Professional or vocational secondary diplomas with the same training area.

- Enrollment standard: Students must have Upper secondary school diplomas or Professional or vocational secondary diplomas according to duration of training.

- Qualifications: Students who finish college-level training and meet all requirements as prescribed in regulations of the Minister of Education and Training shall be taken examination and be granted College-level diploma by Directors of education and training of provinces if they meet requirements.

b) Undergraduate

- Education objectives: Help students to obtain professional knowledge and expertise practice skills, having abilities to work independently, creatively and detect, and resolve problems according to their majors.

- Duration of training: Lasts for from 4 to 6 years regarding to students obtaining Upper secondary school diplomas or Professional or vocational secondary diplomas according to their vocation; lasts for from 2.5 to 4 years regarding to students obtaining Professional or vocational secondary diplomas with their same majors; lasts for from 1.5 to 2 years regarding to students obtaining College-level diplomas with their same majors.

- Enrollment standard: Students obtaining Upper secondary school diplomas or Professional or vocational secondary diplomas or College-level diplomas according to duration of training.

- Qualifications: Students who finish higher education may attend or protect their graduate projects or thesis, meet all requirements as prescribed in regulations of the Minister of Education and Training shall be granted Bachelor’s degrees by Principals of universities in accordance with regulations of the Ministry of Education and Training.

The undergraduate academic degree in engineering major is referred to as Bachelor of Engineering; in architecture major is referred to as Bachelor of Architecture; in medical or pharmacy major is referred to as Bachelor of Medicine or Bachelor of Pharmacy or Bachelor's Degree; in fundamental science, pedagogy, law, or business majors is referred to as Bachelor’s Degree; in other majors are referred to as Undergraduate Degree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Education objectives: Help students to master both theory and practice, have abilities to work independently, creatively and detect, and resolve problems according to their majors.

- Duration of training: Lasts for 1 to 2 years regarding to students having undergraduate degrees.

- Enrolment standard: Students obtaining undergraduate degrees according to duration of training.

- Qualifications: Students who finish master-level training may protect their theses and meet all requirements as prescribed in regulations of the Minister of Education and Training shall be granted Master’s degrees by Principals of universities.

c) Doctorate:

- Education objectives: Help postgraduate students to master both theory and practice, have abilities to study independently, creatively, discover and resolve new problems about science and technology and provide guidance on scientific research and professional activities.

- Duration of training: Lasts for 4 years regarding to students obtaining undergraduate degrees, lasts for 2-3 years regarding to students obtaining master’s degrees. In special cases, the duration of training of doctorate may be extended as prescribed in regulations of the Minister of Education and Training.

- Enrollment standard: Students obtaining undergraduate degrees or master’s degrees.

- Qualifications: Postgraduate students who finish doctorate-level training may conduct their dissertation defense and meet all requirements as prescribed in regulations of the Minister of Education and Training shall be granted Doctoral degrees by Principals of universities, or Directors of scientific research institutions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

01. General programs: include broad programs for preschool education, primary education, lower secondary education, and upper secondary education.

08. Anti-illiteracy programs: include literacy and numeracy programs.

09. Specialized education programs: include personal skills and development programs such as manners, intelligences, managerial skills, and life orientation programs

14. Teacher training and education science includes:

- Education science: developing vocational and non-vocational subjects, conducting program assessment and educational research.

- Training for preschool, primary school, vocational, practical and non-vocational subject teachers, training for adult education teachers, teacher training teachers, and disabled children teachers. General and specialist teacher training programs.

21. Arts include:

- Fine arts: painting, graphic, sculpture;

- Performing arts: music, drama, dance, circus;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Design, craft skills.

22. Humanities include:

- Religion and theology, culture and foreign languages, study of regional culture;

- Mother tongue: Native language and languages and culture of ethnics groups;

- Other humanities: Interpretation and translation, linguistics, comparative culture, history, archaeology, philosophy, and ethnics.

31. Social and behavioral science includes:

- Economics, economic history, political science, sociology, demography, anthropology, ethnology, futurology, psychology, geography (excluding physical geography), peace and conflict studies, human rights.

32. Journalism and reporting include:

- Journalism; library programs; museum documentation and similar archive;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Publishing;

- Archival science.

34. Business and administration includes:

- Wholesale and retail sales, marketing, public relations, real estate;

- Finance, banking, insurance, investment analysis;

- Accounting, auditing;

- Management, administration, basic administration, personnel administration;

- Secretarial and office work.

38. Law includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

42. Life science includes:

- Biology, botany, bacteriology, toxicology, microbiology, zoology, ornithology, genetics, biochemistry, biophysics, and other related science, excluding hygiene and medical science.

44. Physical science includes:

- Astronomy and space science, physics and related science; chemistry and other related science, geology, geophysics, mineralogy, anthropology, morphology, physical geography, meteorology and atmospheric sciences including climatology, oceanography, volcanology, paleontology.

46. Mathematics and statistics include:

- Mathematics, executive research, numerical analysis, actuarial science, statistics and other related fields.

48. Computer science and information technology include:

- Computer science: computer system design, computer programming, data processing, network, administration software - system development (hardware development).

51. Engineering technology includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

52. Engineering includes:

- Technical drawing; mechanical engineering; metallurgy; electricity, electronics, telecommunication; energy technology and chemical engineering; geodesic; mining techniques and mineral processing engineering.

54. Manufacturing and processing includes:

- Food and drink processing; textile and garment; footwear, leather; materials (wood, paper, plastic, glass, etc).

58. Architecture and construction include:

- Architecture and urban planning: Structural architecture, landscape architecture, community planning, cartography;

- Civil engineering (traffic works, irrigation works, etc).

62. Agriculture, forestry and fishery include:

- Agronomy, crop husbandry, animal husbandry, gardening, forestry and forest product techniques, wildlife, aquaculture and fisheries.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Veterinary medicine and veterinary assisting.

72. Health includes:

- Medicine: surgery, infectious science, cytology, physiology, immunology, pathology, anesthesia, pediatrics, obstetrics, internal medicine, neurology, psychiatry, radiology, ophthalmology;

- Traditional medicine;

- Health services: public health, hygiene, physical therapy, recuperation, testing image; organ transplantation;

- Pharmacy, preservation and pharmacentics;

- Nursing, midwifery;

- Orthodontics: dentistry, dental hygiene, dental laboratory technology.

76. Social services include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Social works: counseling, welfare, etc.

81. Hotel, tourism, sports and personal services include:

- Hotel services, travel and tourism, sports and relaxing, hairdressing, beauty care and other personal services, beauty therapy, domestic science.

84. Transport services include:

- Boat sailors and officers, marine science, airline staff, air traffic control, rail operator, car, vehicle, machinery operator, postal services.

85. Environment and environmental protection include:

- Environmental control and protection and occupational safety.

86. Security and defense include:

- Security and social order: Tasks of police officers and relevant law enforcement officers, criminology, fire safety, civil safety;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

90*. Other fields

LEVEL III – GROUPS OF PROGRAMS, MAJORS AND VOCATIONS

I. ECCE – CODE 00

000101. ECCE programs include: Care and education programs for 3-36 month-old children in crèches; Care and education programs for 3-5 year-old children in kindergarten; 26-week programs for 5-year-old children who have not passed 3 or 4-year-old kindergarten classes; 26-week programs for mountainous children in kindergarten before attending 1st Grade; 36-day programs for 5-year-old children in kindergarten, etc.

II. I. PRIMARY EDUCATION – CODE 10

100101. Primary programs include: primary program, etc.

100801. Anti-illiteracy programs include: Anti-illiteracy program, etc.

100901. Specialized programs include: Specialized program, etc.

III. LOWER SECONDARY EDUCATION – CODE 20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

200901. Specialized programs include: Specialized education program, etc.

IV. ELEMENTARY-LEVEL VOCATIONAL TRAINING AND SHORT-TERM VOCATIONAL TRAINING FOR UNDER 3 MONTHS – CODE 22

2221. Art:

222102. Performing art includes: cinematography, master of ceremonies (MC), etc.

222103. Audiovisual art includes: Engineering photography; radio and TV use and operation; etc.

222104. Applied arts include: copper casting and inlay; rock sculpture; gem processing; screw thread; art embroidery; needle craft; basketwork production, etc.

2231. Social and behavioral science:

223103. Sociology and Humanity include: Peer education; etc.

2232. Journalism and reporting:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

223202. Information and Library include: Library, etc.

223203. Document - Archive - Museum include: Administrative documents; archive; etc.

2234. Business and administration include:

223401. Business includes: Electricity/water meter record, electricity/water bill collection and electricity/water management; small-size enterprise management; petroleum business operation, etc.

223403. Accounting – Auditing include: business accounting; administrative accounting, etc.

223404. Administration – Management include: management of forest resources; secretarial work, etc.

2238. Law:

223802. Legal services include: forest management; notary's practice, etc.

2242. Life science:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2244. Physical science:

224402. Earth science includes: local weather forecast, etc.

2248. Computer science and information technology include:

224801. Computer includes: computer repair and assembly techniques, etc.

224802. Information technology includes: Office computing; computer programming; database administrator; computer network administration; graphic design; website design; computer drawing and design, etc.

2251. Engineering technology includes:

225101. Engineering architecture and construction include: building technology; Installation and repair of residential water systems; bridge and railroad maintenance and repair; complete masonry services; concrete, etc.

225102. Mechanical engineering technology includes: forging; pressing; hammering; welding; arc welding; turning; milling; planing; metal cutting; automobile repair; agricultural machinery repair and assembly; construction equipment operation; construction equipment repair; forklift operation; pile driver operation; road roller – rammer operation; excavator operation; bulldozer operation, etc.

225103. Electrotechnology, electronics and telecommunications include: civil electricity, industrial electricity, civil electronics, industrial electronics; cell phone repair; 110kV station operation, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

225105. Production technology includes: precast concrete production; brick production; ceramic production, etc.

225106. Industrial management includes: food quality testing; cane sugar testing, etc.

225107. Petroleum industry includes: petroleum and refined products testing, etc.

225108. Printing technology includes: manual printing; resist dyeing, etc.

225109. Geotechnical engineering, geophysics and geodesic includes: terrain topography measurement, etc.

225110. Mining technology includes: coal screening machine operation; mining machine operation, etc.

2254. Manufacturing and processing:

225401. Food and drink processing includes: vegetable oil processing; food processing; industrial plant product processing; preliminary treatment of starch in tubers; etc.

225402. Manufacturing and processing of textile and garment; footwear, leather include: tailoring techniques; tanning; leather and footwear production, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2262. Agriculture, forestry and fishery include:

226201. Agriculture includes: Cereal and food crops; industrial crops; fruit crops; livestock and poultry breeds; plant protection; plant selection and multiplication; agricultural extension; etc.

226202. Forestry includes: Afforesting techniques; Flower and ornamental plant care, etc.

226203. Fishery includes: freshwater aquaculture techniques; brackish water aquaculture techniques; saltwater aquaculture techniques; nursery techniques; etc.

2264. Veterinary:

226402. Veterinary services include: livestock and poultry epidemic prevention, etc.

226403. Veterinary medicine production includes: Veterinary medicine production, etc.

2272. Health:

227202. Traditional medicine includes: massage; acupressure; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

227204. Pharmacy includes: Druggist; Elementary physician; herbal preparation, etc.

227205. Nursing and midwifery include: Nurses; nursing; midwifery, etc.

227206. Orthodontics includes: dental prosthesis, etc.

2276. Social services:

227601. Social works include: village medicine; social works, etc.

227602. Social services include: Domestic help; child care; care of old people and disabled, etc.

2281. Hotel, tourism, sports and personal service:

228101. Legal services include: tour guidance; tourism operation, etc.

228102. Hotel and restaurant services include: Protocol operation; hospitality operation; cooking techniques; beverage dispending, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2284. Transport services:

228401. Transport operators include: Automobile operators (all of class); inland vehicle operator; chief engineer of inland vehicle operator, etc.

228402. Postal services include: post outlet, etc.

2285. Environment and environmental protection:

228501. Environmental control and protection include: soil restoration and protection; waste treatment, etc.

228502. Occupational safety and industrial hygiene include: Occupational safety techniques, etc.

2286. Security and defense:

228601. Security and social order include: aviation transport security; aviation security screening, etc.

228603. Security includes: bodyguard, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

229001. Diving includes: underwater engineering, etc.

V. UPPER SECONDARY EDUCATION – CODE 30

300101. Upper secondary program includes: Upper secondary program; specialized secondary program; Continuing upper secondary program, etc.

300901. Specialized program includes: Specialized education program, etc.

VI. INTERMEDIATE-LEVEL VOCATIONAL TRAINING – CODE 40

4014. Teacher training and education science:

401402. Teacher training and education science include: vocational pedagogy, etc.

4021. Art:

402101. Art includes: wood sculpture techniques, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

402103. Audiovisual includes: disc and magnetic tape burning; radio equipment operation; television equipment operation; audiovisual material repair, etc.

402104. Applied arts include: copper casting and inlay; rock sculpture; gem processing; jewellery; lacquer and mother-of–pearl inlay techniques; ceramic fine art; furnishing articles; wood product processing and design; lace embroidery; etc.

4022. Humanities.

402202. Foreign language and culture include: aviation translation services, etc.

4031. Social and behavioral science:

403103. Sociology and Humanity include: Peer education; etc.

4032. Journalism and reporting:

403201. Journalism and reporting include: Reporters, editors, etc.

403202. Information - Library include: Library, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

403204. Publishing – Releasing include: printed matter release; etc.

4034. Business and administration include:

403401. Business includes: shipping business administration; river transport business administration; trucking business administration; rail transport business administration; electricity business administration; equipment and supply trading; cereal and food trading, exchange and preservation; etc.

403402. Finance – Banking – Insurance include: corporate finance, etc.

403403. Accounting – Auditing include: business accounting; etc.

403404. Administration – Management include: land management; urban traffic management; urban area management; waterway work management, etc.

4038. Law:

403802. Legal services include: forest management; inspection; notary's practice, etc.

4042. Life science:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4044. Physical science:

404402. Earth science includes: aviation meteorology monitoring; etc.

4046. Mathematics and statistics:

404602. Statistics includes: business statistics; etc.

4048. Computer science and information technology includes:

404801. Computer includes: computer repair and assembly techniques, etc.

404802. Information technology includes: Office computing; applied communication computing; data processing; computer programming; database administrator; computer network administration; ecommerce; graphic design; website design; computer drawing and design, information technology (software application), etc.

4051. Engineering technology includes:

405101. Engineering architecture and construction includes: building technology; water supply and drainage; rail transport construction and maintenance; mine building techniques; road bridge construction; airport repair and maintenance; irrigation work construction and improvement; waterway work construction; rig installation; bridge installation; concrete; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

225103. Electrotechnology, electronics and telecommunications include: civil electricity, industrial electricity, civil electronics, industrial electronics; electricity system; hydropower plant operation; avionics; medical imaging equipment, etc.

405104. Chemistry, material, metallurgy and environment include: cast iron refining; steel refining; colored metallurgy; annealing; metal casting; metal rolling and drawing; waste treatment in shipbuilding industry; waste treatment in steel industry; etc.

405105. Production technology includes: inorganic chemical manufacturing; fertilizer manufacturing; cleaning product manufacturing; pesticide manufacturing; paint manufacturing; cement manufacturing; etc.

405106. Industrial management includes: cereal and food quality testing; cane sugar testing, paper and paper pulp testing; rood bridge quality testing; etc.

405107. Petroleum industry includes: petroleum and refined product testing; petroleum sampling and chemical testing; petroleum extraction equipment operation; petroleum processing equipment operation; etc.

405108. Printing technology includes: printing technology; printing plates; printed product processing; etc.

405109. Geotechnical engineering, geophysics and geodesic includes: project geodesy; topographic surveying; geophysical survey; etc.

405110. Mining technology includes: drilling and blasting; coal screening machine operation; pit mining techniques; tunneling; mining drilling; etc.

4054. Manufacturing and processing:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

405402. Manufacturing and processing of textile and garment; footwear, leather include: tailoring techniques and fashion design; tanning; leather and footwear production, etc.

405403. Other manufacturing and processing include: tobacco processing; salt production; etc.

4062. Agriculture, forestry and fishery include:

406201. Agriculture includes: Cereal and food crops; industrial crops; fruit crops; plant selection and multiplication; plant protection; livestock and poultry breeds; agricultural extension; etc.

406202. Forestry includes: silviculture; gardening - ornamental plant care, ornamental animal; etc.

406203. Fishery includes: freshwater aquaculture techniques; brackish water aquaculture techniques; saltwater aquaculture techniques; fishing; fisheries extension; etc.

4064. Veterinary:

406402. Veterinary services include: Veterinary services; etc.

406403. Veterinary medicine production includes: Veterinary medicine production, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

407202. Traditional medicine includes: traditional nursing; etc.

407203. Health services include: medical laboratory techniques; physical therapy, rehabilitation; etc.

407204. Pharmacy includes: pharmaceutical engineering; drug testing techniques; etc.

407205. Nursing and midwifery include: midwifery; nursing; etc.

407206. Orthodontics includes: dental prosthesis; etc.

4076. Social services:

407601. Social works include: social work, etc.

407602. Social services include: family care services; etc.

4081. Hotel, tourism, sports and personal services:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

408102. Hotel and restaurant services include: cooking techniques; restaurant services; beverage dispending; etc.

408104. Beauty services include: beauty care; etc.

4084. Transport services:

408401. Transport operators include: inland vehicle operator; seagoing vessel operator; inland vehicle captain; rail transport operation; railway signal; ship engine operator; Air traffic control; etc.

408402. Postal services include:

4085. Environment and environmental protection:

408501. Environment and environmental protection include: marine environmental protection; response to marine oil spill; etc.

408502. Occupational safety and industrial hygiene include: personal protective equipment and labor environmental protection; etc.

4086. Security and defense:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

408603. Security includes: bodyguard, etc.

4090*. Other fields.

409001. Diving includes: technical diving; scientific diving; salvage diving; guided sightseeing tour diving; etc.

VII. PROFESSIONAL VOCATIONAL TRAINING – CODE 42

4214. Teacher training and education science:

421402. Teacher training includes: pre-school pedagogy; primary pedagogy; musical pedagogy; art pedagogy; sport pedagogy; specialized pedagogy; Vietnamese-minority ethnic bilingual pedagogy; etc.

4221. Art:

422101. Art includes: painting; sculpture; etc.

422102. Performing art includes: musical composition; musical theory; choral conductor; vocal music; traditional musical instrument; foreign instrument; Western musical instrument; piano; violin; ballet; national folk dance; traditional performing art; drama; traditional musical instrument; circus performing; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

422104. Applied fine art includes: crafts; furnishing articles; etc.

4222. Humanities:

422201. Vietnamese language and culture includes: popular culture; culture and tourism; etc.

422202. Foreign language and culture include: English; Russian; German; French; Korean; Chinese; Japanese; etc.

4232. Journalism and reporting:

423201. Journalism and reporting includes: Reporters, editors, etc.

423202. Information - Library include: Library, School library; Library – School Supply; etc.

423203. Document - Archive - Museum include: Administrative documents; archive; museum; etc.

423204. Publishing – Releasing include: printed matter release; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

423401. Business includes: Marketing; business operation in production facilities; import/export business; printed matter business; petroleum business; banking business; road transport business; railway transport business; air transport business; shipping business; inland transport business; etc.

423402. Finance – Banking – Insurance include: Finance – Banking; State finance; enterprise finance; commune finance; taxation; insurance; investment plan; banking; etc.

423403. Accounting – Auditing include: manufacturing enterprise accounting; commerce and service enterprise accounting; administrative accounting; construction accounting; banking accounting; cooperative accounting; wage control and social protection accounting; etc.

423404. Administration – Management include: manufacturing enterprise administration; commerce and service enterprise administration; agricultural enterprise administration; banking administration; office administration; human resource administration; banking administration; tourist accommodation administration; recreation, sport, convention service administration; land administration; housing and land administration; cultural administration; wage control and social protection administration; etc.

4238. Law:

423801. Law includes: Law; court clerk; etc.

423802. Legal services include: procuracy; forest management; inspection; etc.

4242. Life science:

424202. Applied biology includes: biotechnology; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

424402. Earth science includes: meteorology; hydrography; etc.

4246. Mathematics and statistics:

424602. Statistics includes: statistics; etc.

4248. Computer science and information technology include:

424801. Computer includes: computer, system, equipment and network; computer engineering maintenance and networking; etc.

424802. Information technology includes: system programming/analysis; website design and administration; office/business system; PC and network support; information storage and management; software development; system administration; computer-assisted drafting and design; etc.

4251. Engineering technology includes:

425101. Engineering architecture and construction include: architectural design; planning design; civil and industrial construction; transport work construction; bridge and road construction; irrigation work construction; mining work construction; water supply and drainage; building materials; etc.

425102. Mechanical engineering technology includes: mechanical engineering; machine making; automobile – tractor mechanical engineering; shipbuilding; welding; metal pressing; specialized machinery and equipment making; tool making; mechanic – electricity; mechanic - electronics; mechanic – refrigeration; agriculture - forestry machine making; microengine making; measurement; motor vehicle and machine repair and maintenance; refrigeration techniques; industrial engineering; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

425104. Chemistry, materials, metallurgy and environment include: petroleum and gas processing; inorganic chemicals; organic chemicals and preparations; refractory non-metallic material and silicate manufacturing; chemical analysis; environmental techniques; metallurgy; electrochemistry; etc.

425105. Production technology includes: production technology; etc.

425106. Industrial management includes: industrial management; quality control technology; etc.

425107. Petroleum industry includes: petroleum industry; etc.

425108. Printing technology includes: printing technology; etc.

425109. Geotechnical engineering, geophysics and geodesic include: geodesic; geology (hydrography – work – environment); mineral exploration geology; map; etc.

425110. Mining engineering includes: surface mining and enrichment; mining; etc.

4254. Manufacturing and processing:

425401. Cereal, food and drink processing include: processing and inspection; food processing and preservation; agricultural product processing and preservation; cereal processing and preservation; industrial plant processing and preservation; aquatic processing and preservation; cosmetic essential oil and flavoring processing; food and drink product processing; salt processing; cooking techniques; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

425403. Other manufacturing and processing include: paper pulp and paper manufacturing; absorbent materials; salt manufacturing; etc.

4262. Agriculture, forestry and fishery include:

426201. Agriculture includes: farming; farming and plant protection; animal husbandry; beekeeping; animal husbandry and veterinary; general irrigation; irrigational management; agricultural extension; etc.

426202. Forestry includes: strawberry – silkworm – silk; silviculture; forest product processing; forestry extension; etc.

426203. Aquatic product includes: aquaculture; aquatic resource development and protection; fishery extension; etc.

4264. Veterinary:

426402. Veterinary services include: Veterinary services; etc.

426403. Veterinary medicine production includes: Veterinary medicine production, etc.

4272. Health:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

427203. Health services include: general test; preventive medical test; parasitic and insect test; physical therapy; movement therapy; speech and language therapy; psychotherapy; rehabilitation equipment; X-ray; CT – Scanner; etc.

427204. Pharmacy includes: intermediate-level pharmacist; pharmacy techniques; etc.

427205. Nursing and midwifery include: general nursing; communal nursing; dental nursing; anesthetic and recovery nursing; midwifery; etc.

427206. Orthodontics includes: dental prosthesis; etc.

4276. Social services:

427601. Social work includes: social work, etc.

427602. Social services include: social services; etc.

4281. Hotel, tourism, sports and personal service:

428101. Tourism includes: travel; guidance; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

428103. Sports includes: sport aptitude; games; etc.

428104. Beauty services include: beauty care; etc.

428105. Home economics includes: home economics; etc.

4284. Transport services:

428401. Transport operators include: airport operator; air traffic control; waterway, seaway transport; airway transport; railway transport; road transport; etc.

428402. Postal services include: postal services, etc.

4285. Environment and environmental protection:

428501. Environmental control and protection include: Environmental control and protection; geological environmental control and protection; water, air, solid waste environment control and protection; marine environment control and protection; forest fire prevention; radiation safety; etc.

428502. Occupational safety and industrial hygiene services include: occupational safety; occupational safety and industrial environment; occupational and waterway environment; personal protective equipment and environment; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

428601. Security and social order include: criminal investigation; criminal techniques; security investigation; police investigation; prisoner reeducation management; entry and exit management; administrative management of social order; traffic safety and order management; fire safety; armed police and legal assistance; police military and martial art; etc.

428602. Military includes: scout; commando; border guard; etc.

4290*. Other fields

VIII. COLLEGE VOCATIONAL TRAINING – CODE 50

5014. Teacher training and education science:

501402. Teacher training and education science includes: vocational pedagogy, etc.

5021. Art:

502101. Art includes: wood sculpture techniques, etc.

502102. Performing art includes: film production; cinematography; cartoon production; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

502104. Applied arts include: copper casting and inlay; rock sculpture; gem processing; jewellery; lacquer and mother-of–pearl inlay techniques; wood product processing and design; furnishing articles; etc.

5022. Humanities.

502202. Foreign language and culture include: aviation translation services, etc.

5031. Social and behavioral science:

503103. Sociology and Humanity includes: Peer education; etc.

5032. Journalism and reporting:

503201. Journalism and reporting include: Reporters, editors, etc.

503202. Information - Library includes: Library, etc.

503203. Document - Archive - Museum include: Administrative documents; archive; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5034. Business and administration include:

503401. Business includes: shipping business administration; waterway transport business administration; trucking business administration; rail transport business administration; equipment and supply business administration; etc.

503402. Finance – Banking – Insurance include: corporate finance, etc.

503403. Accounting – Auditing include: business accounting; etc.

503404. Administration – Management include: land management; urban traffic management; urban area management; etc.

5038. Law:

503802. Legal services include: forest management; inspection; notary's practice, etc.

5042. Life science:

504202. Applied biology includes: biotechnology; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

504402. Earth science includes: aviation meteorology monitoring; etc.

5046. Mathematics and statistics:

504602. Statistics includes: business statistics; etc.

5048. Computer science and information technology include:

504801. Computer includes: computer repair and assembly techniques, etc.

504802. Information technology includes: Office computing; applied communication computing; data processing; computer programming; database administrator; computer network administration; ecommerce; graphic design; website design; computer drawing and design, information technology (software application), etc.

5051. Engineering technology includes:

505101. Engineering architecture and construction include: building technology; water supply and drainage; rail transport construction and maintenance; mine building techniques; road bridge construction; airport repair and maintenance; irrigation work construction and improvement; waterway work construction; rig installation; bridge installation; etc.

505102. Mechanical engineering technology includes: forging; pressing; hammering; welding; metal cutting; cold forging; mechanical engineering; ships’ hull manufacturing; gckdvpdtt; technical pipe processing; structural steel fabrication; mechanical equipment system repair and maintenance; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

505104. Chemistry, material, metallurgy and environment include: cast iron refining; steel refining; colored metallurgy; annealing; metal casting; metal rolling and drawing; waste treatment in shipbuilding industry; waste treatment in steel industry; etc.

505105. Production technology includes: inorganic chemical manufacturing; fertilizer manufacturing; cleaning product manufacturing; pesticide manufacturing; paint manufacturing; cement manufacturing; rubber product manufacturing; etc.

505106. Industrial management includes: cereal and food quality testing; cane sugar testing, paper and paper pulp testing; rood bridge quality testing; etc.

505107. Petroleum industry includes: petroleum and refined product testing; petroleum sampling and chemical testing; petroleum extraction equipment operation; petroleum processing equipment operation; etc.

505108. Printing technology includes: printing technology; etc.

505109. Geotechnical engineering, geophysics and geodesic include: project geodesy; topographic surveying; geophysical survey; etc.

505110. Mining technology includes: drilling and blasting; coal screening machine operation; pit mining techniques; tunneling; mining drilling; etc.

5054. Manufacturing and processing:

505401. Food and drink processing include: vegetable oil processing; food processing; aquatic processing and preservation; candy and cake production; alcohol manufacturing; soft drink manufacturing; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

505403. Other manufacturing and processing includes: tobacco processing; etc.

5062. Agriculture, forestry and fishery include:

506201. Agriculture includes: Cereal and food crops; industrial crops; fruit crops; plant protection; livestock and poultry breeds; etc.

506202. Forestry includes: silviculture; gardening - ornamental plant care, ornamental animal; etc.

506203. Fishery includes: freshwater aquaculture techniques; brackish water aquaculture techniques; saltwater aquaculture techniques; fishing; etc.

5064. Veterinary:

506402. Veterinary services include: Veterinary services; etc.

506403. Veterinary medicine production includes: Veterinary medicine production, etc.

5072. Health:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

507203. Health services include: medical laboratory techniques; physical therapy, rehabilitation; etc.

507204. Pharmacy includes: pharmaceutical engineering; drug testing techniques; etc.

507205. Nursing and midwifery include: midwifery; nursing; etc.

507206. Orthodontics includes: dental prosthesis; etc.

5076. Social services:

507601. Social work includes: social work, etc.

507602. Social services include: family care services; etc.

5081. Hotel, tourism, sports and personal services:

508101. Tourism services include: tour guidance; tour operator; MICE tourism administration; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

508104. Beauty services include: beauty care; etc.

5084. Transport services:

508401. Transport operators include: inland vehicle operator; seagoing vessel operator; inland vehicle captain; aircraft commerce services; rail transport operation; railway signal; ship engine operator; Air traffic control; etc.

508402. Postal services include: post and telecommunications; etc.

5085. Environment and environmental protection:

508501. Environment and environmental protection include: marine environmental protection; response to marine oil spill; etc.

508502. Occupational safety and industrial hygiene include: personal protective equipment and labor environmental protection; etc.

5086. Security and defense:

508601. Security and social order include: aviation transport security; aviation security screening, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5090*. Other fields.

509001. Diving includes: technical diving; scientific diving; salvage diving; guided sightseeing tour diving; etc.

IX. COLLEGE – CODE 51

5114. Teacher training and education science:

511402. Teacher training includes: preschool education; primary education; special education; civics; physical education; national defense education; Mathematics pedagogy; Informatics pedagogy; Physics pedagogy; Chemistry pedagogy; Biology pedagogy; Industrial technique pedagogy; Agriculture techniques pedagogy; Home economics pedagogy; Literature pedagogy; History pedagogy; Geography pedagogy; Music pedagogy; Fine art pedagogy; etc.

5121. Art:

512101. Art includes: painting; graphics; sculpture; pottery; etc.

512102. Performing art includes: vocal music; Western musical instrument performing; national instrument performing; choreographer; performing; actors; producers; cameraman; etc.

512103. Audiovisual art includes: Photography; film and video technology; multimedia communication; sound design; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5122. Humanities.

512201. Vietnamese language and culture include: Vietnamese studies; etc.

512202. Foreign language and culture include: English; etc.

512203. Other humanities include: popular culture; etc.

5132. Journalism and reporting:

513201. Journalism and reporting include: journalism; etc.

513202. Information - Library include: Information – Library; etc.

513203. Document - Archive - Museum include: archival science; museology; etc.

513204. Publishing – Releasing include: releasing; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Business includes: business administration; marketing; etc.

513402. Finance – Banking – Insurance include: Finance – Banking; etc.

513403. Accounting – Auditing include: Accounting; etc.

513404. Administration – Management include: human resources administration; management information system; office administration; office secretary; culture administration; etc.

5138. Law:

513802. Legal services include: legal services; etc.

5142. Life science:

514202. Applied biology includes: biotechnology; etc.

5144. Physical science:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5146. Mathematics and statistics:

514602. Statistics includes: statistics; etc.

5148. Computer science and information technology include:

Computer science includes: networking and communications; information system; etc.

514802. Information technology includes: applied informatics; etc.

5151. Engineering technology includes:

515101. Engineering architecture and construction includes: constructional work engineering; constructional engineering; etc.

515102. Mechanical engineering technology includes: mechanical engineering; machine making; mechanic – electricity; mechanic - electronics; automobile engineering; traffic engineering; mechanic – refrigeration; etc.

515103. Electrical, electronic and communication engineering includes: electricity, electronics and communication; electricity and electronics; electronics and communication; electricity; electronics; automation; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

515105. Production technology includes: welding technology; industrial maintenance; etc.

515106. Industrial management includes: industrial management; etc.

515109. Geotechnical engineering, geophysics and geodesic includes: geotechnical engineering; geodesic engineering; etc.

515110. Mining engineering includes: mining engineering; enrichment engineering; etc.

5154. Manufacturing and processing:

515401. Cereal, food and drink processing includes: food technology; agricultural product processing and preservation; postharvest technology; aquatic processing technology;

515402. Manufacturing and processing of textile and garment; footwear, leather includes: knitting technology; textile technology; chemical staining; sewing technology; leather and footwear technology; etc.

515403. Other manufacturing and processing includes: paper pulp and paper production; absorbent materials; salt production, etc.

5158. Architecture and construction include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5162. Agriculture, forestry and fishery include:

Agriculture includes: agricultural extension; animal husbandry; farming; etc.

516202. Forestry includes: forestry; silviculture; agriculture – forestry; forest product processing; etc.

516203. Fishery includes: aquaculture; etc.

5164. Veterinary:

516402. Veterinary services include: Veterinary services; etc.

5172. Health:

517203. Heath services includes: physical therapy; anesthesia and rehabilitation; image techniques; medicine techniques; etc.

517205. Nursing and midwifery include: nursing; midwifery; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5176. Social services:

517601. Social work includes: social work, Ho Chi Minh Young Pioneer team work; etc.

5181. Hotel, tourism, sports and personal service:

518105. Home economics includes: home economics; etc.

5184. Transport services:

518401. Transport operator includes: transport operator; seagoing vessel operator; ship machinery operation; etc.

5185. Environment and environmental protection:

518501. Environmental control and protection include: land management; etc.

5186. Security and defense:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

518602. Military includes: border defense; air defense and force command and staff; land force command and staff; etc.

5190*. Other fields.

X. PRIMARY EDUCATION – CODE 52

5214. Teacher training and education science:

521401. Education science includes: pedagogy; etc.

521402. Teacher training includes: preschool education; primary education; special education; civics; political education; physical education; national defense education; Mathematics pedagogy; Informatics pedagogy; Physics pedagogy; Chemistry pedagogy; Biology pedagogy; Industrial technique pedagogy; Agriculture techniques pedagogy; Literature pedagogy; History pedagogy; Geography pedagogy; English pedagogy; Russian pedagogy; French pedagogy; Chinese pedagogy; Music pedagogy; Fine art pedagogy; etc.

5221. Art:

522101. Fine art includes: fine art history, theory and criticism; painting; graphics; sculpture; pottery; etc.

522102. Performing art includes: music history and theory; musical composition; commanding; vocal music; Western musical instrument performing; piano; national instrument performing; refined music; theater – film history, theory and criticism; actors; producer; cameraman; choreographer; performing; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

522104. Applied fine art includes: industrial design; fashion design; interior design; theater – film design; etc.

5222. Humanities.

522201. Vietnamese language and culture includes: Vietnamese and Vietnamese culture; writing; Sino-Vietnamese characters; Vietnamese ethnic minority culture; Vietnamese studies; etc.

522202. Foreign language and culture includes: English; Russian; French; Chinese; German; Spanish; Portuguese; Italian; Japanese; Korean; international studies; Orientalism; Southeast Asian studies; Chinese studies; Japanese studies; Korean studies; Australian studies; etc.

522203. Humanities include:

5231. Social and behavioral science:

523101. Economics include: economics; political economy; agricultural economics; industrial economics; transport economics; etc.

523102. Political science includes: politics; Communist party and state government building; public administration; international relations; etc.

523103. Sociology and Humanity includes: sociology; anthropology; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

523105. Geography includes: geography; cartography; etc.

5232. Journalism and reporting:

523201. Journalism and reporting includes: journalism; etc.

523202. Information - Library includes: information science; foreign affair information; library – information; etc.

523203. Document - Archive - Museum includes: archival science; museology; etc.

523204. Publishing – Releasing includes: releasing; etc.

5234. Business and administration include:

Business includes: business administration; marketing; etc.

523402. Finance – Banking – Insurance includes: Finance – Banking; insurance; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

523404. Administration – Management includes: management science; human resources administration; management information system; office administration; office secretary; culture administration; education management; etc.

5238. Law:

523801. Law includes: Law; economics law; etc.

5242. Life science:

524201. Biology includes: biology; etc.

524202. Applied biology includes: biotechnology; etc.

5244. Physical science:

524401. Materials science includes: astronomy; physics; chemistry; materials science; etc.

524402. Earth science includes: geology; geography; meteorology; hydrography; oceanography; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5246. Mathematics and statistics:

524601. Mathematics includes: Mathematics; Mathematical Mechanic; Applied Mathematics; etc.

524602. Statistics includes: statistics; etc.

5248. Computer science and information technology include:

524801. Computer includes: computer science; networking and communications; software techniques; information system; etc.

524802. Information technology includes: information technology; applied informatics; etc.

5251. Engineering technology includes:

525101. Engineering architecture and construction includes: construction work technology; construction technology; etc.

525102. Mechanical engineering technology includes: mechanical engineering; machine making; mechanic - electronics; automobile engineering; mechanic – refrigeration; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

525104. Chemistry, materials, metallurgy and environment technology include: chemistry technology; environmental techniques; etc.

525106. Industrial management includes: industrial management; etc.

5252. Art:

525201. Mechanical engineering include: mechanical engineering; technical drawing; thermal engineering; aeronautical engineering; traffic engineering; ship design; industrial engineering; etc.

525202. Electrical, electronics and communications engineering include: electrical, electronics and communications engineering; electrical engineering; electrical and electronic engineering; electronic and communication engineering; computer engineering; control engineering; etc.

525203. Chemistry, materials, metallurgy and environment technology include: chemistry engineering; materials engineering; metallurgy engineering; environmental techniques; etc.

525204. Engineering physics includes: Engineering physics, etc.

525205. Geotechnical, geophysics and geodesic engineering includes: geotechnical engineering; geophysics engineering; geodesic engineering, etc.

525206. Mining engineering includes: mining engineering; petroleum engineering; enrichment engineering; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

525401. Cereal, food and drink processing includes: food technology; agricultural product processing and preservation; postharvest technology; aquatic processing technology; etc.

525402. Manufacturing and processing of textile and garment; footwear, leather includes: weaving technology; sewing technology; leather and footwear technology; etc.

525403. Other manufacturing and processing includes: paper; absorbent materials; salt; etc.

5258. Architecture and construction include:

525801. Architecture and planning include: work architecture; urban planning; etc.

525802. Construction includes: construction work engineering; construction engineering; geotechnical; irrigation – hydropower engineering; water supply and drainage; materials and structures built; etc.

525803. Constructional management includes: constructional management; etc.

5262. Agriculture, forestry and fishery include:

526201. Agriculture includes: agriculture; agricultural extension; animal husbandry; agronomy; farming; plant protection; gardening; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

526203. Fishery includes: aquaculture; aquatic development; etc.

Veterinary:

526401. Veterinary services include: Veterinary services; etc.

5272. Health:

527201. Medicine includes: general practitioner; etc.

527202. Traditional medicine includes: Doctor of Traditional medicine; etc.

527203. Health services include: public health; physical therapy, anesthesia and rehabilitation; image engineering; medical engineering; etc.

527204. Pharmacy includes: pharmacy; etc.

527205. Nursing and midwifery include: nursing; midwifery; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

527207. Hospital management includes: hospital management; etc.

5276. Social services:

527601. Social work includes: social work, Ho Chi Minh Young Pioneer team work; etc.

5281. Hotel, tourism, sports and personal services:

528102. Hotel and restaurant include: hotel and restaurant management; etc.

528105. Home economics includes: home economics; etc.

5284. Transport services:

528401. Transport operator includes: transport operator; transport economics; seagoing vessel operator; engine operation; maritime safety guarantee; etc.

5285. Environment and environmental protection:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

528502. Occupational safety and industrial hygiene include: personal protective equipment; etc.

5286. Security and defense:

528601. Security and social order includes: criminal investigation; police surveillance investigation; security investigation; criminal techniques; national security management; social order management; prisoner reeducation management; security intelligence; fire safety and firefighting; etc.

528602. Military includes: Land commander; artillery commander; commando commander; border defense; chemical engineering commander; communication engineering commander; work engineering commander; armored engineering commander; air defense engineering commander; surface naval ship commander, air force commander; military intelligence; strengthening political ideology in Communist party and military; military logistics; etc.

5290*. Other fields.

XI. MASTER – CODE 60

6014. Teacher training and education science:

601401. Education science includes: pedagogy; education management; teaching theory and methods; etc.

6021. Art:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

602102. Performing art includes: music theory and history; musical performing; dramatics; cinematic arts; etc.

602104. Applied fine art includes: industrial fine art theory and history; industrial design; etc.

6022. Humanities.

602201. Vietnamese language and culture includes: Sino-Vietnamese characters; literature theory; Vietnamese literature; traditional literature; vv

602202. Foreign language and culture includes: Linguistics; English language; Russian language; French language; Chinese language; foreign literature; etc.

602203. Other humanities include: Phylosophy; scientific socialism; religious studies; world history; history of communist movement and international workers; Vietnamese history; Vietnamese Communist Party history; history of historiography; archaeology; etc.

6031. Social and behavioral science:

603101. Economics includes: Economics; political economy; developing economies; world economy and international economic relations; agricultural economics; industrial economics; labor economics; economics, finance and banking; etc.

603102. Political science includes: politics; Communist party and state government building; thought; Ho Chi Minh studies; international relations; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

603104. Psychology includes: psychology; etc.

603105. Geography includes: geography; etc.

603106. Regionology and culturology include: Asian studies; European studies; American studies; Vietnamese studies; Cultural studies; Cultural management; etc.

6032. Journalism and reporting:

603201. Journalism and reporting includes: journalism; broadcasting; public communications; etc.

603202. Information - Library includes: Library science, etc.

603203. Document - Archive - Museum includes: archive; museum conservation; etc.

603204. Publishing – Releasing includes: publishing; etc.

6034. Business and administration include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

603402. Finance – Banking – Insurance include: Finance and Banking; etc.

603403. Accounting – Auditing include: Accounting; etc.

603404. Administration – Management include: human resources management; economic information management and analysis; office administration; science and technology policies; science and technology management; public administration; etc.

6038. Law:

603801. Law includes: Theory and history of state and law; Consitutional law; Administrative law; Civil law; Criminal law; Economic law; International law; Criminology and criminal investigation; etc.

6042. Life science:

604201. Biology includes: anthropology; zoology; phytology; experimental biology; microbiology; fisheries biology; ecology; genetics; etc.

604202. Applied biology includes: biotechnology; etc.

6044. Physical science:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

604402. Earth science includes: geology; lithology; mineralogy; geochemical; mineral geology and exploration; geophysical; hydrogeological; engineering geology; environmental geology; natural geography; geomorphology and ancient geography; resources and environmental geography; mapping, remote sensing and geographic information system; administrative geography; administrative geography technology; meteorology and climatology; atmospheric physics; hydrography; water resource development; coastal and river zone management; oceanography; etc.

604403. Environmental science includes: environmental science; etc.

6046. Mathematics and statistics:

604601. Mathematics includes: Mathematical analysis; Algebra and number theory; Geometry and Topology; Theory of Probability and Mathematical Statistics; Optimality theory; Mathematical logic and Discrete mathematics; Computational mathematics; guarantee for mathematics of computers and computing system; Elementary mathematics methods; Mechanics of solid materials; Fluid mechanics; Applied Mathematics; etc.

604602. Statistics includes: statistics; etc.

6048. Computer science and information technology include:

604801. Computer includes: computer science; data transfer and networking; software techniques; information system; etc.

604802. Information technology includes: information technology; etc.

6051. Engineering technology includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6052. Engineering:

605201. Mechanical engineering includes: mechanical engineering; machine making engineering; construction engineering; mining engineering; agriculture and forestry engineering; hydraulic and pneumatic machine and equipment engineering; food processing machine and equipment engineering; textile and garment machine and equipment engineering, leather and footwear machine and equipment engineering; wood and paper machine and equipment engineering; aeronautical engineering; ship design; ship engineering; ship operator and maintenance; heat engine engineering; automobile and tractor engineering; military and sapper motor vehicle engineering; irrigation and hydropower equipment; operator engineering; automation; measurement; flying equipment operator; seagoing vessel operator; materials and structures built; etc.

605202. Electrical, electronics and communications engineering include: electrical engineering; equipment, network and power plants; mining electrification; agricultural production and rural area electrification; electronics engineering; computer engineering; radar-navigation engineering; cryptographic engineering; etc.

605203. Chemistry, materials, metallurgy and environment technology include: chemistry technology; electrochemical and metal protection technology; chemical technology process and equipment; materials engineering; inorganic materials technology; electronic materials, optics and photo electronic technology; macromolecular materials polymer technology; environmental engineering; thermal technology; etc.

605204. Engineering physics includes: Engineering physics, etc.

605205. Geotechnical, geophysics and geodesic engineering includes: geodesic engineering, etc.

605206. Mining engineering includes: Surveys and exploitation drilling engineering; mining exploitation; enrichment engineering; petroleum engineering; petroleum drilling and exploitation engineering and technology; petrochemical engineering; etc.

6054. Manufacturing and processing:

605401. Cereal, food and drink processing includes: food and drink technology; postharvest technology; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

605403. Other manufacturing and processing includes: paper; absorbent materials; salt; etc.

6058. Architecture and construction include:

605801. Architecture and planning include: work architecture; planning; urban and work management; etc.

605802. Construction includes: civil and industrial construction; construction engineering; water work construction; marine work construction, underground, mine and special work construction; geotechnical construction; water supply and drainage; etc.

605803. Constructional management includes: constructional management; etc.

6062. Agriculture, forestry and fishery include:

606201. Agriculture includes: farming; genetics and plant breeding; plant protection; soil science; agricultural system; agricultural extension; rural development; irrigation for crops; water resources planning and management; animal husbandry; etc.

606202. Forestry includes: forestry; forest resources management and protection; forest product processing; etc.

606203. Fishery includes: aquaculture; aquatic development; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

606401. Veterinary services include: Veterinary services; etc.

6072. Health:

607201. Medicine includes: morphological medicine; functional medicine; anesthesia and rehabilitation; emergency resuscitation; surgery; plastic surgery; obstetrics; pediatrics; internal medicine; neurology; psychiatry; oncology; tuberculous; hematology - blood transfusion; dermatology; infectious and tropical deseases; otorhinolaryngology; medical imaging; ophthalmology; biomedical genetics; epidemiology; disaster medicine; armed military commander organization; medicine techniques; etc.

607202. Traditional medicine includes: Traditional medicine; etc.

607203. Health services include: public health; community nutrition; preventive medicine; physical therapy; prehabilitation; hospital management; etc.

607204. Pharmacy includes: Pharmacy; medicinal products and pharmaceutical preparations technology; pharmacology and clinical pharmacology; medicine – traditional medicine; toxicology and drug testing; pharmaceutical management; biopharmaceutical chemistry; military pharmacy; etc.

607205. Nursing and midwifery include: nursing; etc.

607206. Orthodontics includes: dentistry, Orthodontics surgery; community dentistry; etc.

607207. Hospital management includes: hospital management; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

608401. Transport operator includes: transport traffic; transport operator; transport management; maritime safety guarantee; etc.

6085. Environment and environmental protection:

608501. Environmental control and protection includes: Environmental science; environmental management; environmental resources use and protection; etc.

6086. Security and defense:

608601. Security and social order includes: State management of national security; State management of social order and safety; criminal scout; criminal techniques; crimes of infringing upon national security investigation; security scout; security intelligence; prisoner reeducation management; fire safety and firefighting; firefighting techniques; etc.

608602. Military includes: military art; political ideology in fight, campaign and strategy; logistics in the armed forces; national defense intelligence; military scout; technical organization and commander; border defense; border management; checkpoint management; border defense scout; etc.

6090*. Other fields.

XII. DOCTORATE – CODE 62

6214. Teacher training and education science:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6221. Art:

622101. Fine arts includes: fine art theory and history; etc.

622102. Performing art includes: music theory; dramatics theory and history; cinematic theory and history; etc.

622104. Applied fine art includes: industrial fine art theory and history; etc.

6222. Humanities.

622201. Vietnamese language and culture includes: Vietnamese language studies; Vietnamese ethnic minorities’ languages; Sino-Vietnamese characters; Vietnamese literature; traditional literature; etc.

622202. Foreign language and culture includes: Linguistics theory; applied Linguistics; comparative Linguistics; historical Linguistics; English language; Russian language; French language; Chinese language; Russian literature; Chinese literature; English literature; French literature ; North American literature; etc.

622203. Other humanities include: History of Phylosophy; dialectical and historical materialism; logic; aesthetics; ethics; Philosophy of science; scientific socialism; religious studies; world history; history of communist movement, international workers and national liberation; Vietnamese history; Vietnamese Communist Party history; history of historiography; archaeology; etc.

6231. Social and behavioral science:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

623102. Political science includes: politics; Communist party and state government building; thought; Ho Chi Minh studies; international relations; etc.

623103. Sociology and Humanity includes: sociology; social anthropology; cultural anthropology; ethnography; etc.

623104. Psychology includes: general psychology; specialist psychology; etc.

623105. Geography includes: geography; etc.

623106. Regionology and culturology include: Chinese studies; Japanese studies; South Asian studies; European studies; American studies; Australian studies; Vietnamese studies; cultural studies; traditional cultures; cultural management; etc.

6232. Journalism and reporting:

623201. Journalism and reporting includes: journalism; etc.

623202. Information - Library includes: Library science, etc.

623203. Document - Archive - Museum includes: archive; museum conservation; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

623401. Business includes: economic management; business administration; commerce; etc.

623402. Finance – Banking – Insurance includes: Finance – Banking; etc.

623403. Accounting – Auditing includes: Accounting; etc.

623404. Administration – Management includes: human resources management; economic information management and analysis; science and technology policies; science and technology management; public administration; etc.

6238. Law:

623801. Law includes: Theory and history of state and law; Consitutional law; Administrative law; Civil law; Criminal law; Economic law; International law; Criminology and criminal investigation; etc.

6242. Life science:

624201. Biology includes: anthropology; zoology; parasitology; entomology; phytology; human and animal physiology; plant physiology; biophysics; biochemistry; tissue – embryo and cytology; microbiology; virology; fisheries biology; ichthyology; ecology; genetics; etc.

624202. Applied biology includes: biotechnology; molecular biology; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

624401. Materials science includes: astronomy; theoretical physics and mathematical physics; wireless physics and electronics; nuclear physics and atomic energy; high energy physics; solid-state physics; thermal physics, optics; acoustics; geophysics; inorganic chemistry; organic chemistry; natural compound; analytical chemistry; theoretical chemistry and physicochemical; radiation chemistry; petrochemical and organocatalysis; environmental chemistry; material science; electronic materials; optics materials; photoelectron and photon; macromolecular materials polymer technology; metallography; etc.

624402. Earth science includes: geology; Quaternary geology; geotectonic; paleontological and stratigraphic; lithology, mineralogy and geochemical; lithology; mineralogy; geochemical; mineral geology and exploration; petroleum geology; exploration geology; geophysical; hydrogeological; engineering geology; environmental geology; natural geography; geomorphology and ancient geography; resources and environmental geography; mapping, remote sensing and geographic information system; administrative geography; administrative geography technology; meteorology and climatology; atmospheric physics; hydrography; water resource development; coastal and river zone management; oceanography; Kinetics of Water-Rock Interaction; marine chemistry; etc.

624403. Environment science includes: environmental toxins; soil and water environment; air environment; population, urban and environment; etc.

6246. Mathematics and statistics:

624601. Mathematics includes: Mathematical analysis; Differential equation and integral; Algebra and number theory; Geometry and Topology; Theory of Probability and Mathematical Statistics; Optimality theory; Mathematical logic and Discrete mathematics; Computational mathematics; guarantee for mathematics of computer and computing system; Mechanics of solid materials; Fluid mechanics; etc.

624602. Statistics includes: statistics; etc.

6248. Computer science and information technology include:

624801. Computer includes: computer science; data transfer and networking; software techniques; information system; etc.

624802. Information technology includes: information technology; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

625201. Mechanical engineering includes: mechanical engineering; machine making engineering; construction engineering; mining engineering; agriculture and forestry engineering; hydraulic and pneumatic machine and equipment engineering; food processing machine and equipment engineering; textile and garment machine and equipment engineering, leather and footwear machine and equipment engineering; wood and paper machine and equipment engineering; aeronautical engineering; ship design; ship engineering; ship operator and maintenance; heat engine engineering; automobile and tractor engineering; military and sapper motor vehicle engineering; irrigation and hydropower equipment; operator engineering; automation; measurement; materials and structures built; etc.

625202. Electrical, electronics and communications engineering include: electrical engineering; equipment, network and power plants; mining electrification; agricultural production and rural area electrification; electronics engineering; computer engineering; radar-navigation engineering; cryptographic engineering; etc.

625203. Chemistry, materials, metallurgy and environment technology include: inorganic chemical technology; organic chemical technology; oil refinery technology and petrochemical; electrochemical and metal protection technology; chemical technology process and equipment; materials engineering; inorganic materials technology; electronic materials, optics and photoelectronic technology; macromolecular materials polymer technology; environmental engineering; thermal technology; etc.

625204. Engineering physics includes: Engineering physics, etc.

625205. Geotechnical, geophysics and geodesic engineering includes: geodesic engineering, etc.

625206. Mining engineering includes: Surveys and exploitation drilling engineering; mining exploitation; enrichment engineering; petroleum engineering; petroleum drilling and exploitation engineering and technology; petrochemical engineering; etc.

6254. Manufacturing and processing:

625401. Cereal, food and drink processing includes: food and drink technology; food biotechnology; postharvest agricultural-forest product preservation and preliminary treatment; aquatic processing technology; etc.

625402. Manufacturing and processing of textile and garment; footwear, leather includes: weaving and sewing technology; leather and footwear technology; etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6258. Architecture and construction include:

625801. Architecture and planning includes: architecture theory and history; architectural works; regional planning; urban and rural area planning; urban and construction management; etc.

625802. Construction includes: civil and industrial construction; construction engineering; marine work construction, underground, mine and work construction; geotechnical construction; water supply and drainage; etc.

625803. Constructional management includes: constructional management; etc.

6262. Agriculture, forestry and fishery include:

626201. Agriculture includes: farming; genetics and plant breeding; plant protection; plant nutrition and soil science; agricultural land use and planning; irrigation for crops; water resources planning and management; animal husbandry; animal nutrition and feed; genetics and selective breeding; animal feed; etc.

626202. Forestry includes: silviculture; forest plant genetics and breeding; forest investigation and planning; forestry land; forest resources management and protection; forest product processing; etc.

626203. Fishery includes: aquaculture; aquatic development; etc.

6264. Veterinary:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6272. Health:

627201. Medicine includes: histology and embryology; surgical pathology; human anatomy; forensic medicine; physiology; pathophysiology; immunology; anesthesia and resuscitation; emergency resuscitation; surgery; orthopedic; plastic surgery; obstetrics; pediatrics; internal medicine; gerontology; allergy; neurology; psychiatry; oncology; tuberculous; hematology - blood transfusion; dermatology; infectious and tropical deseases; audiology; otorhinolaryngology; medical imaging; ophthalmology; biomedical genetics; epidemiology; nuclear medicine; etc.

627202. Traditional medicine includes: Traditional medicine; etc.

627203. Health services include: public health; community nutrition; preventive medicine; hygiene sociology and health organizations; prehabilitation; etc.

627204. Pharmacy includes: Pharmacy; pharmaceutical products technology; pharmaceutical preparations; pharmacology and clinical pharmacology; medicine – traditional medicine; toxicology and drug testing; pharmaceutical management; biopharmaceutical chemistry; etc.

627206. Orthodontics includes: dentistry, Orthodontics surgery; community dentistry; etc.

6284. Transport services:

628401. Transport operator includes: transport system; transport operator; transport management; maritime safety guarantee; etc.

6285. Environment and environmental protection:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6286. Security and defense:

628601. Security and social order includes: State management of national security; State management of social order and safety; criminal scout; criminal techniques; crimes of infringing upon national security investigation; security scout; security intelligence; prisoner reeducation management; fire safety and firefighting; firefighting techniques; etc.

628602. Military includes: military art; military strategy; campaign art; military art history; political ideology in fight, campaign and strategy; logistics in the armed forces; national defense intelligence; military scout; technical organization and commander; border defense; border management; border defense scout; etc.

6290*. Other fields.

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.829

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!