Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, thành phố Hà Nội

Số hiệu: 3343/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 30/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3343/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ TRƯỜNG HỌC DO TỔ CHỨC HỖ TRỢ NHÂN ĐẠO CHO TRẺ EM VIỆT NAM (HSCV) TÀI TRỢ CHO UBND XÃ PHÚ SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;

Căn cứ ý kiến của Công an thành phố Hà Nội tại văn bản mật số 5297/CAHN-ANĐNg ngày 30/6/2020 và Sở Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 840/SKHCN-QLCN ngày 29/6/2020.

Xét đề nghị của UBND huyện Ba Vì tại Tờ trình số 1094/TTr-UBND ngày 10/6/2020 đề nghị tiếp nhận Dự án Hỗ trợ trường học;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 478/BC-KH&ĐT ngày 20/7/2020 về kết quả thẩm định nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận Dự án với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên Dự án: Dự án Hỗ trợ trường học.

- Tổ chức tài trợ: Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV), quốc tịch Mỹ.

- Cơ quan chủ quản: UBND huyện Ba Vì.

- Chủ Dự án: UBND xã Phú Sơn.

- Mục tiêu Dự án: Hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các trường học của xã Phú Sơn, cung cấp các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên nhằm tạo điều kiện cho các giáo viên và học sinh trong việc giảng dạy và học tập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Nội dung chủ yếu của Dự án:

+ Cung cấp bồn chứa nước bằng inox, máy lọc nước, máy bơm nước cho các trường học (toàn bộ bồn chứa nước, máy lọc nước, máy bơm nước, hệ thống ống dẫn nước đi kèm là các sản phẩm được mua từ các nhà cung cấp uy tín, được cấp phép trong nước và đảm bảo quy chuẩn quốc gia của Việt Nam).

+ Cung cấp sách vở, đồ chơi cho các trường mầm non.

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên.

+ Hoạt động thăm và hỗ trợ của nhà tài trợ và tình nguyện viên.

- Thời gian thực hiện Dự án: Kể từ khi Dự án được phê duyệt đến tháng 12/2024.

- Địa điểm thực hiện Dự án: Xã Phú Sơn, huyện Ba Vì.

- Tổng giá trị Dự án: 810.250.000VNĐ (tám trăm mười triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng Việt Nam), tương đương 35.000USD (ba mươi lăm nghìn đô la Mỹ) do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam tài trợ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm UBND huyện Ba Vì:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án.

- Chỉ đạo tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, quản lý chuyên gia và tình nguyện viên nước ngoài và các quy định liên quan.

- Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Trách nhiệm của UBND xã Phú Sơn:

- Thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

- Phối hợp nhà tài trợ làm rõ công nghệ sử dụng của máy lọc nước được cung cấp; tổ chức kiểm tra và đánh giá chất lượng hệ thống cấp, lọc nước trước khi đưa vào sử dụng để đảm bảo hiệu quả sử dụng, an toàn sức khỏe cho người dùng.

- Thực hiện việc mua sắm trang thiết bị theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các quy định liên quan.

- Đảm bảo việc tiếp nhận nhà tài trợ, tình nguyện viên nước ngoài đến hỗ trợ cho Dự án tuân thủ quy định của Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định pháp luật liên quan về quản lý chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài.

- Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định.

- Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án tiếp nhận Dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án thực hiện xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

5. Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn việc tiếp nhận và thực hiện Dự án đúng chức năng được giao.

6. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Công an thành phố Hà Nội, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý;
- VPUB: các PCVP, KGVX, TKBT, KT, NC;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


62

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17