Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3323/QĐ-BGDĐT năm 2010 ban hành Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3323/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 13/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3323 /QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Kế hoạch thực
hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Bộ GDĐT;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để phối hợp);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
(Kèm theo Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục, bao gồm: yêu cầu, nguyên tắc, nội dung của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường; khen thưởng và xử lý vi phạm.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cán bộ, nhà giáo, công nhân viên, người học trong toàn ngành giáo dục.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Các sản phẩm thuốc lá là các sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hay một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi hoặc các dạng sản phẩm khác dùng để hút, nhai, ngửi và mút.

2. Tác hại của thuốc lá là ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Yêu cầu của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

1. Là nhiệm vụ thường xuyên của các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục.

2. Nghiêm cấm hút thuốc lá ở các nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục.

3. Đảm bảo phối hợp thường xuyên giữa nhà trường, địa phương và gia đình người học trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Phát huy vai trò gương mẫu của nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục và sự chủ động tích cực của người học trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

5. Đảm bảo quyền của người không hút thuốc lá được sống trong bầu không khí không khói thuốc lá.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá

1. Cung cấp thông tin chính xác, khách quan liên quan đến tác hại của thuốc lá.

2. Bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá với các nội dung hoạt động của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

3. Nghiêm cấm người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục sử dụng thuốc lá trong các nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục.

4. Khuyến khích người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục đang sử dụng thuốc lá thay đổi hành vi, tiến tới cai nghiện thuốc lá.

Chương II

NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Điều 5. Nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

1. Các chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, trách nhiệm của người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục trong việc thực hiện quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

2. Các kiến thức cơ bản về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế và môi trường.

3. Lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường không thuốc lá.

4. Tuyên truyền cho người học, nhà giáo, cán bộ công nhân viên trong ngành giáo dục về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ, kinh tế và môi trường.

Điều 6. Các biện pháp thông tin, giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

1. Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các môn học có liên quan và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, vẽ tranh, mít tinh, biểu diễn văn nghệ về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3. Tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày Thế giới không thuốc lá 31/5.

4. Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

5. Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân gương mẫu không hút thuốc lá.

6. Phối hợp nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá với nội dung hoạt động của các phong trào thi đua của ngành giáo dục và của địa phương.

Điều 7. Các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

1. Xây dựng nội quy, quy chế của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục về cấm hút thuốc lá trong các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục.

2. Treo biển hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc tại nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

3. Cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá trong các nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

4. Cấm nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức.

5. Cấm người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.

6. Đưa kết quả hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua đối với nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Bảo đảm kinh phí hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá

1. Kinh phí cho hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá được cân đối trong kinh phí chi cho hoạt động của đơn vị do ngân sách cấp hàng năm.

2. Sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá.

Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Vụ Công tác học sinh, sinh viên là đầu mối giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể như sau:

a) Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành; Chủ trì phối hợp với các Vụ bậc học đưa nội dung giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành;

c) Hàng năm, báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn ngành.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham gia, phối hợp triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Điều 10. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (Phụ lục I).

2. Hướng dẫn các trường học trực thuộc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người học, cán bộ, nhà giáo, công nhân viên trong trường (Phụ lục II).

3. Tham mưu với uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) vào dịp tổng kết năm học.

Điều 11. Trách nhiệm của nhà trường và cơ sở quản lý giáo dục

1. Đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “trường học không thuốc lá”.

2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá cho người học, cán bộ, nhà giáo, công nhân viên trong trường (Phụ lục II).

3. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý và Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) vào dịp tổng kết năm học.

Điều 12: Khen thưởng và kỷ luật

1. Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một nội dung, tiêu chuẩn để xét đánh giá tập thể, cán bộ, công chức trong công tác thi đua hàng năm.

2. Vụ Công tác học sinh, sinh viên chủ trì phối hợp với Văn phòng và các đơn vị có liên quan tổng hợp trình lãnh đạo Bộ xem xét khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

3. Tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

 

PHỤ LỤC I

BẢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

(Sử dụng cho các Sở / Phòng Giáo dục và Đào tạo)

(Kèm theo Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Tên Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Địa chỉ:

STT

Nội dung đánh giá

Đạt

Không đạt

I

Công tác chỉ đạo

 

 

1

Ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

 

2

Xây dựng kế hoạch hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

 

II

Tổ chức thực hiện

 

 

1

Các hoạt động thông tin, giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

 

2

Tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá, Ngày thế giới không thuốc lá (31/5)

 

 

3

Xây dựng nội quy, quy chế về cấm hút thuốc lá trong các cơ sở giáo dục

 

 

4

Treo biển hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc tại nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục

 

 

5

Thực hiện quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá trong các cơ sở giáo dục.

 

 

6

Thực hiện quy định không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức.

 

 

7

Thực hiện quy định cấm người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.

 

 

8

Đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua đối với nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

 

 

9

Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể của địa phương về phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

 

III

Giám sát, đánh giá

 

 

1

Thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ sở

 

 

2

Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

 

3

Thực hiện các quy định khen thưởng về phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

 

4

Thực hiện các quy định xử phạt về phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

 

Ghi chú: Cách xếp loại

- Đạt:                Đạt trên hoặc từ 12/15 nội dung trong bảng đánh giá.

- Chưa đạt:        Đạt dưới 12/15 nội dung trong bảng đánh giá.

 

Ngày … tháng … năm……

XÁC NHẬN CỦA SỞ GD&ĐT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày … tháng … năm……

TM. PHÒNG GD&ĐT

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC II

BẢNG ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

(Sử dụng cho các nhà trường)

(Kèm theo Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Tên trường:

Địa chỉ:

STT

Nội dung đánh giá

Đạt

Không đạt

I

Các hoạt động thông tin, giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

 

1

Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá trong các môn học có liên quan và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

 

 

2

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, vẽ tranh, mít tinh, biểu diễn văn nghệ về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 

 

3

Tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày Thế giới không thuốc lá 31/5.

 

 

4

Giáo dục, tuyên truyền các kiến thức cơ bản về phòng, chống tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường không thuốc lá

 

 

5

Xây dựng nội quy, quy chế về cấm hút thuốc lá trong các cơ sở giáo dục

 

 

6

Treo biển hoặc biểu tượng "Cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc tại nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục

 

 

7

Thực hiện quy định về cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá trong các cơ sở giáo dục.

 

 

8

Thực hiện quy định không nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức.

 

 

9

Thực hiện quy định cấm người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật.

 

 

10

Đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua đối với nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.

 

 

11

Phối hợp gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể của địa phương về phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

 

12

Thực hiện các quy định khen thưởng về phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

 

13

Thực hiện các quy định xử phạt về phòng, chống tác hại của thuốc lá

 

 

Ghi chú: Cách đánh giá

- Đạt:                Đạt trên hoặc từ 10/13 nội dung trong bảng đánh giá.

- Chưa đạt:        Đạt dưới 10/13 nội dung trong bảng đánh giá.

 

Ngày … tháng … năm……

XÁC NHẬN *

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngày … tháng … năm……

TM. BAN GIÁM HIỆU

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

* Ghi chú:

- Nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm: trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường trung cấp, trường cao đẳng, trường đại học. Đại học, học viện gọi chung là trường đại học.

- Đối với các trường phổ thông: cần có xác nhận của cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp quản lý nhà trường.

- Đối với các trường đại học, đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp: trường tự đánh giá.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3323/QĐ-BGDĐT ngày 13/08/2010 ban hành Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.192

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.231