Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3240/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 3240/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 19/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3240/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1773/TTr-GDĐT-VP ngày 07 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thời gian năm 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014; điều chỉnh kịp thời gian nghỉ học của học sinh khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Thường trực UBMTTQ VN TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND.TP;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND.TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/Nh) An.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2013 - 2014 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Các ngành học, cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày bế giảng năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

Thứ năm 05/09/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 05/9/2013 đến 28/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014

30/5/2014

 

2. Tiểu học

Thứ hai 12/08/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013
18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014
17 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

26 - 31/5/2014

Xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước ngày 15/6/2014

3. THCS

Thứ hai 12/08/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013
19 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.
Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014
18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác
Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến 10/5/2014

26 - 31/5/2014

-Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2014.
- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2014 - 2015 trước 31/7/2014

4. THPT

Thứ hai 12/08/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013
19 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.
Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/05/2014
18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.
Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến 10/5/2014

26 - 31/5/2014

- Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc gia ngày 02, 03, 04/01/2014
- Công bố môn thi TN,THPT vào ngày 28/3/2014
- Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 02,03,04/06/2014

5. GDTX
(BT THCS)

Thứ hai 12/08/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013
16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.
Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014
16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác
Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến 10/5/2014

26 - 31/5/2014

-Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2014

6. GDTX
(BT THPT)

Thứ hai 12/08/2013

Thứ năm 05/09/2013

Từ 12/8/2013 đến 28/12/2013
16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.
Ôn tập & kiểm tra HKI từ 16/12/2013 đến 21/12/2013

Từ 30/12/2013 đến 24/5/2014
16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác
Ôn tập & kiểm tra HKII từ 05/5/2014 đến 10/5/2014

26 - 31/5/2014

- Công bố môn thi TN.THPT vào ngày 28/3/2014
- Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 02,03,04/06/2014

Ghi chú:

- Ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật Lao động nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.
- Nghỉ tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 25/01/2014 (25 tháng 12 Âm lịch) đến hết ngày 08/02/2014 (Mùng 9 tháng 01 Âm lịch).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3240/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127