Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3175/QĐ-UBND.VX năm 2017 phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 3175/QĐ-UBND.VX Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Minh Thông
Ngày ban hành: 18/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3175/QĐ-UBND.VX

Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015,

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 ca Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 04/11/2016 của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1373/TTr-SGDĐT ngày 6 tháng 7 năm 2017 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ngh An, giai đoạn 2017-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2020 (Có kế hoạch kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch thành công.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các S: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Chủ tịch, PCT VX UBND tnh;
-
Tnh Đoàn;
- Ban Văn - Xã HĐND tỉnh;
-
UBND các huyện, thành, th;
- Lưu: VT, VX (toàn)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Thông

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH, ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3175/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An)

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 04/11/2016 của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, đối nước trẻ em trong cơ sở giáo dục trên đa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017 - 2020, cụ thể:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Căn cứ pháp lý

Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương hình phòng, chống tai nạn, thương tích trem, giai đoạn 2016-2020;

Chỉ thị s17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích và đui nước cho hc sinh và trẻ em;

Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể cht và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.

Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phthông;

Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/10/2010 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

Chỉ thị số 1527/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đui nước cho trẻ em, học sinh;

Kế hoạch số 801/KH-BGDĐT ngày 04/11/2016 của Bộ GDĐT triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, giai đoạn 2016 - 2020;

Công điện số 06-CĐ/TU ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về đẩy mạnh công tác phòng, chng tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em;

Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020.

Thông báo số 295/TB-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của đồng chí Lê Minh Thông - y viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em năm 2016, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2017.

2. Căn cứ thực tiễn

a. Đặc điểm về vị trí địa lý, khí hậu, hạ tầng giao thông, hạ tầng trường học

Nghệ An là tỉnh ở Đông Bắc dãy Trường Sơn, địa hình nghiêng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, địa hình đa dạng, phức tạp có nhiều sông sui, kênh mương và ao hồ; Khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng, mưa nhiều, chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới, do đó thường xuyên có hiện tượng lũ, lụt ngập úng, tập trung từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm.

Hệ thống hạ tầng giao thông ở một số vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Hệ thống hạ tầng trường học của Nghệ An cơ bản đáp ứng cho việc tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, ngày càng được phát triển theo hướng hiện đại hóa; việc xây dựng trường học an toàn và công tác phòng, chống tại nạn thương tích đuối nước luôn được các cấp quản lý, các cơ sở giáo dục thường xuyên quan tâm.

b. Quy mô trường lớp, học sinh

Thời điểm năm học 2016 - 2017:

Cấp học mầm non có 535 trường với 205508 s cháu.

Cấp học tiểu học có 541 trường tiểu học với 248.925 học sinh.

Cấp học THCS có 412 trường với 175.171 học sinh.

Cấp học THPT có 89 trường với 90.190 học sinh

c. Công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh:

Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ phòng, chng tai nạn thương tích, tại nạn giao thông và phòng chng đui nước trem học sinh.

Các nhà trường chủ động lựa chọn nội dung phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, đuối nước phù hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học lồng ghép trong các môn học, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm hình thành kiến thức knăng phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt tại nạn giao thông, phòng chống đuối nước cho học sinh;

Bằng nhiều hình thức như tập huấn, sinh hoạt chuyên môn các cấp để nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn thương tích; xây dựng trường học an toàn cho cán bộ, giáo viên; tập huấn năng lực dạy học bơi cho giáo viên cốt cán môn giáo dục thể chất, do vậy việc quản lý học sinh trong trường phổ thông cơ bản có hiệu quả, tuy vậy vẫn còn một số khó khăn và thách thức;

Cơ svật chất của nhiều cơ sở giáo dục chưa đáp ứng đầy đủ để tổ chức tt các hoạt động giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt dạy bơi cho học sinh, toàn tỉnh mới chỉ có 6 thường học có bể bơi mini để tổ chức dạy học.

Một số địa phương, trường học chưa quan tâm đúng mc về công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước, do vậy việc tổ chức dạy học bơi trong các cơ sở giáo dục chưa thực hiện được, tỷ lệ học sinh được tiếp cận kỹ năng bơi còn thấp.

Nhận thức của một bộ phận cha mẹ học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, đuối nước cho con em còn hạn chế. Tình trạng để trẻ em sử dụng phương tiện giao thông không đúng quy định, để trẻ em đi vào những nơi nguy hiểm, sông suối, hồ ao mà không có người lớn trông coi còn khá phổ biến.

Đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất còn nhiều hạn chế về năng lc nghiệp vụ, kinh nghiệm trong việc dạy bơi và tổ chức các câu lạc bộ v dy học bơi.

Căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, các văn bản chỉ đạo liên quan UBND tỉnh phê duyệt "Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích đuối nước trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2020" (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Từng bước giảm tỷ lệ tai nạn, tỷ lệ tử vong, tàn tật và thương tích, đặc biệt là do tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông đối với trẻ em trong các cơ sở giáo dục thông qua việc nâng cao nhận thức cho học sinh, phụ huynh nâng cao năng lực giáo dục, phòng ngừa tai nạn thương tích và đuối nước cho cán bộ giáo viên các cơ sở giáo dục mm non, phthông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kế hoạch thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và của tỉnh, huy động được các nguồn lực cùng tham gia.

III. MỤC TIÊU

Kiểm soát giảm tỷ lệ từ 5% đến 10% số học sinh bị tai nạn thương tích năm sau so vi năm trước, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.

100% cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục có Ban Chỉ đạo phòng, chng tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; triển khai có hiệu qucác hoạt động phổ biến, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trem. Mỗi cơ sở giáo dục btrí 01 giáo viên hoặc nhân viên (kiêm nhiệm) làm cán bộ thường trực trong việc theo dõi và tổ chức thực hiện kế hoạch.

100% cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường được tập huấn và có kỹ năng phòng chống, tai nạn, thương tích, có kỹ năng sơ cứu ban đầu. Các giáo viên giáo dục thể chất trong các nhà trường được tập huấn và có nghiệp vụ dạy bơi, cứu đuối.

70% cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn trường học an toàn, nhng năm tiếp theo phấn đấu mỗi năm tăng 5% số trường, tăng dần số trường học có bể dạy bơi. Riêng đối với các trường học đóng trên những địa bàn đã có bể bơi, bằng phương thức xã hội hóa phối hợp tổ chức cá nhân, tập thể để tổ chức dạy bơi cho học sinh.

100% học sinh được hướng dẫn và biết kỹ năng phòng, chng tai nạn thương tích phù hợp với cấp học, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Tăng dần tỷ lệ học sinh phổ thông được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đui.

70% trở lên các trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức, hướng dẫn học sinh tham gia các lớp học bơi trong và ngoài nhà trường; nhà trường có kế hoạch hiển khai mô hình dạy bơi an toàn phù hợp tại trường.

100% cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm tuyệt đi an toàn cho tr.

IV. NHIỆM VỤ

1. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, các quy định của Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh và ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo cụ thể.

2. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình "trường học an toàn; “Cổng trường an toàn giao thông”, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tt cuộc vận động "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước", "người đi đò mặc áo phao"

3. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục giáo dục và cộng đồng về phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt đuối nước và an toàn khi tham gia giao thông cho học sinh.

4. Tăng cường các giải pháp cải tạo môi trường học tập, vui chơi để giảm thiu nguy cơ gây tai nạn, thương tích trong trường học; từng bước tăng cường CSVC như xây dựng bể bơi, các thiết bị cu sinh ... trong nhà trường.

5. Xây dựng thí điểm mô hình dạy học bơi trong nhà trường, phấn đấu đến năm 2018 mỗi huyện có ít nhất 01 Trường học có bể bơi để tổ chức thí điểm dạy học bơi.

6. Phối hợp liên ngành trong việc thực hiện Kế hoạch; xây dựng và tham mưu các chủ trương, chính sách trên địa phương để thực hiện tt mc tiêu, nhiệm vụ đề ra.

7. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá rút kinh nghiệm tình hình thực hiện Kế hoạch để chỉ đạo kịp thời có và hiệu quả.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh: Các cơ sở giáo dc tăng cường, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục như: thông qua bảng tin, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, Website...của nhà trường; tổ chức các buổi câu lạc bộ, tọa đàm, các hoạt động sân khấu hóa; trong các giờ sinh hoạt dưới cđầu tuần và các buổi sinh hoạt lớp... Xây dựng phong trào “Đội tuyên truyền nhỏ” trong mi nhà trường, mỗi lớp học, tuyên truyền đến từng học sinh về nguyên nhân, tác hại và cách phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước. Tăng cường giáo dục an toàn giao thông, văn hóa ng x khi tham gia giao thông trang bị các kiến thức, luật pháp và ý thức chp hành pháp luật, quy định khi tham gia giao thông cho học sinh. Qua đó giáo dục ý thức đề cao cảnh giác và biết cách ngăn ngừa, loại trừ các nguyên nhân gây tai nạn có thxảy ra như: Đuối nước, tai nạn giao thông, trèo cây, điện git, bạo lực học đường...

Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông tăng thời lượng phát sóng, tin bài về chủ đề phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, nhất là thời gian cao điểm (mùa hè, dịp lễ, tết, mùa mưa bão,..)

Phối hợp với Sở n hóa - Thể thao, Công an, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội chữ thập đỏ,vv... cử các đi công tác, đội tình nguyện đến các trường học tuyên truyền, phổ biến các ni dung liên quan đến bảo đảm an toàn trường học, phòng, chng tai nạn thương tích tai nạn giao thông và đuối nước.

2. Tăng cường năng lực, hiệu quchỉ đạo và trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và an toàn trường học: Các cơ sở giáo dục phải xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước theo từng năm học (bao gồm cả thời gian hè); tổ chức kiểm tra đánh giá và báo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và trường học an toàn. Các cơ sở giáo dục rà soát, đánh giá và hoàn thiện các tiêu chí về đảm bảo an toàn trường học theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/10/2010 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông; lồng ghép các tiêu chí về đảm bảo an toàn trường học với tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất.

3. Nâng cao năng lực và kỹ năng phòng chống chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, đi ngũ cộng tác viên: Tổ chức các hội thảo, tập huấn quán triệt các nội dung về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước của các các đơn vị.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ dạy bơi cho giáo viên cốt cán môn thể dục của ngành, trên cơ sở đó, các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức tập huấn nhân rộng cho 100% giáo viên dạy môn thể dục của đơn vị.

Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn cho cán bộ và giáo viên cốt cán các trường học về các chuyên đề: phòng cháy, cha cháy; sơ cu, cấp cứu người bị nạn; phòng ngừa thảm họa; bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

4. Tích hp, lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong các hoạt động giáo dục: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên đề các cấp xây dựng nội dung, chủ đề và kế hoạch tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chng tai nạn thương tích, đuối nước trong công tác giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục kỹ năng sống và trong việc tổ chức dạy học ở các môn học.

Đa dạng các hình thức tổ chức các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghim sáng tạo, hoạt động của Đội và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động tập thể như giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần hoặc các buổi sinh hoạt lớp về chủ đề liên quan.

Tổ chức các hoạt động, các sân chơi để giáo dục học sinh về kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước giúp các em có các hiểu biết, có kỹ năng và hành vi phù hợp để bảo đảm an toàn cho bản thân và cho người khác.

Khuyến khích các cá nhân, tập thể, các tổ chuyên môn tham gia nghiên cứu, đúc kết và trao đi kinh nghiệm, các đề tài khoa học sáng tạo để trao đổi nhân rộng các đin hình về nội dung giáo dục phòng, chng tai nạn thương tích đuối nước trẻ em.

5. Tích cực phối hp các lực lượng xã hội trong phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước: Các cơ sở giáo dục phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, Đoàn thanh niên, Hội khuyến học, Bộ đội biên phòng... trong việc tuyên truyền, chỉ dẫn, cảnh báo những địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tai nạn đuối nước.

Phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng mở các lớp phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em cho người dân, xây dựng hệ thng cộng tác viên cơ sở trong việc giáo dục, phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước, đặc biệt chú ý những vùng miền núi khó khăn, vùng sâu vùng xa và những địa phương có địa bàn đi lại phức tạp.

Thực hiện đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, trên các tuyến đò ngang trong thời gian mưa bão; tổ chức ký cam kết giữa chủ đò với chính quyền địa phương về việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như áo phao, các thiết bị cứu sinh theo quy định. Phải đảm bảo 100% học sinh mặc áo phao cứu sinh khi tham gia giao thông đường thy hay các chuyến đò ngang.

Chủ động phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân, các trung tâm, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn có đủ các điều kiện như bể bơi, các điều kiện cơ sở vật cht đạt chun đtổ chức dạy học bơi cho học sinh.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để quán triệt tới các bậc phụ huynh tạo điều kiện cho con, em tham gia học bơi tại các trung tâm các lớp dạy bơi hoặc chủ động dạy bơi cho con em đối với những phụ huynh có khnăng dạy bơi; quản lý chặt chẽ con em, kiên quyết không để con em tự học bơi, tự tm ao, h, sông, sui, tm bin không có người lớn kèm và những nơi có cảnh báo không an toàn.

6. Tổ chức tt việc bàn giao học sinh về địa, phương và gia đình trong hè: Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tổ chức tốt việc bản giao học sinh về địa phương và gia đình trong thời gian nghỉ hè, tiếp nhận học sinh trở lại trường sau hè.

Chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, các tổ chức, đoàn thể tại phưng, xã, th trn vn động, hướng dẫn phụ huynh và học sinh thực hiện tốt "Tháng hành động vì trẻ em" hàng năm với chủ đề “Mùa hè an toàn cho tr em đ tuyên truyn, triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống đuối nước... Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động nhằm thu hút trẻ em tham gia như: Diễn đàn trẻ em, tổ chức các chương trình dạy kỹ năng sng, phòng chống xâm hại trẻ em, mở các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Khuyến khích các phường, xã, thị trn xây dựng và cải tạo các điểm vui chơi an toàn cho trẻ em; tổ chức và thu hút các em tham gia các hoạt động tại địa phương trong thời gian nghỉ hè: Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao vệ sinh thôn xóm, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ, người già neo đơn vv..

7. Thực hiện xã hội hóa việc dạy bơi cho trẻ em: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục khảo sát tình hình cụ thể của đơn vị để xây dựng kế hoạch và tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đề xuất giải pháp phù hợp để chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực, xây dựng bể bơi và các thiết bị cần thiết để tổ chức dạy bơi hoặc phối hợp các trung tâm, cá nhân để tổ chức dạy bơi cho học sinh tiến tới phổ cập kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước cho hc sinh nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do tai nạn đuối nước gây ra.

Trước mắt khuyến khích các cơ sở giáo dục xây dựng các mô hình bể bơi thông minh có thể di chuyển được, vừa tiết kiệm nhưng vẫn đạt hiệu quả trong việc dạy học bơi cho học sinh.

Chỉ đạo việc hoàn thiện, củng cố phòng y tế nhà trường, mua sắm trang thiết bị, thuốc cấp cứu theo quy định để cấp cứu kịp thời khi có các tình huống xấu xảy ra.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thực hiện theo Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND Nghệ An, kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm:

Nguồn ngân sách nhà nước của sự nghiệp giáo dục đào tạo cấp tỉnh của địa phương theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước;

Nguồn thu xã hội hóa, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong ngoài tnh và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kế hoạch hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, thị xã lập dự toán trình UBND các cấp xem xét phân bổ và cấp phát kinh phí tổ chức hoạt động hiệu quả.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. SGiáo dục và Đào tạo:

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực về phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trong các cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các huyện thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện, chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện kế hoạch, theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đặc biệt chú trọng phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Chủ trì xây dựng trường học an toàn, phòng, chống TNTT đối với học sinh; Xây dựng và nhân rộng mô hình Trường học an toàn phòng chống TNTT”; “Cng trường an toàn giao thông”. Xác định các nguy cơ gây tai nạn, thương tích và hướng dẫn cách khắc phục, loại bỏ nguy cơ gây tai nạn thương tích đối với học sinh trong trường học; triển khai đôn đốc đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng mô hình.

Phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao, các Sở, ngành liên quan tổ chức bi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy bơi cho các địa phương; triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường học nhằm giáo dục cho trẻ em độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở biết k năng an toàn trong môi trường nước, nhất là công tác phổ cập bơi cho học sinh tiểu học.

Thường xuyên kim tra, đôn đốc, đánh giá, theo dõi, tổng hợp báo cáo tng kết đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Hàng năm, căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao và tình hình cụ thể đơn vị, lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển về STài chính thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Phối hợp vi sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch gồm:

Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức phòng, chống tai nn thương tích và đuối nước trẻ em; Tổ chức các đợt tập huấn nâng cao năng lực v phòng, chng tai nạn, thương tích và đuối nước trem cho đội ngũ cán bgiáo viên, cộng tác viên, học sinh và cộng đồng.

Phối hợp với các địa phương, các cơ quan đoàn thể liên quan để chỉ đạo triển khai các hoạt động dạy bơi cho trẻ em (trong đó ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) tại cộng đồng vào dịp hè; Phối hợp kiểm tra, giám sát liên ngành về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đã ban hành.

3. Sở Y tế

Phối hợp với Sở GD&ĐT tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho cán bộ y tế các trường học.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện sơ cấp cứu, điều trị cho trẻ em, học sinh bị tai nạn, thương tích; Cải thiện hệ thng sơ cấp cứu trước khi đến bệnh viện, chăm sóc chn thương thiết yếu và phục hi chức năng cho trẻ em bị tai nạn thương tích.

Tiếp tục trin khai xây dựng và nhân rộng mô hình Cộng đồng an toàn phòng chng tai nạn thương tích do Bộ Y tế chủ trì.

4. Sở Giao thông - Vận tải

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đưng bộ, đường thủy, đường sắt trong các nhà trường;

Phối hợp với các ngành liên quan trong việc xây dựng các giải pháp nhằm phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người đi đò mặc áo phao”.

Tăng cường công tác kiểm tra; phát hiện, phối hợp với các cơ sở giáo dục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ, đường thủy.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tai nạn thương tích cho học sinh, cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đặc biệt phối hợp tập huấn nâng cao năng lực dạy bơi cho cán bộ, giáo viên giáo dục thể chất các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc kiểm tra, quản lý bể bơi, các thiết bị phục vụ dạy học bơi trong nhà trường.

6. Sở Du lịch

Chỉ đạo các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng các điểm, khu du lịch đảm bảo an toàn, phòng tránh đuối nước trong đó có trẻ em như xây dựng nội quy, quy định, cắm biển báo nơi nguy hiểm, bố trí đội ngũ cứu hộ,...

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với hệ thống các cơ quan truyền thông tỉnh chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung, kiến thức về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước.

Phối hợp, cấp phép xuất bản các tài liệu truyền thông về phòng, chng tai nạn thương tích trẻ em cho các ngành, các địa phương.

8. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh trong việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước; phối hợp thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch.

9. SNội vụ

Phối hợp với Sở GD&ĐT nghiên cứu, đề xuất tham mưu UBND tỉnh bố trí định biên giáo viên giáo dục thể chất để hỗ trợ tổ chức dạy bơi cho học sinh trong một số cơ sở giáo dục.

10. S Công thương

Sở Công thương chỉ đạo các đơn vị liên quan và địa phương để thông báo kịp thời đến các cơ sở giáo dục, học sinh và nhân dân biết kế hoạch, thời gian xả lũ các hồ đập, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của học sinh, người dân cũng như đảm bảo an toàn hồ đập.

11. Công an Nghệ An

Phi hp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan chỉ đạo việc thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra về công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, các nội dung an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm và các vi phạm khác về trật tự, an toàn xã hội; phối hợp thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

12. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Nghệ An

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành, các địa phương trong công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn trong các nhà trường.

13. Báo Nghệ An, Đài Phát thanh -Truyền hình Nghệ An

Tăng cường các hoạt động truyền thông phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, trong đó tập trung tin bài cho công tác phòng chống đuối nước ở tr em.

Tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và công tác phòng, chng tai nạn đuối nước ở trẻ em nói riêng. Tăng cường đưa tin, đưa bài giới thiệu và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em tại các địa phương.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội nông dan tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội trên đa bàn tnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện Kế hoạch có hiệu qu.

15. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; chú trọng phòng chống đui nước trẻ em.

Đối với những địa phương có các đập thủy điện trên địa bàn, phải phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, nhà máy thủy điện để theo dõi, thông báo thời gian xả lũ các đập thủy điện đúng quy trình, đúng quy định để người dân được biết và có phương án phòng tránh kịp thời

Xây dựng kế hoạch, tập dượt các phương án phòng, chống khi có các tình huống do thiên tai, bão lũ xảy ra kịp thời tránh mọi thiệt hại về người và của có thể xảy ra.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát, bổ sung các biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn tại các đập, ao hồ, các đoạn đường, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích, đuối nước. Kiểm tra, xử lý, giám sát chặt chẽ hoạt động của các bến đò ngang, bến dọc sông đảm bảo 100% chủ đò ký cam kết với chính quyền địa phương về việc chuẩn bị đầy đủ áo phao, các điều kiện, các thiết bị cứu sinh theo quy định;

B trí ngân sách, nhân lực để thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017 - 2020. Các S, ban ngành, các đa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 

PHỤ LỤC 1:

KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN NỘI DUNG PHÒNG CHỐNG TNTT VÀ ĐUỐI NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 3175/QĐ-UBND.VX ngày 18 tháng 7 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng chng TNTT, đui nước trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2020)

Thời gian

Nội dung

Slượng

Đối tượng

Đơn vchủ trì

Đơn vị phi hợp

Năm 2017

Hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực phòng chống TNTT trong trưng Mầm non

2 lớp

Cán bộ QL, GV ct cán cấp huyện

SGD&ĐT

 

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dạy bơi

4 lớp

GV cốt cán thể dục các phòng GD&ĐT, trưng THPT

SGD&ĐT

SVH và TT

Hội thảo chủ đề tích hợp nội dung phòng chống TNTT, đuối nước trong các HĐGD.

21 lớp

CB, GV cốt cán và đại diện BCĐ cấp huyện

Phòng GD&ĐT

 

Kim tra, đánh giá

8 huyện

BCĐ phòng chống TNTT và đuối nước cấp tnh

Sở GD&ĐT

Các sở, ngành liên quan

Năm 2018

Hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực phòng chng TNTT trong trường Mm non

21 lớp

CB,GV cốt cán cấp huyện

Các phòng GD&ĐT tập hun nhân rộng

 

Tập huấn nhân rộng nâng cao năng lực phòng chng TNTT trong trường Mm non

CB, GV

Cp mm non trong tỉnh

Các cơ sở giáo dục Mầm non

 

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dạy bơi

21 lớp

Giáo viên GDTC các phòng GD&ĐT, trường THPT

Các Phòng GD&ĐT Các trường THPT

 

Hội thảo xây dựng KH tích hợp nội dung phòng chống TNTT, đuối nước trong các HĐGD.

4 lớp

2 lớp GV cốt cán các môn KHTN

2 lớp GV cốt cán các môn KHXH

Sở GD&ĐT

Sở LĐTB&XH,
Sở VH&TT
S Tài chính

Xây dựng thí điểm và nhân rộng dạy bơi trong nhà trường

21 huyện

Các đơn vị triển khai thí điểm

Các phòng GD&ĐT, trường TH và THCS

 

Kim tra, đánh giá

5 huyện

BCĐ phòng chống TNTT&ĐN

Sở GD&ĐT

Các sở, ngành liên quan

Hội nghị sơ kết

 

LĐ phòng GD&ĐT, trường THPT đại diện BCĐ phòng chống TNTT&ĐN cp huyện

Sở GD&ĐT

Các sở, ngành liên quan

Năm 2019

Hội thảo, tập huấn chuyên sâu năng lực phòng chống TNTT trong trường Mm non

100% CB, GV

Cấp mm non trong tỉnh

Các phòng GD&ĐT, CSGD Mm non

 

Tập huấn tích hợp, lồng ghép nội dung phòng chng TNTT, đuối nước trong các HĐGD.

42 lớp

21 lớp GV cốt cán các môn KHTN

21 lớp GV ct cán các môn KHXH

Các phòng GD&ĐT;

Các cơ sở giáo dục tập huấn nhân rng cho 100% GV.

Nhân rộng mô hình dạy bơi

40% trường

Các cơ sở giáo dục phổ thông

Địa phương và các cơ sở giáo dục

 

Kiểm tra đánh giá

5 huyện

BCĐ phòng chng TNTT và đuối nước cấp tỉnh

SGD&ĐT

Các sở, ngành liên quan

Năm 2020

SHCM chủ đtích hợp nội dung phòng chống TNTT, đuối nước trong các HĐGD.

100% CB, GV

Cấp học phổ thông

Các phòng GD&ĐT; Các cơ sở giáo dục

 

Kiểm tra đánh giá

5 huyện

 

Sở GD&ĐT

Các sở, ngành liên quan

Hội nghị tổng kết và khen thưởng công tác phòng chống TNTT và đuối nước trong các cơ sở giáo dục

21 đơn vị

Các đơn vị huyện, TX, TP

Phòng GD&ĐT;

Các phòng ban cấp huyện liên quan

Cấp tỉnh

BCĐ phòng chống TNTT&ĐN cấp tnh, huyện.

Sở GD&ĐT

Các sở, ngành liên quan

 

PHỤ LỤC 2:

KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG TNTT VÀ ĐUỐI NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017-2020

Đơn vtính: VNĐ đồng

TT

Nội dung

Ngân sách thường xuyên cấp tỉnh

Ngân sách thường xuyên cấp huyện

Nguồn xã hội hóa

Kinh phí (ước tính)

1

Hội thảo, tập huấn

x

x

 

1 180 000 000

2

Kinh phí cho công tác kiểm tra, chỉ đạo

x

x

 

67 000 000

3

Kinh phí sơ kết, tng kết

x

x

 

710 000 000

4

Kinh phí xây dựng xây dựng CSVC Bể bơi, bơm, bể lọc, các thiết bị xử lý nước, hàng rào bảo vệ

 

x

x

6 985 000 000

 

Tổng

 

 

 

8 942 000 000

(Tám tỷ chín trăm bn hai triệu đồng chẵn)

 

PHỤ LỤC 3

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH LẮP BỂ BƠI THÍ ĐIỂM

TT

Huyện

Số bể bơi (tối thiểu)

Ngân sách (cấp huyện)

Nguồn xã hội hóa

Tỷ lệ % Ngân sách cấp huyện

1

Kỳ Sơn

2

X

 

100%

2

Tương Dương

2

X

 

100%

3

Con Cuông

2

X

 

100%

4

Quỳ Châu

2

X

 

100%

5

Quế Phong

2

X

 

100%

6

Quỳ Hợp

2

X

X

50%

7

Nghĩa Đàn

2

X

X

50%

8

Tân Kỳ

3

X

X

50%

9

Anh Sơn

3

X

X

50%

10

Thái Hòa

3

 

X

 

11

Thanh Chương

3

X

X

50%

12

Vinh

4

 

X

 

13

Hưng Nguyên

3

X

X

30%

14

Nam Đàn

3

X

X

30%

15

Đô Lương

3

X

X

30%

16

Yên Thành

3

X

X

30%

17

Nghi Lộc

3

X

X

30%

18

Cửa Lò

4

 

X

 

19

Diễn Châu

3

X

X

30%

20

Quỳnh Lưu

3

X

X

30%

21

Hoàng Mai

3

X

X

20%

 

Tổng

50

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3175/QĐ-UBND.VX năm 2017 phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.007

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.155