Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 315/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Hòa Hiệp
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y, DƯỢC CHÍNH QUY THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Văn bản số 5486/SYT-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, phân công công tác đối với sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ, PHÂN CÔNG CÔNG TÁC ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y, DƯỢC CHÍNH QUY ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nội dung, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý, phân công công tác đối với các sinh viên được cử đi đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị liên quan đến công tác quản lý, phân công công tác sinh viên được cử đi đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, phân công công tác đối với sinh viên

1. Đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng, bảo đảm chỉ tiêu biên chế Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các đơn vị thuộc Sở Y tế.

2. Việc phân công công tác đối với sinh viên tốt nghiệp, kết thúc khóa học thực hiện theo đề xuất của Sở Y tế và có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.

3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng nhân lực đào tạo theo địa chỉ theo quy định Luật Viên chức, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, phân cấp của Sở Y tế.

4. Việc phân công công tác sinh viên phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với dự kiến phân công khi cử đi đào tạo và thực hiện đúng các quy định có liên quan.

Điều 4. Nội dung phân công công tác đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp

1. Sinh viên được cử đi đào tạo có hộ khẩu ở địa phương nào thì phân công công tác về các đơn vị y tế công lập đóng trên địa bàn ở địa phương đó. Trường hợp đơn vị y tế trên địa bàn đó không còn biên chế, không có nhu cầu thì phân công công tác đến các đơn vị y tế gần nhất có nhu cầu nhân lực. Hoặc tùy theo tình hình nhu cầu nhân lực của từng đơn vị mà Giám đốc Sở Y tế xem xét, quyết định.

2. Đối với sinh viên có hộ khẩu tại thành phố Biên Hòa phân công về các đơn vị:

a) Bệnh viện Phổi, Da liễu, Trung tâm Pháp y;

b) Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu trong thời gian 04 (bốn) năm sau đó xem xét chuyển về cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

3. Các trường hợp được ưu tiên xem xét khi phân công công tác:

a) Sinh viên thi đậu bác sĩ nội trú được lựa chọn nơi công tác;

b) Sinh viên tốt nghiệp có bằng loại giỏi trở lên được xem xét nguyện vọng lựa chọn nơi công tác trên cơ sở chỉ tiêu, nhu cầu của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

c) Sinh viên tốt nghiệp có bằng loại giỏi trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm được xem xét bố trí công tác về Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai.

Điều 5. Các viên chức được phân công theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 4 của Quy chế này được cử thực hành tại các bệnh viện tuyến tỉnh: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Nhi, các bệnh viện đa khoa khu vực trong thời gian 18 tháng kể từ ngày được phân công công tác để rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề trước khi về làm việc tại đơn vị được bố trí công tác (đơn vị bố trí công tác gọi chung là đơn vị quản lý).

Biên chế, lương, phụ cấp, các chế độ chính sách của viên chức do các đơn vị quản lý chi trả trong thời gian đi thực hành tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Chương II

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Trách nhiệm Sở Y tế

1. Căn cứ tình hình biên chế và nhu cầu của các đơn vị, số lượng sinh viên tốt nghiệp, Sở Y tế tổng hợp nhu cầu tiếp nhận viên chức theo đề nghị của các đơn vị trực thuộc; đề xuất, phối hợp với Sở Nội vụ phân công công tác đối với sinh viên sau tốt nghiệp. Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai ban hành Quyết định phân công công tác các sinh viên sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.

2. Đề xuất chủ trương, xây dựng kế hoạch phân công công tác đối với sinh viên và thông báo chỉ tiêu, kế hoạch cho các đơn vị có chỉ tiêu được duyệt.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn của Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tiếp nhận phân công công tác đối với bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y tế.

4. Quyết định điều động, bố trí công tác đối với sinh viên đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh theo phân cấp. Tổng hợp, báo cáo kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các trường hợp viên chức được đào tạo theo địa chỉ sử dụng nghỉ việc, bỏ việc, kỷ luật buộc thôi việc.

6. Hàng năm, tổ chức gặp gỡ các sinh viên được cử đi đào tạo chính quy theo địa chỉ sử dụng của tỉnh và các sinh viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang học tập tại các Trường Đại học Y dược.

Điều 7. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế trong việc giải quyết các trường hợp bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y tế sau khi tốt nghiệp không chấp hành phân công công tác, tự ý bỏ việc, nghỉ việc.

Điều 8. Trách nhiệm Sở Nội vụ

Rà soát, có ý kiến về dự kiến phân công công tác của Sở Y tế đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Điều 9. Trách nhiệm Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh

Hướng dẫn Sở Y tế thực hiện việc thu hồi đền bù chi phí đào tạo theo quy định tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai.

Điều 10. Trách nhiệm của Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

1. Hàng năm, các đơn vị trực thuộc ngành y tế đăng ký nhu cầu số lượng và chuyên ngành đào tạo để tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp về công tác tại đơn vị. Nội dung đăng ký nhu cầu phải thể hiện rõ số lượng, chuyên ngành đào tạo. Nhu cầu tiếp nhận bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y tế đào tạo theo địa chỉ sử dụng gửi về Sở Y tế trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

2. Tiếp nhận, phân công công tác viên chức theo quy định. Tiến hành các thủ tục như:

a) Tiếp nhận hồ sơ của sinh viên được phân công đến đơn vị công tác; ký kết hợp đồng làm việc theo quy định.

b) Phân công về khoa, phòng của đơn vị, bố trí công tác phù hợp với vị trí việc làm, đảm bảo các sinh viên phát huy được năng lực công tác.

3. Quản lý, sử dụng các viên chức theo quy định của Luật Viên chức; hàng năm báo cáo Sở Y tế đánh giá kết quả, hiệu quả làm việc, khả năng phát huy chuyên môn, chuyên ngành được đào tạo, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành quy chế chuyên môn nghiệp vụ, y đức.

4. Các viên chức khi được phân công về công tác tại các đơn vị phải công tác đủ thời gian cam kết sau đào tạo mới xem xét, giải quyết cho thôi việc, chuyển công tác (nếu viên chức có nhu cầu).

5. Có trách nhiệm chi trả các chế độ chính sách: Lương, phụ cấp… cho các viên chức theo quy định kể cả trong thời gian viên chức thực hành tại các bệnh viện tuyến tỉnh.

6. Phối hợp với đơn vị thực hành theo dõi, quản lý các viên chức đào tạo theo địa chỉ của đơn vị.

Điều 11. Trách nhiệm của các bệnh viện tuyến tỉnh (đơn vị thực hành)

1. Có trách nhiệm phân công cán bộ, viên chức đơn vị theo dõi, hướng dẫn các bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y tế được cử đi đào tạo theo địa chỉ được phân công về thực hành tại đơn vị.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các viên chức được tiếp cận các trang thiết bị y tế hiện đại, được học hỏi chuyên môn, kinh nghiệm của các bác sĩ trong đơn vị.

3. Theo dõi, quản lý, đánh giá, xác nhận quá trình thực hành của các viên chức.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Áp dụng đối với các sinh viên tốt nghiệp từ sau khi Quyết định này có hiệu lực trở đi.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 315/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 về Quy chế phối hợp quản lý, phân công công tác đối với sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71