Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2013/QĐ-UBND quy định cơ chế thực hiện chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hoá hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 31/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 17/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ XÃ HỘI HÓA HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Chính phủ về chính sách xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường và các Nghị định của Chính phủ: số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất, số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 18/4/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hoá hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cơ chế thực hiện chính sách ưu đãi đối với các cơ sở xã hội hoá hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

QUY ĐỊNH

CƠ CHẾ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ XÃ HỘI HOÁ HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HOÁ, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31/2013/QĐ-UBND ngày 17 /9/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh:

Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường.

2. Đối tượng điều chỉnh:

a) Các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa, bao gồm:

- Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2008/NĐ-CP), bao gồm cơ sở dân lập và cơ sở tư nhân (hoặc tư thục đối với giáo dục - đào tạo, dạy nghề), hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa.

- Các cơ sở ngoài công lập đã được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập; Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có dự án đầu tư, liên doanh, liên kết thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa thuộc danh mục quy định của Thủ tướng Chính phủ.

c) Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(sau đây gọi tắt là cơ sở thực hiện xã hội hóa).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa: là các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường;

2. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn: là đất sử dụng vào mục đích sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và kinh doanh, dịch vụ; bao gồm đất khu kinh tế, khu công nghiệp; đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; thuộc phạm vi địa giới hành chính các xã;

3. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị: là đất sử dụng vào mục đích sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp và kinh doanh, dịch vụ; bao gồm đất khu kinh tế, đất khu công nghiệp; đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất cho hoạt động khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; thuộc phạm vi địa giới hành chính các phường, thị trấn;

4. Đất ở: là đất xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở. Trường hợp thửa đất có vườn ao gắn liền với nhà ở đang sử dụng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tạm thời xác định diện tích đất ở bằng hạn mức giao đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập, cấp phép hoạt động phải đảm bảo theo quy hoạch và đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá được quy định tại Điều 4 của quy định này.

2. Cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí.

3. Nhà nước thực hiện giao đất, cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; có chính sách hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa đã tự thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kể từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

4. Nhà nước, xã hội coi trọng và đối xử bình đẳng trong hoạt động cũng như đối với các sản phẩm và dịch vụ của cơ sở thực hiện xã hội hóa như cơ sở công lập. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa được tham gia các dịch vụ công do nhà nước tài trợ, đặt hàng; tham gia đấu thầu nhận các hợp đồng, dự án sử dụng nguồn vốn trong và ngoài nước phù hợp với chức năng nhiệm vụ hoạt động theo quy định của pháp luật.

5. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, nhằm huy động vốn, nhân lực và công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

6. Tài sản của cơ sở thực hiện xã hội hóa bao gồm tài sản của cá nhân, tập thể, tài sản của các cơ sở sự nghiệp công lập tham gia góp vốn khi thành lập và phần tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động; trong đó tài sản được hiến, tặng hoặc viện trợ không hoàn lại trong quá trình hoạt động của cơ sở thực hiện xã hội hóa không được chia cho cá nhân, chỉ sử dụng chung cho lợi ích của cơ sở và cộng đồng.

7. Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa ngừng hoạt động, phải giải thể thì thực hiện trình tự, thủ tục giải thể, xử lý tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp.

Điều 4. Điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 và Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1466/QĐ-TTg và Quyết định số 693/QĐ-TTg);

2. Việc sử dụng đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.

Chương II

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Điều 5. Danh mục khuyến khích đầu tư và địa bàn ưu đãi

1. Danh mục khuyến khích đầu tư: Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hoá xác định theo danh mục kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg và Quyết định số 693/QĐ-TTg .

2. Địa bàn ưu đãi đầu tư: Địa bàn được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, quy định tại Điều 16 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế cụ thể như sau:

a) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm huyện Châu Thành, huyện Trà Cú và Khu kinh tế Định An.

b) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn gồm huyện Cầu Ngang, huyện Cầu Kè, huyện Tiểu Cần và Khu công nghiệp Cầu Quan.

c) Địa bàn huyện Càng Long, phần diện tích các xã thuộc huyện Duyên Hải nằm ngoài khu kinh tế Định An và thành phố Trà Vinh được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP .

Điều 6. Chính sách ưu đãi trong lĩnh vực đất đai

1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Trường hợp chủ đầu tư đã ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xã hội hóa theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kể từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì số kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã đầu tư đối với diện tích đất phục vụ hoạt động xã hội hóa sẽ được ngân sách nhà nước hoàn trả, cụ thể như sau:

a) Đối với những dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dưới 01 tỷ đồng được nhà nước hoàn trả theo từng dự án tương ứng với chính sách ưu đãi đất đai được hưởng. Thời hạn hoàn trả 01 (một) năm kể từ ngày dự án khởi công xây dựng;

b) Đối với những dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ 01 tỷ đến dưới 05 tỷ đồng được nhà nước hoàn trả theo từng dự án tương ứng với chính sách ưu đãi đất đai được hưởng. Thời hạn hoàn trả 02 (hai) năm kể từ ngày dự án khởi công xây dựng;

c) Đối với những dự án có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ 05 tỷ đồng trở lên được nhà nước hoàn trả theo từng dự án tương ứng với chính sách ưu đãi đất đai được hưởng. Thời hạn hoàn trả 03 (ba) năm kể từ ngày dự án khởi công xây dựng;

d) Trường hợp chủ đầu tư đã ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án xã hội hóa theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt (kể từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì số kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã đầu tư đối với diện tích đất phục vụ hoạt động xã hội hóa sẽ được Ngân sách nhà nước hoàn trả. Tùy theo mức kinh phí chủ đầu tư đã ứng trước bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được hoàn trả theo từng dự án (đáp ứng điều kiện theo quy định này) thời gian hoàn trả thực hiện theo Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 6 Quy định này, mốc thời gian hoàn trả tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền nhận được bản đề nghị hoàn trả kinh phí của chủ đầu tư.

2. Trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được miễn tiền sử dụng đất nhưng cơ sở thực hiện xã hội hóa có nguyện vọng được thực hiện theo phương thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tư (không thực hiện theo quy định miễn giảm tiền sử dụng đất) thì được thực hiện theo quy định hiện hành về thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và được trừ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã ứng trước (nếu có) vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và có các quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai;

Đối với đất nhận chuyển nhượng hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, cơ sở thực hiện xã hội hóa được tính giá trị quyền sử dụng đất đang sử dụng vào tài sản của dự án đầu tư và được khấu hao thu hồi vốn đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất hợp pháp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp, quyền sở hữu nhà và tài sản theo quy định của pháp luật.

4. Miễn, giảm tiền sử dụng đất

4.1. Miễn tiền sử dụng đất

a) Miễn 100% tiền sử dụng đất khi được giao đất đối với dự án xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg và Quyết định số 693/QĐ-TTg đầu tư ở nông thôn, trên địa bàn tỉnh.

b) Miễn 100% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp) hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (từ đất nông nghiệp) sau đó chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg và Quyết định số 693/QĐ-TTg đầu tư trên địa bàn tỉnh.

4.2. Giảm tiền sử dụng đất:

a) Giảm 90% tiền sử dụng đất khi được giao đất đối với dự án xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg và Quyết định số 693/QĐ-TTg đầu tư khu đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị trên địa bàn theo Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Quy định này;

b) Giảm 80% tiền sử dụng đất khi được giao đất đối với dự án xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg và Quyết định số 693/QĐ-TTg đầu tư khu đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị trên địa bàn theo Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Quy định này;

c) Giảm 70% tiền sử dụng đất khi được giao đất đối với dự án xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg và Quyết định số 693/QĐ-TTg đầu tư khu đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị trên địa bàn theo Điểm c, Khoản 2, Điều 5 Quy định này.

5. Miễn, giảm tiền thuê đất

5.1. Miễn tiền thuê đất

Miễn 100% tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg và Quyết định số 693/QĐ-TTg đầu tư khu đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn, trên địa bàn tỉnh.

5.2. Miễn, giảm tiền thuê đất kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động, cụ thể như sau:

a) Miễn 15 (mười lăm) năm đối với dự án xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg và Quyết định số 693/QĐ-TTg đầu tư khu đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị trên địa bàn theo Điểm a, Khoản 2, Điều 5 Quy định này;

b) Miễn 11 (mười một) năm đối với dự án xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg và Quyết định số 693/QĐ-TTg đầu tư khu đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị trên địa bàn theo Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Quy định này;

c) Miễn 07 (bảy) năm đối với dự án xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg và Quyết định số 693/QĐ-TTg đầu tư khu đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị trên địa bàn theo Điểm c, Khoản 2, Điều 5 Quy định này.

6. Việc miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Điều 7. Chuyển đổi cơ sở công lập sang loại hình xã hội hóa

1. Khuyến khích chuyển các cơ sở công lập như: nhà trẻ, nhà ở cho học sinh, sinh viên, Trung tâm dạy nghề, cơ sở dịch vụ tại các Bệnh viện công, các đơn vị nghệ thuật biểu diễn, trung tâm văn hóa cấp huyện, xã, thư viện cấp xã, cơ sở đào tạo vận động viên, sân chơi thể thao các loại, bể bơi, nhà tập luyện thể thao, bãi chứa và xử lý rác sinh hoạt đô thị… chuyển sang loại hình xã hội hóa theo Điểm 2, Khoản B, Điều 1 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Phương pháp đánh giá lại giá trị tài sản còn lại áp dụng theo hướng dẫn tại Mục IX Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 8. Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 8 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP , Mục VI Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định hiện hành.

Điều 9. Chính sách ưu đãi tín dụng

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng điều kiện của quy định này được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của Nhà nước tại Ngân hàng Phát triển tỉnh. Trình tự, thủ tục, tỷ lệ vốn vay, thời hạn vay, lãi suất… thực hiện theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các quy định hiện hành về tín dụng.

2. Được Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh xem xét cho vay hoặc bảo lãnh vay vốn của các tổ chức tín dụng thực hiện dự án đầu tư theo quy định. Trình tự, thủ tục vay vốn, bảo lãnh vay vốn, thời hạn vay, lãi suất… thực hiện theo quy định hiện hành và Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển; Quyết định số 01/QĐ-QĐTPT ngày 24/6/2011 của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Trà Vinh.

Điều 10. Chính sách huy động vốn

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được phép huy động vốn của các tổ chức cá nhân, có trách nhiệm sử dụng và hoàn trả vốn theo quy định tại Mục VIII Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 11. Hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng

1. Cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, được xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm: đường giao thông, điện trung thế, thoát nước đến hàng rào cơ sở;

2. Các hạng mục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong hàng rào dự án do cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa tự thực hiện;

3. Cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa ứng trước kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật thiết yếu ngoài hàng rào như: Đường giao thông, điện trung thế, thoát nước để phục vụ dự án đầu tư và các nhu cầu dân sinh kinh tế khác được Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư theo dự toán được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc phê duyệt, được ngân sách tỉnh hoàn trả trong 05 năm (năm năm) sau khi công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng và hỗ trợ 100% lãi suất ngân hàng theo hợp đồng vay vốn. Trường hợp cơ sở thực hiện dự án xã hội hóa ứng trước kinh phí bằng vốn tự có (không vay của các tổ chức tín dụng) thì lãi suất hỗ trợ tính theo lãi suất Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh trong thời hạn nêu trên.

Điều 12. Các chính sách khác

Các chính sách khuyến khích xã hội hóa không nêu trong quy định này, thực hiện theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP và Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và quy định hiện hành.

Điều 13. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách

1. Ngân sách trung ương thực hiện cơ chế hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách tỉnh theo kế hoạch hàng năm.

2. Trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm thuộc ngân sách địa phương.

3. Nguồn thu xổ số kiến thiết và nguồn cân đối khác thuộc ngân sách địa phương.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA

Điều 14. Trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa

1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải sử dụng đất đúng mục đích và phù hợp với quy hoạch; trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích thì bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời phải nộp ngân sách nhà nước toàn bộ tiền thuê đất được miễn theo giá đất tại thời điểm bị thu hồi đối với thời gian sử dụng không đúng mục đích và phải nộp ngân sách nhà nước những khoản cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP .

2. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng miễn thu tiền thuê đất phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai; không được tính giá trị quyền sử dụng đất đang sử dụng vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và không được dùng đất để thế chấp làm tài sản vay vốn.

3. Cơ sở thực hiện xã hội hóa không được chuyển nhượng đất đã được nhà nước giao để thực hiện dự án xã hội hóa. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng cơ sở thực hiện xã hội hoá thì phải bảo đảm việc chuyển nhượng không làm thay đổi mục đích sử dụng đất phục vụ hoạt động xã hội hóa. Trong trường hợp này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc thu hồi lại đất đã giao cho chủ đầu tư cũ để giao đất hoặc cho thuê đất đối với chủ đầu tư mới theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.

4. Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau 12 tháng mà cơ sở thực hiện xã hội hóa không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư mà không có lý do chính đáng (lý do chính đáng phải được cấp có thẩm quyền chấp nhận) thì bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

5. Cơ sở thực hiện xã hội hóa chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư hoặc giải thể phải tiến hành thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản. Thời hạn thanh lý không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư hoặc giải thể. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn được kéo dài nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Điều 15. Nhiệm vụ của các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1. Các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho xã hội hóa với Sở Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo địa bàn và ngành nghề cụ thể. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đất đai; công bố công khai về quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập, điều chỉnh và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đất đai. Trong đó có quy hoạch sử dụng đất dành cho các lĩnh vực xã hội hóa; công bố công khai quy hoạch sử dụng đất và quy trình, thủ tục giải quyết việc giao đất, cho thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; thực hiện kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của các cơ sở thực hiện xã hội hóa và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh khi lập hoặc điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của cấp mình đảm bảo bố trí quỹ đất dành cho hoạt động xã hội hóa; các cơ quan có thẩm quyền khi xây dựng quy hoạch, quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển các khu đô thị mới, khu công nghiệp phải dành quỹ đất theo quy hoạch để đầu tư xây dựng phát triển các cơ sở thực hiện xã hội hóa.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp phối hợp với các sở, ngành xem xét, thẩm tra trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Hướng dẫn thực hiện việc đấu thầu dự án cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa có sử dụng đất theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Đại học Trà Vinh xây dựng kế hoạch đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa.

7. Sở Tài chính cân đối kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm chi cho cơ sở thực hiện xã hội hóa.

8. Cục Thuế tỉnh theo dõi việc cấp mã số thuế, tổng hợp báo cáo tình hình ưu đãi đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa theo quy định.

9. Các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa về việc quản lý sử dụng đất đai, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

10. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động có sai phạm nghiêm trọng phải đình chỉ hoạt động. Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ, giải thể các cơ sở thực hiện xã hội hóa phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình.

11. Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giao nhiệm vụ cho bộ phận chuyên môn quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực bố trí cán bộ theo dõi, quản lý cơ sở thực hiện xã hội hóa. Hàng quý, năm báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động của các cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Định kỳ tháng 01 hàng năm, các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa. Trong đó, dự kiến tổng số kinh phí thực hiện, số kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định, phần ngân sách địa phương cân đối gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính xem xét, quyết định trong phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này được áp dụng thống nhất trên phạm vi tỉnh Trà Vinh

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và nhà đầu tư phản ảnh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định cho phù hợp.

Điều 17. Khen thưởng, kỷ luật

Trong quá trình thực hiện quy định này, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng; trường hợp vi phạm thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm và hậu quả gây ra sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2013/QĐ-UBND quy định cơ chế thực hiện chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hoá hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.403
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127